Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 10.2.2005
Svátek má Mojmír
  Výběr z vydání
 >USA: Školství ve Spojených státech 4 - Miki na MIT
 >BRAZÍLIE 9: Přichází velmoc
 >POLITIKA: Euroreferendum je obětí demagogie
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Automobil jako produkt zákonodárce
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ještě o vernisáži výstavy vynálezů Julese Verna
 >PRÁVO: Elektronická komunikace se soudy - zastaví krádeže soudních spisů?
 >POVÍDKA: Příhoda se stařenkou
 >PSÍ PŘÍHODY: Copak to tam asi je
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Evropský konvent, Konvent, prezídium Konventu a politbyro Evropy
 >VIA CAROLINA: Tradiční spojnice českých zemí s evropským západem
 >ÚVAHA: Je Česko uzpůsobeno k „fízlování“?
 >EKONOMIKA: Japonsko, Brazílie, Jižní Korea
 >PENÍZE.CZ: Legislativní posun v oblasti nájemného?
 >HISTORIE: Sudetoněmecké dějiny (část 5: 1945 až 1946 – vyhnání)
 >EVROPA: Jsme pro Evropskou ústavu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
10.2. ŠAMANOVO DOUPĚ: Evropský konvent, Konvent, prezídium Konventu a politbyro Evropy
Jan Kovanic

Rozhodl jsem se, že nebudu čekat na tištěný text Evropské ústavy (kterého se možná ani včas nedočkám), a že si ho tedy přečtu na zobrazovací jednotce svého počítače. Ale tak, abych mu rozumněl. To značí, že když se někde objeví neznámý pojem, podívám se po jeho definici. Chtěl jsem si začerstva pročíst LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE (Část II). Ale zabrzdil jsem hned u její PREAMBULE:

"...Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie a členských států vykládat s náležitým zřetelem na vysvětlení vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod vedením prezídia Evropského konventu."

Vida, Konvent, o jakoupak instituci, orgán či poradní orgán Evropské unie se jedná? Zde jde bezpochyby o dvě různé instituce, když jsou vyjmenovány v jedné větě. Prezídium, které vypracovalo tu listinu (a celou Evropskou ústavu) a prezídium současného Konventu. Kdepak jsou?

Ten první Konvent jsem našel na samém začátku Evropské ústavy:

"Jejich Veličenstva a prezidenti... VDĚČNI členům Evropského konventu za to, že vypracovali návrh této ústavy ve jménu občanů a států Evropy JMENOVALI SVÉ ZPLNOMOCNĚNÉ ZÁSTUPCE, JIMIŽ JSOU: ...
ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY Stanislav GROSS, předseda vlády,
Cyril SVOBODA, ministr zahraničních věcí...
KTEŘÍ se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli na těchto ustanoveních:..."

Hmmm, tak už samotný slavnostní úvod začíná nepřesností. Gross nebyl zplnomocněncem Klause, ale české vlády.

Výše jmenovaný Konvent vypracoval tuto Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu a předložil ji Evropské radě na jejím zasedání v Soluni 20. června 2003. (Pozor na zálud: tato "smlouva" se po ratifikaci stane v nezměněné formě "Ústavou".) Jak tento Konvent, jemuž jsme VDĚČNI, vypadal? Takto:

"Představitelé vlád patnácti členských států a třinácti kandidátských zemí, zástupci vnitrostátních parlamentů, zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise, třináct pozorovatelů z Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru a dále zástupci evropských sociálních partnerů a evropského ombudsmana.... Mandát 105 členů Konventu a jejich zástupců, jimž předsedal Valéry Giscard d'Estaing, byl vymezen na zasedání Evropské rady v Laekenu...

Pro vedení diskuse v Konventu bylo ustaveno prezidium, které se skládalo ze třinácti členů: předsedy, Valéryho Giscarda d'Estaing, dvou místopředsedů, Guiliana Amata a Jean–Luca Dehaena, zástupců vlád tří členských států, které během zasedání Konventu zastávaly předsednictví Rady, dvou zástupců vnitrostátních parlamentů, dvou zástupců Evropského parlamentu a dvou zástupců Komise (komisařů Barniera a Vitoriniho). K účasti na zasedáních byl přizván i zástupce slovinského parlamentu."

Tak. Hleďme. Mandát tohoto konventu "byl vymezen na zasedání Evropské rady v Laekenu." Mandát "prezídia" "byl ustaven" Konventem. Podle neznámých pravidel. Toto těleso bez jakéhokoli mandátu má podle Ústavy, kterou samo stvořilo, "vyhotovovat vysvětlení", aby unijní soudy věděly, jak "vykládat" Listinu základních práv..."

Takže navěky, třeba i za padesát let, bude vyhotovovat posudky pro soudy nesmrtelný Giscard d'Estaing? A jeho dvanáct apoštolů???

A kde máme ten druhý konvent? Který bude "doplňovat vysvětlení"? Zase je pouze zmíněn - až na konci Ústavy, kde se řeší postup pro přijímání změn Evropské ústavy. Ale tady se vůbec nemluví o "prezídiu":

"Přijme-li Evropská rada po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí prostou většinou kladné rozhodnutí ve vztahu k přezkoumání navrhovaných změn, svolá předseda Evropské rady konvent složený ze zástupců vnitrostátních parlamentů, hlav států nebo předsedů vlád členských států, Evropského parlamentu a Komise."

Aniž by bylo specifikováno, kolik bude kterých a jak budou vybíráni. Nejspíš jich bude 150, a zase někdo vybere "prezídium". Které je v celém textu Ústavy citováno jedině v preambuli Listiny základních práv...

Unie má podle této Ústavy institucionální rámec, který tvoří orgány EU: Evropský parlament, Evropská rada, Rada ministrů, Evropská Komise, Soudní dvůr Evropské unie. Pak jsou tu "ostatní orgány" EU, jako Evropská centrální banka a Účetní dvůr. Nakonec přijdou poradní instituce Unie - Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor. "Každý orgán jedná v mezích působnosti svěřené mu Ústavou a v souladu s postupy a podmínkami v ní uvedenými. Orgány mezi sebou loajálně spolupracují."

A kde je ten "orgán" zvaný Konvent??? Široko daleko se žádný nevyskytuje. Ale hlavně široko daleko není zmíněno žádné jeho "prezídium". Jaké "prezídium"? Jaká samostatnost a nezávislost unijních a národních soudů, mají-li "brát zřetel" na "vysvětlení" a "doplnění vysvětlení" od jakýchsi "orgánů" se "svěřenou působností" - které jsou ale mimo institucionální rámec Evropské unie? Z tohoto důvodu už vůbec nemá smysl číst a brát v potaz tu slavnou LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE.

Poslyšte - komunisti tedy říkali, že Lenin je věčně živý, že Stalin nezemřel, že se budeme stále učit od Gottwalda. Ale ani komunisti si nedali do ústavy, že jim bude Gottwald vyhotovovat vysvětlení na věky věkův, jako to chce tahle Ústava po chudákovi d'Estaing.

Co do ústavy komunisti dali, byla "vedoucí úloha Strany". Ve skutečnosti u nás nevládla nějaká nedefinovaná Strana, ale konkrétní politbyro ÚV KSČ. Na čem se tento orgán ve svém nitru usnesl, co si tam kdo ve skrytu vyboxoval, to bylo předloženo k "odsouhlasení" ústřednímu výboru. Převodovou pákou "demokratického centralismu" se tím řídili všichni komunisti, které jsme pak museli poslouchat jako jejich podřízení. A tak se v praxi realizovala větička o "vedoucí úloze Strany".

Ale ani bolševik se neodvážil dát do ústavy výraz "pod vedením politbyra"...

Už jen z tohoto důvodu musím každému doporučit, aby v referendu hlasoval proti přijetí Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu. Nejde o hájení "národních zájmů České republiky", tady je v nebezpečí demokracie a svoboda celé Evropy!

Psáno v Praze dne 9. února 2005

Minulá Šamanova doupata o Evropské ústavě:
3.2.2005: Bohužel až moc zvědaví Češi
20.1.2005: Vybrané lahůdky evropské ústavy
4.1.2005: Havel opět prezidentem
14.12.2004: Češi, čtěte! Zde prosím laskavého čtenáře za vypuštění slova "kralická" v sousloví "české kralické vydání bible". Nelaskavého čtenáře upozorňuji, že tato chyba nemá vliv na můj apel "Češi, čtěte!". Třeba tady:
Originální a právně závazné znění "Smlouvy o Ústavě pro Evropu" na Úředním věstníku Evropské unie z 16.12.2004 (česky):C 310, Svazek 47


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku