Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 22.4.2005
Svátek má Evženie
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Uražený Václav Klaus
 >EVROPA: Otevřená debata dle socialisty Leinena a konzervativce Vidal-Quadrase
 >POLITIKA: Možná mne pan Pehe příjemně překvapil
 >VÍKENDOVINY: Polámal se mraveneček (část I)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá -Noviny
 >EVROPA: Výkonnost věru nepřekonatelná
 >DOPRAVA: Čtyři povzdechy nad akcí Kryštof
 >PRÁVO: Klauni Evropy
 >POLITIKA: Vítejte na trase Špidla - Gross - (Kohout) - Paroubek
 >ŠKOLSTVÍ: Přijímačky a století Ovocného netopýra
 >PRÁVO: Čeka stále zasahuje
 >HISTORIE: V těžkých dobách (18/20)
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Odbory doporučují vládu bez Buzkové
 >PENÍZE.CZ: Náklady na výchovu dětí: má či nemá platit stát?
 >ÚSTAVA: O pravomocích prezidenta republiky

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
22.4. PRÁVO: Čeka stále zasahuje
Jan Suchánek

Aby si návštěvníci tohoto internetového portálu měli možnost odpočinout od vládní krize, to je viditelných projevů boje o podíl na provizích ze socialistického přerozdělování, pokusím se prezentovat, jak orgány činné v trestním řízení bojují ekonomickými znalostmi, jejichž zdrojem je vědecký komunismus, ekonomická pavěda režimu, který byl dle zákona č. 198/1993 Sb. zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný, za prosazení socialismu, to je absolutního státního přerozdělování.

Chci poukázat, že právě zákon č. 198/1993 Sb. poukazuje na nezákonnost stavu, kdy kombinace vědeckého komunismu s residui třídního práva v trestním řádu, která se projevuje absolutní ignorací k právům obviněných a nesrozumitelným dialektem a logikou obžalob. Je to obraz obecných praktik a lze dohledat obrovskou sílu osobních vztahů vybudovaných v době, kdy dnešní soudci, státní zástupci a policisté realizovali v trestním řízení zločinnou vůli komunistického režimu.

Z veřejných zdrojů se dá opakovaně dozvědět o pro podnikatele absurdních obviněních. Je nepředpokládatelné, že by státní zástupci a policisté byli osobami tak dalece neznalými práva a logiky, jak tyto příklady presentují. Dovolím si pro informaci veřejnosti poukázat na rozhodující demonstrace zásadní ignorace v jedné obžalobě, v které státní zástupce klade "Zbohatlíkovi" za vinu:

1. "Zbohatlík … využil svého postavení … poradce představenstva společnosti OKLAMANÁ a.s.", když státní zástupce ignoroval, že "není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti" (§ 194 odst.(4) věta poslední Obchodního zákoníku), což je zákazem představenstvu takové pokyny přijímat a znemožňuje jakékoliv zneužití role poradce představenstva

2. "v úmyslu snížit základ daně z příjmu právnických osob OKLAMANÁ a.s.":
a. to je povinnost podnikatele ze zákona dle § 2 odst.(1) a § 194 odst.(5) Obchodního zákoníku, § 2 živnostenského zákona a § 24 zákona o dani z příjmu, protože základem daně jsou všechny příjmy a ty se snižují o náklady, aby vytvořili zisk před zdaněním, z něhož vzejde zisk po zdanění, který je podnikatel povinen maximalizovat
b. není to trestným činem krácení daně dle § 148 trestního zákona, z čehož jsou hlavní pachatelé obviněni
c. není vyloučeno, zda došlo jen k legitimní daňové optimalizaci, to je v jejím důsledku k přesunu daňové povinnosti na pozdější dobu nebo na jiné osoby

3. "Zbohatlík … využil svého postavení … působil na … ostatní členy představenstva OKLAMANÁ a.s., a mimo jiné … další úkony … v přesněji nezjištěnou dobu …":
a. ostatními členy představenstva OKLAMANÁ a.s. jsou myšleni neobvinění členové představenstva OKLAMANÁ a.s., kteří obviněné členy představenstva OKLAMANÁ a.s. jejich trestnému jednáním pověřovali a k jejich jednání je zmocňovali
b. dle § 177 písm. c) Trestního řádu "… musí být přesně označen skutek, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným …"

4. "pomocí účelové účetní operace":
a. zákon 563/1991 Sb. o účetnictví pojem "účetní operace" nezná
b. soud dle jeho internetové presentace považuje tuto fikci "účetní operace" za skutek, kterým byl spáchán trestný čin

5. "jménem této společnosti jako prodávající uzavřeli "Smlouvu o prodeji"":
a. jedná se o obviněné členy představenstva OKLAMANÁ a.s., ne Zbohatlíka
b. dochází zde k neústavní nerovnosti v rozporu s čl. 1 a čl. 4 odst.(3) Listiny základních práv a svobod, podle nichž zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky, když Vrchní státní zastupitelství ve věcích souvisejících opakovaně deklarovalo, že:
- "Ač při převodu a aukci akcií nebyla vždy respektována příslušná ustanovení obchodního zákoníku a při vydání akcií nebyl dodržen formální zákonný postup, jednání oznamovaných osob nezakládá odpovědnost trestněprávní. Věc bude proto třeba řešit toliko cestou řízení v netrestní oblasti."
- "Věc nespadá do oblasti trestněprávní, ale jedná se o obchodně právní spor, vzniklý nevyjasněním a nevypořádáním majetkových vztahů mezi jednotlivými zúčastněnými, shora uvedenými společnostmi. Tento je třeba řešit cestou soudního řízení v netrestní oblasti."
- "… otázku platnosti či neplatnosti uzavřené smlouvy je výlučné oprávněn posoudit a následně i rozhodnout věcně příslušný soud."
c. dochází tak k demonstrativnímu útoku na princip smluvní svobody, který důsledně, jako jedna z jeho dominantních zásad prostupuje celé soukromé právo. To je v rozporu s čl. 1 Ústavy České republiky, jenž stanoví, že Česká republika je demokratickým právním státem. Mezi atributy právního státu se pak řadí svoboda vstupovat do soukromoprávních vztahů a to dokonce i v omylu.

6. "… podle které fiktivně před rokem prodali … akcie …"
a. smlouvu dodnes nikdo neprohlásil za neplatnou nebo že by v souvislosti s ní někdo spáchal trestný čin podvodu
b. z absence vypořádání je odvozena fiktivnost, když celá řada zákonů řeší problematiku vypořádání v netrestní oblasti

7. "Zbohatlík … řídil další úkony spojené s uplatněním této smlouvy v daňovém řízení"
a. uplatnění smlouvy, právního úkonu v účetnictví je povinností ze zákona
b. uplatnění účetnictví v daňovém řízení je povinností ze zákona
c. zaúčtování "skutečnosti", právního úkonu OKLAMANÁ a.s., který je předmětem účetnictví dle § 6 odst.(1) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, až po vytištění podkladu pro vyplnění daňového přiznání je automatické a ze zákona podléhalo auditu státem licencovaného auditora a teprve tehdy se stalo součástí legitimního účetnictví daňového subjektu a zdrojem dat pro daňové přiznání

8. "… a způsobili tak škodu velkého rozsahu …", když škoda nevzniká okamžikem podání zkresleného dodatečného daňového přiznání

9. "v přesněji nezjištěnou dobu v druhé polovině roku …":
a. v této době se daň za rok předchozí nestanovuje
b. vzhledem k tomu, že nedošlo v souvislosti s dodatečným daňovým přiznáním k vrácení daňového přeplatku, nemohlo ani dojít v této době a souvislosti ke škodě
c. vzhledem k tomu, že k ceně akcií se nepřipočítává DPH mělo dojít ale nedošlo k výpočtu koeficientu pro DPH, nemohlo se jednat o rok následující

10. "… OKLAMANÁ a.s. a ostatní společnosti v této skupině ... jde o společnosti ovládané Zbohatlíkem …"
a. není vysvětleno v jakém smyslu je deklarována "tato skupina", když v souladu s právním řádem tohoto státu se nejedná o žádnou skupinu v právním smyslu
b. není prokazováno ovládání jediné společnosti Zbohatlíkem, když každý ví, že zbohatlíci určitě …
c. je ignorována absence takového ze zákona povinného konstatování ovládání ve výročních zprávách subjektů "skupiny"

11. "Nebezpečnost jednání obviněných pro společnost je daná významným porušením zájmu na úplném a řádném vyměření zákonem stanovených daní …"
a. daň z příjmů není zákonem stanovenou daní, zákon pouze stanovuje povinnost platit nijak nestanovenou daň z příjmů a pravidla pro její stanovení v každém konkrétním případě
b. není prokazováno, že by obžaloba vycházela z úplného a řádného vyměření daní OKLAMANÁ a.s.
c. je prokazováno, že žalobce ignoruje nezákonné, neúplné a neřádné vyměření daní bez účetnictví OKLAMANÁ a.s.
d. není stíháno nezaplacení daně policejním informátorem, který za asistence Policie ČR nezákonně jednal za OKLAMANÁ a.s.po zjištění daňové povinnosti

To vše je možno v zemi, kde premiér a jeho poradci neumí vymyslet logickou "story" k vysvětlení příjmu v řádu statisíců a nikdo se jej nezeptal, jak zadarmo přišla jeho žena k projektu, který chce za milióny prodat. Nikoho v té zemi nenapadne, že kdyby si země koupila americká letadla, tak je díky pohybu kurzu měn mohla mít za polovinu a za ušetřené peníze mohla umožnit dětem pořádně studovat. Je to možné v zemi, kde nikdo nechce řešit politické problémy a korupci tržním mechanismem, to je svobodnou soutěží, konkurencí politiků v jednomandátových volebních obvodech a vzedmutím antikomunistických vášní je vynesen k funkci premiéra bývalý komunista.
To vše je možné, aby se legitimizoval pokus o krádež půl miliardy korun v konkurzním řízení OKLAMANÁ a.s., které ukazuje, že kauza "Berka" je kauzou pouhých přizďařů.


Další články tohoto autora:
Jan Suchánek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku