Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 3.3.2005
Svátek má Kamil
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: ČSSD je ještě možné zachránit
 >ROK 2005: Čerstvé nahlédnutí na dvě místa v Asii - 1
 >POLITIKA: Kašpárci české politiky
 >MÉDIA: Bude Vladimír Špidla rezignovat?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ty zatracený zmetkové
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Dr. Sex neboli Alfred C. Kinsey ve filmu
 >EXULANTI: Oregonská stezka
 >SPOLEČNOST: Aktivisté nám to spočítají
 >PSÍ PŘÍHODY: Kterak Iris pomáhala honit míček
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Bez referenda nelze
 >DOKUMENT: Co neslyšel Stanislav Gross
 >PENÍZE.CZ: Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách
 >EKONOMIKA: Středoevropské trhy se vyvíjejí hekticky
 >EVROPA: Pohádky pana europoslance Leinena
 >KNIHA: Komunismus, nacismus a feminismus? (2)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
3.3. PENÍZE.CZ: Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách
Lucie Aschenbrennerová

Všichni, kdo odevzdali daňové přiznání typu B (více o něm v článku Každoroční daňový kolotoč nabírá na rychlosti), mají povinnost do osmi dnů ode dne jeho odevzdání předložit své zdravotní pojišťovně "Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti" (dále jen Přehled). Pokud si tedy přiznání vyplňujete sami, je letos posledním dnem odevzdání přehledu pátek 8.dubna. Pokud přiznání raději svěříte daňovému poradci, získáte tři měsíce "k dobru", ovšem pozor, do 31.března své pojišťovně musíte sdělit, v jakém termínu daňové přiznání podáváte.

Povinnost odevzdat Přehled se ale netýká pouze osob samostatně výdělečně činných (dále OSVČ), ale také například těch, kteří mají příjmy plynoucí z autorských honorářů, a to i tehdy, pokud nejsou povinni odevzdat daňové přiznání.
Přehled musí vyplnit také spolupracovníci OSVČ, na které je převáděna část příjmů a výdajů podnikatele.
Pokud vykonáváte výdělečnou činnost byť jen jeden den měsíčně, je na vás pohlíženo, jako byste ji vykonávali po celý měsíc.

Více pojišťoven, více Přehledů

Pokud jste byli pojištěni během roku postupně u více pojišťoven, musíte Přehled podat všem pojišťovnám, u kterých jste byli vedeni.
Zároveň musíte doložit, ke kterému dni jste odevzdali daňové přiznání. Za takový doklad se považuje buď potvrzení finančního úřadu na první straně Přehledu, nebo potvrzení na zvláštním formuláři, nebo potvrzená kopie daňového přiznání. Pokud jste své daňové přiznání poslali na finanční úřad poštou, je tímto dokladem i podací lístek potvrzený poštou.

Spočítat doplatek a zálohy musíte sami

Přehled obsahuje přesný návod se vzorci jak doplatek pojistného vypočítat. Vyměřovacím základem pro rok 2004 (a tedy i pro zjištění doplatku) je 40 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Z nich pak zjistíte částku svého ročního pojištění, která není ničím jiným než 13,5% z vyměřovacího základu.
I vyměřovací základ má ale svou horní i spodní hranici. Maximálním vyměřovacím základem pro rok 2004 je 468 000 Kč. Takže i pokud je váš rozdíl mezi příjmy a výdaji vyšší, zaplatíte maximální výši zdravotního pojištění 65 610 Kč (13,5 % z maximálního základu).
Minimální pojistné naopak činilo pro uplynulý rok 1 071 Kč měsíčně. To znamená, že i pokud by se podnikatel ocitl ve ztrátě, tato částka je brána jako minimum a nevrací se. Porovnáním pojistného pro rok 2004 s výší zaplacených záloh získáte částku nedoplatku, případně přeplatku zdravotní pojišťovně. Nedoplatek musíte uhradit opět nejpozději do osmi dnů ode dne podání daňového přiznání.

A jak je tomu se zálohami pro tento rok? Do té doby, než odevzdáte Přehled, platíte během prvních měsíců roku 2005 zálohy na zdravotní pojištění ve stejné výši jako během roku 2004. Ovšem pozor, v měsíci, ve kterém Přehled pojišťovně předložíte, již musíte zaplatit zálohu v nové výši, určené pro rok 2005. Sazba 13,5% se nemění, ovšem vyměřovacím základem pro pojistné je již 45 % příjmů po odpočtu výdajů dosažených v roce 2004. Minimální pojistné (tedy minimální výše zálohy) pro letošní rok bylo vyčísleno na 1 143 Kč měsíčně (vychází z průměrné mzdy za rok 2003, která byla 16 920 Kč, a uplatňuje minimální vyměřovací základ jako 50 % z této částky, tedy z 8 460 Kč)

Tuto minimální výši zálohy mají povinnost platit také OSVČ, které během roku teprve 2005 zahájily svou podnikatelskou činnost. Netýká se naopak OSVČ, které nemají své podnikání jako hlavní zdroj příjmu.

Platí za vás pojištění stát? Pak pro vás máme nemilou novinku

Elektronický Přehled

Podání Přehledu umožňují na svých internetových stránkách téměř všechny zdravotní pojišťovny. Celá transakce ovšem má malý háček, kterým je povinnost doložit datum podání daňového přiznání: tento doklad totiž nakonec stejně budete muset donést do pojišťovny osobně, nebo poslat poštou.

Až doposud, pokud jste byli podnikajícími studenty, důchodci, rodiči na mateřské, nebo jinými OSVČ, za které pojistné platil i stát, bylo možné na pojištění dosti ušetřit. Zálohy na pojištění jste sice platili, Přehled zdravotním pojišťovnám odevzdávali, ale za každý měsíc, ve kterém za vás po celou dobu platil pojištění i stát, jste si v Přehledu mohli z vyměřovacího základu odečíst příslušnou částku. Této možnosti učinila přítrž novela zákona o zdravotním pojištění. A tak je pro rok 2004 možno tyto částky odečíst pouze pro měsíce leden až červenec. Pro rok 2004 je částka, o kterou lze vyměřovací základ snížit, 3 520 Kč měsíčně – maximálně tedy o 24 640 Kč (za prvních 7 měsíců roku). Počínaje srpnem 2004 je tedy na pracující důchodce, studenty a maminky na mateřské pohlíženo stejně jako na ostatní OSVČ a pojistné placené za ně státem prakticky "propadá" zpět státu.

Jak si snížit zálohy

Jak se bojuje s neplatiči?

Na to, že byste Přehled neodevzdali, raději ani nemyslete. Při nedodržení zákonem stanovené lhůty podání vám totiž může být uložena pokuta až 50 tisíc Kč. Pokud neplatíte zálohy na pojistné, nebo je platíte pozdě, případně v nižší částce, než máte, pojišťovna vám vyměří penále ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den.
Ale nejen to, pokud živnostník nenahlásí zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti do osmi dnů své zdravotní pojišťovně, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Stejnou povinnost mají i spolupracovníci OSVČ a příjemci autorských honorářů.

Zálohy zdravotního pojištění si podnikatelé nemohou svévolně snižovat. Snížení provádí pouze zdravotní pojišťovna, a to na žádost OSVČ. O snížení záloh můžete požádat nejen při podání Přehledu, ale i během roku. Zejména tehdy, pokud váš průměrný příjem po odečtení výdajů ve třech po sobě jdoucích měsících roku 2005 je menší, než 2/3 průměrného měsíčního příjmu po odečtení výdajů za rok 2004. Například tedy, pokud váš průměrný příjem po odečtení výdajů letos je 20 000 Kč, zatímco vloni byl 30 tisíc, můžete pojišťovnu zažádat o snížení záloh. Nejdříve tak můžete učinit k 1. dubnu 2005. Pokud pojišťovna vaší žádosti v průběhu roku vyhoví, zálohy se snižují pouze na dobu tří měsíců. Po uplynutí těchto třech měsíců se buď zase vrátíte k zálohám v původní výši, nebo musíte znovu zažádat o jejich snížení.

Pokud uděláte v Přehledu chybu, nebo pokud se dodatečně změní údaje v něm (například v důsledku podání opravného daňového přiznání), jste povinni ohlásit tyto změny taktéž do osmi dnů. Opět je třeba dát tento fakt vědět všem pojišťovnám, u kterých jste v daném roce byli pojištěni. Pokud navíc zjistíte, že musíte pojišťovně část pojištění doplatit, máte na to nejvýše 30 dní ode dne, kdy jste tyto změny zjistili.

Vyplňujete si Přehled sami? Využíváte daňového poradce? Co si myslíte o minimální výši pojistného na zdravotní pojištění?
Další články tohoto autora:
Lucie Aschenbrennerová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku