Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 4.3.2005
Svátek má Stela
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Nuda v Praze
 >VÍKENDOVINY: Beni-York
 >PRÁVO: Obyčejná zlodějina
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Kadeřník
 >EVROPA: Demidesatero vad evropské Ústavy z pohledu eurofederalisty
 >PRAHA: O jedné obecně závazné vyhlášce
 >HISTORIE: V těžkých dobách (4/20)
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak jsem naštval Iris
 >RECENZE: O kvantových počítačích
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Rozšířené vysílání ČT na internetu
 >PENÍZE.CZ: Doplatek sociálního pojištění - poslední, ale citelný
 >EKONOMIKA: Sazby spíše půjdou dolů
 >POLITIKA: ČSSD je ještě možné zachránit
 >ROK 2005: Čerstvé nahlédnutí na dvě místa v Asii - 1
 >POLITIKA: Kašpárci české politiky

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
4.3. PENÍZE.CZ: Doplatek sociálního pojištění - poslední, ale citelný
Simona Plischkeová

Kromě zdravotních pojišťoven, o kterých jsme psali v článku: Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách, čeká na Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti (dále Přehled) také vaše okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení (dále OSSZ). Odevzdat jej musí každá osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ), pokud alespoň po část roku 2004 vykonávala výdělečnou činnost.

Tiskopis se pro rok 2004 ve srovnání s těmi minulými výrazně změnil. Zákon totiž s platností od 1. 1. 2004 rozdělil samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) na činnost hlavní a vedlejší (viz sloupek níže v textu) a toto rozdělení se projevilo i v podobě samotného Přehledu. Podrobný návod k vyplnění a formulář samotný jsou k dispozici na všech OSSZ nebo zde na webu ČSSZ, pokud čtete pozorně a dbáte veškerých uvedených pokynů, vyplníte jej správně. Cílem tohoto článku není opisovat pokyny uvedené na Přehledu, podívejme se spíše, proč se tento tiskopis vyplňuje, jaké novinky platí pro loňský i letošní rok a jak budou vypadat vaše nové zálohy na sociální pojištění.

Času je zatím dost, přesto pozor na lhůty

OSVČ vedlejší

Za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se pro účely placení záloh na pojistné v roce 2005 považuje OSVČ, která v roce 2004 vykonávala zaměstnání a příjem z tohoto zaměstnání činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu 2004, tj. částku 80 400 Kč.

OSVČ se dále považuje za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v kalendářním měsíci, v němž po celý měsíc
• má nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu,
• má nárok na výplatu příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu,
• vykonává vojenskou (civilní) službu,
• je nezaopatřeným dítětem (studium),
• je ve vazbě nebo výkonu trestu.

Chce-li být osoba považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je nutné, aby tuto skutečnost (podle výše uvedených důvodů) písemně oznámila příslušné OSSZ. Pokud to neučiní, je považována za OSVČ hlavní.

Zdroj: ČSSZ

Formulář je nutné dopravit na příslušný úřad do 30 dnů od podání daňového přiznání (jak na letošní "daňový silvestr" jsme psali v článku Každoroční daňový kolotoč nabírá na rychlosti), nejpozději tedy do pondělí 2. května. Pokud využíváte služeb daňového poradce, prodlužuje se pro vás tato lhůta do 1. srpna, do 2. 5. ale musíte OSSZ doložit, že skutečně daňového poradce máte. Přehled podávají i ty OSVČ, které mají nulový příjem a nepodávají daňové přiznání, pro ně taktéž platí lhůta 1. 8.
Pokud tiskopis nepředložíte, může vám OSSZ uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. Další sankcí je pak penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Vyplněním Přehledu v podstatě formálně zúčtujete se svojí OSSZ (vyúčtujete pojistné na důchodové pojištění). V podstatě si podle návodu vyčíslíte (vyúčtováním doposud uhrazených záloh, pokud jste takové hradili) výši pojistného na důchodové pojištění, kterou musíte za uplynulý kalendářní rok doplatit. Doplatek pojistného jste povinni odvést do 8 dnů ode dne, kdy jste podali (nebo měli podat) Přehled. Samozřejmě se můžete také dopočítat přeplatku, nemáte-li vůči OSSZ žádné splatné závazky, tak ta vám jej pak vrátí.

Kolik se letos platí?

Do měsíce, do kterého podáte (nebo máte podat) Přehled, platíte zálohy podle podmínek platných do 31. 12. 2004, tedy v nezměněné výši.
Od měsíce, v němž podáte (máte podat) Přehled
, se pak situace mění. Podívejme se jak. Platit zálohy na pojistné musí OSVČ, která vykonává:

  • hlavní SVČ (vždy, bez ohledu na výši dosaženého příjmu);
  • vedlejší SVČ a přihlásí se k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění na rok 2005;
  • vedlejší SVČ a její dosažený příjem po odpočtu výdajů z vedlejší SVČ za rok 2004 dosáhl částky 40 410 Kč. Jestliže OSVČ měla příjmy jen po část roku, snižuje se toto minimum o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy nevydělávala, za každý měsíc "nečinnosti" se tak odečítá 3 368 Kč. Tato částka se odečítá také za každý kalendářní měsíc, v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenskou, pobírala peněžitou pomoc v mateřství nebo byla na vojně (či civilní službě).

Jak se dopočítat nové výše záloh?

Výše měsíčního vyměřovacího základu pro "nové zálohy" se letos stanoví jako minimálně 45 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji (toto procento je volitelné, pod uvedenou hodnotu ale klesnout nemůže) v průměru připadajícími na jeden kalendářní měsíc, v němž byla SVČ v roce 2004 vykonávána. Výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti pak činí 29,6 % (28 % na důchodové pojištění plus 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti) ze stanoveného měsíčního vyměřovacího základu. Pokud si chcete platit i nemocenské pojištění (jeho platba povinná není, přihlásíte-li se k němu, získáte tak nárok na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství), připočtěte další 4,4 %. Částky se zaokrouhlují směrem nahoru.

Ať už jsou vaše příjmy ale jakkoli nízké, minimálně na sociálním pojištění odvedete toto:

Platby pojistného osob samostatně výdělečně činných v roce 2005

Výše měsíčních minimálních záloh:

OSVČ hlavní OSVČ vedlejší
Důchodové pojištění (29,6 % z VZ) 1 192 Kč 530 Kč
Nemocenské pojištění (4,4 % z VZ)
(jeho platba je dobrovolná)
178 Kč 79 Kč
Měsíční pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění: 2 352 Kč
Zdroj dat: ČSSZ

Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí, do 8. dne kalendářního měsíce následujícího.
Vůbec se neplatí za měsíce, ve kterých jste po celý kalendářní měsíc měli nárok na nemocenskou či mateřskou, nebo jste byli na vojně či civilní službě.

Chcete vydělávat a pojištění neplatit?

Sociální pojištění nemusíte platit v případě příjmů z kapitálového majetku, například z pronájmu nemovitosti nebo movité věci, a také z výdělků na dohodu o provedení práce (na tu ale smíte pracovat jen 100 hodin ročně).
Sociálnímu pojištění také nepodléhá umělecká nebo jiná tvůrčí činnost, pokud tedy píšete například knihy, publikujete vědecké statě nebo skládáte symfonie a z této činnosti máte příjmy podle autorského zákona, je vaše účast v systému "dobrovolná". Legislativa ponechává na autorovi, zda-li svoji tvorbu chápe jako soustavnou. Pouze tato osoba posuzuje, zda svou činnost vykovává soustavně či nikoliv. Jestliže se o soustavný výkon nejedná, není povinna tuto skutečnost sdělovat příslušné správě sociálního zabezpečení.

Jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění vysoké? Kdy odevzdáte Přehled o příjmech a výdajích? Je lepší být zaměstnán, nebo se živit samostatně výdělečnou činností? Platíte si nemocenské pojištění?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku