Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 19.8.2005
Svátek má Ludvík
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Bublan si vymýšlí, Husák má obrácené priority
 >MÉDIA: Demagogie jako kvalifikace novináře
 >POLITIKA: Rozejděte se, toto shromáždění není povoleno
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - řemeslníci
 >DOKUMENT: Průběžná zpráva o postupu Policie ČR na CzechTeku
 >ANALÝZA: Sezónní aspekty sebevražednosti
 >POLITICKÝ CIRKUS: Volba dle očekávání
 >NÁZOR: Důchod v sedmdesáti?
 >PSÍ PŘÍHODY: Scéna z horroru
 >FILOSOFIE: Bůh jménem Ladislav Klíma
 >MÉDIA: Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 (Část 10.)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (17)
 >ZOO DĚČÍN: Pomozte zachránit želvy!
 >EKONOMIKA: Koruna posiluje
 >PENÍZE.CZ: Případ Helvag - OVB se nechová jako seriózní firma

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
19.8. DOKUMENT: Průběžná zpráva o postupu Policie ČR na CzechTeku

Výňatek z neoficiálního znění dokumentu, který byl předložen na středečním zasedání vlády 17.8.2005, viz vyjádření ministra vnitra:
František Bublan, ministr vnitra: Tak děkuji také. Nejdříve k tomu CzechTeku. Vláda vzala na vědomí průběžnou zprávu o postupu Policie České republiky na technoparty CzechTek, konané ve dnech 29. července až 1. srpna v katastru obce Mlýnec a uložila mně, abych do 31. 8. předložil komplexní zprávu o postupu policie na této technoparty a ta bude potom následně předložena do Sněmovny. Současně mně bylo uloženo, abych posoudil dostatečnost existující právní úpravy k pořádání technoparty a podobných akcí a v případě potřeby připravil návrh změny dotčených právních předpisů nebo novou právní úpravu. A místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti bylo uloženo předložit vládě do 31. 8. 2005 zprávu Státního zastupitelství ve věci konání technoparty v katastrech obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku.

*********

Průběžná zpráva o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek konané ve dnech 29. 7. až 1. 8. 2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku

1. Příprava Policie ČR na možné konání technoparty

Policejní prezidium ČR v souvislosti s konáním předchozích ročníků technoparty CzechTek a po vyhodnocení opatření Policie ČR z minulých let se dlouhodobě připravovala na případné konání dalších ročníků této akce.

V rámci obecné přípravy na konání akcí, kterých se účastní velký počet osob, vydal dne 7. listopadu 2003 ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR metodický pokyn č. 1, kterým se upravují zvláštnosti postupu Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti u některých shromáždění nebo jiných akcí s účastí většího počtu osob. Tento metodický pokyn pamatuje i na pořádání technoparty a na postup Policie ČR při blokaci dálnic a silnic.

Dále byly podniknuty přípravné kroky zaměřené speciálně na možnost konání technoparty CzechTek v tomto roce. Proto dne 14. července 2005 vydal policejní prezident rozkaz č. 67 k provedení policejního opatření "CzechTek 2005", jehož cílem bylo zákonnými prostředky zajistit bezpečnost osob a ochranu veřejného pořádku v době konání technopárty CzechTek 2005 na území ČR. V této souvislosti nařídil provést policejní opatření v době od 8:00 hodin dne 28. července 2005 do odvolání na území ČR se zaměřením na ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku a dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Zejména pak zjistit místo konání technoparty, vyčlenit k realizaci policejních opatření odpovídající počet příslušníků Policie ČR, zpracovat a předat podklady pro instruktáž policistů velených do policejního opatření, monitorovat případné přesuny účastníků technoparty, poskytnout metodickou pomoc příslušné krajské správě Policie ČR, monitorovat situace v mezinárodních vlacích a železničních stanicích, zajistit pohotovost pro vrtulník s monitorovacím zařízením a osádkou, zajistit stanovisko majitele pozemku ke konání akce, jakmile bude zjištěno místo konání, zajistit potřebnou spolupráci s příslušným okresním zastupitelstvím, zajistit tlumočníky, vyžádat spolupráci s hygienickými stanicemi, zajistit podrobnou obrazovou a zvukovou dokumentaci protiprávního jednání a případného zákroku pod jednotným velením v místě technoparty atd. Cílem přípravy policejních opatření tedy nebylo prioritně zabránit konání akce, ale zákonnými prostředky zajistit ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku.

Zvláštní pozornost byla věnována především monitoringu sítě Internet, aby bylo v co nejkratším časovém úseku zjištěno místo konání technoparty. Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování, bylo ve dnech 27. a 28. července označeno několik lokalit, kde mělo údajně dojít ke konání srazu technařů.

Dne 29. 7. 2005 okolo 1 hodiny ranní bylo při provádění dopravně-bezpečnostní akce zjištěno místo konání technoparty CzechTek v jedné z dříve vytypovaných lokalit, tj. v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku. Došlo ke zřízení operačního štábu. Byly stanoveny základní principy a cíle pro výkon služby, a to zabezpečit klid a veřejný pořádek v místě konání technoparty, zajistit plynulost a bezpečnost silničního provozu a zamezit páchání pokračování či trvání trestné činnosti.

2. Průběh zásahu Policie ČR

1)

Dne 29. července 2005 okolo 1:00 hodiny byly zjištěny první informace o místě konání technoparty CzechTek, tj. na louce v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou. Následně bylo nahlášeno, že došlo k vytvoření kolony motorových vozidel kolem sjezdu z dálnice D5 č. 136 u obce Mlýnec, protože zde při nájezdu na nezpevněnou polní cestu ze silnice I. třídy č. 198 uvízl kamion převážející hudební aparaturu, čímž zablokoval vjezd na louku společnosti ITALINVEST s. r. o., kterou měl pronajatou pan Václav Šroub od pana Constantina Pleskyho pro účel pořádání technoparty. Kamion byl účastníky technoparty vyproštěn v cca 8:00 hod téhož dne, načež následně Policie ČR toto rizikové místo vyznačila technickým prostředkem (páska), aby nedošlo k další podobné situaci a aby byla zajištěna ochrana okolních pozemků, které se jejich vlastníci domáhali u Policie ČR.

Tímto jednáním porušil řidič kamionu § 4 písm. a) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), neboť své chování nepřizpůsobil zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace. Tím se pravděpodobně dopustil přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) z. č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích), protože porušil mimo jiné zákon o provozu na pozemních komunikacích.

2)

Další účastníci přijíždějící na místo pak zablokovali nejen silnici č. 198 od dálničního přivaděče, kde stála vozidla v několika kolonách vedle sebe a nebylo možno je objet, ale také sjezdy z dálnice a dálnici D5, a to v obou směrech, čímž mimo jiné znemožnili případný zásah hasičů nebo příjezd vozidel záchranné služby. Některé vozy, zvláště pak kamiony úmyslně zastavovaly na dálnici šikmo, aby zapříčinily její neprůjezdnost.

Tímto jednáním porušili řidiči vozidel ustanovení § 22 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, čímž pravděpodobně spáchali přestupky podle § 23 odst. 1 písm. l) a n) zákona o přestupcích..

Dále porušili § 19 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), neboť neužívali pozemní komunikace obvyklým způsobem a k účelům ke kterým jsou určeny. Tím pravděpodobně spáchali přestupky podle § 23 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích.

Jednání řidičů kamionů by bylo možno kvalifikovat i jako trestný čin obecného ohrožení podle § 179 a 180 z. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákon ).

3)

V průběhu tohoto dopravního kolapsu opustila řada řidičů a spolujezdců své vozy a pohybovali se, seděli a leželi po celé šíři pozemních komunikací včetně dálnice.

Chodci tak porušili § 53 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, neboť kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.

Chodci překonávali zábradlí a jiné zábrany na dálnici D5, čímž porušili ustanovení § 54 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích, neboť chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Dále došlo k porušení § 35 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, který dovoluje na dálnici jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav. Chodci nemají na dálnici přístup. S největší mírou pravděpodobnosti došlo výše uvedeným jednáním ke spáchání přestupků podle § 22 odst. 1 písm. f) a § 23 odst. 1 písm. l) a n) zákona o přestupcích.

4)

Účastníci technoparty ve snaze dostat se na místo konání CzechTeku, začali úmyslně na dvou místech zasypávat silniční příkopy na dálnici D5, čímž začali vytvářet nepovolené sjezdy. Na těchto místech pak strhli ochranné oplocení.

Porušili tak § 19 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, neboť součásti a příslušenství dálnic je zakázáno poškozovat, čímž se pravděpodobně dopustili přestupku podle § 23 odst. 1 písm. h) a o) a § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích.

5)

V jednom případě se občan Francie snažil tímto nepovoleným sjezdem vjet vozidlem na louku, která se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice, přičemž neuposlechl výzev a najel na zasahujícího policistu. Z místa činu pak odjel směrem na Rozvadov. Následně byl tento řidič vypátrán a bylo proti němu zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele podle § 155 trestního zákona, a poškozování cizí věci podle § 257 trestního zákona.

6)

Policisté zablokovali neoprávněné vjezdy na louku, načež se ostatní vozidla otáčela na dálnici do protisměru a odjížděla směrem na Plzeň. Jejich řidiči jsou důvodně podezřelí, že tímto jednáním naplnili skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení podle § 179 a 180 trestního zákona.

Úkolem Policie ČR podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Policii ČR) je dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobit při jeho řízení. Vzhledem k četnosti porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích bylo povinností Policie ČR zakročit vůči těmto protiprávním jednáním. V důsledku toho Policie ČR podnikla kroky ke zprůjezdnění dálnice D5 a silnice č. 198. Nejprve vyzvala účastníky k uvolnění obou komunikací, a to nejen v českém, ale i v anglickém a německém jazyce a určila lhůtu 1 hodiny. Účastníci na výzvu nezareagovali. Následně Policie ČR uzavřela dálniční sjezd č. 136 a využila svého oprávnění podle § 124 odst. 8 písm. i) zákona o pozemních komunikacích a realizovala odtah vozidel blokujících komunikace. V odpoledních hodinách byla dálnice zprůjezdněna v obou směrech.

7)

Dále některá vozidla na místo konání technoparty přijížděla lesními průseky, které účastníci rozšiřovali kácením stromů, čímž porušili ustanovení § 53 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu vjezdu a stání motorových vozidel v lese a dále přestupku podle písm. n) cit. ustanovení, jehož se dopustí ten, kdo těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin.

8)

Účastníci, kteří přijížděli vlakovými spoji na místo konání technoparty, se v průběhu cesty dopouštěli jednání, které bude pravděpodobně možno kvalifikovat jako přestupky podle § 47 odst. 1 (rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství atd.) a dále přestupky podle § 49 (přestupky proti občanskému soužití) a § 50 (přestupky proti majetku - poškozování cizí věci).

9)

Pro místo konání technoparty byla určena louka, kterou si pronajal pan V. Šroub od firmy Italinvest s. r. o. Jednalo se o pozemek o výměře cca 12, 6 ha. Účastníci technoparty se však zdržovali i na okolních pozemcích, k čemuž souhlas ostatních vlastníků a uživatelů neměli. Konali tak přes to, že Policií ČR byli opakovaně vyzýváni k jejich opuštění. Tím se se podle dostupných informací dopustili přestupků podle § 50 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Zároveň, jak uvedeno výše, při poškozování travního porostu, kácení stromů, zakládání ohnišť apod., čímž se pravděpodobně dopouštěli i trestných činů podle § 257 trestního zákona - poškozování cizí věci. Rovněž tak účastníci technoparty podle všech dostupných informací porušili nařízení č. 3/2002 Plzeňského kraje, protože nesplnili stanovené podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických a podobných akcí a shromáždění. Zároveň nesplnili podmínky (ve smyslu citovaného nařízení) mimo jiné i tím, že neoznámili příslušnému úřadu předpokládaný počet osob. Tím se pravděpodobně dopustili přestupku podle § 46 odst. 1 zákona o přestupcích.

Vlastníci a uživatelé okolních pozemků proto podali na účastníky technoparty trestní oznámení.

Policie ČR na základě trestních oznámení byla povinna činit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a činit úkony směřující ke zjištění jeho pachatele. Zároveň bylo její povinností činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti podle § 158 odst. 1 z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10)

Za účelem zabránit páchání trestné činnosti Policie ČR začala účastníky vyzývat, aby od protiprávních jednání opustili, ti však na výzvy nereagovali.

Tímto se účastníci technoparty podle dostupných informací dopustili přestupků podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích.

11)

Někteří účastníci nejenom, že neuposlechli výzev Policie ČR, ale navíc začali na vozidlo s tlumočníky a policisty házet lahve, kameny a klacky. Policisté proti nim zakročili v zájmu ochrany jejich i tlumočníků a zabránění páchání protiprávních jednání. Od dalších výzev pak bylo upuštěno.

Jednání účastníků je možno kvalifikovat jako trestný čin útok na veřejného činitele podle § 155 trestního zákona, výtržnictví podle § 202 trestního zákona a poškozování cizí věci podle § 257 trestního zákona.

12)

Velitel policejního opatření následně vydal pokyn k služebnímu zákroku pořádkové jednotky.

Vzhledem k rozsahu protiprávního jednání Policie ČR provedla po předchozích několikerých marných výzvách v českém a dalších jazycích služební zákrok pod jednotným vedením proti účastníkům technoparty za účelem odstranění protiprávního stavu a obnovy veřejného pořádku. Policie ČR v tomto případě postupovala podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) a i) za využití § 7 a § 9 odst. 1 a 3 zákona o Policii ČR. Podle výše citovaných ustanovení Policie ČR chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení, odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení. Policista je povinen ve službě i mimo službu v mezích zákona provést služební zákrok, služební úkon, popřípadě učinit jiná opatření apod., je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Dále je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují použít odpovídající výzvy. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty. Neuposlechnutí výzvy je podle zákona považováno za přestupek proti veřejnému pořádku (§ 47). Samotná úprava služebního zákroku pod jednotným vedením je obsažena v zákoně o Policii ČR. Na základě toho ustanovení "rozhoduje o použití donucovacích prostředků a zbraně za podmínek uvedených zákoně o policii velitel zakročující jednotky.

Řešení otázky, zdali jsou naplněny zákonné důvody pro provedení zásahu Policií ČR i na pronajatém pozemku, je třeba posuzovat v kontextu s intenzitou a rozsahem působených škod na okolních pozemcích a rozsahem a intenzitou protiprávního vstupování na tyto pozemky. V případě, že by k takovémuto vnikání docházelo ojediněle a způsobená škoda na cizím pozemku by byla v míře nepatrné, byl by provedený zásah Policie ČR v takovém to rozsahu nepochybně neadekvátní. Za situace, kdy však k těmto jevům docházelo masivně a opakovaně, bez jakékoli snahy organizátorů akce usměrnit jednání účastníků technoparty, a nebylo ani nijak reagováno na výzvy Policie ČR k vyklizení prostoru, se jeví zásah Policie ČR jako oprávněný a to s ohledem na možné další fatální důsledky, které mohly vzniknout, v případě nečinnosti Policie ČR.

S ohledem na vysoký počet shromážděných osob, v jejichž řadách se mohli nacházet pachatelé trestných činů a přestupků, nebylo možné páchání trestných činů a přestupků zamezit jinak, než osoby shromážděné na pronajaté louce a přilehlých pozemcích rozptýlit. Pořádková jednotka začala proto shromážděné osoby z místa, kde se shromáždily vytlačovat, a to po předchozích výzvách, daných v několika světových jazycích, aby se rozešly a louku a přilehlé pozemky opustily. Jelikož shromážděné osoby výzvu neuposlechly (tím porušily ustanovení § 9 odst. 3 zákona o Policii ČR, které stanoví, že každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty), začala pořádková jednotka pomalu postupovat tak, aby prostor, který měl být shromážděnými osobami opuštěn, vyklidila. Shromážděné osoby nejen, že výzvy k rozchodu neuposlechly, ale začaly služebnímu zákroku, resp. postupu pořádkové jednotky policie aktivně bránit. A to zejména tím, že policisty napadaly různými předměty, které jim mohly způsobit, a také v mnohých případech způsobily, újmu na zdraví. Až za této situace velitel pořádkové jednotky, rozhodl o použití donucovacích prostředků. Donucovací prostředky podle § 38 zákona o Policii ČR lze použít v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku, proti osobě, která je ohrožuje. Zákon zná tyto donucovací prostředky, např. hmaty, chvaty, kopy sebeobrany, slzotvorné prostředky, obušek, pouta, vodní stříkač, zásahová výbuška, úder střelnou zbraní a hrozba střelnou zbraní atd. Donucovací prostředky byly použity za účelem ochrany bezpečnosti zakročujících policistů.

Dne 29. 7. 2005 bylo na místě konání technoparty 838 příslušníků Policie ČR, dne 30. 7. 2005 1310 policistů a dne 31. 7. 2005 1280 policistů. Vzhledem k počtu osob shromážděných v prostoru, kde se zákrok odehrával dne 30. 7. 2005 byl počet zakročujících policistů zcela přiměřený, neboť v průběhu konání technoparty v daném prostoru kolísal počet jejích účastníků mezi pěti až deseti tisíci osob.

S odkazem na výše uvedené byly splněny konkrétní zákonné důvody pro zásah Policie ČR a zajištění následné obnovy veřejného pořádku a ochrany vlastnických práv vlastníků a uživatelů okolních pozemků. Proto lze zásah Policie ČR považovat za legální. Případné dílčí excesy jednotlivých zakročujících policistů nemohou zpochybnit oprávněnost zásahu jako celku.

**************

Redakce Neviditelného psa ráda zveřejní jiné kvalifikované názory a připomínky k akci CzechTek.


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku