Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 2.2.2005
Svátek má Nela / Hromnice
  Výběr z vydání
 >USA: Inaugurační projev prezidenta George W. Bushe - 2005
 >HISTORIE: Sudetoněmecké dějiny (část 2: 1919 až 1937)
 >EVROPA: Legislativní proces podle Evropské ústavy
 >POLITIKA: Konec liberálů v Čechách lze odvrátit jen spoluprací
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlý sen neboli Hledání dokladů
 >GLOSA: Teplo, teplíčko
 >DOPRAVA: Jak jsem se (ne)popral na Barrandovkém mostě
 >PSÍ PŘÍHODY: Nepozorný Bart
 >CHTIP: Who is Hu?
 >POVÍDKA: Krtinec
 >ZPRÁVA: Fond "Připomínka a budoucnost" rozšiřuje nadační činnost
 >PENÍZE.CZ: Konec ičařů v ČR, nebo mnoho povyku pro nic?
 >POLITIKA: Stejně všechno bylo jinak
 >BRAZÍLIE 6: Amazonie, její mohutnost a ubývání
 >MÉDIA: Televize hledá SuperSpermii

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
2.2. USA: Inaugurační projev prezidenta George W. Bushe - 2005
George W. Bush

Víceprezidente Cheney, pane předsedo Nejvyššího soudu, prezidente Cartere, prezidente Bushi, prezidente Clintone, představitelé duchovenstva, vážení hosté, spoluobčané:

V tento den, jak je předepsáno zákony a zdůrazněno tímto obřadem, oslavujeme trvalost a osvícenost naší ústavy, a připomínáme si závažnost úkolů které sjednocují naši zemi. Jsem vděcný za čest, jíž se mi dostává v této hodině, uvědomuji si významnost doby, ve které žijeme, a jsem rozhodnut naplnit přísahu, kterou jsem složil a jíž jste byli svědky.

Na tomto druhém shromáždění neurčí naše úkoly slova, která se zde chystám pronést, ale bude to historie, kterou jsme společně zažili. Půl století Amerika bránila svou vlastní svobodu a držela stráž na vzdálených hranicích. Poté, co ztroskotal komunizmus, přišla léta relativního klidu, léta uvolnění, léta odpočinku - a pak přišla léta zkoušky ohněm.

Viděli jsme naší zranitelnost - a mohli jsme vidět i její nejhlubší kořeny. Neboť dokud budou ve světě celé oblasti plné zloby a tyranie, budou (tyto oblasti) také náchylné podlehnout ideologiím, které podněcují nenávist a omlouvají vraždění. Násilí se bude hromadit a znásobovat v ničivou sílu, která je schopná překročit i ty nejstřeženější hranice a která představuje smrtelnou hrozbu. V historii je známa pouze jedna síla, která dokáže zlomit vládu nenávisti a vzteku, která dokáže odhalit faleš tyranů a splnit naděje těch slušných a tolerantních. Touto silou je lidská svoboda.

Zkušenost a zdravý rozum nás vedou k jedinému závěru: Zachování svobody v naší zemi je stále více závislé na úspěchu svobody v ostatních zemích. Nejlepší nadějí na mír v naší části světa je rozvoj svobody na celém světě.

Životní zájmy Ameriky a její nejhlubší přesvědčení jsou nyní v naprosté jednotě. Od dnů našich otců zakladatelů jsme prohlašovali, že každý muž a každá žena na této zemi má svá práva a svou důstojnost. A také nevyčíslitelnou hodnotu, protože jsou obrazem Stvořitele nebes i země. Po celé generace jsme vyhlašovali imperativ vlády lidu (self-government), protože nikdo není hoden být pánem a nikdo si nezaslouží být otrokem. Šíření těchto ideálů je úkolem, který zformoval náš národ. Je to úctyhodný výsledek snažení našich otců. A nyní je to také naléhavá nutnost pro udržení naší národní bezpečnosti a výzva naší doby.

Politikou Spojených států je tudíž vyhledávání a podpora růstu demokratických hnutí a institucí v každém národě a v každé kultuře, a naším konečným cílem je zničení tyranie na tomto světě.

Není to v první řadě úkol pro naše zbraně, přestože my budeme bránit sebe a naše přátele silou zbraní kdykoli to bude nutné. Svoboda, už ze své podstaty, musí být zvolena a bráněna občany a udržována vládou zákonů a ochranou menšin. V okamžiku, kdy duše národa má konečně možnost promluvit, instituce, které povstanou, mohou odrážet zvyky a tradice velice odlišné od těch našich. Amerika nebude nikomu vnucovat svůj vlastní styl vlády proti jeho vůli. Místo toho je naším cílem pomoci ostatním najít svůj vlastní hlas, docílit své vlastní svobody a vydat se svojí vlastní cestou.

Ukončení tyranie je velkým úkolem, vyžadujícím soustředěné úsilí generací. Obtížnost této úlohy však nemůže být výmluvou proč se mu vyhnout. Vliv Ameriky není neomezený, ale naštěstí pro utlačované je Americký vliv značný, a my tento vliv použijeme se vší rozhodností a v zájmu svobody.

Mojí nejčestnější povinností je chránit tuto zemi a její lid proti dalším útokům a nově se objevujícím nebezpečím. Někteří se nerozumně rozhodli testovat americkou rozhodnost. A shledali že je pevná.

Budeme vytrvale stavět každého vládce a každou zemi před jasnou volbu: morální volbu mezi útlakem, který je za všech okolností špatný, a svobodou, která je věčně správná. Amerika nebude předstírat, že uvěznení disidenti mají raději své okovy než svobodu, ani že ženy vítají své ponížení a porobu, ani že každá lidská bytost touží žít vydána na milost a nemilost svým utlačovatelům. Budeme podporovat reformu každé vlády tím, že budeme dávat jasně najevo, že předpokladem dobrých vztahů s námi je slušné zacházení s vlastním lidem. Naši politiku bude určovat víra v lidskou důstojnost. Přesto práva musí být více než jen s nechutí provedené ústupky diktátorů. Práva mohou být zabezpečena jen svobodou nesouhlasit a ploluúčastí na vládě. Dlohodobě není možná spravedlnost bez svobody, jako nejsou možná ani lidská práva bez lidské svobody.

Jsem si vědom, že jsou mezi námi i tací, kteří pochybují o všeobecné touze lidí po svobodě - ačkoli zrovna v tuto historickou chvíli, po čtyřech desetiletích definovaných nejprudším rozvojem svobody, jaký kdo kdy zažil, není nejspíš ten pravý čas na pochybnosti tohoto druhu. Ze všech lidí na zemi právě Američané by měli být nejméně překvapeni silou našich ideálů. Nakonec volání svobody zasáhne každou mysl a každou duši. Nepřijmeme existenci permanentní tyranie, jako nepřijmeme možnost permanentního otroctví. Svoboda se dostane těm, kteří svobodu milují.

Dnes opět Amerika oslovuje lidi na celém světě:

Všichni, kdož žijete v tyranii a v beznaději, vězte: Spojené státy nebudou ignorovat váš útlak nebo omlouvat vaše utlačovatele. Budete-li bojovat za svoji svobodu, my budeme bojovat s vámi.

Demokratičtí reformátoři vystaveni represím, věznění nebo exilu vězte: Amerika ve vás vidí to, co skutečně jste: budoucí vůdci vaší svobodné země.

Vůdci zločinných režimů ať vědí, že my stále věříme v to, v co věřil Abraham Lincoln: "Ti, kteří odpírají svobodu jiným, si nezaslouží svobodu vlastní a díky vládě spravedlivého Boha nemohou si svoji svobodu ani dlouho udržet."

Představitelé vlád s dlouhodobým sklonem ovládat by měli vědět: Chcete-li sloužit svému lidu, musíte se naučit tomuto lidu důvěřovat. Vydejte se na tuto cestu pokroku a spravedlnosti a Amerika půjde s vámi.

A konečně i vy, spojenci Spojených států, vězte: jsme věrni našim přátelům, nasloucháme vašim radám a jsme také závislí na vaší pomoci. Zasetí sváru mezi svobodné národy je hlavní cíl nepřátel svobody. Společné úsilí svobodných národů směřující k prosazování demokracie je předehrou k porážce našich nepřátel.

Chci dnes oslovit také své spoluobčany:

Od vás všech jsem žádal trpělivost při plnění velkého úkolu ochánit Ameriku a vy jste mi hojnost této trpělivosti poskytli. Naše země prijala závazky, které není snadné splnit, ale bylo by nečestné je opustit. Právě proto, že jsme jednali v souladu s velkou osvobozovací tradicí této země, desítky miliónů nakonec dosáhly svobody. A tak jako naděje probouzí další naději, milióny dalších svobody ještě dosáhnou. Naším úsilím jsme zažehli plamen - plamen naděje v myslích lidí. Zahřívá ty, kteří cítí jeho sílu, a spaluje ty, kteří brání jeho šíření. A jednoho dne tento neuhasitelný oheň svobody zasáhne i ty nejtemnější kouty naší planety.

Někteří Američané přijali ty nejtěžší úkoly v tomto procesu - tichou práci ve zpravodajských službách a diplomacii…je to práce plná idealismu, pomáhající vzniknout svobodným vládám … je to nebezpečná a nutná práce boje proti našim nepřátelům. Někteří prokázali oddanost naší vlasti smrtí, která naplnila ctí celé jejich životy, a my si budeme už navždy vážit jejich jmen a jejich oběti.

Všichni Američané byli svědky tohoto idealizmu, někteří z nich poprvé. Prosím naše nejmladší spoluobčany, aby uvěřili tomu, co viděli na vlastní oči. Viděli jste oddanost a věrnost na odhodlaných tvářích našich vojáků. Viděli jste, že život je křehký a zlo skutečné. A že statečnost nakonec triumfuje. Rozhodněte se sloužit věci přesahující vaše potřeby, věci větší než jste vy sami - a vašimi životy přispějete nejenom k růstu bohatství naší země, ale i jejího charakteru.

Amerika potřebuje idealizmus a odvahu, protože nás čeká zásadní úkol zde doma - je jím neustávající práce na americké svobodě. Ve světě, který směřuje ke svobodě, jsme rozhodnuti ukázat význam a příslib svobody. V americkém ideálu svobody nacházejí občané i důstojnost a bezpečí ekonomické nezávislosti, spíše než aby balancovali na hranici holé existence. Byla to právě širší definice svobody, která byla motivací pro Zákon přidělující půdu osadníkům (Homestead Act), Zákon o sociálním zabezpečení (Social Security Act) a Zákon o právech vojáků navracejících se z války (G.I. Bill of Rights). Tuto vizi rozšíříme reformami významných institucí tak, aby tyto instituce mohly sloužit potřebám naší doby. Naším cílem je umožnit každému, aby se mohl podílet na budoucnosti naší země. Ve školách zavedeme ty nejvyšší standardy a vybudujeme společnost vlastníků. Rozšíříme vlastnictví rodinných domů a živností, důchodové spoření a zdravotní pojištění. Budeme připravovat naše občany na nástrahy života ve svobodné spolecnosti. Tím, že se stane každý strůjcem svého osudu, dáme našim spoluobčanům svobodu od nedostatku a strachu a učiníme naši společnost bohatší, spravedlivější a rovnoprávnější.

V americkém ideálu svobody závisí veřejné zájmy na osobním charakteru - na osobní integritě a toleranci k druhým a na roli, kterou hraje svědomí v našich životech. Vláda lidu závisí koneckonců na vládě každého z nás sám nad sebou. Tato konstrukce charakteru je budována v rodinách podporovaných komunitami s jejich pravidly a udržována v našem národním životě Pravdami Sinajskymi (the truth of Sinai), Kázáním na Hoře, slovy Koránu a dalšími náboženstvími rozšířenými mezi našimi občany. Američané postupují vpřed v každé nové generaci tak, že si nejprve znovupotvrzují to, co je dobré a pravdivé, v tom, co bylo před nimi. Totiž ideály spravedlnosti a jednání, které byly, jsou a budou stejné včera, dnes a navěky.

V americkém ideálu svobody je výkon práv povyšován službou, slitováním a soucitem se slabými. Svoboda pro všechny neznamená nezávislost jednoho na druhém. Naše země spoléhá na muže a ženy, kteří se starají o své bližní a zmířňují ztrátu láskou. Američané, v nejlepším smyslu toho slova, si váží života, který spatřujeme jeden v druhém, a musí mít vždy na paměti, že i ti nechtění mají svou cenu. Naše země musí opustit všechny zlozvyky spojené s rasizmem, protože nelze zároveň nést poselství svobody a závaží nesnášenlivosti.

Z pohledu jediného dne, včetně toho dnešního dne závazků, se zdá, že problémů a otázek je před naší zemí skutečně mnoho. Z pohledu staletí jsou otázky, které před námi stojí, nečetné a nijak široké. Pokročí naše generace ve věci svobody? A přidáme svým charakterem této věci vážnost?

Podle těchto otázek budeme posuzováni a tyto otázky nás zároveň spojují. Je to tak proto, protože Američané všech stran a původů, Američané volbou i ti, kteří se jako Američané narodili, jsou spojeni jeden s druhým ve věci svobody. Známé rozpory mezi námi je třeba vyléčit, abychom se mohli vydat vpřed za smělými cíli, a já se budu snažit v dobré víře tyto rozpory uzdravovat. Tyto rozpory ani tak Ameriku nedefinují. Cítili jsme jednotu a vzájemnost našeho národa, když byla naše svoboda napadena. A přišla naše odpověď, jako by vedena jednou paží a jedním srdcem. Tu samou jednotu a hrdost můžeme pocítit, kdykoliv Amerika jedná ve jménu dobra. Když oběti katastrof získávají novou naději, když nespravedlivě postiženým se dostává spravedlnosti a když zajatci jsou propouštěni na svobodu.

Jdeme vpřed s dokonalou jistotou v konečný triumf svobody. Ne snad proto, že by se historie pohybovala kupředu na kolech nevyhnutelnosti - jsou to lidská rozhodnutí, co dává události do pohybu. Ne snad proto, že bychom sami sebe pokládali za vyvolený národ - Bůh koná, jak se jemu zlíbí a jak on sám uzná za vhodné. Jistotu máme proto, protože svoboda je stálou nadějí lidstva, hladem v temnotách a toužením duše. Když naši zakladatelé vyhlašovali nový řád pro nový věk; když vojáci padali v jedné vlně za druhou za unii založenou na svobodě; když občané pochodovali v klidné demonstraci pod heslem "Svobodu teď" - tak ti všichni jednali na základě odvěké naděje, která má být naplněna. Historie má své přílivy a odlivy spravedlnosti, ale historie má také viditelný směr, směr udaný svobodou a stvořitelem svobody.

Když bylo poprvé veřejně čteno Vyhlášení samostatnosti a na oslavu se rozezněl zvon Svobody, jeden z přítomných o tom řekl: "To zvonění jakoby znamenalo, že se právě stalo něco významného." I v této době to stále něco znamená. Amerika v tomto doposud mladém století vyhlašuje svobodu pro celý svět a pro všechny jeho obyvatele. Znovu si jisti ve své síle - prověřeni, ale nikoli unaveni - jsme připraveni na největší činy v dějinách svobody.

Bůh Vám žehnej a ochraňuj Spojené státy americké.

(Přeložil Jiří Staněk)

Originál projevu na stránkách Bílého domu.
Další články tohoto autora:
George W. Bush

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku