Úterý 5.2.2002
Svátek má Dobromila

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
O Zemi i zemi
Techno
Chemik

Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání


Anglický Úřad pro UFO zavřen

Anglický úřad The British Flying Saucer Bureau, který po celé půlstoletí pátral po mimozemšťanech a jejich aktivitách, ukončil svou činnost. Tento úřad, který měl v jedné době až 1500 pracovníků po celém světě, registroval v minulosti týdně kolem 30 různých hlášení o výskytu UFO. V poslední době ale počet hlášení klesl na minimum a také na pravidelné měsíční konference docházelo tak málo účastníků, že je bylo nutno pozastavit. Podle Denise Plunketta, spoluzakladatele úřadu, je nutno činnost úřadu ukončit pro nedostatek UFO.

Víra v UFO klesá i v Německu čtěte zde:
>>>


Zpráva pro tisk

6. valné shromáždění Učené společnosti

Ve dnech 15. a 16. května 2000 se v Praze uskutečnilo 6. valné shromáždění Učené společnosti ČR za účasti 42 řádných a 3 čestných členů.
>>>


Úroveň životního prostředí v České republice za poslední desetiletí očima vědců
Tiskový odbor Kanceláře Akademie věd ČR zve zástupce médií na tiskovou konferenci
Stav životního prostředí ČR 10 let po listopadu, která se koná ve středu 10. května 2000 v 9:00 h
v místnosti č. 108 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
>>>

 
Reakce a příspěvky
Reakce a příspěvky nám můžete posílat na mail: univers@comp.cz
 HLAVNÍ STRÁNKA

5.2. KNIHA: Kreativita a perverze
Jaromír Kopeček

Janine Chasseguetová-Smirgelová nechápe perverzi pouze jako někdy pitoreskní podoby sexuálního chování poměrně malého počtu lidí, ale jako podstatnou dimenzi psychiky každého z nás. Čemuž "každý z nás" nemusí vůbec věřit, zvláště, když je s tím spojeno, že: Každého člověka provází věčné pokušení překračovat úzké limity své vlastní podmíněnosti, snaha nahradit realitu světem, ve kterém je vše možné. Anebo, že by právě proto?

Co se tedy skrývá pod podtitulem "Psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality"? Nejprve trochu definic pro ujasnění: Perverze - vnímám ji jako obecnou dimenzi lidské psyché, jako vnitřní pokušení, které je nám všem společné. ... Studium a klinická zkušenost mě vedly k přesvědčení, že každý z nás má v sobě latentní "perverzní jádro", které se za určitých podmínek může aktivovat. V časové mezeře mezi generacemi autorka vidí zdroj oidipského komplexu a možná i tabuizace incestu: Základní princip reality tvoří rozdíly mezi pohlavími a generacemi: dítě nedokáže překročit časovou propast, která ho odděluje od matky a od otce. Když dítě objeví komplementárnost genitality svých rodičů, dostaví se omezující pocit vlastní malosti a nepřiměřenosti. .. Perverzní pokušení vede člověka k akceptování pregenitální touhy a jejího uspokojení jako náhrady, která je rovnocenná nebo dokonce nadřazená genitálním tužbám a jejich uspokojení. Cílem perverze je smazání dvojitého rozdílu mezi pohlavími a generacemi. Poslední věta je alfou i omegou celé knihy.

Všeobecné míšení a drcení na úroveň výkalu, či prvotní hmoty v procesu análně-sadistické regrese (terminus technicus freudicus) vede k vytvoření vlastního vesmíru téhož jména. Zde pak povstávají a své životy prožívají hybridi perverzních fantazií. Smíšený vesmír perverze je pravým opakem separovaného biblického vesmíru božského otce a vládne v něm luciferská postavy demiurga.

Perverzi chápu také jako obecnější problém jejího vztahu k realitě a tudíž k pravdě. Jak v dalším vyplyne mnohem ostřeji, dává autorka do souvislosti perverzi a lež. Ostatně mazání rozdílů mezi generacemi a pohlavími si lze jen těžko představit bez použití přinejmenším polopravd. Perverzní řešení odstraňuje nepříjemné pocity a hojí raněný narcismus. Následující dokumentární ukázku prosím vnímat také jako krásný příklad freudovštiny: Freud říká, že v případě "normálního" nebo neurotického člověka masturbační aktivita spojená s nevědomými incestními fantaziemi, kde je objektem matka, obvykle vymizí. Dítě se zříká svého instinktivního uspokojení, aby si uchovalo penis, internalizuje zákaz incestu a zákazy vůbec a vytváří si vnitřní morálku, superego. Psychotik však nepostupuje neurotickou cestou:Alternativa - buď přijdu o penis, nebo se zřeknu incestního přání - se přeskočí, jako by ji odčarovalo "důmyslné řešení", které vytváří perverze. V tomto případě byla onou důmyslností tvorba fetiše. Ovšem ani perverzní řešení nejsou perpetum mobile, tj. nejsou zadarmo, ale platí se, obyčejně rozštěpením ega.

Následující dvě kapitoly jsou zasvěceny korekcím, alias novému čtení, klasických Freudových případů Malého Hanse a Vlčího muže. Využívám této pasáže k několika dokumentárním citacím Freudových názorů, aby bylo patrné, co to znamená býti freudovcem. Vidíme zde, (mluví se o Malém Hansovi) že určující roli v procesu identifikace s otcem a v introjekci jeho mužnosti hraje homosexualita. Či z Vlčího muže: Nic takového jako instinktivní přitažlivost mezi pohlavími neexistuje (Z čehož vyplývá infantilní teorie falického monismu.) V porovnání s čímž jsou výroky o primární hordě jen slabým odvarem. Vůle jedince byla příliš slabá; neodvážil se k akci. Nemohly se uskutečnit jiné než kolektivní impulzy; existovala jen společná vůle a žádná jednotlivá.

Od jednotlivců se autorka skrze jejich narcistní uspokojení přesouvá na platformu psychologie skupiny. Anzieu upozorňuje na to, že si lidé v průběhu dějin představovali skupinu v nejrůznějších podobách jako báječné místo, kde se mohou splnit všechna přání. Skupina, jejíž ideál byl předtím promítnut na vůdce, představuje analogii se snem. Vůdce aktivující a slibující přání jednoty já a ideálu já odpovídá perverzní matce, která nabízí víru, že není třeba dospět, než nastoupíme na otcovo místo (otcovská postava a nadjá jsou ve skupině potlačeny). Vůdce není otec, je to všemocná matka, jejíž ideologie spočívá v příslibu, že je možno zrušit všechny překážky, tj. zrušit evoluci a vývoj. Z výchozí premisy těchto úvah vyplývá, že skupina musí převracet na svou víru i hubit nezúčastněné, jinak by pramen jejího narcistního uspokojení vyschl, neboť kdo jde proti skupině, musí uspokojení čerpat právě z odporu proti této skupině.

V "psychoalanytické studii falše" se autorka ptá po možnosti odlišení pravdy a falše. Prototyp toho, kdo sází na faleš vidí v perverzním jedinci (mají obdivuhodnou schopnost tvořit umělé vesmíry). Ti, kdo nebyli schopni promítnout svůj já ideál na svého otce a jeho penis a v jejichž identifikaci tudíž zejí mezery, budou pociťovat potřebu zjevných narcistních motivů, budou hledat prostředky, jak si doplnit chybějící identitu, a jedním z těchto prostředků je tvorba. Své dílo však nezplodí, nýbrž vyrobí. Faleš představuje náhražku - "anální penis" - jímž pervert zastírá absenci dospělého genitálu a který se na rozdíl od reálného penisu může donekonečna obnovovat, takže je věčný a nezranitelný.

"Úvahy o fetišismu" přivedou čtenáře k jeho různým vysvětlením: Freud se domníval, že fetišismus je ochrana před homosexualitou, další autoři v něm vidí separační úzkost a neschopnost zříci se primárního sepětí s matkou, samotná Chasseguetová-Smirgelová tvrdí, že významem fetišismu je touha po primárním spojení objektu a erotogenní zóny.

Poučením o konkrétní perverzi popsané v předchozím odstavci je následně využito k rozboru souvislostí estetična, tvorby a perverze. Rozbor díla Oscara Wilda ukáže, že psal úchylné pohádky (na mistra deviace v dětské literatuře - H.Ch. Anderssena - dle mého rozhodně nemá) a že "obraz Doriana Graye" je příkladem idealizace jako způsobu maskování sadismu a anality. Hybnou silou této idealizace je zachování sebeúcty a obcházení pocitů viny. Idealizace má stejnou funkci jako blud, jde o rekonstrukci spojení s realitou. Idealizační proces je labilní - ideál je blízko nejodpornějšího, ostatně je to jen pozlacený výkal. Zajímavou ilustrací je Wildeova povídka "Portrét pana W.H.": Nikdo neumírá kvůli tomu, o čem ví, že je to pravda. Lidé umírají pro to, co chtějí pokládat za pravdu, pro něco, o čem jim nevyjádřitelný strach říká, že to není pravda.

Poslední třetinu knihy vyplňují aplikace a sociace spojené s analytickou praxí. Z autorčiných "úvah o perverzním způsobu myšlení" jsem vybral rozsáhlejší citát: Když se Noam Chomsky odvolává na "svobodu myšlení", aby mohl respektovat práva lidí, kteří popírají existenci plynových komor, dělá něco podobného. Slova jsou zbavena svého významu, perverze činí totéž, když zbavuje věci jejich podstaty a smyslu. Myšlenku upevňuje příčina. Když příčina zmizí, myšlenky, slova, věci a bytosti se začnou vznášet ve vzduchu a "dá se dělat cokoli". Mimo obsah knihy dodávám, že autorka se dosti široce zabývala se mytologií, symbolikou a politikou nacismu i tématikou skupiny a vůdce obecně. Zájemce (znalé angličtiny) o další autorčinu práci z této oblasti odkazuji na přednášku "Krev a národ" přednesenou na turecké ambasádě v Moskvě.

Metapsychologické úvahy o perverzích vedou až k mytologickým kořenům: Pokud sledujeme osud anality (pregenitality) u perverzního jedince, všimneme si, že sice byla původně objektem pozitivní katexe, jak to má v normálním vývoji být, ale pak už neprošla obvyklými transformacemi. Pradávní bohové se neproměnili v démony. Kadidlo stoupající z oltářů vztyčených pradávným bohům proto jen chabě zakrývá jejich sirnatý zápach.

Tato projekce já ideálu na pregenitalitu a na pregenitální modely musí být nutkavě udržována. Je totiž založena na popření genitality a otcovských genitálních sil, které jsou zcela zbaveny narcistického libida. ... Idealizaci můžeme pokládat za vynucenou cestu, jak dosáhnout, aby instinkty, hodnoty a láska k objektům anální fáze byly zcela já-syntonní. Když se tato syntonie naruší, mohou nabýt podoby perzekuce: Sade byl více či méně paranoidní a Sacher-Masoch ve svém závěrečném bludu oběsil své milované kočky, prototypy Venuše v kožešině.

Nutno dodat, že nejsem sám, kdo se touto knihou zaobíral, jedna odborná recenze je na stránce vydavatele, další vyšla 27. října 2001 v Lidových novinách. V souvislosti s ní musím doznat, že mým výpiskům uniklo, že na základě nového čtení kazuistik Malého Hanse a Vlčího muže Chasseguetová-Smirgelová zpochybnila Freudovu teorii falického monismu argumenty svědčícími pro existenci rané, pravděpodobně vrozené představy vagíny jako ženského pohlavního orgánu. M.Petržela také tvrdí, že překlad slova potlačení je v knize chybný, správný je vytěsnění, jedná se o nevědomý obranný mechanismus.

Navzdory vydání v roce 1984 v této knize vidí současnou práci a jeden z vrcholů psychoanalytického myšlení. Druhé z tvrzení může být správné, těžko se mi osobně věří, že práce s nejnovější citací z roku 1979 a jejich těžištěm před rokem 1945 je současná, určitě je však freudovská.

Pokud byste Janine Chasseguetová-Smirgelová stále neměli dost, můžete si přečíst její příspěvek ve sborníku K post-analytickému pohledu na Schererův případ, případně využití zrovna této knihy k rozboru para-umění (obojí anglicky).

Vydal Portál v roce 2001.

Autor: Jaromír KopečekDalší články tohoto autora:
Jaromír Kopeček

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • LIDÉ: Dr. Shaikh píše z cely smrti.

 • KNIHA: Kreativita a perverze

 • LEGENDY: Židovské legendy a Golem

 • MEDICINA: Obhajoba devitalizace

 • KOSMONAUTIKA: Apollo 1 ... a další oběti

 • HUMANITNO: Satanismus (5)

 • OHLAŠOVNA: Informační měsíčník AV ČR

 • HUMANITNO: Satanismus (4)

 • MEDICINA: Konopí indické

 • TÉMA: Nedůstojné komolení názvu našeho státu

 • HISTORIE: Krvavý kruh

 • INTERNET: Nemáš správný prohlížeč - vypadni

 • K DISKUSI: česko-rakouský spor a pozdní pláč aktivistů.

 • NEUROLOGY: Orgasmická aura a pravá mozková hemisféra

 • LÉK: Acclydine - nová naděje?

 • Na okraj


  INFO: Protijaderný ekolog údajně vyhubil vzácný hmyz
  Nina Ruzó

  Pod vlivem rakouské podpisové petice drží v těchto dnech Češi při sobě. Dokonce i příznivci a odpůrci jaderné energie prý dokázali jednu středu věcně diskutovat o perspektivách nakládání s použitým jaderným palivem. Seminář na toto téma zorganizovala v Táboře Správa úložišť. Zúčastnily se ho významné osobnosti z hnutí Calla, z hnutí Jihočeské matky, ze Správy úložišť, z Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži, zástupci MPO, MŽP, obcí, průmyslu i méně známých ekologických iniciativ.

  Věcně diskutovat neznamená se vzájemně přesvědčit. Je to však určitý krok ke sblížení stanoviska. Existují totiž oblasti, na něž mají obě strany podobný názor. Třeba v tom, že se má množství radioaktivních odpadů snižovat, úložiště mají být velmi bezpečná, poplatky za ukládání by měly připadnout dotčeným obcím a že transmutace, které se denně provádějí v ÚJV, by mohly mít význam i při úpravě použitého paliva.

  Uvolněná atmosféra dopomohla i k tomu, že si někdejší soupeři konečně naslouchali a vyjadřovali se zdvořile. V kuloárech zaznělo po semináři i několik pikantních příhod. O jedné z nich jsem se doslechla i já.

  Před několika lety hrozil u jedné obce na Vysočině geologický průzkum. Ten mohl vyústit ve stavbu hlubinného úložiště. Tamní ekolog se rozhodl, že tomu zabrání. Chtěl přesvědčit celý svět, že je to jedinečná lokalita s výskytem velmi vzácného brouka. Proto by se tam nemělo nikdy nic stavět. Jenže jak to dokázat? Rozhodl se, že položí šetrnou pastičku (láhev s návnadou zakopanou v rovině terénu). A to také udělal. Jenže na to zapomněl. Po mnoha dnech přivedl k pastičce své známé. Na jejím dně údajně nalezl dva krásné, ale bohužel už uhynulé brouky. Tohoto vzácného brouka už tam nikdy nikdo neviděl... Legenda říká, že ten úplně poslední brouk tam ještě žije. Dá se to však prokázat jen odchytem do pastičky.
  ZAJÍMAVOST: Ženy jako nedostatkové zboží

  Marek Liebscher

  Podle studie vypracované vědci na Technické univerzitě Chemnitz je pro muže v německých nových spolkových zemích statisticky stále těžší najít si životní partnerku a pokud se trend nezmění, do šesti let se zde budou dva muži ucházet o jednu ženu.

  Tento svůj záměr vědci odůvodňují třemi hlavními příčinami. Muži se podle nich zpravidla ucházejí o mladší ženy, čímž se výběr už od počátku omezuje. Dále z nových spolkových zemí odchází na západ dvakrát více žen než mužů a konečně je na vině i míra porodnosti, podle které ve 20.století statisticky připadá 105 mužů na 95 žen. Ze sociálního hlediska pak větší šanci mají muži s vyšším příjmem a vzděláním. Vzhledem k ekonomické situaci a míře porodnosti jsou však podle vědců možnosti zlepšení situace velice malé.

  Zdroj:
  Mitteldeutsche Rundfung 04.12.2001
  OHLAS

  Dobrý den!

  Dovolte jen malou poznámku k článku Dr Jiřího Nového- MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů, který vyšel zde na pravém okraji v sekci Universum Neviditelého psa.

  Jak typické. V okamžiku kdy jde o peníze, ustřihněte techniky. To tu již bylo, za tzv. totáče. A dnešní výsledek? Krachující podniky s nekonkurenčními výrobky. (A ty nevymyslí právníci ani ekonomové ani manageři ani filozofové. Ale konstruktéři, chemici, matematici, agronomové...) A krachující podnik si nemůže dovolit dobře zaplatit technika ve vývoji. A technik je pochopitelně nespokojený. A odchází pryč. Bludný kruh.

  Kdy se už konečně vy, netechnici, naučíte techniky oceňovat? Uvažujte, kolikrát se během obyčejného dne potkáte s výsledkem práce technika a kolikrát humanisty?

  A nebo víte co. Ad absurdum. Zrušíme techniky. Necháme všechno spadnout a shnít. Vrátíme se do jeskyní. I tam se můžeme přít o podobě trestního práva. Nebo si prodávat lepší místo na spaní. A nebo managersky zefektivnit sběr bobulí a kořínků...

  Probuťte se! Radikálně omezíme technické školství a stane se z nás montážní banánová republika.

  Závěrem:
  Byl bych nerad, kdyby byl můj povzdech brán jako pokus o vyvýšení techniků nad všechny ostatní. Chraň bůh. Jen si myslím, že by mělo jít spíše spolupráci a ne konkurenční boj mezi techniky a netechniky.
  S pozdravem
  Jan Hrůza
  POHÁDKA: Elektrárenská
  Nina Ruzó

  Byla jednou jedna skvělá elektrárna, SANTRAL MAŇIFIK. Už byla téměř plnoletá. Proto se rozhodla, že se zasnoubí.
  AMANTů mohla mít hodně, ale jen tři princové byli dostatečně urození.
  Jen oni ji mohli uvést do nejvyšší společnosti. Jeden se jmenoval Žak, druhý Džek a třetí Džakomo. Bylo rozhodnuto, že budou o elektrárnu soutěžit.

  Nejprve bylo nutno zjisit, kdo to s ní myslí nejlépe.
  Zrovna takhle před Vánocemi vypukl zásnubní turnaj. Princové dostali za úkol napsat, co pro elektrárnu udělají a jaké přinesou věno. Zdálo se jim však, že SANTRAL MAŇIFIK je příliš rozmazlená. (Tolik podmínek!).
  Nabídky byly mdlé.
  Proto otec vlasti, zvaný PÉR-D-LA-PATRI, moudře rozhodl: "Ať ti nejlepší znovu napíší, jak ji mají rádi. Pak si snad konečně vybereme."
  Ale Džeka na druhém turnaji taktně omluvil. Věděl totiž o něm, že ji má rád jen jako sůl.

  Začal tříkrálový turnaj lásky-TURNUA-DAMÚR.

  Nevěsta se oblékla do nových profitových šatů a zelenkavého ekopláště, v němž vypadala naprosto neodolatelně. Džakomo a dokonce i Žak přišli tentokráte včas. Oba se vyjádřili, takže otec vlasti mohl svolat rodinnou radu.

  (Jak to dopadlo, se dočtete ve čtvrtečním tisku...)
  MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů

  Jak umoznit vysokoskolske studium vice posluchacum

  Napric celou spolecnosti se tahne snaha o otevreni ceskych vysokych skol vice posluchacum,
  ale kazdy nabizi jiny recept. Je marne navrhovat vznik novych vysokych skol ci nutit vysoke skoly -
  ktere jiz praskaji ve svech - k prijeti vice uchazecu. Dalsim navrhovanym resenim je nepopularni
  skolne.

  Neexistuje jednodussi cesta, jak zvysit pocet studentu vysokych skol? Rad bych ctenate
  Neviditelneho psa seznamil s jednou myslenkou: Dle vyzkumu MSMT CR jsou nejhure placeni, nejvice
  ohrozeni nezamestnanosti a nejmene spokojeni se svym oborem absolventi prirodovedeckych a technickych
  oboru. Paradoxne se jedna o obory, jejichz studium je nejnakladnejsi. Absolventi rychle meni povolani
  a obsazuji pozice vhodne pro absolventy studia prav, ekonomiky ci managementu, pokud se jim podari
  misto najit. Nebylo by jednodussi rapidne redukovat pocty studentu technickych a prirodovednych oboru
  a usetrene prostredky prevest na rozvoj oboru, o ktere je skutecny zajem a ktere nabizeji - a nejspis
  po jeste dlouhou dobu budou nabizet - lepsi uplatneni? Jelikoz tyto obory jsou zaroven mene nakladne,
  umoznime studium vice mladym lidem.

  Vim, ze se tento plan setka s negativni odezvou, predevsim se nebude libit pedagogum
  zminenych technickych a prirodovednych oboru. Nechteji snad i oni priznat nadprodukci mladych
  techniku a prirodovedcu, ktere nemuze nase zeme uzivit? Maji VSCHT, CVUT a prirodovedecke fakulty
  statistiky o uplatneni jejich absolventu z minulych let? Kolik z nich je na miste, pro ktere bylo
  vyzadovano absolvovani prave te jejich vysoke skoly?

  Dr. Jiri Novy