Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 20.8.2004
Svátek má Bernard
  Výběr z vydání
 >EKONOMIKA: Tempo zvyšování úrokových sazeb se zpomalí
 >ZAJÍMAVOST: Fakta o Iráku
 >SETKÁNÍ: Ani jednou jsem nevystřelil!
 >ENERGETIKA: Zemi si přece nechceme zničit
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - autobusy a vlečňáky
 >PSÍ PŘÍHODY: Když se Iris urazí
 >VÍKENDOVINY: Copak jsem nějaká učitelka?
 >PENÍZE.CZ: Investiční životní pojištění: jak na něj I.
 >ŠAMANOVO SVĚDECTVÍ: Vy hajzlové, vždyť někoho zabijete
 >SPOLEČNOST: Svoboda slova nebo propagace fašismu?
 >SPOLEČNOST: Nebe, peklo, ráj
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ne vše bylo zalito sluncem
 >PSÍ PŘÍHODY: Psí semetrika a její paní
 >PENÍZE.CZ: Lee Raymond: Ropa může rychle zlevnit
 >LITERATURA: Válka neskončila ve chvíli, kdy se lidé přestali zabíjet

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
20.8. PENÍZE.CZ: Investiční životní pojištění: jak na něj I.
Martin Novotný

Investiční životní pojištění představuje stále rozšířenější druh životního pojištění. Jeho obliba sice kolísá podle vývoje především akciových trhů, ale stále se mu do budoucna předpovídá největší růstový potenciál. Proto jistě není na škodu udělat si přehled o aktuální nabídce těchto produktů na českém trhu. Než k tomu přistoupíme, zrekapitulujme si několik základních vlastností investičního životního pojištění. V anglicky mluvících zemích se označuje pojmy Unit Linked Life Insurance nebo Variable Life Insurance a dá se popsat následujícími charakteristikami:

  • Transparentnost produktu, kdy je klientům veden individuální účet, na kterém jsou zaznamenány platby pojistného i poplatky za převzatá rizika a správu pojištění, což vede k průhlednosti hospodaření pojišťovny se zaplaceným pojistným.
  • Variabilita pojistného krytí, což především znamená relativně široké rozpětí poměru mezi spořivou a pojistnou složkou pojištění.
  • Variabilita parametrů pojištění, kdy je umožněn převod prostředků mezi fondy, změna výše a alokace pojistného, změna rozsahu a výše pojistného krytí, dočasné přerušení placení pojistného, částečný odkup podílových jednotek, možnost vložit mimořádné pojistné.
  • Neaplikuje se podíl na zisku. Veškeré zisky a ztráty z investic v jednotlivých fondech se promítnou do zvýšení či snížení ceny jejich podílových jednotek.
  • Není garance pojistné částky v případě dožití. Pojišťovna obecně negarantuje minimální pojistné plnění pro případ dožití. Hodnota pojištění závisí na úspěšnosti zvolené investiční strategie (investiční riziko nese pojištěný) a zvolené výši pojistného krytí.

Jak pojištění funguje?

Je namístě stručně popsat a objasnit si význam několika pojmů, s kterými se u těchto produktů běžně můžeme setkat. Za zaplacené pojistné se nakupují podílové jednotky nabízených fondů (investičních programů) v alokačním poměru (procentuelním rozdělení pojistného mezi investiční fondy), který si pojištěný zvolil. Transakce se uskutečňuje za aktuální nákupní cenu podílové jednotky konkrétního fondu. Její výše se stanovuje týdně nebo denně podle vývoje hodnoty majetku fondu. Nakoupené podílové jednotky jsou evidovány na individuálním účtu klienta. Z něho jsou strhávány poplatky na umoření počátečních nákladů a za správu pojistné smlouvy a také rizikové pojistné za sjednané pojištění pro případ smrti a případně další připojištění.

Zpravidla jednou ročně klient obdrží výpis ze svého účtu, na kterém jsou všechny tyto operace zachyceny. V průběhu trvání pojistné smlouvy může klient velmi významně měnit základní parametry své pojistky – pojistnou částku pro případ smrti, pojistné, jeho alokaci do fondů, rozmístění již vložených prostředků mezi fondy, rozsah připojištění. Mívá také možnost přerušit placení pojistného po určitou dobu, odkoupit (vybrat) část vložených prostředků zpět nebo naopak vložit prostředky nad rámec běžného pojistného (tzv. mimořádné pojistné).

Investiční životní pojištění v podobě pojištění pro případ smrti nebo dožití a pro případ dožití nabízí na českém trhu 9 pojišťoven. Jejich seznam s názvy nabízených produktů je uveden v následující tabulce:

Přehled produktů investičního životního pojištění
Pojišťovna Produkty IŽP s běžně placeným pojistným
Allianz
Rentinvest, Globalinvest, Studentinvest
Aviva
AVIVA Benefit, Osobní životní plán, Prosperita, Komfort, Talisman
Credit Suisse Life & and Pensions
Tarif 100, Komfortní investiční pojištění, Investiční životní pojištění s garantovaným výnosem
Česká pojišťovna
Investiční životní pojištění
ČSOB Pojišťovna
Maximal, Maximal 60
Generali
Z60
ING
Investor Plus Junior Plus, Investiční životní pojištění
Kooperativa
Investiční konto budoucnosti (exkluzivně prodává pouze společnost MBI)
Uniqa
Finance Life
Zdroj dat: Sophia Finance

Vedle uvedených produktů existují jejich varianty s jednorázově placeným pojistným, které mají především jinou poplatkovou strukturu. Produkty Talisman Aviva životní pojišťovny a Junior Plus ING Nationale Nederlanden pojišťovny jsou určeny pro pojištění dětí.

Podívejme se na některé tyto produkty podrobněji

Zaměříme se hlavně na produkty určené pro klienty v aktivním věku. V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o 11 produktech 8 pojišťoven. Dozvíte se z ní, co pojišťovna vyplácí v případě smrti pojištěného, do kolika různých fondů může být pojistné vkládáno (alokováno) a jakou formou jsou hrazeny počáteční náklady pojišťovny na uzavření smlouvy. Ty tvoří především provize prodejci a náklady na zařazení smlouvy do evidence pojišťovny.

Zakládní charakteristiky produktů
Pojišťovna Produkt Plnění v případě smrti Počet fondů Forma úhrady počátečních nákladů
Aviva Osobní životní plán PČ nebo HF 6 snížená alokace pojistného
Aviva Prosperita* PČ nebo HF 5 snížená alokace pojistného
Allianz Rentinvest zapl. pojistné nebo HF 3 počáteční jednotky
Allianz Globalinvest PČ nebo HF 3 počáteční jednotky
Credit Suisse Tarif 100 PČ nebo HF 5 počáteční jednotky
Česká pojišťovna Investiční životní pojištění PČ nebo HF 3 počáteční jednotky
ČSOB Pojišťovna Maximal PČ nebo HF 4 snížená alokace pojistného
ČSOB Pojišťovna Maximal 60 PČ nebo HF 4 snížená alokace pojistného
Generali Z60 PČ + HF 4 počáteční jednotky
ING Investor Plus PČ + HF 6 počáteční jednotky
Kooperativa Investiční konto budoucnosti PČ nebo HF 2 snížená alokace pojistného
Zdroj dat: Sophia Finance
Vysvětlivky:
* - tarif je určen pro prodej v externích sítích, interně je nabízen téměř totožný produkt AVIVA Benefit
HF - hodnota fondu
PČ - pojistná částka

Nejčastější variantou plnění v případě smrti je výplata vyšší částky z hodnot pojistná částka a hodnota podílových jednotek na účtu klienta. Tato varianta má výhodu v tom, že rizikové pojistné se snižuje s růstem hodnoty podílových jednotek na účtu klienta a v okamžiku, kdy dosáhne výše sjednané pojistné částky, je rizikové pojistné nulové.

Druhou užívanou variantou je výplata součtu pojistné částky pro případ smrti a aktuální hodnoty podílových jednotek na účtu. Tato možnost se jeví jako méně výhodná, protože klient bývá pojištěn navíc, než by potřeboval. Aby neplatil zbytečně za riziko smrti, musí přizpůsobovat pojistnou částku vývoji hodnoty nakoupených podílových jednotek tak, aby součet pojistné částky a hodnoty podílových jednotek odpovídal jeho potřebám.

Výjimkou mezi produkty je v tomto ohledu Rentinvest Allianz pojišťovny, protože se jedná o pojištění pro případ dožití. U něj pojišťovna garantuje v případě smrti vyplatit vyšší z hodnot zaplacené pojistné a aktuální stav účtu.

Dalším parametrem ve výše uvedené tabulce je počet investičních fondů, z kterých si může pojištěný sestavit vlastní investiční strategii. Počet nabízených fondů je od 2 (Investiční konto budoucnosti Kooperativa pojišťovny) do 6 (Investor Plus ING Nationale Nederlanden životní pojišťovny). Ovšem nemůžeme říci, že vyšší počet fondů automaticky znamená lepší výběr investiční strategie pro klienta. Někdy mohou být tři fondy více než 5 fondů. Závisí na jejich investičním zaměření, které se nemusí příliš lišit.

Čím se za smlouvu platí?

V posledním sloupci tabulky je uveden způsob úhrady nákladů za uzavření smlouvy (tzv. počáteční náklady). U nabízených produktů se setkáváme se dvěma základními principy, a to strhávání části z počátečních jednotek a snížení alokace pojistného do fondů. První princip je charakteristický tím, že po určitou dobu, zpravidla jeden nebo 2 roky, se za běžně placené pojistné nakupují tzv. počáteční podílové jednotky. Z jejich hodnoty nebo počtu pak pojišťovna pravidelně jednou ročně strhává procentně definovanou část. Bývá ale většinou omezena maximální délka, po kterou se tento poplatek strhává.

Snížená alokace pojistného znamená, že se ze zaplaceného pojistného připisuje ve prospěch účtu klienta jen daná část, například 80 %. Zbylá část zaplaceného pojistného jde přímo na úhradu nákladů pojišťovny. Díky různým použitým koncepcím se výše tohoto poplatku pro jednotlivé produkty nedá přímo srovnat, proto pro posouzení jeho výše poslouží výnos produktu při dožití.

Příští díl, druhý ze třech, se bude věnovat alokaci pojistného do fondů investičního životního pojištění.

Detailní informace o investičním životním pojištění jsou součástí Analýzy produktů investičního a variabilního životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Co si myslíte o investičním životním pojištění? Jde spíše o pojistku, či spoření? Využíváte jej?
Další články tohoto autora:
Martin Novotný

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku