Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 24.6.2005
Svátek má Jan
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Stáleimunní Železný
 >POLEMIKA: Článek, který má úvod, stať i závěr
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (4)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Chrousti
 >CESTOVÁNÍ: Jižní Afrika
 >HUDBA: Elton John v Praze aneb Dvě hodiny kvalitní muziky
 >ZÁBAVA: Bedna s Windowsy
 >PSÍ PŘÍHODY: Vítáme vítáním
 >DOKUMENT: Otevřený dopis sdružení Mallorn
 >CHTIP: Jó, to byly časy V.
 >ZOO PRAHA: Den Evropy 26. 6. 2005
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Krumpáče po dlouhé době zase na veřejnosti
 >EKONOMIKA: Sníží ČNB sazby?
 >PENÍZE.CZ: Vládní snížení daní: měl by přijít další krok
 >POLITIKA: Od koho se učí sociální demokracie?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
24.6. DOKUMENT: Otevřený dopis sdružení Mallorn
David Mareš

Otevřený dopis RNDr. Liboru Ambrozkovi, ministrovi životního prostředí.

MALLORN
občanské sdružení pro ochranu přírody a životního prostředí

V Praze dne 21.6.2005

Vážený pane ministře,

děkujeme Vám za Vaši reakci ze dne 29.3.2005 na náš otevřený dopis ze dne 18.2.2005 ve věci odvolání vedoucího Správy CHKO Český kras pana Mgr. Michaela Pondělíčka. Původně jsme usoudili, že nemá smysl reagovat, neboť více indicií naznačovalo, že iniciativa k odvolání vedoucích Správ CHKO vzešla přímo od Vás. Vzhledem k pokračující medializaci a množícím se pochybnostem okolo postupu ředitelství SOP Vám však zasíláme tento dopis.

V souladu s Vámi prezentovaným názorem, že, citujeme: „podstatou práce správného ekologického aktivisty je skutečně důrazné upozorňování a kritika“, Vám zasíláme touto formou otevřeného dopisu důrazné upozornění na některá podezření a kritiku některých skutečností nejen v souvislosti s výše uvedeným odvoláváním vedoucích Správ CHKO.

1. Upozorňujeme Vás, že ve Vašem resortu zřejmě existuje významné politické zasahování do nezávislého rozhodování státní správy a závažná podezření z klientelismu, například:

a) V případě správního řízení na výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v rámci záměru těžby štěrkopísků z řeky Berounky nařídil Váš náměstek v listopadu 2003 přepracování tohoto rozhodnutí tak, aby umožnilo těžbu v plném rozsahu. Původní rozhodnutí, připravené kompetentními odborníky, stanovovalo omezení rozsahu těžby pouze na úseky, kde k tomu existovaly hydrologické důvody. O tomto kroku pana náměstka a změně připraveného rozhodnutí jsme se dozvěděli o dva dny dříve nežli tito zodpovědní pracovníci Vašeho ministerstva, a to z kruhů blízkých paní starostce Langšádlové z Černošic, významné členky Vaší strany KDU-ČSL, která ve věci, jak veřejně uvedla, osobně intervenovala přímo u Vás.

b) Paní Arnoldová, starostka obce Bubovice, dle informací ve veřejných diskusích na internetu uvedla, že intenzivně jednala s vedením Vašeho ministerstva o záměru výstavby „Obytného parku Bubovice“. Údajně tak našla cestu, jak tento záměr proti vůli Správy CHKO Český kras prosadit. Tato informace těsně předcházela odvolání pana Pondělíčka a panuje obecný názor, že jeho nesouhlas s touto výstavbou byl skutečným a hlavním důvodem jeho odvolání. Tento stavební záměr byl dle názoru našeho sdružení i Správy CHKO Český kras naplánován nezákonným způsobem a ohrožuje zejména Bubovické vodopády v NPR Karlštejn.

c) Vy sám jste údajně žádal na jaře tohoto roku členy své rozkladové komise o vstřícnost k povolení výjimky z ochranných podmínek NPR Karlštejn v rámci záměru stavby rodinného domku pana Vodrážky s plochou střechou a bazénem na střeše, mezi vesnickou zástavbou přímo pod hradem Karlštejn. S uspokojením však kvitujeme, že rozkladová komise přesto doporučila žádost o výjimku zamítnout a že jste toto zamítavé rozhodnutí podepsal.

2. Upozorňujeme Vás, že pracovníci Vašeho resortu zneužívají svého a Vašeho vlivu k zásahům do nezávislosti sdělovacích prostředků.

a) Na podzim roku 2003, kdy probíhalo výše uvedené řízení o výjimce pro těžbu v korytě Berounky, vyšel na serveru Econnect kritický článek jednoho z našich členů. Po intervenci Vaší kanceláře byl článek dočasně stažen. Je mimochodem charakteristické, že informační servery, které jsou kromě jiného dotovány Vaším ministerstvem, jsou velmi opatrné ve zveřejňování takovýchto kritických správ. Není potom divu, že vznikají webové stránky jako http://www.chko.wz.cz, a že se jejich provozovatelé raději drží v anonymitě.

b) V minulém týdnu byl připravován kritický článek o odvolávání vedoucích Správ CHKO redaktorem Mladé fronty. Po intervenci Vaší kanceláře u šéfredaktora MFD byl článek stažen a ani po několikerém přepracování nebylo umožněno jeho zveřejnění. Podobné informace o snaze Vaší kanceláře, ovlivnit pro Vás nepříznivé články, jsme zaznamenali již dříve i z jiných deníků.

3. Ve svém dopise, pane ministře, uvádíte, že nám přísluší vyjadřovat se ke kvalitě práce pana Pondělíčka a že hájíte právo občanů na vyslovování se k věcem veřejným. Píšete, že takové podněty vždy berete velmi vážně. Proto si dovolíme, vážíce si Vaší vstřícnosti, vyjádřit náš názor nejen na práci pana Pondělíčka, ale i na práci pana ředitele Dolejského. Doufáme, že tyto naše podněty vezmete velmi vážně.

Práce pana Pondělíčka na rozdíl od pana ředitele Dolejského nevykazovala dle našeho názoru významnější chyby, a přesto byl pan Pondělíček odvolán. O odvolání pana ředitele Dolejského však zřejmě neuvažujete. Pan Pondělíček byl odvolán, aniž byly uvedeny jakékoli konkrétní důvody, opakovaně je uváděno pouze jakési nekonkrétní, nevysvětlené osobní hodnocení pana ředitele Dolejského, podle kterého jím byl pan Pondělíček hodnocen v průměru k ostatním vedoucím správ CHKO hůře. Dle tvrzení pana Pondělíčka ho však ředitel před odvoláním nevyzval k nápravě, před odvoláním ani po něm mu tyto důvody či kritéria, podle kterých jej hodnotil, nesdělil. Postup ředitele Dolejského tak připomíná praktiky stranických sekretariátů v době totality. Funkcionáři KSČ také necítili potřebu cokoli komukoli zdůvodňovat. Pan ředitel Dolejský arogantně prohlásil, že je jeho právem vybrat si spolupracovníky. Pan ředitel se s těmito svými „spolupracovníky“, vedoucími správ CHKO, setkává tak dvakrát do měsíce. Ve své sebestřednosti nebere ohled na ty, kdo jsou s nimi na rozdíl od něj v denodenním pracovním styku, neptá se na názor jejich skutečných spolupracovníků, kolegů na správách CHKO.

Přestože jste v loňském roce významným způsobem zvýšil počet pracovníků Správy ochrany přírody (70 pracovních míst), tak zatímco ředitel Dolejský pracovní místa na ředitelství navýšil o 32 pracovníků, Správa CHKO Český kras nebyla posílena ve skutečnosti vůbec. CHKO Český kras obdržela pouze jednoho pracovníka, o kterého ji však rok před tím ředitel úvazky zkrátil. Přitom jde o CHKO v těsné blízkosti Prahy, velmi administrativně zatíženou, které s novým zákonem přibylo ve věcech Natury 2000 a výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů území celé Prahy a poloviny Středočeského kraje. Z dostupných výročních zpráv (kde je uveden počet pracovníků a čerpané mzdové prostředky) navíc vyplývá, že Správa CHKO Český kras je zároveň druhou nejhůře mzdově ohodnocenou správou z 23 správ CHKO. Logicky tedy vzniká podezření, zda se pan ředitel Dolejský nesnažil dlouhodobě ztížit práci a fungování této Správy CHKO tak, aby zapříčinil a našel důvody, proč pana Pondělíčka odstranit. Přesto se panu Pondělíčkovi i pracovníkům Správy podařilo zajistit všechny požadované funkce správy CHKO, a jak svědčí i minimum pravomocných opravných prostředků odvolacího orgánu, tak v oblasti státní správy ve vynikající kvalitě.

Naopak, jak se zdá, na rozdíl od pana Pondělíčka existuje řada závažných nedostatků v práci pana ředitele Dolejského, z nichž však žádné závěry z Vaší strany zatím, pokud je nám známo, vyvozovány nejsou. Dovolíme si Vám jich několik uvést.

a) Nedostatky v zajištění elektronického kontaktu s veřejností a v prezentaci zákonem stanovených informací. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. byly na internetu zveřejněny až po kritice, elektronické podatelny správ CHKO, ačkoli měly být zavedeny již v roce 2001, neexistují dodnes.

b) Téměř polovinu Vámi přidělených pracovníků v rámci rozšíření správní působnosti správ CHKO v návaznosti na novelu zákona č. 114/92 Sb. si ponechal pan ředitel Dolejský na ředitelství, ačkoli ředitelství žádnou správní činnost nevykonává a s novelou zákona ředitelství téměř žádná práce nepřibyla. Oproti předchozímu řediteli pan Dolejský počet úředníků ústředí více než zdvojnásobil. Nadto těmto pracovníkům údajně přidělil nezákonně příspěvky za výkon státní správy kterou však nevykonávají. Nejde zde o trestný čin „Porušování povinnosti při správě cizího majetku“ dle § 255 trestního zákona? Vedlejším důsledkem této byrokratizace ředitelství je dříve nevídané zatížení správ CHKO balastní a duplicitní administrativou a výkaznictvím, jež odvádí pracovníky správ od jejich vlastní a základní práce.

c) Odvolání vedoucích správ CHKO Broumovsko, Český kras a Žďárské vrchy, které bylo údajně vedeno snahou o zlepšení jejich práce, přineslo zatím pouze destabilizaci jejich činnosti. Podle našich informací dva pracovníci CHKO Broumovsko již odešli, několik pracovníků CHKO Český kras uvažuje o výpovědi, někteří si již podali inzeráty, kde hledají novou práci. Způsob a postup odvolání i vleklého a nevěrohodného výběrového řízení, bez komunikace s pracovníky těchto správ, svědčí o neschopnosti efektivní personální práce, která je pro vedoucího pracovníka základním předpokladem výkonu funkce. Výsledkem odvolání tedy zatím zjevně není zlepšení práce, ale její zhoršení a dlouhodobá destabilizace.

d) Dle informací, a to nejen z výše uvedených anonymních stránek, existují podezření z účelové klientelistické manipulace se zadáváním zakázek ředitelstvím SOP a neefektivním vynakládáním finančních prostředků, zejména při nákupech aut a výpočetní techniky. Údajně ve věci probíhá policejní vyšetřování.

e) Některé zakázky pro nevládní organizace byly vypsány tak, aby v nich uspěla již předem určená organizace. Například záměr vybudování informačních středisek při CHKO byl bezdůvodně vymezen podmínkami, které mohl splnit pouze ČSOP.

f) Existuje závažné podezření, že výběrové řízení na vedoucího Správy CHKO Český kras bylo zmanipulováno. Pan Hůla, který byl jmenován, se údajně do řízení nepřihlásil sám, ale až na nátlak ředitele Dolejského, a informace, že bude jmenován vedoucím, se na internetu objevila již dva dny před termínem výběrového řízení. Výběrové řízení bylo záměrně stanoveno na dobu, kdy byl pan Pondělíček v zahraničí, aby se jej nemohl zúčastnit. Výběrová komise byla obměněna tak, aby byla nepříznivě nakloněna stávajícímu vedení CHKO Český kras. Původně jmenovaní členové výběrové komise, pan starosta Vonoklas Jindra a lesní správce pan Davídek nebyli na její jednání bez odůvodnění přizváni. Naopak byl dodatečně přizván starosta Třebotova, pan Macháček, který proti zájmům CHKO prosazuje rozsáhlou výstavbu, tzv. Zálesí II, a je kvůli tomu se stávajícím vedením CHKO v ostrém konfliktu. Zarazila nás i skutečnost, že za nevládní organizace byl jmenován členem konkursní komise ředitel kanceláře ÚVR ČSOP pan Stýblo, přímý podřízený pana Pešouta, předsedy ÚVR ČSOP a náměstka pana ředitele Dolejského, jinak též předsedy této konkursní komise. O nezávislosti a objektivitě takového zástupce nevládních organizací i komise jako celku je těžko nepochybovat. Přitom v regionu Českého krasu dlouhodobě aktivně působí 7 nevládních ekologických sdružení, která však do výběrové komise přizvána nebyla. Tuto komedii si mohl pan ředitel Dolejský odpustit a jmenovat pana Hůlu vedoucím rovnou. Podobným způsobem bylo zmanipulováno i výběrové řízení na vedoucího Správy CHKO Broumovsko.

Dle našeho názoru je již tento (neúplný) výčet „pochybení“ ředitele Dolejského dost závažný, abyste z něj vyvodil personální odpovědnost. Zdá se však, že zatímco k odvolání vedoucích správ CHKO není třeba uvádět žádné důvody, tak v případě ředitele Dolejského není žádný důvod natolik významný, aby se pod ním otřásla židle. Těžko tak lze tvrdit, že je měřeno stejným metrem.

Uvádíte, pane ministře, že předchozí ředitel, pan Pelc, odvolal více vedoucích správ CHKO nežli pan ředitel Dolejský. Za ředitele Pelce však nikdy nevznikl podobný odpor a nesouhlasné reakce spolupracovníků, nevládních organizací a veřejnosti jako v případě současného postupu ředitele Dolejského. Pan ředitel Pelc byl totiž skutečně odborníkem a manažerem, byl respektovanou osobností a ovládal personální práci. Kritéria hodnocení práce správ i vedoucích byla známá, průběžně veřejně vyhodnocovaná a odvolání vedoucích vždy předcházelo jejich varování, upozornění na chyby a odvolání samotná byla zcela věcně, konkrétně a veřejně odůvodněna.

Omlouváme se za omyl, že jsme pana Dolejského označili za činovníka ČSOP, ale nesouhlasíme s Vaším označením této skutečnosti za „zjevnou lež“. Vzhledem k tomu, že pan Dolejský byl mnoho let členem ČSOP, jejím místopředsedou a předsedou, neměli jsme důvod předpokládat, že se členství v ČSOP vzdal. Přístup k seznamům členů ČSOP naše sdružení nemá.

Tento dopis berte, prosím, pane ministře, jako důkaz, že ani pracovní zařazení našeho předsedy na Správě CHKO Český kras nám nebrání v ostrém vyjádření názoru, pokud vidíme takovou potřebu. Právě proto máme ve sdružení kompetence přesně vymezeny a náš předseda zodpovídá za činnosti a aktivity sdružení mimo oblast CHKO Český kras. Za aktivity sdružení v CHKO jsem zodpovědný já a také jsem již podal za naše sdružení proti rozhodnutí Správy CHKO několik odvolání. Domníváme se tedy, že Vámi uváděné „nešťastné prorůstání nevládního sektoru se státním úřadem“ je v tomto případě, kdy náš předseda navíc zastává administrativní funkci „sekretářky a účetní“, mnohem přijatelnější, nežli když bývalý předseda ÚVR ČSOP po nástupu do ministerské funkce jmenuje ředitelem Správy ochrany přírody jiného bývalého předsedu ÚVR ČSOP, ten jmenuje svým náměstkem stávajícího předsedu ÚVR ČSOP, který si do konkursní komise jako „nezávislého“ zástupce nevládních organizací přizve ředitele kanceláře ÚVR ČSOP.

V souladu s přáním v závěru Vašeho dopisu Vám slibujeme, že budeme velmi pozorně sledovat práci nového vedoucího Správy CHKO Český kras a že budeme Vás, ředitele SOP i veřejnost informovat vždy, pokud, citujeme z Vašeho dopisu: „by postupoval z našeho pohledu nesprávně či se dokonce dopustil nezákonného postupu“.

Tento dopis berte prosím opět jako otevřený, zasíláme jej naším tiskovým servisem sdělovacím prostředkům, našim spolupracovníkům a nevládním organizacím.

S pozdravem

David Mareš
místopředseda sdružení

(Pozn.: Kopie dopisu č.j. 0705 ze dne 21.6.2005, původní dopis č.j. 0190 ze dne 18.2.2005 i citovanou odpověď ministra ze dne 29.3.2005 má redakce k dispozici.)


Další články tohoto autora:
David Mareš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku