Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 29.3.2005
Svátek má Taťána
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Bushovi to vychází
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Zatím...
 >SVĚT: Nepříjemnost v sousedství
 >POLITIKA: Panoptikum sjezdu brněnského
 >EVROPA: Turecko v osidlech západní dekadence
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Beatles ve vzpomínkách Klause Voormanna
 >SPOLEČNOST: Nářez pro ministra zdravotnictví
 >JEDNOHUBKY: Hemingwayův labužnický výlet do Prahy
 >TRAGÉDIE: Prosba o pomoc
 >EKONOMIKA: Nevěřme mýtu o Lafferově křivce
 >PENÍZE.CZ: Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu.
 >POLITIKA: Co bude dál aneb "Gauner nebo hrdina, všichni jedna rodina!"
 >FEJETON: Eureka, pane premiére!
 >SPOLEČNOST: Protigrossovská demonstrace v Brně aneb Žijeme v policejním státě?
 >POLITIKA: Otevřený dopis řadového člena ČSSD

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
29.3. PENÍZE.CZ: Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu.
Ludmila Řezníčková

Délka poskytování peněžité pomoci v mateřství (PPM) pokrývá dobu mateřské dovolené, obvykle tedy po dobu 28 týdnů. Její výplata se zahajuje 6 až 8 týdnů před porodem, určující je plánovaný termín uvedený v těhotenském průkazu a přání ženy, od jakého termínu v tomto rozpětí chce začít dávku pobírat. Formulář žádosti o PPM žena obdrží od svého gynekologa, který zde také vypočítá přesný začátek jejího pobírání. V případě, že žena dosud pracuje nebo pobírá nemocenskou, je lepší začít pobírat dávku až 6 týdnů před porodem, protože jí tak zbude větší část na dobu po porodu.
Jestliže porod nastane před plánovaným termínem, a žena před porodem vyčerpá méně než 6 týdnů nebo ještě vůbec nezačne PPM čerpat, nic se neděje, zbývající část do celkové doby 28 týdnů vyčerpá po porodu.

Ve výjimečných případech žena čerpá PPM po dobu 37 týdnů:

  • je svobodná, rozvedená nebo z jiných vážných důvodů osamělá a nežije s druhem (tuto skutečnost žena zpravidla dokládá čestným prohlášením o své osamělosti),
  • v případě vícečetných porodů (dvojčata, trojčata,...).

Kdo tuto dávku vyplácí a kde o ni požádat?

Výplatu dávky zajišťují především zaměstnavatelé. A to jak ženám, které jsou přímo jejich zaměstnankyněmi (po dobu mateřské a rodičovské dovolené jim nadále trvá pracovní poměr), tak i ženám, které již zaměstnané nebyly, ale nárok na tuto dávku vznikl v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání. Za tuto lhůtu se obecně považuje 42 kalendářních dnů od ukončení zaměstnání, pokud ale žena opouští zaměstnání již jako těhotná, prodlužuje se lhůta na 6 měsíců.

Problematice peněžité pomoci v mateřství u žen, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) jsme se blíže věnovali v článku Když onemocní podnikatel.

Ženám, které jsou zaměstnané u "malé organizace" (do 25 zaměstnanců) nebo kterým vznikl nárok v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání u malé organizace, vyplácí tuto dávku okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení). Totéž platí pro ženy, které jsou jako uchazečky o zaměstnání vedeny na úřadech práce a pro ženy, které jsou OSVČ.

Základní podmínkou nároku na dávku je být v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastna nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Kromě doby zaměstnání se do této doby započítávají i doby, kdy žena

  • pobírala důchod,
  • byla vedena v evidenci úřadu práce,
  • pobírala po ukončení pracovního poměru nemocenskou nebo peněžitou pomoc v mateřství.
Pokud je žena na mateřské s jedním dítětem, trvá jí pracovní poměr (tudíž je pojištěna), bude mít i při narození dalších dětí znovu nárok na PPM. A to i v případě, že mezi narozením dětí vůbec nepracovala. Pokud jí pracovní poměr skončil před mateřskou nebo v jejím průběhu, záleží na konkrétní situaci, zda jí vznikne nárok nebo ne, tedy zda splní potřebnou dobu pojištění a zda může peněžitou pomoc v mateřství ještě začít pobírat v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání.

Z jakých příjmů se při výpočtu vychází?

Výpočet peněžité pomoci v mateřství je obdobný jako výpočet nemocenské. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců, které předchází měsíci zahájení výplaty této dávky. Například u ženy, která bude peněžitou pomoc v mateřství pobírat od 15. 3. 2005, se bude vycházet z období od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2005. Může stát, že žena v tomto období nepracovala, zejména pokud byla na rodičovské dovolené. V takovém případě se postupuje tak, že se toto období posunuje vždy o 3 měsíce dozadu, až se podaří nalézt období s příjmem ze zaměstnání (nepřihlíží se k obdržené nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, rodičovskému příspěvku apod.).

Pokud si žena po dobu rodičovské dovolené "přivydělávala" a její příjem nedosahoval výše, z jaké jí byla vypočtena peněžitá pomoc v mateřství u předchozího dítě, může zaměstnavatele požádat, aby z příjmů z "přivýdělku" nevycházel. Bylo by to totiž pro ni nevýhodné. Zaměstnavatel je povinen její žádosti vyhovět.

Jestliže žena ještě není v zaměstnání celých 12 měsíců, období pro výpočet začíná až dnem nástupu do současného zaměstnání, k předchozím pracovním poměrům se nepřihlíží. Nastoupila-li žena do zaměstnání např. 5. 11. 2004 a na mateřskou nastupuje 15. 3.2005, budou se v jejím případě příjmy započítávat za období 5. 11. 2004 – 28. 2. 2005).

Jak se dávka spočítá?

Vlastní výpočet dávky probíhá tak, že se sečtou hrubé příjmy dosažené v tomto období a zároveň počet kalendářních dnů v tomto období (odečte se období nemocenské, "paragrafu" s dítětem atd.).

Součet příjmů pak dělíme počtem dnů, čímž získáme jakýsi denní průměr. Ten se však ještě dále upravuje:

  • částka do 480 Kč se počítá v plné výši,
  • z částky od 480 do 690 Kč se počítá 60 %,
  • k částce nad 690 Kč se vůbec nepřihlíží.

Zdá se vám výpočet příliš složitý? Pak využijte naši kalkulačku.

Z takto upraveného denního průměru se pak vypočte 69 %. Tato částka představuje PPM, která náleží za každý kalendářní den v měsíci.
V praxi to znamená, že maximální PPM za 30 dnům může činit 12 570 Kč, což zhruba odpovídá předchozímu příjmu 20 700 Kč hrubého měsíčně.

Peněžitá pomoc v mateřství a muži

Jistě jste si všimli, že se v celém článku hovoří o ženách. Pro úplnost je však třeba dodat, že tuto dávku mohou ve výjimečných případech pobírat i muži. A to pokud jsou svobodní, ovdovělí, rozvedení nebo z jiných vážných důvodů osamělí, nežijí s družkou a matka dítěte zemřela. Jde i o případ, kdy bylo otci dítě bylo svěřeno soudem. V takém případě má muž nárok na tuto dávku po dobu 31 týdnů od převzetí dítěte, ovšem nejdéle do 8 měsíců dítěte.
Stejně tak, pokud manželka nemůže nebo nesmí ze závažných zdravotních důvodů o dítě pečovat, a sama tuto dávku nepobírá, poskytuje se dávka manželovi po dobu 22 týdnů od převzetí dítěte a také nejdéle do věku 8 měsíců dítěte.
Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.

Stačí to?

Dávkami pro rodiny jsme zabývali v článcích:
Když onemocní podnikatel
Jak zvládnout nemoc
Jak zvládnout péči o příbuzné
Jak stát pomáhá nemajetným
Jak uživit potomky
Jak zvládnout péči o nechtěné děti
Jak zvládnout bydlení
Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb
Jak přežít na rodičovské

Pro orientační výpočet těchto dávek jsme pro vás připravili kalkulačky:
Příspěvek na bydlení
Přídavek na dítě
Sociální příplatek
Nemocenská

Někdo snad může z tohoto článku nabýt dojmu, že je mateřská dovolené zabezpečena finančně docela dobře a žena pobírá částku, která se od jejího stávajícího příjmu až tak neliší. Je třeba si ovšem uvědomit, že se tato dávka vyplácí skutečně jen omezenou dobu, v převážné většině případů skončí před 6 měsíci věku dítěte. V tomto období se může ještě málokterá žena vrátit zpět do zaměstnání, proto pokračuje rodičovskou dovolenou a začíná pobírat rodičovský příspěvek (viz článek Jak přežít na rodičovské). Ten je všem ženám vyplácen ve stejné výši, v současné době činí 3 635 Kč měsíčně bez ohledu na to, zda žena před mateřskou dovolenou pracovala a jakého příjmu dosáhla.
Pokud má žena již jedno starší dítě, přestává mít nárok na rodičovský příspěvek (obě dávky současně pobírat nelze) a po ukončení peněžité pomoci v mateřství bude mít nárok pouze na "jeden" rodičovský příspěvek, i když pečuje o dvě děti.

Je finanční zabezpečení matek (ale i otců) na mateřské a rodičovského dovolené dostatečné? Jak jste finančně vycházeli vy? Kolik peněz matky skutečně potřebují?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku