Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 10.3.2005
Svátek má Viktorie
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Bude to stát, nebude to stát...
 >ROK 2005: Čerstvé nahlédnutí na dvě místa v Asii - 3
 >POLITIKA: Na Kalouska i Grosse stejný metr
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Klausovo jednero
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Útrapy drátové telefonie
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Zahrej mi modrý tón a k tomu smetanový akord
 >INTERNET: Google jako boží oko
 >PSÍ PŘÍHODY: Ona má pravdu, Barte
 >CHTIP: Jak je ta čeština nádherná...
 >EKONOMIKA: Dolar pokračuje v propadu
 >PENÍZE.CZ: Daně 2005 v kostce aneb Stát dosyta nenakrmíš
 >ÚVAHA: Vzestup a pád Stanislava Grosse
 >1968: Odškodňovat by nemělo Česko
 >MÉDIA: Čtvrthodinka nenávisti
 >SPOLEČNOST: Původ korupce v České republice

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
10.3. EVROPA: Bude to stát, nebude to stát...
Tomáš Haas

Bude to mít ústavu, ale vlastně to nebude ústava, bude to jen jakási smlouva.
Ta ústava je tak zásadní, že na ní závisí budoucnost Evropy, a musíme ji přijmout, jinak nám hrozí nedozírné následky, ale nemusíme se ji bát přijmout, protože nemění v podstatě nic na stávajícím stavu, jen slučuje několik stávájících smluv do jednoho jednoduchého dokumentu.

Bude to mít všechny atributy státu, ale nebude to stát.

Bude to mít právní subjektivitu a společnou zahraniční politiku, ve které to bude mít výlučnou pravomoc ve všech otázkách, a která se bude vztahovat "na všechny oblasti zahraniční politiky a všechny otázky týkající se bezpečnosti Unie, včetně postupného vymezení společné obranné politiky, která by mohla vést ke společné obraně", ale to vše jen proto, aby to mohlo podepisovat některé obchodní smlouvy a ušetřit tak inkoust Evropskému společenství, jak nám vysvětlil europoslanec Jo Leinen, který by nám přeci nelhal.

Bude to v některých oblastech mít výlučnou rozhodovací a zákonodárnou pravomoc, ve všech ostatních oblastech to bude pravomoce sdílet s členskými státy, a to tak, že se to rozhodne, které zákony a právní normy to bude přijímat samo a které dovolí přijímat svým členům, a to vše proto, aby se tím posílila role národních parlamentů. Ta bude posílena tím, že budou informovány. Ušetří se tak čas jejich poslanců, protože nebudou muset informace o těch společně sdíleně v Bruselu přijatých zákonech a nařízeních pracně hledat v novinách, ale dostanou je pěkně přehledně srovnané na papíru a budou je moci správně vysvětlovat svým voličům.

Ani ti voliči nepřijdou zkrátka. Ta ústava znamená gigantický skok v demokratizaci Unie. V době předústavní evropští občané psali tolik petic, kterými se na obraceli se svými problémy s evropskými nařízeními, směrnicemi a regulacemi na přetížené úředníky Komise, že je ti chudáci úředníci nestačili ani číst a končily v koších na odpadky, na což si občané právem stěžovali. Ústava celý proces zjednodušuje a dokonce zavádí i nástroj přímé demokracie na úrovni EU. Po jejím přijetí občan, který má nějakou stížnost na evropskou politiku, jednoduše po nedělním obědě vezme tužku a papír, obskočí si milion sousedů v několika státech Unie, ti se mu na tu petici podepíší, on ten papír strčí do obálky, přilepí známku a pošle do Bruselu. Ústava mu zaručuje, že ta petice s milionem podpisů neskončí v koši na odpadky před tím, než ji ti evropští úředníci řádně projednají a zamítnou.

Jste z toho trochu zmatení? Nebuďte překvapení a hlavně nezoufejte. Ti z vás, kteří měli to štěstí a vystudovali VUML, se už, díky znalosti marxistické dialektiky, v té nové poústavní Evropě cítí jako doma, a ti ostatní udělají nejlépe, když nebudou stát v cestě, nebudou se na nic ptát, a pokud se bude konat referendum o euroústavě, jednoduše vyberou a do urny vhodí lístek s velkým ANO.

Sociálně demokratický poslanec ze Sárska pan Leinen už má tu dialektiku zmáknutou, věřte jemu, ne těm domácím skeptikům. Pan poslanec je v ní tak kovaný, že mu jistě nebude ani dělat problém vysvětlit, proč jeho organizace, Svaz evropských federalistů (Union of European Federalists), které už dlouho úspěšně předsedá, ve své resoluci z 21. května 2003 požaduje pro ten evropský nestát pravomoc určovat a vybírat vlastní daně, protože se Unie přeci nebude lišit od jiných stupňů státní a veřejné správy, a ty daně potřebuje pro to, aby mohla být nezávislá na vydírání jednotlivými členskými státy.

Takže jestli se požadavek pana Leinena v budoucnosti splní, ta otázka v titulku je vyřešena.

Bude to stát. A hodně.

A aby se tak stát mohlo, požaduje organizace pana Leinena ještě jednu maličkost, která zabrání tomu, aby některý z těch státečků, jejichž nezávislost snad ústava v jejím dnešním znění dostatečně nerespektuje, zbytečně nestál v cestě.

Ve své pozdější resoluci jeho Svaz žádá, aby byl odstraněna poslední překážka na cestě k Nové Evropě a aby ty malé státečky nezdržovaly a držely krok s hlavním proudem. Podle jeho požadavku by mělo být o budoucích změnách ústavy rozhodováno ne jednohlasně, ale pouhou většinou.

Starost o zachování respektu k menším a slabším členům Unie zřejmně zaměstnává mysl pana poslance Leinena do takové míry, že se omylem vloudila i do jeho repliky na desátý bod Desatera k Evropské ústavě našeho presidenta.

Václav Klaus:
I ty oblasti rozhodování, v nichž členským státům i do budoucna zůstane právo veta, mohou být v libovolné chvíli převedeny pod většinové hlasování (stačí, aby s tím souhlasili prezidenti nebo premiéři zemí EU, tedy bez možnosti toho, aby o tom musely rozhodnout národní parlamenty, o souhlasu občanů ani nemluvě).

europoslanec Leinen:
Toto je absolutně špatně, je to čistá lež. Sama ústava říká, že se změnou hlasování musejí souhlasit jak všichni šéfové států a vlád, tak národní parlamenty. Pokud se národní parlament vysloví proti, změna není možná.

A opakoval to, se vším důrazem, ještě jednou, v rozhovoru pro Radiožurnál:
To je úplně špatně, to je čistá lež. Když se podíváte na článek 444 Ústavy, zjistíte, že tam je jasně řečeno toto: Takový přechod od jednomyslnosti k většinovému hlasování musí schválit všechny národní parlamenty. Takže kdyby český parlament řekl ne, není to možné. Je tu tedy zajištěno, že všichni musí souhlasit, čili není to opět nic proti členským státům a v tomto případě ani proti národním parlamentům.

Od starostlivého a pravdomluvného pana poslance jistě nešlo o lež, ale o omyl. Jen se tak trochu v zápalu boje o práva malých členských zemí nestrefil a odpovídal na něco, o čem nemluvil náš president.

Pan Leinen hovořil o článku 444 ústavy. Ten se ale týká změn v normální ústavní hlasovací proceduře. President Klaus si je, jak je z textu jeho bodu zřejmé, vědom toho, že tomu tak je, že "členským státům i do budoucna zůstane právo veta". Hovoří o tom, že toto v ústavě zakotvené právo může být, na základě téže Ústavy, Článku IV, odstavců 6. a 7. usnesením Rady v určitých oblastech převedeno pod většinové hlasování.

Ve článku 6. je tato pravomoc rady omezena v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky tím, že smí v těchto oblastech jít pouze o evropská rozhodnutí.

Ten odstavec 6. zní:

6. Evropská rada a Rada přijímají v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky evropská rozhodnutí jednomyslně, s výjimkou případů uvedených v části III. Rozhodují z podnětu členského státu, na návrh ministra zahraničních věcí Unie nebo na návrh tohoto ministra s podporou Komise. Evropské zákony a rámcové zákony jsou vyloučeny.

Článek 444 dokonce stanovuje, že všechny takové případy "zvláštního legislativního postupu na základě odstavců 1. nebo 2. článku 444 se oznámí vnitrostátním parlamentům. Vysloví-li vnitrostátní parlament ve lhůtě do šesti měsíců od tohoto oznámení svůj nesouhlas, evropské rozhodnutí uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepřijme. Není-li nesouhlas vysloven, Evropská rada může toto rozhodnutí přijmout."

Opět se jedná, jak ty odstavce 1. a 2. Článku 444 stanoví, o rozhodnutí podle části III ústavy.

Ale je zde ještě jiný odstavec, který dává Radě možnost, svým usnesením, bez souhlasu národních parlamentů a bez nějakého omezení, převést všechny jiné právní normy a rozhodnutí Unie z oblasti jednomyslného hlasování na hlasování většinové. Je to odstavec 7.

A ten praví:

Část IV
Článek 444
7. Evropská rada může jednomyslně přijmout evropské rozhodnutí o tom, že Rada bude v případech jiných než uvedených v části III rozhodovat kvalifikovanou většinou.

V případech, které nejsou pokryty Článkem III Ústavy, tedy, a na to pan Leinen v tom fofru zapoměl, ústava pro převod z jednomyslného na většinové hlasování rozhodnutím Rady žádné omezení nestanoví, kromě toho, že Rada sama o převodu rozhoduje jednomyslně.

Jakže to říkal pan president?

"stačí, aby s tím souhlasili prezidenti nebo premiéři zemí EU, tedy bez možnosti toho, aby o tom musely rozhodnout národní parlamenty, o souhlasu občanů ani nemluvě".

Tomáš Haas

--------------------------------------
The Federal Committee of the Union of European Federalists (UEF) chaired by Jo LEINEN, MEP, met last weekend in the European Academy Otzenhausen (Saarland). The UEF Federal Committee adopted a resolution which among other points:

- demands that the EU should acquire – like every other level of public power – a taxation power to become independent from the blackmail by individual member states that has often been witnessed during talks on the long-term financial perspective of the EU;
--------------------------------------
"European Constitution now ! Adoption without veto", was the topic of the European Congress of the Union of European Federalists which gathered about 250 delegates, observers and guests from 19 until 21 March in Genova (I).

The Congress re-elected the social-democrat MEP Jo LEINEN (Europa-Union Deutschland) as UEF President. “In view of the steps towards a genuine federal Constitution, it is essential that the member states overcome the national veto. If one or more countries are not ready to accept the draft Constitution, those states which are willing should sign it”, declared Jo LEINEN. In its political resolution with the title “Continuing the fight for a federal European Constitution”, the UEF :
...
4. to agree that future amendments of the Constitution should take place on the basis of the majority principle rather than unanimity.


Další články tohoto autora:
Tomáš Haas

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku