Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 2.7.2005
Svátek má Patricie
  Výběr z vydání
 >EVROPA: O Unii, kde zítra znamená již včera
 >USA: Happy Birthday, America! Ohňostroj nad prérií
 >MOBY DICK: Evropský VUML
 >ZÁBAVA: Noc dlouhých nožů
 >ÚVAHA: Svítící křídy a padesátikorunová účtenka
 >CESTOVÁNÍ: Jižní Afrika
 >BODYPAINTING: Oblečení
 >CHTIP: Z komentářů
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Ve skleníku vykvetlo afrodisiakum
 >ZOO PRAHA: Léto plné novinek
 >MEJLEM: Bojujme za Evropu!
 >DOKUMENT: Otevřený dopis ministerstva životního prostředí
 >POLITIKA: Tak už dost, paní ministryně!
 >EVROPA: "Sociální" euroústava vs. právo
 >SPOLEČNOST: Referendum - pro a proti

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
2.7. DOKUMENT: Otevřený dopis ministerstva životního prostředí
Daniel Vondrouš

Vážený pan

David Mareš
místopředseda sdružení Mallorn, o.s.

V Praze dne 27. června 2005

Vážený pane místopředsedo,

občanská sdružení, která se zabývají veřejnou politikou, plní ve společnosti nezastupitelnou a velmi důležitou roli zpětné vazby. Opírají se přitom především o důvěru veřejnosti, proto by se, podle mého soudu, měla snažit udržet svůj kredit užíváním věcné a podložené argumentace a solidním vystupováním.

Obávám se ovšem, že tyto principy se Vám v otevřeném dopise ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi z 21. 6. 2005 příliš dodržet nepodařilo. Váš dopis obsahuje řadu nepravdivých a nepodložených nařčení vůči ekologickým organizacím i státním úředníkům.

Obviňujete například MŽP (resp. Kancelář ministra) z toho, že vyvíjela tlak na sdružení Econnect, aby ze svých internetových stránek odstranilo článek, který obsahoval kritiku MŽP za udělení výjimky pro těžbu v korytě Berounky na podzim 2003. Ve skutečnosti ovšem, jak jsem si ověřil, Econnect na svém internetovém serveru v dané době uveřejnil hned čtyři obsáhlé tiskové zprávy sdružení Mallorn o této kauze. V této souvislosti uvádíte, že: "…informační servery, které jsou kromě jiného dotovány Vaším ministerstvem, jsou velmi opatrné ve zveřejňování takovýchto kritických správ.". MŽP ale Econnect nedotuje. Od roku 2002 až dodnes podpořilo pouze jediný projekt (Hra o Zemi), na němž se Econnect podílel. Šlo o společný projekt Zeleného kruhu a sdružení Econnect (to mělo na starosti vytvoření jeho webové stránky). Informace o dotacích, přidělené transparentním výběrovým řízením, si přitom můžete snadno ověřit na našich internetových stránkách. Jaký další informační server máte na mysli, mi není zřejmé už vůbec - nevím o žádném serveru, který by byl tak "opatrný ve zveřejňování kritických zpráv" o MŽP, že bych si toho vůbec všiml.

Uvedenou kauzou zdůvodňujete vznik velmi kontroverzních anonymních webových stránek: "Není potom divu, že vznikají webové stránky jako http://www.chko.wz.cz, a že se jejich provozovatelé raději drží v anonymitě". Nevím o žádném jiném sdružení, kromě Vašeho, které by tyto stránky veřejně obhajovalo a užívalo ve své argumentaci. Dosud jsem se v ekologickém hnutí naopak vždy setkal s jednoznačným odsouzením tak lidsky nízkého a s etikou ekologických sdružení neslučitelného počínání, které představuje samotný provoz i obsah uvedených anonymních stránek.

Dále v dopise obviňujete kancelář MŽP: "….pracovníci Vašeho resortu zneužívají svého a Vašeho vlivu k zásahům do nezávislosti sdělovacích prostředků"…Po intervenci Vaší kanceláře u šéfredaktora MFD byl článek stažen a ani po několikerém přepracování nebylo umožněno jeho zveřejnění. Podobné informace o snaze Vaší kanceláře, ovlivnit pro Vás nepříznivé články, jsme zaznamenali již dříve i z jiných deníků." Taková úvaha vyžaduje velmi rozvinuté stadium paranoie. MŽP skutečně nedokáže a ani nehodlá zasahovat do obsahu českých novin. Garantuji Vám, že se o nic takového skutečně nesnažíme a obávám se, že podobná tvrzení jsou skutečně na hranici toho, čemu se ve slušné společnosti říká pomluva. Pro ilustraci - v tomto případě se redaktor MfD obrátil na Správu ochrany přírody se žádostí o odpověď na několik otázek. Mimochodem, týkaly se pouze Českého krasu, nikoli dalších CHKO. Druhý den redaktor telefonoval tiskové mluvčí MŽP Karolíně Šůlové, že doposud nedostal odpověď. Ta tedy kontaktovala Správu ochrany přírody a požádala ji o rychlé zaslání odpovědí. Nic víc, nic míň. To považuji nikoli za zásah do nezávislosti sdělovacích prostředků, ale naopak za aktivní snahu o co nejefektivnější komunikaci s veřejností a médii.

Velmi závažné obvinění: "ve Vašem resortu zřejmě existuje významné politické zasahování do nezávislého rozhodování státní správy a závažná podezření z klientelismu…", zdůvodňujete třemi příklady.

1) Ministr a nespecifikované "vedení" hovořili se starostkami - paní Langšádlovou z Černošic a paní Arnoldovou z Bubovic - přestože tyto starostky zastávají odlišné názory (od názorů sdružení Mallorn) ve dvou uvedených kauzách.

Státní úředníci si ale skutečně nemohou dovolit nediskutovat s občany, jejich sdruženími či volenými zastupiteli, bez ohledu na jejich názory a členství v politických stranách. Patří to k základním povinnostem pracovníků veřejné správy i principům otevřené demokracie. Rozdílný názor ani členství v KDU-ČSL či v jiné politické straně není faktorem, který by zamezoval dotyčné či dotyčnému hovořit s ministrem či úředníky MŽP.

2) Rozhodnutí bývalého náměstka L. Mika (nyní pracuje v EK): "V případě správního řízení na výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v rámci záměru těžby štěrkopísků z řeky Berounky nařídil Váš náměstek v listopadu 2003 přepracování tohoto rozhodnutí tak, aby umožnilo těžbu v plném rozsahu."

Neuvádíte ovšem, v čem bylo rozhodnutí, podle Vás, chybné. Podrobné zdůvodnění rozhodnutí přitom není problém zjistit u příslušných pracovníků sekce ochrany přírody na MŽP, budete-li mít zájem.

3) Vaše třetí a poslední "závažné obvinění z klientelismu" zní: "Vy sám jste údajně žádal na jaře tohoto roku členy své rozkladové komise o vstřícnost k povolení výjimky z ochranných podmínek NPR Karlštejn v rámci záměru stavby rodinného domku pana Vodrážky s plochou střechou a bazénem na střeše, mezi vesnickou zástavbou přímo pod hradem Karlštejn. S uspokojením však kvitujeme, že rozkladová komise přesto doporučila žádost o výjimku zamítnout a že jste toto zamítavé rozhodnutí podepsal".

Zde, omlouvám se, postrádám logiku. Vítáte rozhodnutí ministra, ale bez uvedení důvodu tvrdíte, že "údajně" chtěl původně rozhodnout špatně. Není tedy jasné, co a proč má být důkazem klientelismu.

Slovo "údajně" ve Vašem dopise nápadně často nahrazuje věcný argument. Údajného obvinění z nesvéprávnosti se tak dočkal také vítěz konkursu na vedoucího správy CHKO Český kras: "Pan Hůla, který byl jmenován, se údajně do řízení nepřihlásil sám, ale až na nátlak ředitele Dolejského…".

Věcné jádro shledávám v jediném Vámi uváděném argumentu. Jde o jmenování zástupce ČSOP do výběrové komise u výše uvedeného řízení. Také mně by v tomto případě připadalo vhodnější, aby vedení SOP raději oslovilo jinou ekologickou organizaci. Na druhou stranu si dovedu představit, proč v komisi nemohl být zástupce řady jiných ekologických sdružení, které v regionu také působí. Samo Vaše sdružení zveřejnilo (otevřený dopis z 18.2.2005), že 5 těchto sdružení se pohybuje na hranici střetu zájmů tím, že jejich představitelé pracují na Správě CHKO ČK a zároveň stejná sdružení rozhodnutí stejné správy veřejně napadají. Přestože se v konkrétních případech nemusí jednat o přímý střet zájmů, považuji takovou činnost za přinejmenším problematickou a to jak z pohledu státní správy, tak z pohledu ekologického hnutí. Tvrzení, že "Podobným způsobem bylo zmanipulováno i výběrové řízení na vedoucího Správy CHKO Broumovsko", skutečně nerozumím. Ve výběrové komisi zastupoval NNO Aleš Máchal z DEV Lipka v Brně.

Obvinění, že "…existuje řada závažných nedostatků v práci pana ředitele Dolejského…", se snažíte doložit tvrzením, že "Některé zakázky pro nevládní organizace byly vypsány tak, aby v nich uspěla již předem určená organizace. Například záměr vybudování informačních středisek při CHKO byl bezdůvodně vymezen podmínkami, které mohl splnit pouze ČSOP."

Opět nemáte pravdu. Správa ochrany přírody (SOP), vedená ředitelem Dolejským, žádnou zakázku ohledně vybudovaní informačních středisek při CHKO nevypsala. Máte pravděpodobně na mysli projekty, které byly předloženy k posouzení v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvu životního prostředí. SOP byla oslovována jako jeden z možných partnerů některých navrhovaných projektů. Jako podmínku svého partnerství v projektech požadovala, aby byly komplexnější a věnovaly se více správám než jedné (např. v rámci jednoho kraje). SOP nakonec podepsala dohodu o partnerství v rámci pěti předkládaných regionálních projektů. ČSOP nepředkládal ani jeden z nich. V rámci výběrového řízení na MŽP uspěl projekt o.p.s. Jizerské hory.

Kritizujete také navýšení pracovníků SOP, neboť se domníváte, že "s novelou zákona ředitelství téměř žádná práce nepřibyla". Správě ochrany přírody byl skutečně v loňském roce navýšen počet tabulkových míst v souvislosti s rozšířením kompetencí (viz novela zákona 114) a úkoly vyplývajícími z dalších legislativních norem. Zároveň dochází k posílení odborného metodického vedení, informačních a administrativních služeb. Jde například o obsazení míst interního auditora (podle zákona o finanční kontrole), právníka pro smluvní agendu, stavebního technika a dalších pracovníků pro zajištění správy majetku státu vznikajícího např. z realizací programu péče o krajinu. Celkem 12 tabulkových míst přibylo na odborné sekci SOP, kde jsou od letošního roku zpracovávány nové plány péče o CHKO. Přibyli lidé na zlepšení informační služby (spisová služba, e-podatelna, GIS, atd.), vedení projektů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (realizace usnesení vlády č. 991/2003) a širší komunikaci s veřejností (nové webové stránky, propagační tiskoviny,výroční zprávy apod.). Výrazně se zvyšuje metodická pomoc správám v odborné činnosti, ve výkonu státní správy, v managementu či monitoringu a to ve vztahu ke kompetencím stávajícím i novým. Výsledkem by mělo být mimo jiné také snížení Vámi kritizovaného "zatížení správ CHKO balastní a duplicitní administrativou a výkaznictvím, jež odvádí pracovníky správ od jejich vlastní a základní práce".

Vaše obava z personálního podcenění SCHKO Český kras je velmi subjektivní. Dosavadní vedoucí správy pan Mgr. Pondělíček nepožadoval v posledních letech personální posílení svého pracoviště. K 1.1.2004 měla správa 9 tabulkových míst, od 1.1.2005 byl tento počet posílen na 10 (skutečné obsazení je díky dvěma půlúvazkům 11 zaměstnanců). Počet tabulkových míst odpovídá podle vyjádření vedení SOP rozloze spravovaného území a náročnosti úkolů i ve srovnání s obdobně velkými správami CHKO například Český ráj či Blanský les. Platové ocenění pracovníků SCHKO Český kras je pochopitelně stejné jako na ostatních správách, neboť vychází z platných platových tabulek určených nařízením vlády č.330/03 a vyhláškou č.637/04.

Odvolání tří vedoucích správ, která zmiňujete, a následná výběrová řízení proběhla podobným způsobem, jako v případě čtrnácti vedoucích správ odvolaných předchůdcem ředitele Dolejského RNDr. Pelcem, o němž se v dopise zmiňujete. Důvody byly taktéž již veřejně uvedeny. Všechny tři správy mají již nové vedoucí, ve všech případech jde o vítěze výběrových řízení. V případě SCHKO Žďárské vrchy svou pozici obhájil dosavadní vedoucí správy.

Ve svém dopise tak upozorňujete pouze na dva skutečné prohřešky SOP: "Informace dle zákona č.106/1999 Sb. byly na internetu zveřejněny až po kritice, elektronické podatelny správ CHKO, ačkoli měly být zavedeny již v roce 2001, neexistují dodnes.".

Informace, o nichž mluvíte, skutečně SOP zveřejnila se zpožděním (v březnu). Druhý případ ovšem opět uvádíte nepravdivým tvrzením. Úkol zřídit elektronickou podatelnu je datován účinností nařízení vlády č. 495/2004 a vyhlášky č. 496/2004, tedy rokem 2005, nikoliv rokem 2001. Rozšíření možnosti komunikace na zasílání elektronických podání opatřených elektronickým podpisem vyžadovalo novou softwarovou aplikaci, která je v tuto chvíli již připravena ke spuštění. Nesnažím se tím omlouvat několikaměsíční zdržení SOP, za něž si od pana ministra její vedení vyslechlo své. Nicméně mezi několika měsíci a několika lety zpoždění je podstatný rozdíl. Běžný elektronický kontakt přes centrální e-mailovou adresu schkocr@schkocr.cz jinak samozřejmě funguje už řadu let. Stejně tak bez potíží fungují podatelny jednotlivých správ CHKO (viz např. kokorin@schkocr.cz).

V minulém otevřeném dopise ministrovi Vaše sdružení obvinilo MŽP z náhlého protěžování ČSOP navzdory tomu, že ani za současného ani za čtyř předchozích ministrů nedošlo k žádné zásadní změně v poskytování grantů či zakázek, která by tomu mohla nasvědčovat. Své obvinění jste opřeli o argument, že ředitel SOP je současně významným činitelem ČSOP. Po důrazném připomenutí veřejně známé informace, že tomu tak není (už téměř tři roky není p. Dolejský členem ČSOP), neboť by šlo o ve státní správě nepřípustný střet zájmů, se Vaše sdružení omluvilo: "Omlouváme se za omyl, že jsme pana Dolejského označili za činovníka ČSOP, ale nesouhlasíme s Vaším označením této skutečnosti za "zjevnou lež"."

Jsem rád, že dokážete přiznat chybu. Domnívám se ovšem, že také výše uvedená nepravdivá tvrzení (či omyly) a nepodložená obvinění zasluhují stejnou omluvu konkrétním lidem a organizacím. Ještě více bych ale přivítal, kdybyste se podobného šíření zavádějících a nepravdivých informací v budoucnu vyvarovali. Zveřejňováním podobných "otevřených dopisů" totiž poškozujete dobré jméno seriózních environmentálních NNO.

Tento dopis, prosím, považujte rovněž za otevřený.

S pozdravem

Mgr. Daniel Vondrouš

tajemník ministra
Další články tohoto autora:
Daniel Vondrouš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku