Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 9.8.2005
Svátek má Roman
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Pan Euro a jeho smrt
 >DLOUHÁ CESTA 9: Z pouště pryč k opačnému břehu
 >SPOLEČNOST: Média s rebely ruku v ruce
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Je to pravda? Není to pravda?
 >SPOLEČNOST: Bijte děti, kopejte policisty
 >SVĚT: Hanoi Jane zase útočí
 >SPOLEČNOST: Kauza „Rudá ústavní“
 >POLITICKÝ CIRKUS: Hrstka věrných vzdoruje lítici opozice
 >SPOLEČNOST: Kde končí svoboda a začíná úpadek
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Co policajt nesmí
 >PSÍ PŘÍHODY: Je to pravda? Není to pravda?
 >ARCHITEKTURA: Půdou a sklepem projedete bez nebezpečí aneb Znovu paternostery
 >NÁZOR: Vážený pane premiére...
 >ESEJ: O zabíjení kaprů
 >PENÍZE.CZ: Exekuce bez legrace

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
9.8. PENÍZE.CZ: Exekuce bez legrace
Jiří Šedivý

"Asi 5 měsíců u mě bydlel známý. Dostal se totiž do dluhů a prodal vše, aby zaplatil co nejvíce. Přišel jen s kartáčkem na zuby," popisuje svou zkušenost jeden z přispěvatelů internetové diskuze. "Asi měsíc po jeho odchodu do Prahy za prací přišel exekutor, aby z mého bytu odvezl vše, co by mohlo být mého známého, což mohlo být úplně vše," upozorňuje příspěvek na hrozbu toho, že za dobrý skutek pomoci známému může přijít v téhle zemi "spravedlivý" trest. Právní výklady se různí, zdá se, že exekutoři nejsou jednoznačně v právu, ale i tak jde o nepříjemné riziko a zkušenost. Podle zákona totiž nezáleží na bydlišti dlužníka a exekutor smí zabavit movité věci, o kterých se domnívá, že by mohly patřit dlužníkovi. To se týká třeba i automobilu zaparkovaného kdekoliv na ulici. Exekutor si jej najde a zabaví.

Kdo spolupracuje s exekutorem?

Exekutoři jsou užiteční lidé, pokud poctivcům dopomohou k vyřízení pohledávek. Naopak, pokud se dostanete do situace, kdy dlužíte a nejste schopni splácet, může vám exekutor připadat jako lupič nejen ve vašem bytě. Pro někoho je ovšem překvapením i docela samozřejmá věc, že se exekutor podívá i na bankovní účty a jejich nejrůznější mutace. Myslet si, že jste své peníze uložili do bezpečí a tu televizi, ať si klidně vezmou, víc stejně nemáte, je zásadní omyl.

Dojde-li situace tak daleko, že soud rozhodne o exekuci, proklepne si exekutor dlužníka na nejrůznějších místech. Možnosti "lustrace" popisuje exekuční řád - Zákon č.120/2001 Sb., který je základním pramenem exekutorského práva.

Instituce a jejich povinnosti vypočítává § 33, z něhož vybíráme:

Na uvedených místech nejsou vaše peníze ani informace o vás před exekutorem ochráněny a k součinnosti jsou povinny většinou prostřednictvím odpovědí na písemnou žádost:

 • Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech,
 • Policie České republiky,
 • orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku

  Mlčenlivost nepomůže

  Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se v odpovědi nemůže dovolat povinnosti mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu.

 • katastr nemovitostí, orgán správy daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, Burza cenných papírů a centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů.

Dále pak instituce, kde se vaše peníze již bezprostředně vyskytují:

Účet, který je exekuci uchráněn, ale není pro vás

HVB Bank: Účet úschov u notáře
je specifickým typem účtu. Slouží pro správu prostředků třetích osob, přičemž majitelem účtu může být pouze notář vykonávající notářský úřad v ČR, člen Notářské komory. Zvláštní smlouva omezuje dispozice s účtem jak z hlediska oprávněné osoby, tak z hlediska účelu použití peněz. Na vrub tohoto účtu není banka oprávněna zúčtovat své eventuální pohledávky, prostředky na účtu nemohou být předmětem exekuce, dědictví ani nemohou sloužit jako zajištění závazků.

 • banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu,
 • fond pojištění, notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit údaje o číslech účtů povinného, jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných,
 • pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.

A další spíše informační zdroje:

 • pošta je povinna oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému poštou nebo do jeho poštovní přihrádky, totožnost příjemce zásilek poste restante; rovněž je povinna umožnit exekutorovi tyto údaje získat na poště a správnost údajů oznámených poštou na místě prověřit,
 • provozovatelé telekomunikačních služeb sdělují informace o účtech, číslech a majitelích, pokud nejsou k vyhledání ve veřejných seznamech,
 • vydavatelé tisku jsou povinni oznámit jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou,
 • dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k provedení exekuce.

Rozmyslet si dluhy!

Nejlepší prevencí před exekutory je střídmý život na případný úvěr. Bezhlavé zadlužovaní, zejména na spotřební zboží je rychlou cestou do dluhového pekla. Pokud již dluhy nesplácíte, pravděpodobně vás časem exekutor navštíví. Jak již víte, jeho pravomoci jsou široké a jeho prověrka je poměrně dokonalým proklepnutím vašeho majetku. Řešením exekuce může být i další půjčka. Ale nalézt věřitele znamená nejspíš jedině lichvu nebo velmi dobrou známost. Každopádně exekuce by měla nastupovat ze svého principu jako krajní řešení, což se stává tehdy, pokud dlužník skutečné nedodržel termíny, nekomunikuje a nespolupracuje.

Bohužel každá zbraň je dvojsečná. Je dobře, že exekuce může sloužit jako účinný nástroj na donucení dlužníka zaplatit "včas". Ale pokud exekutor naběhne někam, kde je nešťastník, který již udělal hodně proto, aby své například nerozvážné zadlužení splatil, moc užitku to nikomu nepřinese. Podvodníky trestejme, nerozvážlivcům pochopitelně nepomáhejme, aby si příště vše rozmysleli. Ale pokud takovou zkušenost již mají, dovolme jim, aby dluhy napravili podle svých možností, nejlépe dohodou, ale rozhodně nepostihujme nikoho (!), kdo dluh nezavinil. To nemá nejmenší smysl. Exekutor, který bere tam, kde má jiný a nikoliv viník, by zasloužil odebrání exekutorského oprávnění, protože prokázal, že pro svou práci nemá nejmenší cit.

Jak se stavíte k exekutorům? Je to někdo, kdo pomáhá, nebo spíš ubližuje? Myslíte si, že je v pořádku, že exekutor má velmi široké pravomoci? Je podle vás ještě jiná cesta, jak se domoci pohledávek?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku