Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 29.11.2004
Svátek má Zina
  Výběr z vydání
 >ÚVAHA: Státní svátek
 >SPOLEČNOST: Ach, vůně domova!
 >PRÁVO: Mediální manipulace vs. fakta v kauze Hučín
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Za bééčko céédééčko
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ještě k mizernému moravskému vínu
 >PRÁVO: Je mi na zvracení!
 >IZRAEL: Příbuzní mezi sebou
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart v roli Othela
 >SVĚT: Politováníhodná událost ve městě Maebaši aneb Série CL pojaponsku
 >SPOLEČNOST: Znovu o víně
 >PRÁVO: V zajetí minulosti
 >PENÍZE.CZ: Přivedou nás Vánoce do pekla?
 >PRÁVO: Pozdě, ale přece
 >MOBY DICK: Textárenské pokladny
 >FEJETON: Jak Jaroslav kontroloval kameru

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
29.11. PRÁVO: Je mi na zvracení!
František Cigánek

Sděluji všem přátelům, známým a sympatizantům kol. Vládi Hučína, že jsem byl v příkazním řízení MěÚ Přerov, odborem správním - odděl. přestupků uznám vinným z přestupku dle § 47 odst.1 písm. a) zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterého jsem se údajně dopustil proti veřejnému pořádku neuposlechnutím výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, když jsem dne 6. října 2004 v době okolo 9,40 hodin v budově Okresního soudu v Přerově, ul. Smetanova 2 - neuposlechl zákonné výzvy vedoucího obvodního odd. PČR Přerov, ul. Smetanova - kpt.Bc.Martina Crhy, abych opustil budovu soudu ...

Dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - bylo mi uloženo za spáchaný přestupek jako sankce NAPOMENUTÍ.

Uvádím text odůvodnění:

"Policií ČR, obvodní odd. Smetanova 2, Přerov bylo správnímu orgánu zasláno oznámení o přestupku dle ust. § 58 odst. 1 zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl spolu s dalšímu osobami dopustit František Cigánek, dne 6. 10. 2004 neuposlechnutím výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, a to v budově Okresního soudu v Přerově.

-----

Z obsahu spisového materiálu, který byl správnímu orgánu zaslán, vyplývá, že k vyjádření podpory Vladimíru Hučínovi bylo oznámeno konání shromáždění před budovou Okr. soudu v Přerově, ul. Smetanova - ve dnech 4., 5. a 6. října 2004. Dne 6. 10. 2004 pak zřejmě účastníci tohoto shromáždění se přesunuli do budovy soudu, kde svým chováním - skandováním různých hesel narušovali průběh hlavního líčení. V 9,30 hodin proto byla požádána Policie ČR ze strany Justiční stráže OS Přerov o součinnost, kdy o to požádala i předsedkyně OS JUDr. Šimečková, když v prostoru chodby před jednací síní č. 3 v budově soudu docházelo k vážnému narušování průběhu soudního jednání ze strany 25-30 osob. Na místo se dostavil vedoucí obvodního oddělení Policie ČR, Smetanova ul., Přerov kpt. Bc. Martin Crha, kdy na místo byli dále přivoláni další policisté. Na místě bylo kpt. Bc. Crhou zjištěno, že se jedná o narušení klidu a veřejného pořádku v budově soudu, kdy skupinka lidí vykřikovala hesla typu "veřejné líčení ..., Grosstapo..., Jelínku vylez ven a řekni nám to sám" ... a pod. Po dohodě s velitelem justiční stráže a policisty předstoupil kpt.Bc. Crha, kdy nejprve k opuštění vyzval přítomné velitel justiční stráže kpt. Baculák a když osoby začaly znovu silně křičet, skandovat hesla a snažily se ho překřičet, nechal si přinést megafon. Přítomní se zklidnili a proto před ně předstoupil kpt. Bc. Crha a vyzval je jménem zákona k opuštění chodby před jednací síní budovy OS Přerov, z důvodu rušení klidu a veřejného pořádku při konaném hlavním líčení. Dále jim sdělil, že nyní je 9,35 hodin a dal jim čas, aby do 9,40 hodin chodbu opustili. Tyto osoby reagovaly tak, že si polehaly a posedaly na zem, chytly se navzájem, takže po uplynutí vymezené doby nebylo možno je vytlačit a proto bylo přistoupeno k jednotlivému vyvádění osob mimo budovy soudu. Před samotným vyváděním osob byly tyto jednotlivě znovu požádány a vyzvány, aby dobrovolně opustily chodbu před jednací síní, kdy část z nich dobrovolně odešla. Mezi těmito osobami, které dobrovolně opustily chodbu byl i pan Cigánek, který po ujití asi deseti metrů v prostoru vestibulu soudu u schodů zkolaboval, proto mu byla přivolána lékařská pomoc.

Ze shora uvedených skutečností nemá správní orgán pochyb, že se strany Františka Cigánka došlo ke spáchání přestupku, když neuposlechl výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, proto o skutku rozhodl v souladu s ust.§ 87 odst. 1 přest. zákona v přkazním řízení. Jako sankci za spáchaný přestupek uložil správní orgán jmenovanému napomenutí. Při stanovení druhu sankce vycházel správní orgán ze skutečnosti, že František Cigánek nebyl pro obdobné jednání dosud projednáván, po opětovném upozornění pak výzvy uposlechl, proto považuje správní orgán uloženou sankci za dostačující, aby se napříště obdobného jednání vyvaroval.

Závěrem správní orgán v souladu se zněním nálezu ústavního soudu I.US 263/97 konstatuje, že občané jsou povinni se podrobit výkonu pravomoci veřejného činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor. Jsou-li přesvědčeni, že tímto jednáním bylo porušeno jejich právo či jim byla způsobena škoda, mohou se proti takovému postupu veřejného činitele bránit jiným, a to zákonným způsobem. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, ani žádná jiná právní norma nepřipouštějí, aby občané nejprve hodnotili zákonnost postupu veřejných činitelů a teprve na základě toho jejich pokynu uposlechli nebo neuposlechli." (Konec citace.)

-----

K znění tohoto PŘÍKAZU MěÚ Přerov - odboru správního, odděl. přestupků - podávám následují ODPOR:

Nesouhlasím s textací elaborátu, zpracovaného pracovníky Justiční stráže OS Přerov, potažmo vedoucího obvodního odděl. PČR Přerov - kpt.Bc. Martina Crhy, který sdělil správnímu odboru MěÚ Přerov - oddělení přestupků, že jsem neuposlechl již první výzvy službykonajících pracovníků Justiční stráže (resp. PČR), abych opustil chodbu OS.

Nežli uplynul limit k opuštění chodby jsem předložil členu Justiční stráže u vchodu do jednací síně č. 3 svůj průkaz přísedícího soudce Krajského soudu Ostrava - pracoviště Olomouc s tím, aby se dotázal předsedy senátu OS Přerov - Mgr. Jelínka, zda jsem oprávněn účastnit se soudního jednání v kauze Vl.Hučín a spol. jako důvěrník obviněného. Dotyčný pracovník Justiční stráže převzal můj dekret, krátce (snad 15 sec.) pobyl v chodbičce, vedoucí do jednací síně, vrátil se na "svůj hlídkový post" u vchodu a odevzdal mi dekret se sdělením, že předseda senátu k mému dotazu zaujal negativní stanovisko. Poté jsem si sedl na lávku pod okny, abych si dekret uložil do své "patrontašky". Pocítil jsem studený pot na čele a ztrácel jsem vědomí. Žádal jsem několik pracovníků Justiční stráže, aby pro mne přivolali lékařskou pomoc - nicméně stalo se tak až poté, kdy jsem "dobrovolně" došel (s pomocí jistého policisty a starší paní z Uh. Hradiště) do prostoru vestibulu soudu. Zde jsem znovu požádal další dva příslušníky PČR, stojící u schodiště, aby mi přivolali lékařskou pomoc. Opřel jsem se zde o zeď a ztratil vědomí úplně.

Stalo se tak v důsledku enormního psychotraumatického syndromu, získaného při naprosto neadekvátních zásazích obou "policejních" složek vůči přítomným příznivcům kol. Vlad. Hučína. Při této příležitosti sděluji kompetentním orgánům, že před striktními zásahy policistů nebyla zajištěna lékařská služba, ač z preventivních důvodů tomu tak mělo být - především dle elementárních (základních) lidských práv, zajištěných Ústavou ČR, Listiny lidských práv a svobod a dalších mezinárodních konvencí o lidskosti, jejichž je ČR signatářem ...

Odpovědně zde prohlašuji, že "narušovatelé klidu a veřejného pořádku" nebyli z chodby OS Přerov dne 6/10 2004 vyváděni z budovy OS, ale vláčeni po zemi, jako dobytek na jatkách před porážkou ...! Takové způsoby policejních zásahů používali nacističtí a bolševičtí vyšetřovatelé - (de facto: strážci tehdejších totalitních mocensko-politických zájmů) !!!

Terminologie o "vyvádění" narušovatelů - jak je v protokolu přerovských vyšetřujících orgánů (OS a OSZ) uvedena, je poličkem pravdě, demokracii, zásadám humanity a práva.

Ti, kdo byli svědky bestiálních způsobů, používaných Justiční stráží a Českou policií Přerov - se jednoznačně postaví za mým tvrzením ! Je mi smutno na srdci a v duši, že patřím (jako zvolený přísedící soudce KS Ostrava/Olomouc) do ranku české justice.

-----

Morálně mne zfackoval i MěÚ Přerov - odbor správní - oddělení přestupků, když vydal PŘÍKAZ, v němž jsem byl uznán vinným z přestupku dle shora uvedených paragrafů, aniž by mne předtím předvolal k vyjádření se k sdělení vedoucího obvodního odd. PČR Přerov - kpt. Bc. Martina Crhy.

Volám k odpovědnosti všechny, kteří jste se podíleli na výrocích o sankčním opatření vůči mojí osobě (i když jde "pouze" o napomenutí, které však bude zaregistrováno v mém Rejstříku trestů). Chraň Vás Pán Bůh a opatruj, abyste na základě Vašeho PŘÍKAZU usilovali o odvolání mne z funkce přísedícího soudce ! Ujišťuji Vás, že si najdu čas, prostor a instituce, které se ujmou mé "věci" a rehabilitují mne před tváří široké veřejnosti i před kolegiem moci soudcovské v ČR.

Místo, abyste se mně omluvili, že jsem zaviněním přerovských orgánů (Justiční stráže a PČR, provádějící "zásah") setrval 95 minut v bezvědomí na JIP-odděl. a následně na neurologii a interně přerovské NsP --- tak se nestydíte a odsuzujete téměř 75. letého oldskauta-seniora, který před padesáti lety zažíval na jáchymovské "XII-tce" jako politický vězeň hrůzné údobí psance bolševické katorgy ... Věřte mi, je mi z Vás na zvracení !

-----

Paní Jitko Kočicová, vedoucí odd. přestupků při odboru správním MěÚ Přerov - podávám proti Vašemu příkazu ODPOR - a to formou písemného podání.

V Přerově 27. listopadu 2004

................................

František C i g á n e k - přísedící soudce KS Ostrava/Olomouc
Další články tohoto autora:
František Cigánek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku