Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 12.9.2002
Svátek má Marie
  Výběr z vydání
 >POOHLÉDNUTÍ: Paměť jako posilující prostředek proti nepravostem
 >ZE STARÝCH NOVIN: Ustavení německých Čech
 >KANADA: Oklamán v Britské Kolumbii
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Marťani v Jizerkách
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Uklízení v garáži
 >PSÍ PŘÍHODY: Nenápadný protest
 >STATISTIKA: Zločinnost a postoj k Iráku
 >PENÍZE:Reálné zhodnocení - Jak jsme na tom?
 >VÍKEND: O chalupách a chalupářích (7)
 >ÚVAHA: Až budeme všichni na dně…
 >TÉMA:My a OSN - pohledem obyčejného exulanta
 >POSTŘEHY ZE SKOTSKA: Do kostela na skleničku
 >NÁZOR: Jedenácté září.
 >PŘÍRODA: Stvořeno erozí (2)
 >CHTIP: Feministická pohádka

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
12.9. ZE STARÝCH NOVIN: Ustavení německých Čech

Z Vídně, 29.října 1918.
"Deutschböhmische Korrespondenz" oznamuje: Dnes odpoledne byly ustaveny v zasedacím sále
dolnorakouského sněmu zemského německé Čechy. Dostavili se téměř všichni němečtí říšští poslanci z
Čech bez rozdílu stran. Posl. Pacher, jenž zahájil schůzi, poukázal v úvodních slovech na to, že
původně byl úmysl provésti ustavení německých Čech na německé půdě a to v Ústí nad Labem. Události,
které se včera v Praze sběhly, přiměly však říšské poslance z německé části Čech provésti již dnes
konstituování německé části Čech, aby vyzbrojena hleděla vstříc příštím událostem. Posl. Pacher
navrhl, aby zvolen byl pro shromáždění předseda, náměstek a dva zapisovatelé. Posl. Maixner navrhl za
předsedu posl. Pachera, za jeho náměstka posl. Seligera, za zapisovatele posl. Knirsche a Ira. Návrhy
byly schváleny aklamací. Posl. Pacher poděkoval za zvolení a dovozoval pak m.j.: Čechové vždycky
měli úmysl poroučeti v zemi sami také nad německou částí Čech. Teď přišel čas, kdy lid v německém
Rakousku rozvázal své společenství s ostatními národy a stalo se to především na popud, který vyšel
od našich nepřátel. Řečník uvádí na paměť ustavující národní shromáždění německé. Jest si přáti, aby
každý Němec v německé části Čech si v těchto těžkých dnech uvědomil, že již právoplatným usnesením
patří ke státu německo-rakouskému a že nikdo nemá práva žádati od něho slib pro československý stát.
Potom byla přečtena tato resoluce, která byla jednomyslně schválena: Poslancové německého lidu v
Čechách vítají konstituování zatímního národního shromáždění německého jakožto první krok k utvoření
německo-rakouského státu a prohlašují německou část Čech za nerozlučnou součástku tohoto státu.
Poslancové německé části Čech uznávají sebeurčovací právo českého národa. Uznávají, že český národ má
právo utvořiti nezávislý stát v hranicích území, kde sídlí. Ale ohražují se co nejrozhodněji proti
úmyslu přivtěliti německou část Čech nebo některý díl německých krajů v Čechách k tomuto českému
státu. Německého rázu německé části Čech nelze popírati. Kdyby byl popírán, může být každé chvíle
dokázáno hlasováním lidu, že valná většina obyvatelstva jest německá a nepřeje si býti přivtělena k
českému státu. Češi se dovolávají toho, že německá část Čech historicky náleží k jejich státu. Ale
zažloutlé pergameny nemohou zrušiti živoucího práva německého lidu v Čechách. Čechové sami, kteří
podle zásady národnostní žádají uherské Slovensko, ačkoli historicky k jejich státu nenáleželo,
nemají práva znásilňovati touž národnostní zásadu na újmu německého lidu v Čechách. Čechové se krom
toho dovolávají té věci, že přivtělení německé části Čech k jejich státu by jim poskytlo hospodářské
výhody a zabezpečilo jim příznivé strategické hranice. Ale žádný národ nemá práva znásilňovati
národ druhý, aby si zabezpečil hospodářské výhody a příznivé hranice. Ostatně jest české území
jazykové také bez německých krajů zemí sudetských územím dobře zaokrouhleným, které zajišťuje českému
národu všechny možnosti hospodářského vývoje a státní nezávislosti. Čechové nemohou tudíž odůvodniti
annexi německých Čech žádnou životní nezbytností svého národa. Čechové odvolávají se na to, že
německé Čechy podle své zeměpisné struktury nejsou způsobilé tvořiti samostatný stát.. Ale jak
německé Čechy zařídí svůj státní pořádek, o tom jest rozhodnutí německým Čechám samým. Čechům do toho
nic není. Uskutečnění annekčních úmyslů českých způsobilo by českému národu samému nejtěžší škody,
neboť kdyby německé Čechy připadly k českému státu, měl by tento stát v českém klíně německou
irredentu, která by od prvního dne vynaložila vše, aby svrhla cizí panství jí uložené a aby rozbila
přírodě se příčící stát. "Dobré zacházení", které Čechové nyní slibují Němcům sudetských zemí,
nezměnilo by na tom zcela nic. Německý národ v Čechách nechce žádného dobrého zacházení, nýbrž
svobodu, aby mohl rozhodovati sám o své státní příslušnosti. Annexe německých území sudetských zemí
Čechy ohrozila by trvale mír evropský, neboť německý stát nesnesl by na trvalo, kdyby mezi
severoněmecká a jihoněmecká území byl vklíněn český stát, jenž podrobuje 3 a půl milionů Němců cizímu
panství. Znásilnění sebeurčovacího práva německého národa v Čechách vedlo by nevyhnutelně k tomu, že
by opětně násilí musilo rozhodnouti spor národů.

Pražské noviny, 30.října 1918, připravil Jan Škoda
Další články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: