Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 17.8.2005
Svátek má Petra
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Sedm prezidentů a nová Evropa
 >POLITIKA: Paroubek si buduje kult
 >MÉDIA: Nejzajímavější pořad? Teleshopping!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Klady a zápory e-obchodu
 >SPOLEČNOST: Hovory o stavu české kultury
 >MÉDIA: Prima válka s Novou
 >POLITICKÝ CIRKUS: Veselá volba
 >KNIHA: Jak Silberstein potkal Synkowitze
 >GLOSA: Běda Čechům…?
 >PSÍ PŘÍHODY: Invazivní vítání
 >HISTORIE: Dvojí zklamání generála George Pattona
 >CHTIP: Objednávka pizzy
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (16)
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 9.)
 >PENÍZE.CZ: Absolventi bez práce aneb Dávky čerstvě po škole

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
17.8. ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (16)
Epoch Times

komentář 4 – 3/3

Čínská komunistická strana se staví proti přírodě

III. Boj s Nebesy, potlačování náboženství a zavrhnutí víry v Boha

Jak může omezený život pochopit neomezený čas vesmíru?

Einsteinův syn Edward se jednou svého otce zeptal, jak to, že je tak slavný. Einstein ukázal na slepého brouka na koženém míči a odpověděl, že brouk neví, že cesta, po které leze, je zakřivená, ale „Einstein to ví“. Einsteinova odpověď měla opravdu hluboký dosah. Jedno čínské přísloví vyjadřuje podobný smysl: „Ty nevíš, jaký je skutečný vzhled hory Lu, právě proto, že jsi sám uvnitř hory.“ Aby člověk porozuměl systému, musí z tohoto systému vystoupit a pozorovat jej. Takže s omezenými představami lidstvo nebude nikdy schopno pochopit skutečnou podstatu nekonečného vesmíru a vesmírného času, a tak vesmír navždy zůstane pro lidstvo záhadou.

Sféra, kterou věda nedokáže přesáhnout, patří do metafyziky nebo ideologie, sféry do sféry duchovna, tedy víry.

Víra, myšlenková aktivita, která zahrnuje zkušenost a pochopení života, vesmírného času a vesmíru, se nachází za hranicemi toho, co je lidem schopna zprostředkovat politická strana. „Nechte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je věcí Boha.“ [12] Avšak ČKS, vycházejíc ze svého ubohého a absurdního pochopení vesmíru a života, nazývá vše mimo svých teorií „pověrami“. Ti, kteří věří v boha, musí podstoupit vymývání mozku a jsou nuceni ke konverzi. Ti, kteří se odmítají své víry vzdát, jsou uráženi nebo dokonce zabíjeni.

Opravdoví vědci mají velmi jasný názor na vesmír a nikdy by nepopřeli bezmezné „neznámo“ svými omezenými teoriemi. Proslulý vědec Newton ve své knize Principy matematiky, vydané v roce 1678, detailně popsal zákony mechaniky, tvoření přílivu a pohyb planet a vypočítal pohyby uvnitř solárního systému. Newton, který byl tak neobyčejně vzdělaný, opakovaně prohlásil, že jeho kniha nabízí pouze neúplný popis povrchních jevů, a že se naprosto neodváží hovořit o skutečném úmyslu nejvyššího Boha při stvoření vesmíru. V druhém vydání Principů matematiky Newton o své víře napsal: „Tento nejkrásnější systém slunce, planet a komet může fungovat jen z uposlechnutí uvážení a pod vládou inteligentní a mocné bytosti… Tak jako slepý muž nemá představu o barvách, tak také my nemáme žádnou představu o způsobu, kterým vševědoucí Bůh chápe a vnímá všechny věci“.

Nechme teď stranou otázky, zda-li existují nebeská království, která přesahují tento vesmírný čas, a zda-li ti, jež hledají Cestu, se mohou navrátit zpět ke svým vznešeným počátkům a skutečným původním já. Na jedné věci se však všichni shodneme: ti, jež mají spravedlivou víru, všichni věří, že dobro bude odměněno dobrem, a že zlo bude potrestáno. Spravedlivá náboženství hrají velmi důležitou roli v udržování lidské morálky na určité úrovni. Od Aristotela po Einsteina zde existovala víra v existenci trvání vyššího zákona ve vesmíru. Lidstvo nikdy nepřestalo pátrat rozličnými prostředky po pravdě vesmíru. Proč nemůže být vedle vědy uznáno také náboženství, víra a kultivace, jako způsob a prostředek, skrz který můžeme odkrýt univerzální pravdu?

ČKS ničí spravedlivá náboženství lidstva

Všechny národy tradičně věřily v boha. Právě díky své víře v boha a v karmickou příčinnou souvislost dobra a zla, lidstvo krotilo samo sebe a udržovalo společenskou mravnost. Ve všech dobách a napříč světem učila pravověrná náboženství na západě a konfucianismus, buddhismus a taoismus na východě, že opravdové štěstí pochází z víry v boha, uctívání nebe, z dobroty k lidem, spokojenosti s tím, co člověk má a z vděčnosti člověka za požehnání.

Základním předpokladem komunismu je ateismus – přesvědčení, že neexistuje žádný Buddha, Tao nebo minulé životy, žádný příští život, žádná odplata. A tak všichni komunisté v různých zemích říkali chudině a lumpenproletariátu [13], že nemusí věřit v Boha; že nemusí platit za to, co dělají; a že nemusí dodržovat zákony a chovat se slušně. Naopak, měli by užívat lsti a násilí, aby získali bohatství.

Císaři ve starověké Číně, kteří byli považováni za nejvýše vznešené, stále ještě umísťovali sami sebe do pozice níže než nebe a sami sebe nazývali syny nebe. Vedeni a kontrolováni „vůlí nebe“ čas od času vydali císařský edikt, kde haněli sami sebe a káli se nebi. Komunisté se rozhodli, že budou vůli nebes ztělesňovat sami. Neomezováni žádnými pravidly ani zákony nebes – mohou si dělat co chtějí. Výsledkem bylo, že místo „pozemského ráje“ vytvářeli jedno peklo na zemi za druhým.

Marx, praotec komunismu, věřil, že náboženství je duchovním opiem lidstva. Obával se, že lidé budou věřit v Boha a jeho komunismus nepřijmou. Samotná první kapitola knihy Engelsovy Dialektiky přírody obsahuje kritiku metafyziky a mystiky.

Engels prohlásil, že všechno v průběhu středověku či před ním musí ospravedlnit svou existenci před soudem lidského rozumu. Ve své poznámce považoval sebe a Marxe v takovém soudu za nejpříhodnější soudce. Bakunin, anarchista a Marxův přítel, hovořil o Marxovi ve stejném duchu: „K lidem se choval, jakoby byl Bůh. Neuznával žádného Boha kromě sebe. Chtěl, aby jej lidé podle toho uctívali a prokazovali mu pocty jako modle. V opačném případě je slovně napadal či pronásledoval.“

Tradiční pravověrná náboženství staví přirozené překážky komunistické aroganci.

ČKS ztratila při horečném pronásledování náboženství všechnu soudnost. Během Kulturní revoluce bylo svrženo mnoho chrámů a mešit a mniši byli potupně hnáni v průvodech na ulicemi měst. 90 % tibetských chrámů bylo poškozeno. Kung Pchin-mei, šanghajský katolický kněz, byl ČKS pronásledován kvůli své víře. Tyranský režim jej postavil za mříže takřka na půl století, z čehož více než třicet let byl vězněn v izolaci. ČKS na něj nejednou tlačila, aby se zřekl své víry a uznal vedení „vlasteneckého výboru Třech já“ (14) ČKS výměnou za své propuštění. Kung odmítl. Když byl na konci 80. let z vězení propuštěn, odešel do Spojených států. A když zemřel ve svých více než devadesáti letech, zanechal za sebou závěť, v níž stálo: „Až už ČKS nebude u moci, přesuňte můj hrob zpět do Šanghaje.“

Dokonce i dnes pokračuje ČKS v náboženském pronásledování a zatýká desítky tisíc křesťanů chodících do kostela.

Tvrdý zákrok ČKS probíhající v posledních letech proti praktikujícím Falun Gongu, kteří jsou zastánci principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, je rozšířením její doktríny „zápasení s nebem“, jakož i nevyhnutelným výsledkem násilného obracení lidí proti jejich vůli.

Ateističtí komunisté mají radost ze zápasení s nebem a pokoušejí se potlačit víru lidí v boha. Absurdita tohoto úsilí nemůže být vyjádřena slovy; pojmy jako arogance či zpupnost nedokáží vystihnout ani zlomek skutečnosti.

I.

Závěr

Komunistická praxe v celém světě selhala. Ťiang Ce-min, bývalý vůdce posledního velkého komunistického režimu na světě, řekl v březnu 2002 zpravodaji listu Washington Post toto: „Když jsem byl mladý, věřil jsem, že komunismus brzy zvítězí. Takto už neuvažuji.“ V současnosti je počet těch, kteří opravdově věří v komunismus, velmi malý.

Komunistické hnutí je předurčeno k zániku, protože porušuje zákon vesmíru a odporuje nebeskému Tao. Takováto síla protivící se principům vesmíru, bude bezpochyby potrestána vůlí nebe a božskými bytostmi.

Přestože ČKS opětovně přežila krize tím, že změnila tvář a chytala se posledních stébel, která by ji mohla zachránit, její nevyhnutelný konec je dnes už všem zřejmý. ČKS tím, jak shazuje své půvabné pláštíky jeden za druhým, odkrývá svou pravou podstatu plnou chtivosti, násilí, nestoudnosti, zbabělosti a odporu k vesmíru. Přesto však dodnes pokračuje v ovládání myslí lidí, pokřivuje lidskou etiku, a tak pustoší lidskou morálku, mír a pokrok.

Rozlehlý vesmír s sebou nese nezvratitelnou vůli nebes, jež může být nazvána také vůlí bohů nebo zákonem a silou přírody. Lidstvo bude mít budoucnost jen pokud budou lidé respektovat vůli nebes, následovat běh přírody, dodržovat zákon vesmíru a milovat všechny bytosti pod nebem.

Poznámky:


12) Matouš; 22,21.
13) Lumpenproletariát, hruběji překládáno jako dělníci z chudinských čtvrtí. Tento termín označuje třídu vyvrhelů, zvrhlíků či podzemních živlů, kteří tvoří část populace v průmyslových centrech. Patří sem žebráci, prostitutky, zločinci, osoby, jež byly vyřazeny z průmyslové výroby trvale nezaměstnané a “nezaměstnatelné“, a všechny druhy ponížených, degradovaných či zvrhlých osob. Tento termín byl ražen Marxem v „Třídním boji ve Francii“, 1848-1850.
14) Vlastenecký výbor Třech já (nebo také vlastenecká církev Třech já, VCTJ) je uskupení ČKS. „Tři Já“ znamenají “samosprávná, soběstačná, sebe-propagující“. Vlastenecká komise Třech Já požaduje po čínských křesťanech, aby zpřetrhali pojítka s křesťany mimo oblast Číny. VCTJ má pod kontrolou všechny čínské kostely církve. Kostely církve, které se nepřipojily k VCTJ, byly násilně zlikvidovány. Vůdcové a následovníci nezávislých kostelů církví jsou pronásledováni a často odsouzeni k odnětí svobody.

* * * *

The Epoch Times, 14. prosince 2004.
Další články tohoto autora:
Epoch Times

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku