Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 9.5.2005
Svátek má Ctibor
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Spravedlnost v indonéském stylu
 >PRÁVO: Vyvlastnění minoritních akcionářů
 >EVROPA: Útok na Ústavu EU zleva (2.)
 >NÁZOR: Tuneláři z Bystřice
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Pomoc! Pomoc! A pomoc stála zády
 >MIMOCHODEM: Mír v Lysolajích
 >FOTOREPORTÁŽ: Bitva o Český rozhlas
 >HISTORIE: 8.května 1945 zvítězily pouze Spojené státy a Stalin
 >PSÍ PŘÍHODY: Den začal šťastně
 >ÚVAHA: Zapadákov, zapadákov, Seattle
 >FEJETON: Drobečky
 >SPOLEČNOST: Pravda ve filozofii, u soudu a ve veřejném mínění
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Dvojí metr Policie ČR
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Genofondové sbírky Botanického ústavu AV ČR
 >PENÍZE.CZ: Potřební podnikatelé opět dosáhnou na přídavky

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
9.5. PENÍZE.CZ: Potřební podnikatelé opět dosáhnou na přídavky
Ludmila Řezníčková

Loni na podzim jsme se v článku Stát sáhnul podnikatelům na přídavky zabývali důsledky novelizace zákona o státní sociální podpoře, která s sebou přinesla zavedení minimálního příjmu pro všechny OSVČ ve výši 8 400 Kč. Jde o 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející stanovenému období, na které se dávky přiznávají. Vláda se tak snažila řešit častou situaci, kdy podnikatelé pro účely daňového přiznání (a z něj pak odvozovaného příjmu pro účely dávek) vykazují velmi malý příjem či dokonce ztrátu, ač je zřejmé, že to neodpovídá skutečnosti.

Přestože tato novelizace postihla všechny OSVČ, měla zvlášť tvrdý dopad na některé z nich. A sice ty, kteří mají svou podnikatelskou činnost pouze jako doplňkový příjem. Jako přivýdělek k důchodu, po dobu mateřské dovolené či k příjmu ze zaměstnání a jejich měsíční příjem ve velké většině případů částky 8 400 Kč měsíčně zdaleka nedosahuje. I přesto jim byl na základě tohoto zákonného ustanovení příjem z podnikání v této výši započten, což vedlo k citelnému snížení dávek. V mnohých případech dokonce až k jejich odejmutí.

Jak je bohužel v naší legislativě časté, zákonodárci si to uvědomili až po uvedení novelizace zákona do praxe a jako řešení přislíbili urychlené novelizování tohoto ustanovení. Od října sice již nějaký čas uplynul, ale konečně nyní se OSVČ dočkaly a 30. březnem 2005 vstoupil v platnost nový zákon, který tato problematická ustanovení novelizuje.

Co převratného nám přináší?

Především nyní bude rozhodující, zda podnikatel svou činnost vykonává jako hlavní či jako vedlejší. Jen pro připomenutí, jako vedlejší se posuzuje podnikání osob samostatně výdělečně činných, které :

  • kromě podnikání také vykonávaly zaměstnání a hrubý příjem ze zaměstnání, kterého dosáhly, činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy, tedy pro rok 2004 částku alespoň 80 400 Kč,
  • pobírají částečný nebo plný invalidní důchod nebo starobní důchod,
  • pobírají rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,
  • jsou nezaopatřeným dítětem – studentem do 26 let,
  • byly ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce.

Tyto skutečnosti by podnikatelé měli oznámit okresním správám sociálního zabezpečení tak, aby jejich podnikání bylo skutečně hodnoceno jako vedlejší výdělečná činnost.

Jak to tedy nyní bude s příjem podnikatelů pro dávky státní sociální podpory?

Noví podnikatelé

Těmto podnikatelům se započítá do rozhodného příjmu rodiny (podrobněji viz níže uvedené články věnované nárokům na jednotlivé dávky) 4 200 Kč za každý kalendářní měsíc. To znamená 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, bez ohledu na to, jestli jde o činnost hlavní nebo vedlejší. Myslí se tím podnikatelé, kteří teprve začali vykonávat samostatně výdělečnou činnost, nepodávali za předchozí kalendářní rok daňové přiznání z této činnosti.

Někteří tak v tomto prvním roce mohou čerpat dávky přestože je nepotřebují (podnikání se mu daří), někoho tato úprava může naopak poškodit, protože ve svém podnikání příliš úspěšný není. Jinak to ale vyřešit nelze, nějaký příjem se totiž pro prokázání nároku na dávky podnikatelům započítávat musí i v době než podají daňové přiznání. Prakticky se ale toto ustanovení týká pouze příspěvku na bydlení a sociálního příplatku. U těchto dávek se totiž vychází z příjmů v předchozím kalendářní čtvrtletí. (Nárok na přídavky na děti se hodnotí podle příjmu za předchozí rok a započítává se vždy od října - například od října 2005 se bude počítat příjem za rok 2004. Daňového přiznání je tedy tak vždy k dispozici.)

Hlavní podnikatelé

Dávkami pro rodiny jsme zabývali v článcích:
Když onemocní podnikatel
Jak zvládnout nemoc
Jak zvládnout péči o příbuzné
Jak stát pomáhá nemajetným
Jak uživit potomky
Jak zvládnout péči o nechtěné děti
Jak zvládnout bydlení
Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb
Jak přežít na rodičovské
Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu.

Pro orientační výpočet těchto dávek jsme pro vás připravili kalkulačky:
Příspěvek na bydlení
Přídavek na dítě
Sociální příplatek
Nemocenská

Ten, kdo svou činnost vykonává jako hlavní (to jsou všichni ostatní kromě výše uvedených), nepocítí žádnou změnu. To znamená že po podání daňového přiznání se mu jako příjem započte čistý příjem podle tohoto daňového přiznání, minimálně však částka 8 400 Kč měsíčně (50 % průměrné národní mzdy vyhlašované Český statistickým úřadem). A to i v případě, že takového příjmu ve skutečnosti nedosáhl. Z hlediska dávek státní sociální podpory to pro tyto OSVČ znamená často citelné snížení výše dávek či dokonce jejich odejmutí.

S tím se nicméně musí vyrovnávat již od loňského roku. V letošním roce pak statistický úřad vyhlásí novou průměrnou mzdu (zcela jistě ještě vyšší než v loňském roce), takže se od října 2005 (pro nárok na přídavek na dítě) či dokonce již od července 2005 (pro nárok na sociální příplatek či příspěvek na bydlení) se začne těmto podnikatelům započítávat ještě vyšší minimální příjem. Což může znamenat další snížení dávek.

Vedlejší podnikatelé

U podnikatelů, kteří svou činnost vykonávají jako vedlejší, se nyní bude vycházet ze skutečných příjmů, kterých dosáhli podle daňového přiznání za předchozí kalendářní rok. A to i v případě, když budou nízké či přímo nulové.

Týká se uvedený zákon přímo vás nebo osob, které se s vámi při výpočtu dávek posuzují (manžel, děti a tak dále)? Pak tedy nesmíte zapomenout se o svá práva přihlásit. Podle zákona totiž nebude přepočet výše dávek prováděn automaticky, ale pouze na žádost. Podnikatel je povinen úřadu státní sociální podpory prokázat, že jeho podnikání je hodnoceno jako vedlejší výdělečná činnost. K tomu zákon stanoví lhůtu 3 kalendářních měsíců ode dne účinnosti zákona, to jest do 30. 6. 2005. Pokud do této doby stihnete úřadu vše potřebné doložit, budou vám dávky přepočteny či zpětně přiznány ke dni účinnosti tohoto zákona, to znamená k 30. 3. 2005.

Jaký je váš názor na uvedené ustanovení a vůbec na legislativní proces v naší republice? Využijte nabídky, kterou vám nový zákon přináší?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku