Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 2.5.2005
Svátek má Zikmund
  Výběr z vydání
 >EVROPA: ČR v EU - rok manželství po delší známosti
 >SVĚT: Výstřely i dnes mění svět
 >EVROPA: Útok na Ústavu EU zleva (1.)
 >EKOLOGIE: Tvůrce zákona na podporu OZE na sebe prozradil fatální diletantství
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Pálení čarodějnic
 >GLOSA: Jan Bohumír Francovka Kato
 >EVROPA: V případě fancouzského "ne" se ratifikace nezastaví
 >MIMOCHODEM: V pasti
 >PSÍ PŘÍHODY: Statečnost zůstala doma
 >POČÍTAČE: Apple útočí pomocí nového kvalitního operačního systému
 >POLITIKA: Atentát na ministra a vládní koalici
 >MEJLEM: Otevřený dopis pražskému primátorovi MUDr. Pavlu Bémovi
 >ÚVAHA: Občan a bída politiky
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Internetový Památník čs. legií „Čestná vzpomínka“
 >PENÍZE.CZ: Jak funguje investiční životní pojištění III.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
2.5. PENÍZE.CZ: Jak funguje investiční životní pojištění III.
Martin Podávka

Investiční pojištění je jednoznačně nejobtížnějším finančním produktem, který poskytuje oproti jiným pojistným produktům možnost volby investiční strategie a oproti finančním produktům široký rozsah pojistné ochrany. Kvalifikovaný prodej IŽP znamená vysvětlit podmínky pojištění, možnosti investováni, druhy pojištěných rizik. Je třeba s klientem vytvořit analýzu jeho potřeb a pomoci mu určit jeho investiční profil a s ním související investiční strategii. Tuto poradenskou službu hradí klient z počátečního poplatku.

Úhrada služby finančního poradenství

Seriál o investičním životním pojištění přin´áší tato témata:

charakteristika, investování,
rizikové pojistné,
• počáteční poplatky, odbytné,
• ostatní poplatky,
• slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,
• otázky a odpovědi.

Existují dva způsoby úhrady finančního poradenství. Prvním je tzv. placené poradenství – klient platí za službu (vyhotovení finančního plánu, jeho realizace, …) přímo poradci. Existuje sazebník služeb finančního poradce, např. sestavení finančního plánu 4 000 Kč, roční aktualizace plánu 2 000 Kč, atd. Jednoznačně však převládá (a to nejen v České republice) druhá forma – provizní poradenství. Poplatek za poradenství je zakalkulován v ceně produktu a poradci ho vyplácí finanční instituce (stavební spořitelna, pojišťovna, podílový fond, …).
Klient hradí službu poradce nepřímo, ve formě tzv. počátečního poplatku. Ten zahrnuje jednak počáteční náklady pojišťovny a jednak platbu zprostředkovateli za jeho poradenství klientovi.

Počáteční poplatek

Existují tři základní typy počátečního poplatku, každá pojišťovna u svého produktu používá právě jeden způsob. V následujících odstavcích je postupně detailně popíšeme a na jednoduchém příkladu ukážeme výpočet poplatku.

 1. Alokační procento

  Forma počátečního poplatku je následující: v prvních letech je do podílových fondů investována (alokována) menší část pojistného než v letech dalších. Pokud je v sazebníku poplatků pojišťovny napsáno, že alokační procento je v prvním roce 10 %, v druhém roce 70% , od třetího roku dále již 100 % a pojistník platí 1 000 Kč měsíčně, zaplatí počáteční poplatek 14 400 Kč.

  V prvním roce je ze zaplaceného pojistného 12 000 Kč investováno do fondů 10 % * 12 000 Kč = 1 200 Kč. Zbylých 10 800 Kč je první část poplatku. V druhém roce je do fondu investováno 70 % * 12 000 Kč = 8 400 Kč, zbylých 3 600 Kč je druhá část poplatku. Celkem tedy pojistník zaplatí počáteční poplatek 10 800 + 3 600 = 14 400 Kč.

  Poplatek tedy není klientovi stržen z podílového účtu, ale přímo ze zaplaceného pojistného tím, že je investována pouze jeho část. Někdy v sazebníku pojišťovna neuvádí výši alokačního procenta, ale přímo výši poplatku (tedy doplněk do 100 %). V případě našeho příkladu bychom v sazebníku nalezli položku: poplatek v prvním roce 90 % ze zaplaceného pojistného, v druhém roce 30 % ze zaplaceného pojistného.

  Výše poplatku v rámci stejného produktu může být různá pro různé doby trvání pojištění. Klient s pojistnou smlouvou na kratší dobu zaplatí méně než klient s pojistnou dobou delší. Sazebník pro vybrané doby trvání může vypadat následovně:

  Poplatek ve formě alokačního procenta (AP) Poplatek ve formě vyčíslení poplatku (100% - AP)
  Trvání 1. rok 2. rok 1. rok 2. rok
  10 50 % 100 % 50 % 0 %
  20 10 % 90 % 90 % 10 %
  30 10 % 80 % 90 % 20 %
  40 10 % 70 % 90 % 30 %

  Nízké alokační procento je většinou uplatňováno nejen na počátku pojištění, ale také u každého navýšeného pojistného. Nelze tedy tento poplatek "obejít" tak, že by se na počátku platilo pouze malé pojistné a od třetího roku se navýšilo. Na nárůst pojistného je opět aplikováno alokační procento.

 2. Počáteční jednotky
  Druhou formou počátečního poplatku jsou tzv. počáteční jednotky. Ačkoliv systém tohoto poplatku je jiný, princip zůstává stejný – úhrada počátečních nákladů z pojistného v prvním a druhém roce. O celkové výši tohoto poplatku rozhodují tři parametry:
  • Jak dlouho jsou počáteční jednotky nakupovány? (1 nebo 2 roky)
  • Kolik procent se každý rok strhne? (3 % - 7 %)
  • Doba, po kterou se strhává. (Většinou do konce pojistné doby, minimálně 5 let, někdy maximálně 20 nebo 30 let.)

  Pojišťovna během prvního roku nebo prvních dvou let nakupuje za běžné pojistné počáteční jednotky. S těmito nemůže klient manipulovat, pojišťovna si z jejich aktuálního počtu každý rok strhne určité procento. Na konci pojištění vyplatí klientovi zůstatek počátečních jednotek.

  Pokud pojišťovna nakupuje počáteční jednotky pouze jeden rok, strhává 7 % po celou dobu, pojištění trvá 5 let a měsíční pojistné je 1 000 Kč, zůstane z prvoročního pojistného: 12 000 * 0,93 * 0,93 * 0,93 * 0,93 * 0,93 = 3 348 Kč. Celkem tedy poplatek činí 12 000 – 8 348 = 3 652 Kč, což je z 30 % z ročního pojistného.

  Následující tabulka ukazuje přepočet parametrů počátečních jednotek na jedno číslo: výše poplatku jako procento z ročního pojistného. Např. v případě IŽP, kde se počáteční jednotky nakupují 2 roky, strhává se 6 % po dobu 20 let, je poplatek 140 % ročního pojistného.

Nákup počátečních jednotek 1 rok Nákup počátečních jednotek 2 roky
trvání / srážka 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % trvání / srážka 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
5 let 14% 18% 23% 27% 30% 5 let 26% 34% 41% 49% 56%
10 let 26% 34% 40% 46% 52% 10 let 50% 64% 77% 89% 100%
15 let 37% 46% 54% 60% 66% 15 let 71% 89% 105% 118% 130%
20 let 46% 56% 64% 71% 77% 20 let 90% 110% 126% 140% 151%
25 let 53% 64% 72% 79% 84% 25 let 105% 126% 143% 156% 166%
30 let 60% 71% 79% 84% 89% 30 let 119% 140% 156% 168% 176%

  Počáteční jednotky jsou nakupovány nejen na počátku pojištění, ale vždy z každého navýšeného pojistného. Nelze tedy tento poplatek obejít tak, že by se na počátku platilo pouze malé pojistné a například od třetího roku by se pojistné navýšilo. Za navýšené pojistné jsou nakupovány počáteční podílové jednotky.

 1. Pravidelný poplatek
  Poslední varianta je obdobou předchozího postupu. U produktu nejsou žádné počáteční jednotky, ale je dána částka, která se pravidelně každý měsíc či rok strhne z fondu a doba, po kterou se strhává. Ukažme si postup na dvou konkrétních příkladech z českého trhu.

  Znění sazebníku: v prvním roce se strhne 1,1 % a ve druhém až čtvrtém 1,2 % z celkově zaplaceného pojistného za celou dobu pojištění.

  Klient, který platí 1 000 Kč měsíčně a smlouvu má na 30 let, celkem zaplatí pojistné 360 000 Kč za celou dobu. Poplatek v prvém roce je 1,1 % * 360 000 = 3 960 Kč, v druhém až třetím roce 1,2% * 360 000 = 4 320 Kč. Celkem tak zaplatí 16 920 Kč, tj. 141 % ročního pojistného.

  Znění sazebníku: každý měsíc se strhne 0,8 % z prvního ročního pojistného, strhává se po celou dobu, maximálně 20 let.

  Klient, který platí 1 000 Kč měsíčně a smlouvu má na 30 let, celkem zaplatí 12 000 (roční pojistné) * 0,8 *12 (12 měsíců v roce) * 20 (maximálně 20 let) = 23 040 Kč (192 % ročního pojistného).

Distribuční kanály

V současné době žádná pojišťovna nenabízí sjednání investičního pojištění pomocí přímého prodeje (internet) za zvýhodněnou cenu. Existuje pouze jeden produkt, který je nabízen na pobočkách banky. Počáteční poplatky u tohoto produktu jsou ve formě alokačního procenta, poplatek je 15 % z prvoročního pojistného.

Mezi nejdůležitější distribuční kanály patří prodej přes vlastní (vázanou) agentskou síť nebo prostřednictvím nezávislých prodejních společností. Pojišťovna buď prodává stejný produkt přes oba tyto kanály nebo pro prodejní společnost vytvoří speciální produkt, který pokrývá vyšší počáteční náklady spojené s distribucí přes tuto společnost. Ukažme si to na dvou příkladech.

Produkt pro vázanou obchodní službu Produkt pro nezávislou prodejní společnost
Pojišťovna 1 Forma úhrady počátečních nákladů pomocí počátečních jednotek, doba nákupu 1 rok, srážka 7 % ročně Forma úhrady počátečních nákladů pomocí počátečních jednotek, doba nákupu 2 roky, srážka 7 % ročně.
Pojišťovna 2 Forma úhrady pomocí nižšího alokačního procenta. V prvním roce 20 %, v druhém roce 90 %. Forma úhrady pomocí nižšího alokačního procenta. V prvním roce 20 %, v druhém roce 20 %.

Obecně tedy neplatí poučka, že přes nezávislou společnost klient získá lepší poradenství a výhodnější produkty, v některých případech zaplatí klient za stejný produkt téměř dvojnásobnou cenu.

Odkupné

S počátečním poplatkem souvisí i výše odkupného. Pokud klient smlouvu předčasně zruší, není mu vrácena aktuální hodnota fondu, ale ta je snížena o dosud neuhrazenou část počátečních nákladů. (Netýká se způsobu s nízkým alokačním procentem – zde byly počáteční náklady uhrazeny ihned během prvních 2 let.) U počátečních jednotek je při odkupném účtována srážka z těchto jednotek za všechny roky do sjednaného konce pojištění.

Který z popsaných systémů odměňování vyhovuje vám? Upřednostnili byste placené poradenství před provizním systémem? Kolik by měla činit odměna zprostředkovateli?
Další články tohoto autora:
Martin Podávka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku