Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 16.4.2005
Svátek má Irena
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Vládní krize 2005 - černé divadlo české postkomunistické politiky
 >UKRAJINA: Třináctá premiérka
 >MOBY DICK: Privatizace po španělsku
 >INTERNET: Google a Leonardo
 >POLITIKA: Politická scéna dnešních dnů a morálka
 >GLOSA: Prodloužování důchodového věku
 >ZÁBAVA: Extrémní účetnictví, cela smrti a závěť
 >BODYPAINTING: Z krejčovské dílny
 >MÉDIA: Protest České televize proti postupu ČMFS
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Motýli finišují
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Návrh SZP na systémové změny zdravotního pojištění
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Otevření laboratoře palivových článků
 >POLITIKA: Dohoda, ke které nemělo dojít
 >EVROPA: Necháme se i podruhé obelhat?
 >POLITIKA: Sabotáž

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
16.4. TISKOVÁ ZPRÁVA: Návrh SZP na systémové změny zdravotního pojištění
Jaromír Gajdáček

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) zveřejní 21. 4. 2005 v Brně v rámci veletrhu Urbis/Fóra investičních příležitostí, technologií měst a obcí vlastní představu o reformě českého zdravotnictví. Alternativní koncepci SZP ČR bude věnována odborná panelová diskuse a také následné setkání s novináři. Obě akce se uskuteční na přednáškovém molu pavilonu "V" v areálu brněnského výstaviště od 9 do 12 hodin.

V dokumentu nazvaném "Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR" navrhuje SZP ČR opatření k finanční stabilizaci systému a definování potřebného objemu nabídky zdravotní péče. Dále doporučuje individualizaci vztahu mezi pojištěncem a jeho zdravotní pojišťovnou.

Příčiny finančních potíží
SZP ČR ve svém návrhu konstatuje, že příčinou finančních potíží českého zdravotnictví je především to, že Ministerstvo zdravotnictví nerespektuje při tvorbě úhradových vyhlášek finanční možnosti systému veřejného zdravotního pojištění. Již v roce 2005 proto doporučuje přizpůsobit tvorbu případných úhradových vyhlášek (silně ovlivňujících výdaje zdravotních pojišťoven) předloženým zdravotně-pojistným plánům. Do budoucna vidí SZP roli ministerstva zdravotnictví ČR nikoli ve stanovování cen, ale především v definování rozsahu povinně hrazené péče - tedy v tom, které výkony hradí zdravotní pojišťovny plně, které zčásti, popřípadě vůbec. Ministerstvo zdravotnictví navíc nemá oprávnění uvedené vyhlášky vydávat.

Léková politika
SZP ČR rovněž formuloval vlastní představy o lékové politice. Zde vidí možnost značných úspor ve změně způsobu výpočtu marží distributorů a lékáren, v motivaci předepisujících lékařů i pacientů na ekonomickém chování. SZP ČR například doporučuje, aby se ceny hrazených léčiv stanovily prostřednictvím elektronických aukcí, a aby lékaři byli povinni seznámit pacienty s nejlevnějším léčivým přípravkem a důvody, proč ho pacientovi nepředepisují.

Přístup občana k informacím a tvorba sítě zdravotnických zařízení
SZP ČR se jednoznačně staví za zveřejňování informací o kvalitě a nákladnosti péče poskytované jednotlivými zařízeními. V návrhu se doslova píše: "Právě tato data … představují argument pro politicky obhajitelnou optimalizaci sítě." Nízká kvalita péče a nehospodárnost má být podle SZP ČR důvodem pro rozvázaní kontraktu se zdravotnickým zařízením ze strany pojišťovny.

Při tvorbě sítě zdravotnických zařízení hodlají členové Svazu zdravotních pojišťoven ČR vycházet z následujících principů:
- Minimální síť zdravotnických zařízení na základě dostupnosti stanovené směrnými čísly pro jednotlivé obory.
- Optimální síť zdravotnických zařízení dle potřeb klientů každé zdravotní pojišťovny.
- Kontraktační volnost zdravotních pojišťoven.
- Zrušení výběrových řízení v podobě vyplývající ze současných právních předpisů.
- Realizace výběrových řízení zdravotních pojišťoven pro nová smluvní zdravotnická zařízení s tím, že budou existovat poradní orgány pojišťoven složené ze zástupců odborných společností a zástupců obcí a měst.

Podíl pacienta na úhradě nákladů
Pokud jde o často diskutované téma spoluúčasti pacienta a regulačních poplatků za návštěvu lékaře, za pobyt a stravování v nemocnici či za vystavení receptu, konstatuje SZP ČR, že: "formalizovaná spoluúčast je podstatně efektivnější a eticky přijatelnější řešení než korupce". SZP ČR zároveň konstatuje, že dostupnost péče pro sociálně slabé pacienty je možné zajistit prostřednictvím adresných dávek sociální pomoci.

Individualizace pojistného vztahu mezi pojištěncem a ZP
Pojišťovna by měla podle návrhů SZP ČR nabízet klientům kromě základního plánu obsahujícího výkony a služby stanovené zákonem (garantovaná péče) také alternativní pojistný plán na základě individuální pojistné smlouvy, obsahující závazky obou stran. Nabídka plánů by byla přizpůsobena věkovým skupinám pojištěnců se zaměřením na jejich potřeby. Na rozdíl od současného stavu by vznikla pojišťovně povinnost zajistit pro občana zdravotní péči v rozsahu vymezeném smlouvou a zároveň by vznikly dobrovolné závazky občana vůči pojišťovně, při jejichž dodržení by bylo možné nabídnout vhodnou stimulaci.

Pojištění jako ve vyspělých evropských zemích
Pokud jde o stanovení výše pojistného na zdravotní pojištění, jednou z možných variant je zavedení tzv. komunitní sazby, vyhlašované ročně, kde všichni dospělí pojištěnci platí stejné pojistné. Za seniory platí pojistné stát, sociálně slabí v tomto modelu dostávají subvenci. Výhodou komunitní sazby by bylo snížení nákladů na pojistné u ekonomicky aktivních osob a tím i vedlejších nákladů práce a tedy i zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Předpokladem je však určitý zásah do současné daňové soustavy a určení části výnosu ze spotřebních daní ve prospěch financování výdajů na zdravotní péči.

Ing. Jaromír Gajdáček
Výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR


Další články tohoto autora:
Jaromír Gajdáček

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku