Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 2.12.2004
Svátek má Blanka
  Výběr z vydání
 >USA: Užitečná opatrnost při styku s mediálními zdroji
 >ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Licence býků
 >EVROPA: Rusko jako partner i konkurent Evropy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Čas dvojího diáře
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Nejmladší dcera, špagety a starý já
 >MÉDIA: Vysílá Česká televize z Polska?
 >PSÍ PŘÍHODY: Chvilka opravdu zatraceného napětí
 >POLITIKA: Lež a tolerance ke zločinu – základní pilíře státu
 >PENÍZE.CZ: Stát sáhnul podnikatelům na přídavky
 >NÁZOR: Strana politické prostituce
 >EKONOMIKA: Mírná korekce na akciových trzích
 >POLITIKA: ODS na rozcestí
 >PRÁVO: Kauza Vladimír Železný v Evropském parlamentu
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (2)
 >MÉDIA: Válka o Novu (5.)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
2.12. ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Licence býků
Jan Kovanic

býk

Píše hospodářský konsulent Boh. Šulc

Netušený rozvoj zušlechťovací akce dobytkářské, jež za vedení českého odboru rady zemědělské jest intensivně prováděna od r. 1909, vynesla na povrch mnoho otázek, které nutno rychle rozřešiti.

K těmto otázkám na předním místě náleží licence býků.

Zásadní chybou, jíž se dopouští většina chovatelů býků plemenných, jest, že nejsou býci drženi pro plemenitbu, nýbrž pro přírůstek. V důsledku této chyby objevují se zhusta případy, že velmi dobrý plemeník ve stáří 3 let a váze 800-900 kg jest těžkým - a nesprávným krmením k plemenitbě vůbec neschopným.

Jaké chyby dopouštějí se oni chovatelé, kteří podobným způsobem plemeníka zničí, patrno z následujícího: Býk dospívá mezi 3. a 4. rokem a v této době projevuje největší schopnost přenášeti vlastnosti své (tvary) i zděděné (užitkovost) na potomstvo. Tedy v době, kdy má nám poskytnout největšího užitku, odchází nám pod nůž a za drahé peníze kupován jest plemeník nový.

Se stanoviska tohoto budiž posuzován i požadavek českého odboru rady zemědělské, který stanovil pro držení býků subvenčních podmínku tříletého držení (oproti dřívějšímu 27 měsíců). Proti této podmínce vyslovovány jsou různé výtky. První výtka týká se váhy býka; jest tu nemístná obava, že 8-10 q vážící býk není schopný skoku na slabší plemenice.

Dobrý býk, je-li řádně krmen a ošetřován není nikdy těžkým, a pokud je schopen oplodnění, netřeba se obávat nějakého úrazu. Co znamená však řádné krmení? Ne přecpávání dobytčete objemnými krmivy (řízky a řezankou), nýbrž krmení normální dávkou krmiv jadrných, hlavně mačkaného ovsa neb ječného šrotu (ještě lépe oboje smíchat stejným dílem) a dobrým (nejlépe lučním) senem.

Takový býk nikdy neztuční, nýbrž pozvolna se vyvíjí v kostře i svalstvu (také nezbřichatí) a důsledkem toho jest, že býk ve 4.-5. roce ve váze 10-12 q je ještě skoku schopný i na krávy lehčí. Časté případy dokazují, že špatný býk i lehčí může přivodit úraz u plemenice.

Řádné krmení musí být doprovázeno i řádným ošetřováním. Rostoucímu dobytčeti třeba na předním místě dostatek zdravého vzduchu a pohybu. Proto zvykejme již mladé býky na pohyb zřízením výběhů nebo alespoň puštěním na dvůr. Nejideálnějšího ošetření v tomto směru poskytne se býkům, jestliže je zapřaháme. Neobávejme se, že býci ztratí na své potenci; naopak poskytneme jim možnost řádného zažívání a vývinu. Vedle toho zabráníme jedné nectnosti, jež u býků ráda se objeví - zdivočení.

Příčina zdivočení může být dvojí; předně v obsluze, kdy dobrá čeleď může různé nectnosti odnaučit dobytče vlídným zacházením, a na druhé straně špatná čeleď může dobré zvíře úplně zkazit.

Další příčina divokosti spočívá v nedostatku pohybu, kdy stále stojící zvíře naučí se "z dlouhé chvíle" mnohým nectnostem, jež těžko se odvykají a odnaučují.

Klademe-li ovšem tyto požadavky na chovatele plemenných býků, pak musíme si uvědomit, za jakých okolností mohou držení býků se věnovat.

Za poměrů stávajících, kdy v obci - mající 80-100 krav - licencováno jest 4-5 býků, není možno chovateli, který počítá na jistý zisk, podmínky svrchu uvedené dodržeti.

A jaké jest "skočné" u nás? Obyčejně 1 K, někde i méně, a nepatrné jest procento těch případů, kde pomocí okresních výborů upraveno bylo skočné na 2 K. Je možné za těchto poměrů držet býka pro plemeno, když řádné krmení jeho representuje 1.50 K až 2 K denně?

O připouštění nelicentovaných býků mluviti nechci; je to hřích v našich poměrech zakořeněný, proti kterému těžko se pracuje ať cestou zákonnou nebo mimozákonnou.

Zde nepomůže udávání, neb zakročování ve smyslu licentního zákona, zde může jedině organisace chovatelů odstranit tento nešvar, když při každé příležitosti přibíjeni budou na pranýř ti, kteří způsobem tak nekvalifikovaným podlamují a ztěžují práci uvědomělých chovatelů.

Snad novému licentnímu zákonu - na němž pracováno - podaří se učinit přítrž těmto nepřístojnostem. Do té doby nezbývá nám nic jiného, než prostřednoctvím licentních komisí okresních pracovati ve smyslu jednotných zásad, jež vysloveny byly českým odborem rady zemědělské a jich orgány:

1. Licence budiž udělena jen na takové plemeníky, kteří jsou s to stávající chov skotu zvelebit.

2. K licenci nechť přijati jsou pouze oni plemeníci, kteří náleží do plemen neb jich kříženců v oblasti české zaváděných (simenský, moravský dobytek a jich kříženci světlého pigmentu).

3. Licentováno budiž jen tolik býků v obci, kolik jich jest zapotřebí (na 80-100 kusů plemenic 1 plemeník).

4. Skočné budiž upraveno jednotně pro celý okres dle tamějších poměrů, o čemž - jakož i soupis licentovaných býků - budiž učiněno ze strany okresních výborů, jakožto vykonavatelů licentního zákona, veřejné vyhlášení.

5. Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva pomocí místních důvěrníků dbejte o plnění licentního zákona. Přestoupení jeho budiž sděleno předsednictvu okresního sdružení chovatelů, které jest povinno prostřednictvím okresního výboru neb svého hospodářského konsulenta učinit příslušné kroky.

Tím lze alespoň poněkud napravit chyby, zaviněné neuvědomělostí jednotlivců, pokud stává v platnosti nynější naprosto nedostatečný zákon o licenci.

(Z agrárního hospodářského kalendáře na rok 1914 opsal v prosinci 2004 Šaman)

ŠAMANOVY DOVĚTKY:

Vida, podpory, subvence, dotace poskytoval i agrárněprůmyslový stát před 90 lety. Což neslo i klasické nešvary. Zákon o licenci byl (pochopitelně) naprosto nedostatečný.

Avšak plemeníci se měli, ti licencovaní. Bylo potřeba je patřičně krmit. A pouštěli je i na dvorek. Inu, byla to tehdy doba idylická, 20. století přišlo s jiným receptem ku ochraně plemenic před úrazem při skoku. Chudáci bejci! Ale takový je osud dobytka i dnes: Nakonec musí jít pod nůž. V roce 1914 museli pod nůž, bajonet, dělové kartáče a plynové útoky i lidé. To nebylo vlídné zacházení, však také zdivočeli. A to 20. století stále jenom počínalo...

Foto plemenného býka z tlumačovského bernsko-hanáckého chovu převzato ze stránek hanácké obce Tlumačov.
Byg


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku