Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 30.12.2004
Svátek má David
  Výběr z vydání
 >OSOBNOST: Ladislav Štoll - titán zašlých časů
 >POLITIKA: Škromachova hozená rukavice
 >FEJETON: Novoroční předsevzetí
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem byl Samaritánem
 >POLITIKA: Vnitřní logika marxismu
 >ŠAMANŮV KALENDÁŘ: O ženitbě
 >PRÁVO: Kam až smí sáhnout ministr
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak bylo letos na Mrázovce
 >SPOLEČNOST: Novináři vyhlásili válku zdravému rozumu
 >ÚVAHA: Moralisté? Pozor na ně! Nebezpečí na dohled!
 >DOKUMENT: Aktualizace situace v oblastech zasažených zemětřesením
 >PENÍZE.CZ: Ledy stavebního spoření se (snad) pohnou
 >EVROPA: Turecko a Hitler v nás
 >POLITIKA: Terminátor v roli guvernéra
 >SPOLEČNOST: Rovnost před zákonem

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
30.12. ŠAMANŮV KALENDÁŘ: O ženitbě
Jan Kovanic

Píše Prof. Dr. Alois Velich

Na ženění vždycky času dost. Ženění horší nežli věznění. Tak a podobně vtipkuje se o ženitbě, při čemž vyličuje se stav manželský jako pouto, jehož každý rád by se zbavil, jako zlo, kteréž, když už musí k němu býti sáhnuto, nejlépe je co možno hodně oddáliti. Dříve se "vybouřit", "užíti" svobody, zlaté volnosti, to je heslo, jež s mnoha stran vnáší se v kruhy mladých lidí a jež má za následek, že řada sňatků se neuskuteční a že mnozí lidé neožení se v pravý čas. Neboť to nutno říci otevřeně: Tím, že mnozí lidé vcházejí ve sňatek až v pozdějším věku, kdy již všeho "užili", zaviňuje se jednak mnoho sňatků nešťastných, jednak má to za následek, že řada lidí s porušeným zdravím se ženících zaviňuje nezřídka i těžká onemocnění svých mladých žen a dává vznik dětem záhy zmírajícím, nebo chorobným, ba někdy i potomstvu, jež po celý život trpí za hříchy otců.

Ženitba v pravý čas je s hlediska zdravotnického pravým požehnáním. Pečlivě sestavené statistiky o úmrtnosti lidí svobodných, ženatých a provdaných ukazují souhlasně, že osoby v manželském svazku žijící těší se delšímu životu. Pozorování skutečnosti této neušlo ani Japoncům, kteří mezi přikázáními, jež radí zachovávati každému, kdo dožíti chce vysokého věku, na předním místě uvádějí: ožeň se a ovdovíš-li, žeň se znovu. Rovněž ve všech novějších spisech, jednajících o způsobu zařízení životosprávy umožňující dosažení dlouhého věku, souhlasně se radí ku včasnému sňatku.

Se zdravotnického hlediska je časem ku sňatku nejvhodnějším období dosažení dospělosti. V našich krajinách stanoven 24. rok života, jakožto věk, v němž stává se mladá osoba svéprávnou. Celkem odpovídá tento věk zcela dobře období, v němž radno mladým lidem ve sňatek vcházeti. Jsou ovšem vyjímky Někteří lidé již ve dvaceti letech jsou úplně vyvinuti, jiní zase ani ve čtyřiadvaceti rocích dostatečného rozvinutí sil nedosahují. V případech pochybnosti, zda tělesný stav snoubenců sňatek doporučuje, má se vždycky dbáti rady lékaře, kterýž jedině po pečlivém vyšetření správně a nepředpojatě může rozhodnouti. Ve sňatek vstupovati mají mladí lidé včas proto, aby z poháru radostí lásky manželské píti mohli čisti.

Rodiče mají dle možnosti usnadniti dětem svým včasný sňatek. Je dosti případů, u nichž je to velice těžké, proto však tam, kde není skutečných vážných překážek, nemělo by se z malicherných příčin spojení dvou mladých snoubenců zabraňovati.

Nezbytnou podmínkou šťastného, zdraví prospěšného manželství je, vedle skutečné vzájemné náklonnosti, tělesné i duševní zdraví obou snoubenců.

V případech, v nichž o sňatek osob churavých se jedná, nutno ještě pečlivěji než v případech, v nichž není jisto, zda vývin tělesný jest dostatečným, říditi se dle dobrozdání zkušeného lékaře. Jen ten může posouditi, jakou měrou život manželský stav ženichův nebo nevěsty mohl by poškoditi, nebo případně i zlepšiti, jen lékaři lze říci, zda z manželství mohou vzejíti zdravé děti nebo ne.

V dětech žije každý déle, v dětech je naše nesmrtelnost. Děti mají tudíž býti cílem šťastného zdravého manželství.

Manželství bez dítek je přípustno i omluvitelno v případech, ve kterých je pravděpodobno, že děti nebyly by zdrávy. V takových případech je dokonce někdy i příkazem lidskosti, i pravé lásky k dětem, i k sobě - bezdětnost. Tam však, kde není nemoc překážkou skutečně vážnou, jest úmyslné manželství bez dítek nesprávné a nerozumné. Často pak si manželé takoví i vlastní zdraví životem nepřirozeným značně porušují. Jisté těžké druhy nervosy, zvláště též nervosy, vyznačující se nezřídka velmi nepříjemnými příznaky od srdce, jsou zaviňovány různými způsoby, jimiž otěhotnění se zabraňuje.

Manželství má býti svazkem lidí vzájemně si život zpříjemňujících, v starostech se podporujících.

Takovým jest jen manželství lidí dobrých a rozumných. Vlivem takového svazku starosti stávají se lehčími, manželství takové chrání od života nepořádného, "hospodského", připoutává k domovu, ochraňuje zdraví a prodlužuje život.

(Z agrárního hospodářského kalendáře na rok 1914 opsal v prosinci 2004 Šaman)

ŠAMANOVY DOVĚTKY:

Pan profesor myslel oním "porušeným zdravím" zajisté ony pohlavní choroby, jež před vynálezem antibiotik byly přítomny v mnoha rodinách geniálních myslitelů i zcela neznámých občanů, mužů, jejich chotí a následně i dítek. Netřeba se usmívati z výšky sterilního jednadvacátého století. Dnes máme AIDS, a i syfilis, odolná "běžným antibiotikům" dokáže zle ublížit. Proto je třeba užívati preservativů. A též zdravého rozumu.

Jeden nedostatek opsaného článku možná není tak patrný - pro pány. Totiž, že je psán z čistě mužského hlediska. Pečlivě sestavené statistiky o úmrtnosti lidí svobodných, ženatých a provdaných ukazují souhlasně, že pánové v manželském svazku žijící těší se delšímu životu. Kdežto ženy jsou déle živy, zůstanou-li neprovdány...

KONEC:

Po celý rok jsem asi tak jednou měsíčně oblažoval čtenářstvo Neviditelného Psa výpisky z hospodářského kalendáře na rok 1914. Zaujalo mě na nich tré věcí. Jednak je to právě 90 let, co si je naši dědové a pradědové četli. Podruhé bylo zajímavé, že si ty zápisky četli v úplně jiné situaci, než v jaké byly psány. V době, kdy značně byly kráceny i životy ženáčů. Za třetí, avšak nikoli v posledku, mě zaujala kvalita psané řeči nejen pana profesora MUDr. Velicha, ale i lidu sprostného, rolníků, jich manželek a dcer. Řeči bez novodobých zpitvořenin - arciť se zpitvořeninami soudobými, jež však našemu sluchu nejsou stálým omíláním protivnými.

Končí rok 2004, končím i s kalendářem na rok 1914. Naposledy z něj ještě opíšu, co vlastní těžkou rukou do něj zapsal neznámý hospodář v prosinci 1914, v první válečné zimě. Jaké svědectví pro budoucnost zanechal? Toto:

žito 24 q z toho 6 q prodáno
oves 30 q k setí a ke krmení
bramb. 43 q z toho 6 q prodaných
žitné mouky 1q =


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku