Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 9.2.2005
Svátek má Apolena
  Výběr z vydání
 >HISTORIE: Sudetoněmecké dějiny (část 5: 1945 až 1946 – vyhnání)
 >EVROPA: Jsme pro Evropskou ústavu
 >SVĚT: Trochu kluzká veselohra aneb OSN na konci provazu
 >GLOSA: Kde jsou naši notoričtí petenti?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Vernisáž výstavy vynálezů Julese Verna v Klementinu
 >POLITIKA: Zákon s dvojím účinkem
 >EKONOMIKA: Hrůza z rovné sazby daně z příjmu
 >EKOLOGIE: Opravdu hrozí Evropě nová doba ledová?
 >PSÍ PŘÍHODY: Nespolehlivá noha
 >EVROPA: Evropští inženýři, jak jsem je poznal (3)
 >EKOLOGIE: Svatá válka za otrávená pole
 >PENÍZE: Neziskový sektor a jeho financování
 >MÉDIA: I muži jsou v reklamě zesměšňováni
 >HISTORIE: Rukopis královédvorský - poslední výzkum
 >PENÍZE.CZ: Přítel na zahraničním telefonu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
9.2. EVROPA: Jsme pro Evropskou ústavu

Smlouva o ústavě nahradí evropské smlouvy a dohody, které vznikaly padesát let. Přináší přehlednější a jednodušší pravidla fungování Evropy, větší ochranu práv občanů Unie, rozsáhlejší roli národních parlamentů, jasný právní vztah mezi občany a Unií, významnější uplatnění pravomocí, které EU svěřily jednotlivé členské země.
Přijetí ústavní smlouvy je závažným krokem v naší historii. Dává nám právo a příležitost podílet se na utváření a prosazování hodnot celého kontinentu.

Podporujeme Evropskou ústavní smlouvu, neboť:

1. Poprvé v historii není Evropa jen nástrojem obrany území, prosperity, bezpečnosti a stability. Smlouva ustanovuje Evropu jako společenství hodnot: úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv. Nepřipouští diskriminaci, ani teritoriální nároky.

2. Stanoví jasná pravidla hry. Na hřišti tří velkých a 22 středních a malých hráčů je zřejmé, že pravidla potřebují především ti menší a střední, velcí hráči si mnohdy dělají, co chtějí. Ústavní smlouva je souborem pravidel, která usměrňují velké stejně jako malé státy.

3. Přináší jednodušší, přehlednější, pro občany pochopitelnější uspořádání zákonů, cílů, pravomocí, institucí, nástrojů EU, zejména v oblasti spravedlnosti a vnitra. Jasně dělí pravomoci Unie a členských zemí, zakotvuje pravomoci výlučné, sdílené a doporučující, stanoví jasné vztahy mezi Evropskou radou, Radou ministrů, Evropskou komisí a Parlamentem.

4. Usnadňuje další rozvoj Unie. Postup integrace EU je nyní, při požadavku jednomyslného rozhodování v Radě ministrů, téměř zablokován. Požadavek jednohlasného usnášení v radě 25 ministrů není ve skutečnosti obhajobou národních zájmů, ale spíše snahou blokovat jakýkoliv další rozvoj Unie. Většinové hlasování nejméně 15 ministry je dostatečným prostorem jak pro reprezentaci národních zájmů členských zemí, tak pro další vývoj EU.

5. Zavádí právní subjektivitu Unie, která zajistí větší uplatnění zájmů členských států Unie v globálním světě a vyšší stupeň ochrany pravomocí, které jí svěřily jednotlivé země, i Česká republika. Přijetím Smlouvy se ČR nevzdává žádných nových pravomocí, ty byly Evropské unii předány už při podpisu smlouvy o přistoupení. Až právní subjektivita dává souboru svěřených pravomocí celistvou ochranu. Teprve nabytím vlastní samostatné právní subjektivity se systém evropských institucí, nástrojů, cílů i práva stává utříděným, funkčním a efektivním celkem, schopným navenek EU jednotně zastupovat a chránit.

6. Nové evropské občanství poskytuje všem občanům naší země právo obracet se přímo k orgánům Unie, obracet se na evropského ombudsmana, podávat petice k Evropskému parlamentu. Smlouva vytváří Unii občanů a států. Občanům zaručuje řádnou správu, účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, slušné a spravedlivé pracovní podmínky, nedotknutelnost lidské osobnosti, osobní bezpečnost. Smlouva poskytuje svobodu pohybu a pobývání všech občanů po celé Evropské Unii, zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě státní příslušnosti. Vede Unii, aby přistoupila k Evropské úmluvě o lidských právech. Díky tomu bude Unie podléhat stejné vnější kontrole jako její členské státy.

7. Ctí charakter a jedinečnost členských států, osobitost jejich politických a ústavních systémů, včtně regionální a místní samosprávy. Mezi členskými zeměmi posiluje sounáležitost, vzájemnou pomoc v případech živelných katastrof, teroristických útoků, pandemie.

8. Rozšiřuje pravomoci národních parlamentů, dává jim právo zasahovat do přípravy evropských zákonů ještě před jejich přijetím Evropským parlamentem.

Evropská ústava je pro Českou republiku příležitostí k uplatnění, nikoli hrozbou. Odmítáme zůstat na okraji Evropy. Odmítáme se vzdát historické šance spoluutvářet společný evropský prostor bezpečnosti, práva a spravedlnosti. Vážíme si možnosti spoluutvářet a prosazovat společné evropské hodnoty. Jsme si vědomi četných nedostatků Smlouvy, proto jsme připraveni spolupracovat na jejich odstranění. Přejeme si více právní jistoty, právního pořádku a právního vědomí. Nemáme strach, že bychom v Evropě s pravidly pro všechny neobstáli, právě naopak Strach nikdy nebyl v naší historii dobrý rádce. Ani dnes k němu není důvod, je neodpovědné strach vyvolávat. Evropská ústava je pozitivní a výrazný krok, který bude pro nás pro všechny prospěšný.

Jana Hybášková, Martin Horálek, Alexandra Berková, Jan Kasl, Jana Tichá, Ivan Gabal, Jana Ryšlinková, Luboš Dobrovský, Eva Vavroušková, Jan Sokol, Eva Holubová, Vojtěch Cepl, Jiřina Šiklová, Martin Bojar, Alena Králíková, Michal Viewegh, Pavel Bratinka, Břetislav Rychlík, Karel Schwarzenberg, Milan Horáček, Václav Malý, Daniel Herman, Tomáš Kafka, Eduard Outrata, Miloš Pojar, Jiří Zlatuška, Vladimír Kokolia, Jaromír Štětina, Martin Mejstřík, Jiří Pehe


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku