Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 30.5.2005
Svátek má Ferdinand
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Pokus o analýzu jednoho evropského fiaska
 >POLITIKA: Síla i slabost levicového křídla v sociální demokracii
 >MIMOCHODEM: Zmrzlé kaktusy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Vedro na výletě
 >PRAHA: Sochy na Kampě
 >GLOSA: Hoven plné noviny
 >MEJLEM: President a vláda společně v zahraniční politice
 >PSÍ PŘÍHODY: S Irdou na výletě
 >ZÁHADA: Je tajemný klavírista Čech?
 >POLEMIKA: Popravami posedlé Rádio Jerevan
 >FEJETON: Když mě honí chutě...
 >CHTIP: Sněhová bouře
 >PENÍZE.CZ: Zdědit stavební spoření? Komplikovanější
 >ÚSTAVA: Je to od pana premiéra hezké
 >ÚVAHA: Zmatení

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
30.5. PENÍZE.CZ: Zdědit stavební spoření? Komplikovanější
Jiří Šedivý

Úmrtí blízkého člověka není ničím příjemným. A aby toho nebylo málo, zpřísnil a zkomplikoval stát poskytování státní podpory v případě, že zdědíte smlouvu o stavebním spoření. Přesněji řečeno, komplikace nastanou, jestliže se ve vašem portfoliu nachází smlouva uzavřená po roce 2003.
Původně podle starých podmínek (dále tak označujeme podmínky platné do konce roku 2003) nebyla v případě zdědění žádná komplikace. Nabyvatel získal smlouvu se všemi právy, včetně čerpání nároku na státní podporu. Díky této výjimce mohla jedna fyzická osoba čerpat státní podporu na dvě smlouvy v maximální výši 2 x 4 500 Kč. Pokud jste však vy nebo zemřelý žádali o státní podporu až od roku 2005, přestože smlouva je uzavřená před rokem 2004 (takových případů je minimálně), čerpáte státní podporu již podle nových podmínek, tedy 15% a maximálně 3 000 Kč. Ale protože jde o staré smlouvy, čerpáte na všechny, tedy vícekrát. Bylo to jednoduché, ale Ministerstvo financí a posléze poslanci se rozhodli praxi změnit.

Souběh nových smluv

Co dělat v případě úmrtí?

V případě úmrtí je nutné informovat stavební spořitelnu o vzniklé situaci nejlépe předložením úmrtního listu. Druhým nejběžnějším způsobem, jak se spořitelna o úmrtí dozví, je dotaz od notáře, který vede pozůstalostní řízení. Dotaz notáře je zpravidla směřován na to, zda má klient aktivní smlouvu o stavebním spoření, případně jaký je zůstatek na účtu.

V tomto případě došlo ke skutečnému znevýhodnění, kdy sice dědic získá smlouvu, ale další nároky na státní podporu nikoliv. Tu smí čerpat jen do souhrnné výše 3 000 Kč, tedy jako jediná fyzická osoba. Toto se samozřejmě netýká již připsaných záloh podpory na účet zemřelého.
Pro pořadí, v jakém bude státní podpora na smlouvy připisována, je rozhodující datum jejich uzavření. Může tak dojít k paradoxní situaci, kdy zemřelý uzavřel smlouvu dříve než nový nabyvatel smlouvy. Nabyvatel tedy bude čerpat státní podporu nejdříve na zděděnou smlouvu a nevyčerpá-li svůj nárok tam, pak teprve na své originální smlouvě. Tato praxe snad časem dozná změny.

Vše ke dni úmrtí
Platby došlé po datu úmrtí účastníka stavebního spoření se do výše zůstatku na účtu nezahrnují a nejsou proto zahrnuty ani do výpočtu pro zálohu případné státní podpory. Pokud by přece jen nějakým omylem k připsání vkladů po smrti majitele účtu došlo, musejí se vklady vrátit a podpora se z nich nevypočítává. Dokonce se musejí odečíst i případné neoprávněné zálohy státní podpory.
Stará a nová podpora se vylučují

Máte-li dvě smlouvy, přičemž jedna je podle starých podmínek (sazba státní podpory je 25 %) a druhá podle nových (sazba státní podpory je 15 %), smíte čerpat podporu jen na jeden typ smlouvy. A není již vůbec rozhodující, zda je druhá smlouva vlastní (tzv. následná), nebo jde o smlouvu zděděnou.

Přehled základních kombinací

Vlastníte

Zdědíte

Maximálně čerpáte státní podporu

25

25

2 x 4 500 Kč

25

15

1 x 4 500 Kč nebo 1 x 3 000 Kč
nelze kumulovat

15

25

1 x 3 000 Kč nebo 1 x 4 500 Kč
nelze kumulovat

15

15

1 x 3 000 (bez ohledu na počet smluv)

Poznámka: Může se stát, že zdědíte starou smlouvu s 15% podporou (viz výše). Tato situace není v tabulce uvedena a nastala by v případě dvou starých smluv, kdy se na zděděnou nárokuje státní podpora až od roku 2005. Číselně pak 1 x 4 500 + 1 x 3 000 Kč.

I dluhy se dědí

Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, měli byste se přihlásit nejen ke vkladům, ale i k dluhům zemřelého, pokud měl nesplacený úvěr u stavební spořitelny. Krom tahanic v příbuzenstvu o tom, kdo má kolik z dluhu uhradit, může dojít i k soudním sporům.
V případě normálního průběhu řízení převede pak stavební spořitelna najednou vkladový i úvěrový účet na toho, komu má podle dědického řízení připadnout. Časté žádosti o převod pouze vkladového účtu s tím, že se na způsobu vypořádání dluhu zatím dědici nedohodli, akceptovány nejsou. Spořitelna vám ji odmítne a počká až na pravomocné usnesení soudu o dědictví.

Kdo si vlastně polepšil?

Kdo dědí smlouvu po zemřelém?
  1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na:pozůstalého manžela.
  2. Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění, jen dohodnou-li se mezi sebou dědicové, kdo jediný z nich je převezme.
  3. Nedojde-li mezi dědici k dohodě, smlouva zaniká a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka.
    Je to jediný případ, kdy smlouva předčasně končí a vzniká nárok na poměrnou část státní podpory.
Nová praxe je celkově mnohem méně výhodná pro dědice. Stát, potažmo daňový poplatník však ušetří a celý systém více odráží ten fakt, že zemřelí již státní podporu nepotřebují. Je tu však i lidský rozměr nepříjemné události, která může narušit i možné plánované investice již tak postižené rodiny.
Pobíral-li účastník starobní důchod, dá se počítat s tím, že se nacházel v takovém stádiu života, kdy již nepočítal s tím, že se bude významným způsobem podílet na zlepšení bydlení vlastního i svých nejbližších. To je osud postproduktivního věku. A nabízí se nám tak velmi dobře zjistitelné kritérium.
Ale ještě horší je situace, kdy odejde člověk ekonomicky aktivní, (spolu)živitel rodiny a také někdo, kdo měl plnit důležitou roli v pořizování si kvalitního bydlení právě na podzim života. Zákonodárci by měli zvážit, zda takto krutý osud nezmírnit alespoň tím, že by zemřelého účet stát ponechal nejbližším k dispozici v nezměněné podobě včetně práva na státní podporu. Zemřelého by samozřejmě nenahradil, ale mohl by pomoci realizovat i jeho představy a sny. Víc jako lidstvo zatím ovlivnit nemůžeme a státní kasu by to stálo opravdu zanedbatelnou částku, když už takové právo stát odmítl přiznat všem dědicům.

Myslíte, že by stát měl podporovat i dědice smluv, tak jak to dělal dříve? Navrhli byste úplně jiný přístup k možnosti dědit smlouvy a nařizovat zákonem, že smlouva přechází na manžela? Měl by mít původní majitel možnost určit, na koho bude jeho smlouva převedena?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku