Pátek 29.3.2002
Svátek má Taťána

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK

VOLBY: Poznámka z Ameriky

ÚVAHA: Ať platí bohatí

PROJEKT: Sokoli v srdci velkoměsta

POLITIKA: S Posseltem naostro

TÉMA: Odsun nebo vystěhování?

POLITIKA: ODS volí populismus a nacionalismus

ZDRAVÍ: Nejen na pomlázku...

DOPIS: Internet do škol

ZE ŽIVOTA: Na Hradě je veselo.

PENÍZE: Svět karet kreditních

CHTIP: Čtyři pitomci II.

SKRBLÍK: Vydělejte si na volbách!

ŠAMANOVO DOUPĚ: Slušní a neslušní komunisté

BIG BEN: Sudetská lež a pud sebezáchovy
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství

29.3. DOPIS: Internet do škol
Ludmila Pachtová

Ing Ludmila Pachtová , Vazovova 3216, Praha 12 - Modřany 14300, (Otevřený dopis)

Vážený pan

Eduard Zeman

ministr školství, tělovýchovy a mládeže

Vážený pane ministře,

dovolte mi vyslovit názor, že počínání, ve které se zvrhla v důsledku Vašeho rozhodování (za podpory vlády ČSSD) akce internet do škol, na níž byly Radou pro státní informační politiku v rámci akčního plánu zvažovány a zdůvodňovány v Parlamentu rozpočtové prostředky pro ICT školství, je pokusem (možná nevědomým)

a) mařit okamžitě a lacině realizovatelné přímé necenzurované připojení každé školy na celosvětovou šíť www -internet, způsobit tak zaostalost našich žáků, studentů a učitelů za světem, uvrhnout naše školství do hluboké doby temna, odtrhnout školy od přímé svobodné možnosti přijímat informace z celého světa prostřednictvím internetu, (chybným neoprávněným záměrem Telekomu, potažmo ACOLu, podporovaným ministerstvem školství podřídit školy centrálnímu intranetu ACOLu= lokální, drahá, internetu nepřístupná síť, ovládaná cenzurou a "řízením" zhora)

b) učinit ze škol na dlouhou dobu celorepublikové monopolní tržní odbytiště pro soukromý monopol Telekomu a jím ovládané a přípustné společnosti v oblasti ICT A VT (počínaje ACOLem, KC SIPVZ, GITY, přes obchodní zastoupení Microsoft, ovladatelný Chemospex= "jeho soukromý auditor placený 200 milióny Kč též ze státního rozpočtu pro školství" případně S-COM) , podřídit školy, výuku obchodním zájmům tohoto soukromého subjektu, cenzuru tvorby žákovské a studentské z toho nevyjímaje

c) odčerpávat jednostranně bez výběrových řízení na jiné, než výukové účely po dobu 5 let (od okamžiku předpokládaného vstupu do EU) rozpočtové prostředky státu řádu miliard do soukromých společností TELECOM (Acol) a CHEMOSPEX, snížit tak tržní tlak na kvalitu jimi odváděných služeb, zničit tak jakoukoli konkurenci na území ČR podnikajících v oblasti ICT (v počtu řádů 1000 firem) a narušit zdravé tržní prostředí v oblasti podnikání ICT

d) zlikvidovat velkou oblast malého a středního podnikání v ČR, snížit možnosti účelných, efektivních pracovních míst a pracovního uplatnění, neboť právě oblast vývoje ICT spočívající na duševních schopnostech člověka (nikoli na majetku) je oblastí v níž se Češi mohli dobře uplatňovat a konkurovat světu

e) platit draze stamiliónovými částkami ze státního rozpočtu soukromé společnosti ACOLu (potažmo Telecomu) pořízení a provoz portálu, t.j. to, na co jiné firmy ze státního rozpočtu nedostanou ani korunu a přesto poskytují uživatelům internetu stejné služby zdarma (viz portály www.atlas.cz, www.seznam.cz, www.yahooo.com, www.centrum.cz, www,geocities.com atd.).

Dovolte mi vyslovit současně názor, že ze strany ministerstva řízeného Vámi, při pojetí celé akce internet do škol -počítačová gramotnost došlo k pochybení, co se týká dodržování mezinárodních úmluv, zákonů a právních předpisů v příloze k tomuto dopisu specifikovaných, ve smyslu jak uvedeno, ve věcech veřejné soutěže,svobody podnikání, postavení škol a výkonných pravomocí státu.

Domnívám se, že by se ministerstvo mělo vrátit k myšlence, shodné s původní myšlenkou z roku 1995 na níž se zrodil akční plán a SIP, co se školství týče, t.j. "přednostní, necenzurovaná, okamžitá a laciná dostupnost informací z celého světa prostřednictvím www sítě-internetu přímo každé škole", postupem časovaným, jak je v příloze uvedeno.

v Praze dne 26.3.2002 Ludmila Pachtová

Příloha 1.

(Ps. K šíření názoru a myšlenek mne opravňuje například čl.15,čl.17 Listiny práv a svobod odst 1,2,3 (2/1993 Sb. zákonů) či článek 18 odst 1 a 19 odst 1,2 Mezinárodního paktu o lidských právech - 120/1976 Sb.zákonů)

Příloha 1. ( k dopisu panu ministrovi školství Eduardovi Zemanovi ze dne 26.3.2002).

část A. přehled mezinárodních smluv azákonů a právních předpisů, na nichž je založen potřebný právní rámec pro tuto oblast

část B. Praktický návrh správného a efektivního postupu akce zavedení intenetu do škol:

část C. Vysvětlení k názorům o pochybení ze srtany minsiterstv v rámci akce internet do škol.

část A: přehled mezinárodních smlouv, zákonů a právních předpisů

- směrnice 92/50/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby

směrnice 93/36/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky

směrnice 89/440/EHS (novela k 71/305/EHS) a 93/37/EHS EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na práce

73/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o veřejných podporách

115/2001 Sb. m.s. Sdělení Mzv a mezinár. smlouvě o ochraně osobních údajů se zřetelem n a automatizované zpracování osobních údajů

- Listina práv a svobod (2/1993 Sb. zákonů ČR.

- Ústava (1/1993 Sb.

zákon 1999/1994 Sb. zákonů o zadávání veřejných zakázek v platném znění

- Obchodní zákoník 513/1991 Sb. zákonů

školský zákon 29/1984 Sb. v platném znění.

kompetenční zákon 2/1963 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů v platném znění.

- nařízení vlády o centrální adrese 168/2000 Sb. zákonů

- zákon 365/2000 Sb. o veřejných systémech veřejné správy a zřízení ÚVIS (který společně se zákone 101/2000 Sb. o ochrně osobních údajů nahradil původní zákon 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů a zřízení ÚSIS v pozdějíších zněních,)

B. Praktický návrh postupu.

Každá škola, která dosud nemá nic, bude vybavena jedním pro začátek dostatečně kvalitním počítačem, například s precesorem Pentium III, s šachtou na CD-ROM a s šachtou na disketu 3 a půl palcovou, 10 disket, CD-ROM se software Windows 2000, (bez SQL), Office, Frontpage, a v den dodání, budou zabezpečeny tyto softwarové služby- po instalaci Windows bude zabezpečeno připojení na internet (prostředky dostupnými danému místu třeba po telefonní lince přes modem vyhovující dostatečné rychlosti), nastaven prohlížeč poslední verze Microsoft nebo Netscape podle rozhodnutí ředitele, zřízena elektronická schránka a připojení na síť, dále bude v tentýž den provedena instalace web z Frontpage. Bude provedena objednávka u providera. Součástí dodávky musí být samozřejmě i kvalitní monitor, myš, klávesnice, moderní tiskárna, scaner s ovladači. Součástí je též dokumentace - uživytelská, administrátorká atd, k software.

Tato kompletní dodávka bude provedena po objednávce ředitele školy u nejblíže dostupné firmy poskytující minimálně roční záruky a obchodní zastoupení na tento licenční software a hardware, která bude současně schopna zabezpečit tyto jednoduché instalační a připojovací postupy, realizovatelné v jediný den. (cena všech těchto specifikovaných věcí i služeb, s dopravou by neměla přesáhnout 120 tisíc na jednu školu.). Ředitel potvrdí převzetí, v němž budou specifikovány též ceny za fakturovanou dodávku. Faktura bude hrazena z prostředku ministerstva, kterému také bude zaslána řesitelem. (pokud snad se ředitel nebude cítit dosti kvalifikován pro tuto činnost objednávky a převzetí dodávky, může si zvolit svého libovolného poradce - do ceny nákladů včetně cestovného 3 tisíc Kč nebo požádat ministerstvo o pomoc.)

Kdyby nevybavených škol bylo 3000, což je nadsazený počet, obnáší tato investice necelých 45 miliónů Kč. Přitom zabezpečí každé škole základní vybavení pro připojení na internet a elektronickou poštu, zabezpečí možnost získávat informace z celého světa, možnost zdarma stahovat programy Freeware z internetu, možnost zapojit se do vývoje celosvětové sítě www. Škole v rámci takové dodávky jsou poskytnuty softwarové prostředky pro tvorbu vlastního webu jak na internetovou aplikaci www, tak na vlastní intranetovou aplikaci s mnoha vzorovými, snadno uzpůsobitelnými profesionálními aplikacemi, obsaženými na dodané CD-ROM Frontpage.

Hned po obdržení faktury ministerstvo zašle elektronickou poštou škole zdarma základní české učební pomůcky k užívání Windows, word, excel, access, internetu, i případně testy ECDL. Proplacení faktury zaslané ze školy zabezpečí ministerstvo jednoduchým úřednickým úkonem, k němuž nepotřebuje a není oprávněno ve smyslu §2 zák.199/1994 Sb. o veřejných zakázkách, používat poradce za 200 miliónů Kč.

Navrch se v Office poskytuje textový editor Word, tabulkový Excel a Access.

(co se tvorby webů a www stránek týče, jde o problematiku, kterou samoučením zvládají děti základních škol druhého stupně. Lze očekávat, že ji snadno zvládne i každý vyučující.)

Takto vybavená škola se ponechá cca 3 měsíce na sžití s poskytnutou technikou a užíváním intenretu, přičemž ředitel zodpovídá za to, že zde bude alespoň jedna osoba, která se bude věnovat osvojení si základních znalostí. Pokud bude potřeba a rozhodne o tom ředitel školy, a nebude schůdná cesta poradensky si vypomoci s jinou školou, požádá ministerstvo, které zabezpečí proškolení jiným vhodným způsobem.

Ušetřené prostředky (nepromrhané na drahé dálkové proškolování prostřednictvím ECDL- určeném kdysi v zahraničí pro státní správu, nikoli pro školy) mohou být využity na zvýšení platů učitelů, kteřé lépe znají vlastní potřeby, co nezvládnou sami, kde si potřebují doplnit vzdělání placenou službou.

Ušetří se dále miliardové částky na "oblastních manažerech a manařerování ze strany Acol a Telecom a neoprávněných zásazích z jejich strany.

Lze předpokládat, že každý ředitel školy zvládne provést i s případným výběrovým řízením ve své lokalitě, objednávku ve smyslu zde specifikovaném u vhodné firmy, která ji dodá do 5 dnů po obdržení objednávky nejdéle za 5 týdnů. Tedy nejdéle do čtyři a půl měsíce, bude každá škola vybavena a budou v nich lidé, kteří bezpečně budou zvládat problematiku užívání internetu (jednodušší než užívat vysavač) i základního kancelářského office.

Takováto dodávka znamená splnění 1.fáze úkolu akčního plánu Rady pro státní informační politiku, týkající se školství. Přičemž investiční náklady i následným tříměsíčním provozem a zaučením uživatelů a platbami za realizované internetové spojení nepřesahují 50 miliónů Kč, včetně započtení platu úředníků ministerstva za úkony vybavování faktur. Učitelé navrch nebudou časově a finančně zatěžování cestovným a certifikacemi nařizovanými k tomuto účelu nedůvodně ministerstvem, přičemž v této ceně je i připojení na internet, které Váš plán (respektivě plán Acolu a Telekomu nepředpokládá, ačkoli jde o prvořadý úkol, k němuž akční plán a parlament prostředky ze státního rozpočtu předpokládal.)

Nezávisle na těchto školách, školy, v nichž již nějaké ICT a VT, případně LAN je, (zejména v době 3 měsíců, kdy se učitelé na nově vybavených školách budou seznamovat se zde uvedeným ICT), by měla být zabezpečena možnost škol specifikovat své požadavky směrem k ministerstvu na rozšíření a obnovu zastaralého SW a HW (případně návrhy na řešení reálně zjištěných kapacitních problémů z hlediska propustnosti intnternetové sítě a to v tomto roce do výše 200 tisíc Kč na školu poskytující vzdělání 2. a vyššího stupně, do 500 tisíc na školu se speciálním zaměřením potřebujícím techniku a vývojový software (elektrotechnické, stavební, strojní, matematické) . Tyto náklady celkem nepřesáhnou 500 miliónů Kč. (do těchto úkonů nebude zasahovat ani Telecom, ani Acol ani jiný soukromý subjekt.). Nebude-li si vědět ministerstvo rady, co se týče případné redukce požadavků, může se obrátit o poradenskou pomoc za cenu maximálně do 30 tisíc v součtu ke kvalitním znalcům v soukromých firmách (například Asicentrum, dříve ústav A.s.Popova na Novodvorské, nebo S-Com, IC - Consalting nebo stovky jiných, mne nevyjímaje) nebo na fakultách vysokých škol, nikoliv za cenu 200 miliónů Kč k firmě Chemospex, jejímž předmětem podnikání je hloubení studní nad 50 m a ověřování měřidel na radiační záření, a jejímuž představenstvu musí činit nákladné potíže se sejít, když jeden člen představenstva sídlí na Slovensku, druhý na Černé hoře a třetí v Praze.

Do konce května letošního roku by takto ministerstvo mělo odsouhlasit případně přiměřeně zredukovat požadavky z těchto škol, aby se sumárně vešlo do částky 500 miliónů Kč, včetně vyrozumění ředitele školy. (aniž by šla koruna vedle z prostředků určených na tuto akci pro školy na internet ministerstva školství a na portál Acolu, či na jiné soukromé zájmy, které školy nepotřebují.). Na základě takto odsouhlasených prostředků by ředitel školy podnikl kroky k zajištění objednávky, případně k uskutečnění výběrového řízení na dílčí dodávky bude-li třeba, s pomocí krajské školské správy ještě v letošním školním roce.

Další činnost ministerstva (přesahující rámec koncepe) vůči první skupině škol s novým vybavením ICT by se měla odvíjet až na základě manažerských požadavků ředitelů škol (výhradně oprávněných řídit školy), nikoli na základě požadavků Telekomu, Acolu, Chemospexu a ministerstva. Doba tří měsíců, vlastní poznatky a možnost rychlé konzultace se všemi ostatními školami prostřednictvím elektronické pošty jim bude dostatečnou základnou pro zodpovědné sdělení směrem k ministerstvu a krajské školské správě, případně obecní) o dalších potřebách pro jejich školu. Upřednostňování budování kabelových sítí LAN v době, kdy do roka tyto sítě budou vytlačeny na pokraj díky možnostem bezdrátového spojení a procesory umožňujícími počítačům bezzdrojový chod několik hodin, a to dokonce na úkor možnosti připojení na internet je hrubou neefektivní a nákladnou chybou, činěnou ze strany ministerstva. Přitom jde o prostředky od daňových poplatníků, které by mohly být využity na lepší platy učitelů, a tedy i na kvalitnější výuku žáků na školách.

Také certifikace a povinná školení učitelů ECDL na základy kancelářských dovedností užívání ICT , kterou ministerstvo v současnosti školám vnucuje, je nadbytečným, nákladným mrháním prostředků, zneužitím prostředků určených od občanů na výuku ve školách, nikoli na obchodní účely konzultačních firem..

Porovnáním zde navrhovaného postupu s realizačním postupem ministersta lze zjist, že zde navrhovaná varianta splňuje úkol internet do škol a počítačová gramotnost ve školách a to v čase nepoměrně kratším a za mnohem nižší náklady (včetně dalšího pětiletého provozui nepřeahující řády 100 miliónů), než jak je realizováno postupem ACOL a utvořené skupiny SIPVZ, která v předpokládaných miliardových nákladech neuvažuje připojení každé školy na internet a provozní náklady ICT škol. Naopak v těchto miliardových nákladech uvažuje své provozní náklady na své služby, které školy nepotřebují.

V Praze navrch fungují jiní providerové a provozovatelé sítí (Pragonet, CESNET atd.), u nichž není důvod, aby se podřizovaly diktátu Telekomu a bylo jim znemožňováno poskytovat kvalitní a laciné služby i školám.

Argumentace ministerstva, že tento soukromý monopol je nutný k zabezpečení kompatibility, dokládaná příkladem problémů ministerstva vnitra u roku 1992 svědčí o odborné neznalosti. Ministerstvo vnitra v roce 1992 řešilo problém kompatibility a převodů dat souvisejících s provozem strukturovaných databází (Foxpro) provozovaných na platformách Dos a Novel a Informixů na UNIXovských platformách bez grafického rozhraní. V tomto roce státní správa neměla ponětí o nové www síti, právě v té době na zaoceánském břehu.

Uživatelským principem této sítě je její nezávislost na platformě, a tedy možnost kompatibility s jakoukoliv platformou (UNIXovskou, nyní LINUXovskou, Windowsovskou, Mackintishovskou atd), přičemž vývoj v databázích přešel od strukturovaných k nestrukturovaným clinet/serverovským. Internet a www stránky se v naší státní správě objevily až v roce 1996.

Nelze tedy srvovnávat s problémy v roce 1992 na ministerstvu vnitra.

Tím, že www síť umožňuje rychlou a téměř zdarma výměnu informací s celým světem (a jsou použitelné lacino i telefonní linky nebo mobily) , jde vývoj v oblasti ICT obrovským tempem kupředu a není možné si představovat zavedení internetu a ICT do škol, jak za starých časů, jak budování silniční výstavby po republice, s centrálním "školy řídícím" generálním miliardy stojícím molochem (bohy na Olympu) v čele.

Argumentace ministerstva, že potřebuje k tomuto "generálovi" "generálního auditora" za 200 miliónů Kč, který bude měřit se svými cca 36 zaměstnaci (v nedávné době s jedním zaměstnacem) ve školách, co jim je internetem dodáváno, (proto auditor potřebuje činnost podnikání měření radiace, hloubení studní - viz obchodní resjtřík). nebo že tito zaměstnanci dokonce spolupracovali na vývoji na platformách VAX (tam se používá MUMPS) svědčí opět o absolutní internetové negramotnosti a neochotě se poradit s odbornou veřejností, s úmyslem vykázat na papíře investice do "internetu pro školy", bohužel aniž by k tomuto účelu (připojení a svobodnému užívání internetu školami) v reálu mohly být tyto prostředky využity. V žádném případě tím nelze dokladovat naplnění odborných požadavků pro účely internetu do škol ve smyslu §2f odst 1 b) a c) zákona 199/1994 Sb. p zadávání veřejných zakázek

MUMPS používaly celní správy a některé banky (např. IPB), v důsledku nákupu drahých zahraničních uživatelských účelových systémů sloužících pro správu rozsáhlých bankovních a finančních dat souvisejících s činnostmi těchto obchodních společností. Ve školách je neuplatitelný a nevyužitelný.

část C. Vysvětlení k názorům o pochybení.

Ve smyslu evropských směrnic 92/50/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, 93/36/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky, 89/440/EHS (novela k 71/305/EHS) a 93/37/EHS EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na práce a ze sbírek rozhodnutí Evropskéh soudního dvora je zřejmé,

že Evropský dvůr v právním rámci striktně dbá zejména na přesné věcné vymezení a rozsah zakázky při vyhlášení veřejné soutěže, že po právní a obchodní stránce rozlišuje zásadně, co je služba, co je práce, co je dodávka, přičemž toto rozlišování vyžaduje i v rámci vnitřních právních norem členských států EU.

V tomto smyslu veřejná zakázka, jak byla ministerstvem školství vyhlášena jak na generálního dodavatele tak na generálního auditora, aniž by byl věcně vymezen rozsah zakázky a aniž by byly rozlišeny služby, práce a dodávky nerespektovala citovaná mezinárodní pravidla, a smlouvy s těmito společnostmi, ač podepsány (druhá na konci února letošního roku), nebyly dosud na intenetu zveřejněny, jak bylo žádáno, z čehož se lze domnívat, že se podepsaly a fakturují pouze stamilińové peníze bez oprávněného veřejného výběru na konkrétní zakázky a předměty zakázky dvou neoprávněně uzavřených smluv (S Telecomem, potažmo Acolem, a s Chemospex ) se teprve dopisují. O tom, že nemohl být vymezen předmět zakázky svědčí i současná prohlášení zástupců z Acol a ministerstva, že neznají počet existujících škol a stav jejich vybavení. Zakázky nemohly z tohoto důvodu vyhovět ani našemu stávajícímu zákonu 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek., §2h, podle nějž, cituji"Součástí zadávací dokumentace musí být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel.". Cituji dále z §5 téhož zákona

(1) Podmínky soutěže musí obsahovat a) vymezení plnění veřejné zakázky, b) dobu a místo plnění veřejné zakázky, c) požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů (§ 2b),

d) způsob hodnocení nabídek (§ 6).

Znamená to, že nejsou li známy školy , v nichž se má něco realizovat a není li známo co se v nich má realizoavat, není ani vymezeno místo plnění a nelze zodpovědně určit, jaké kvalifikační předpoklady mají byýt prokazovány.

Zadávací dokumentace, žádaná zákonem se musí zájemcům poskytnout před zahájením výběrového řízení. Nebyli-li údaje o školách, nemohla být poskytnuta a zájmeci nemohli stanovit ani nabídkovou cenu.

Přitom také veřejná soutěž musí být předem zveřejněna na centrální adrese (dle §4 odst 1) zákona 199/1994 Sb. v platném znění., což se domnívám zejména v případě soutěže na generálního auditora učiněno nebylo, ačkoli proovzovatel centrální adresy Česká pošta dle §2 nařízení vlády o centrální adrese 168/2000 Sb. zákonů, byla dávno určena ÚSISem (jeho následníkem ÚVISem - zřízeným dle zákona 365/2000 Sb.)

Zakázky, na jejichž plnění existuje mnoho dodavatelů (například na poradenské služby ministerstvu k zavádění ICT do škol, pokud se přihlásí málo zájemců se soutěž ruší. Je pravděpodobné, že právě v důsledku nenaplnění základních povinností ze strany zadavatele-ministerstva, když nevymezilo přesmě předmět zakázky (určilo hranice od všechn yškoly od Šumavy k hranicím před Tatrami) a nedostálo povinnostem zveřejnění, se přihlásilo málo kvalitních uchazečů

Současně lze konstatovat, že naše země usilující o vstup do EU v tomto ohledu (rozlišování různých právních předpisů k veřejným zakázkám na služby, dodávky a práce) není připravena právně, za což zodpovědnost nese především ministr pro místní rozvoj a vláda ČR. Také občanské a podnikatelské možnosti odvolávat se proti neoprávněnému postupu zadavatele, nejsou v našem právním řádu zakotveny tak, aby vyhovovaly z hlediska citovaných evropských směrnic.

Dále podle 73/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o veřejných podporách, jsme se zavázali řídit se právními předpisy platnými pro členské státy EU týkajících se jakýchkoli podpor z veřejných rozpočtů.

Postup ministerstva, kdy v tomto roce uzavírá dohody o vedlejší pracovní činnosti s oblastními manažery (zástupci jmenovanými bez výběrových řízení, Soukromou společností Acol , respektivě soukromým sdružením SIPVZ, za účelem zjištění počtu škol a stavu vybavení ICT na školách a zda bude škola existovat nadále považuji nejen za důkaz toho, že výběrové řízení na celorepublikovou dodávku nemělo zadávací dokumentaci a tudíž bylo neoprávněné, nýbrž také toho, že nejsou naplňována řádně právní předpisy týkající se evidence majetku, za níž odpovídá a k níž je povinna školská správa, při čemž na základní činnosti, které má školská správa ve své kompetenci a pracovní náplni není oprávněna vyhlašovat veřejné zakázky a platit za ně soukromé osoby..

V akčím plánu k SIP -intenet do škol - počítačová gramotnost v žádném případě nebylo počítáno s možností, že by prostředky na tento účel mohl být použity na provozní činnost nějakého externího providera a na portál soukromé mimoškolní společnosti. Pro informaci, při nedávné dražbě nejlepších portálů se ceny prvních 7 pohybovaly od 45 tisíc do 170 tisíc. Přitom nikdo z nich nedostal na vytvoření portálu ani korunu ze státních prostředků (nejde o technicky náročná činnost, jde o duševní tvorbu pomocí levných vývojových nástrojů -HTML, Java , JavaSript, ASP atd., PHP zdarma ). Zamýšlet poskytovat miliardové prostředky z rozpočtových prostředků republiky jednomu uskupení tzv. generálního dodavatele a ještě bez řádného jasně věcně k tomuto účelu specifikovanému výběrovému řízení je nehoráznost nemající ve světě obdoby. Právem si zahraniční podnikatelé chtějí stěžovat u Evropského soudního dvora.

Paušální měsíční polatky hrazené za síťové připojení k internetu nepřesahují částku 300 Kč.

Připojení vlastní domény (vlastního web, který dokáží tvořit žáci škol) do seznamu adres celosvětové sítě www stojí paušální jednorázový poplatek cca 1200 Kč, pokud požádá žadatel elektronicky prostřednictvím intenetu a nevyřídí si to sám, provedení je zajištěno okamžitě.

Záměr ACOlu (Telecomu) centrálně řídit (prostřednictvím lokální sítě -intranetu a cenzurou toku informací a cenzurou HW, SW i jiného ICT ve školách, vytváří současně předpoklady pro nedodržování práv týkajících se ochrany osobních údajů a odchrany doručovaných zpráv, jak jsou vyžadovány například v 115/2001 Sb. m.s. Sdělení Mzv a mezinár. smlouvě o ochraně osobních údajů se zřetelem n a automatizované zpracování osobních údajů nebo v čl. 10 Listiny práv a svobod (2/1993 Sb. zákonů ČR.).

Takovéto zasahování a centrální řízení soukromým obchodním subjektem, vybočuje i z pravomocí vymezených Ústavou čl. 2 (1/1993 Sb.zák.) a Listinou čl. 2, "státní moc lez uplatňovat pouze v nutných případech, vymezených zákonem. Ministerstvu školství dle kompetenčního zákona 2/1963 Sb. a dle školského zákona 29/1984 Sb. v platném znění. náleží pouze pravomoc a zodpovědnost za koncepci, nikoli pravomoc umožňovat soukromému subjektu sběr obchodních informací ve státních školách - o tom, jaké mají a nemají vybavení a zvýhodňovat ho tak ve srovnání s jinými podnikatelským subjekty. Ministersstvu školství nenáleží pravomoc hradit jedné soukromé firmě marketing, a poškozovat tak jiné podnikatele a ničit tak svobodnou soutěž a zdravé tržní prostředí.

K takzvanému generálnímu dodavateli (Chemcomex a.s.) s nímž ministerstvo uzavřelo smlouvu na 200 miliónů, aniž by byl specifikován jak české zákony a uvedené Evropské smlouvy požadují, předmět zakázky a aniž by byla řádně soutěž podle požadavků právních předpisů vyhlášena na centrální adrese a k prokazování kvalifikace, poukazuji dále na §197 obchodního zákoníku a §200 obchodníku zákoníku, podel nichž zákon nedovoluje, aby tytéž osoby, které jsou v orgánech představenstva a dozorčích rady Chemcomex a s., vzniklé v roce 1996, figurovali v orgánech jiných spoleností se stejným nebo podobným předmětem podnikání. (Ani tuto zákonnou povinnost osoby představenstva firmy Chemcomex a.s nerespektovaly, neboť jak lze zjistit z obchodního rejstříku, byly jednotlivě souběžně zastoupeni jednak ve stejnojmenné společnosti Chcemcomex s ručením omezeným, se stejným předmětem podnikání (což nelze považovat za fúzi podle obchodního zákona, naopak dokonce Chemcomex a.s. se stal akcionářem Chemcomex s.r.o)) a s souběžně fungovali v další VF s.r.o, a akciové společnosti VF (s jiným obchodním jménem, se stejnými předměty podnikání a prvděpodobně se stejnými zaměstnanci) Z tohoto nenaplňování základních pravidel obchodního zákona usuzuji na nedostatečnou znalost obchodního zákona a tedy neplnění předpokladů pro "poradenské služby" ve věcech obchodních smluv. Lze se také domnívat, že tento stav zákonem nedovolený, umožňoval zkreslení evidence hospodářských údajů a zvláštní vykazování u finančního orgánu, v případech těchto 4 firem v době kdy existovali souběžně. (Není překvapením, že likvidátorem jedné z s.r.o. byla osba příbuzensky spjatů s předsedou představenstva Chemcomex a.s.

Společnost Chemospex a.s. navrch obdržela nenávratnou podporu na výzkumný úkol od ministerstva průmyslu a obchodu , právě před tím, než navýšila své jmění ve své stínové akciové společnosti založené 30.7.1998 VF a.s. mající tytéž osoby v orgánech a stejný předmět podnikání. jako Chemospex a.s. Lze se domnívat, že prostředky určené na výzkum nebyly využity jak měly. Při prohlídce předmětů podnikání u této firmy neexistující před rokem 1996 a nemající ani 30 zaměstnanců v loňském roce může snad pouze slepý konstatovat, že tato firma je firmou vhodnou k auditorství dodávky připojení škol na internet a poradenské složby pro využití ICT ve školách. Tato firma bez předchozí historie, nedisponující do nedávna pražádným majetkem, nemajícím v loňském roce ani počet zaměstnaců pro středně velkou firmu má v předmětu podnikání - geologické práe, provoz vodních toků, nakládání s nebezpečnými odpady, výroba a opravy měřidel, atd. stavební činnost.

Je tedy záhadou Jaké kvalifikační předpoklady oslnili výběěrovou komisi ministerstva školství u "jmenovitých osob" při výběru této firmy, v soutěži do níž se údajně přihlásili jen 2 firmy (zřejmě proto, že nebyla řádně zveřejněna na centrální adrese a vymezen přeedmět zakázky) . Druhou by Unisys.

Jak firma nabyla majetku je také záhadou, při pohledu na vývoj v spuběžncýh firmách v jejíž orgánech osoby představenstva Chemospex a.s. figurovaly.

Domnívám se, že občané mají právo na zveřejnění kvalifikačních pravidel, zákonem předepsané dokumentace zadání a hodnocení, jímž se ministerstvo řídilo při výběru takzvaného generálního auditora za cenu 200 miliónů, nejen na zveřejnění dodavatelské smlouvy, když připojení škol na intenet není předmětem, jímž se chce zabývat ACOL (konglomerát s Telecomem) v dodávce svých prací, za něž chce vyúčtovat s ministerstvem nasmlouvanou cenu řádu miliard.

Dále v dohodách o činnosti s oblastními manažery je ministerstvem ukládána povinnost oblastním manažerům zabezpečit v přiděleném území "právo žáků" na bezplatné konzuktace minimálně jedenkrát týdně v každé firmě podnikající v oblasti ICT. Takovéto ustanovení v dohodě o pracovní činnosti odporuje obchodnímu zákonu, nabádá k neoprávněným zásahům do práv podnikatelů, jimž se nemůže do jejich podnikatelské činnosti zasahovat, aniž by toto právo bylo zákonem (v nezbytně nutném případě, k ohcraně práv jiných) stanoveno. Ministerstvo školství nemá pravomoc nařizovat podnikajícím subjektům, aby strpěli poskytování bezplatných konzuktací žákům v rozsahu minimálně 2 hodiny týdně.

Oblastní manažeři jsou v tomto smyslu smlouvou nuceni k výkonu protizákonné práce, k plnění něčeho, co žádný zákon neukládá, Ustava a obchodní zákon nedovoluje.

Práva žáků mohou určovat jen mezinárodní smlouvy jimiž jsme vázáni a naše zákony souladné s nimi. Přeje-li si ministr, aby takovéto právo žáci u každé soukromé firmy podnikající v ICT měli, musí tento požadavaek prosadit v novele zákona u Parlamentu.Další články tohoto autora:
Ludmila Pachtová

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: