Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 25.9.2002
Svátek má Zlata
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Je nutné zvyšovat daně ?
 >ZE SVĚTA: Muzeum mezinárodní špionáže
 >MROŽOVINY: Churchillovy "nádrže"
 >CO KDYŽ: Řecký oheň - mohl tedy být starověkým Napalmem? (dokončení)
 >PSÍ PŘÍHODY: Vlídné podzimní odpoledne
 >EKONOMIKA: Politické uklidnění prospělo koruně
 >HOSPODAŘENÍ: Zemědělská kapitola největší překážkou vstupu do EU
 >SAKRYŠ: Jak pojmenovat metalovou kapelu?
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >POSTŘEH: Esemesky
 >VTIP: Přišlo mejlíkem
 >PŘÍRODA: Hodovníci
 >ZDRAVÍ: Zpověď pacientky
 >ZE SVĚTA: Skládání mozaiky
 >TÉMA: Právní účinnost Benešových dekretů pod lupou

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
25.9. TÉMA: Je nutné zvyšovat daně ?
Miroslav Pospíšil


Vím, že povodeň napáchala spousty, nejen materiálních, škod, ale tak jako každá rodina musí se svým rozpočtem vyjít a případně dělat škrty, měla by obdobně postupovat i vláda. Pokud neví, kde úspory hledat, doporučuji, aby si stejně jako já, přečetli kontrolní závěry NKÚ ( Nejvyšší kontrolní úřad ). Úspor se tam dá najít spousta. A že škrtají každý rok ? Buď málo nebo na nesprávném místě.

Takže pojďme se namátkově podívat "jak se u nás hospodaří."

Majetek státu a rozpočtové prostředky kapitola Ministerstvo vnitra
http://www.nku.cz/kon-zavery/K00010.pdf

MV= Ministerstvo vnitra
Smk = PČR Severomoravského kraje
Jčk = PČR Jihočeského kraje
PP = Policejní prezidium ČR

Povinnost dosahovat maximálních příjmů při plnění státního rozpočtu nebyla dodržena v následujících případech:
- MV ke dni 31. 7. 2000 odprodalo 1 365 automobilů škoda FORMAN 135 LX bez katalyzátorů (dále jen automobilů). Z toho 1 179 pojízdných automobilů obchodní společnosti, kdy příjem z prodeje představoval částku 8 210 348 Kč s průměrnou prodejní cenou pouze cca 6 964 Kč za jeden automobil, zatímco další část, tj. 186 automobilů, navíc havarovaných a nepojízdných, byla prodána jiným právnickým a fyzickým osobám a příjem z tohoto prodeje představoval částku 2 240 404 Kč, s průměrnou prodejní cenou cca 12 045 Kč za jeden automobil.

Správa Smk porušila v letech 1998 a 1999 rozpočtové prostředky ve výši 1 002 127 Kč určené na běžné výdaje k úhradě investičních výdajů (technické zhodnocení budovy PČR v Krnově), tedy k účelu, na který nebyly státním rozpočtem určeny.

Neefektivně byly využity rozpočtové prostředky při pořízení zbraní:
Na základě kupní smlouvy MV převzalo v roce 1993 od dodavatele 440 samopalů v pořizovací ceně 11 068 340 Kč. V roce 1996 byly samopaly vydány do používání, ale už v roce 1997 byly pro poruchovost uloženy do skladu. Ani po opravách u výrobce v roce 1998 nevyhověly zkouškám spolehlivosti a funkčnosti a byl vydán zákaz jejich užívání. A dne 5. 4. 2000 byl vydán pokyn k předání 4 samopalů do státní zkušebny v Praze. Do doby ukončení kontroly výsledek zkoušek nebyl znám.

MV nechránilo v uvedených případech majetek před poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužitím:
U PP nebylo učiněno řádné opatření směřující k odvrácení škody, která vznikla v roce 1999 v důsledku odcizení karty CCS. Neoprávněným čerpáním PHM z této karty vznikla PP škoda ve výši cca 92 200 Kč.

U PP došlo ke znehodnocení zdravotnického materiálu v hodnotě cca 1 317 100 Kč (uloženého ve skladu Svojice) tím, že nebyl vydán k použití před uplynutím doby jeho použitelnosti.

U nákupu pohonných hmot a maziv (dále jen PHM) byl proveden v rámci této kontroly rozbor čerpání PHM za první čtvrtletí roku 2000 u vybraných složek MV. Z výsledků lze odvodit, že pokud by každá sledovaná složka MV snížila odběr PHM kartami CCS minimálně o jednu třetinu a nahradila jej odběrem lokálními staničními kartami, případně nákupem za hotové, bylo by možné dosáhnout úspory ve výši cca 500 000 Kč ročně.

Správa Smk akceptovala vykazované počty hodin na zpracování posudků např. u tří soudních znalců v roce 1998 cca 18 a 24 hodin denně a v roce 1999 cca 20 až 27 hodin denně, u Správy Jmk počet hodin v některých případech dosáhl až 20 hodin denně, Správa Jčk akceptovala vykazované počty v roce 1998 cca 10 hodin denně, v roce 1999 cca 11 hodin denně, i když soudní znalci v těchto případech vykonávali činnost souběžně s hlavním pracovním poměrem. Odměny pro jednotlivce dosahovaly výše až 1 300 000 Kč ročně.

Závěr NKU:
Zjištěné nedostatky se týkají zejména nehospodárného vynaložení prostředků státního rozpočtu na plnění úkolů, evidence a oceňování majetku a vedení účetnictví.
Neefektivnost vynaložení prostředků státního rozpočtu je zřejmá i ze zjištěných případů pořízení majetku, který nebyl vydán do používání a již několik roků je uložen v centrálních skladech.

Kromě případů neúplného a neprůkazného vedení účetnictví a nedostatků při provádění inventarizací je zásadním porušením nesledování cizího majetku na podrozvahových účtech a neprovádění jeho inventarizace. Jde zejména o majetek zadržený v souvislosti s pácháním trestné činnosti, jeho celková hodnota v roce 1999 dosáhla výše cca 1 507 807 000 Kč.


Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravedlnosti určené na výstavbu vězeňských a soudních objektů
http://www.nku.cz/kon-zavery/K99029.pdf

SOD = smlouva o dílo
VS = Vězeňská služba
MSp= Ministerstvo spravedlnosti

b) VS ČR - Vazební věznice Litoměřice uzavřela dne 15. 9. 1994 SOD na výstavbu a rekonstrukci Budovy vězeňské služby Teplice s pevnou cenou díla ve výši 99 800 000 Kč. Dodatky č. 5 a č. 9 k SOD se zvýšila cena díla o 58 700 000 Kč na celkovou částku 158 500 000 Kč. Žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla podána až dne 25. 10. 1995, přičemž Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo MF dne 3. 4. 1998, tj. zhruba tři roky po uzavření SOD.

e) VS ČR požádala o vydání Rozhodnutí o určení prostředků na akci Institut VS - učební blok, Stráž pod Ralskem dne 7. 3. 2000. SOD na dodávku stavby a SOD na realizační projekt byly uzavřeny dne 16. 10.1998 s nejvýše přípustnou úhrnnou cenou 72 000 000 Kč a termínem dokončení stavby 31. 8. 1999. Dodatky k oběma SOD byla cena zvýšena o 23 800 000 Kč a termín dokončení posunut na 30. 4. 2000. Akce o souhrnných investičních nákladech 99 100 000 Kč byla v době kontroly realizována bez Rozhodnutí o určení prostředků státního rozpočtu, přičemž k 31. 12.1999 bylo proplaceno z prostředků státního rozpočtu 57 800 000 Kč.

MSp nedodrželo závazný postup při tvorbě ceny tím, že:
a) nezpracovalo pro veřejnou soutěž na zhotovitele stavby Rekonstrukce objektu Vyšehradská 16, Praha 2 v roce 1994 zadávací podklady v požadovaném rozsahu. Součástí zadávacích podkladů nebyla ani projektová dokumentace. MSp tak nevytvořilo podmínky pro výběr nejvýhodnější nabídky. Pouze požadovalo, aby cena díla nepřekročila finanční částku 20 000 000 Kč včetně dodávky interiéru. Cena díla ve výši 19 500 000 Kč byla v následně uzavřené SOD stanovena v rozporu se soutěžními podmínkami, neboť nezahrnovala dodávku interiéru. Dodávka interiéru byla předmětem dodatku k SOD a její cena nebyla stanovena na podkladě výsledků výběrového řízení. Fakturace za kompletní dodávku činila 29 500 000 Kč, tj. navýšení o 48,7 % nad limitní finanční částku stanovenou investorem v soutěžních podmínkách;

…….Na základě takto zpracovaných zadávacích podkladů činila nabídka vítězného uchazeče 18 700 000 Kč. V následně uzavřené SOD nebyl jednoznačně specifikován předmět díla, jeho cena ani termín dokončení. Veškeré základní údaje o díle byly stanoveny až v průběhu realizace stavby v dodatcích k SOD. Stavba zahájená v 4/1992 s plánovaným termínem dokončení 06/1994 byla dokončena až v 11/1997. Skutečné náklady stavby dosáhly částky 85 000 000 Kč. Orientační cenová nabídka dodavatele ve výši 18 700 000 Kč tak byla překročena o 355 %;

- Okresní soud Ostrava
a) ustanovení § 40 odst. 2, kde je uvedeno:
Uzavřená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Cena díla v SOD ze dne 27. 9. 1995 na vypracování projektové dokumentace Budova Okresního soudu a Krajského obchodního soudu v Ostravě byla stanovena jako pevná ve výši 11 900 000 Kč. Investor nezavázal zpracovatele k dodržení základních ukazatelů, tj. investičních nákladů stavby a obestavěného prostoru. Důsledkem bylo přepracování projektové dokumentace z titulu nedodržení základních ukazatelů stavby a dodatečně vzniklé finanční náklady. Přestože v SOD nebyly stanoveny žádné podmínky, za kterých lze cenu překročit, uzavřel investor dodatek k SOD a zvýšil cenu o 3 700 000 Kč za přepracování projektové dokumentace;

a) VS ČR - Věznice Rýnovice realizovala změnu technologického vybavení objektu kuchyně oproti schválené projektové dokumentaci a následné zvýšení ceny díla přesto, že změna nebyla doložena ekonomickým zdůvodněním zohledňujícím efektivnost vynakládání prostředků státního rozpočtu ve vazbě na specifiku vězeňství. Cena díla Kuchyňský blok Rýnovice, která byla v SOD ze dne 2. 3. 1999 stanovena ve výši 33 900 000 Kč jako nejvýše přípustná, byla důsledkem těchto změn překročena o 8 600 000 Kč.

b) VS ČR - Věznice Plzeň proplatila v roce 1994 částku 2 300 000 Kč za autorský dozor a vypracování prováděcího projektu přesto, že tyto výkony byly realizovány až v následujících letech.
V letech 1995 a 1996 neoprávněně uhradila dodavateli celkovou částku 199 000 Kč za výkon autorského dozoru, který byl zahrnut již ve smluvní ceně dodávky projektové dokumentace a zaplacen v roce 1994.

d) Okresní soud Plzeň-město uzavřel v roce 1996 SOD na dodávku projektové dokumentace Rekonstrukce objektu Hamburk s firmou ATELIER AMA za nabídkovou cenu 9 900 000 Kč, nikoliv s vítězem obchodní veřejné soutěže firmou RAVAL projekt, v. o. s., jejíž nabídka činila 4 400 000 Kč. Vítězná firma se stala subdodavatelem předmětné projektové dokumentace pro firmu ATELIER AMA. Cena za dodávku projektové dokumentace tak byla o 5 500 000 Kč vyšší, tj. 224 % původní nabídky vítězné firmy RAVAL projekt, v. o. s.

Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo zahraničních věcí
http://www.nku.cz/kon-zavery/K00033.pdf

MZV = Ministerstvo zahraničních věcí
KC Štiřín = kongresové centrum Štiřín

V následujících případech použilo MZV rozpočtové prostředky k jiným než určeným účelům:
a) V roce 1999 uhradilo z běžných výdajů za pořízení investic nebo technická zhodnocení nemovitého majetku v šesti případech celkem 2 587 000 Kč.

b) Použilo prostředky v celkové výši 1 983 000 Kč na účely, které neslouží k plnění jeho úkolů a nesouvisí s jeho působností podle zákona č. 2/1969 Sb. V roce 2000 uhradilo z investičních výdajů a částečně i z běžných výdajů náklady ve výši 1 863 000 Kč na stavební úpravy a vybavení fitnesscentra, včetně baru, v objektu Toskánského paláce. Dále z běžných výdajů uhradilo částku 120 000 Kč za služby spojené s provozováním fitnesscentra.

Zjištěné skutečnosti negativně ovlivňující plnění rozpočtu u MZV
a) Zadávání veřejných zakázek v rozporu se zákonem č. 199/1994 Sb. v následujících případech vzbuzuje vážné pochybnosti o hospodárnosti vynakládání rozpočtových prostředků:
aa) MZV uzavřelo dne 14. 12. 1995 v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez vyhlášení obchodní veřejné soutěže smlouvu na dobu neurčitou o dodávání, odběru a využívání zpravodajství. Celkové roční předplatné bylo sjednáno ve výši 2 948 000 Kč. MZV smlouvu k 30. 6. 1999 vypovědělo a dne 9. 12. 1999 uzavřelo opět bez vyhlášení obchodní veřejné soutěže se stejným dodavatelem na stejný předmět novou smlouvu na dobu neurčitou. Roční předplatné činilo 5 383 000 Kč. V obou smlouvách nebyly konkretizovány jednotkové ceny ani rozsah poskytovaných služeb. MZV dále ujednalo, že dodavatel je oprávněn s účinností od 1. 1. každého kalendářního roku trvání smluv upravit dohodnutou cenu o vyhlášenou míru inflace za předchozí kalendářní rok. Vliv míry inflace na cenu plnění je sporný.

ab) MZV zadalo v rozporu s ustanovením § 49 odst. 1zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb., bez písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům následující veřejné zakázky:
- Dne 23. 8. 1999 uzavřelo smlouvu na vytvoření souborného díla stolního kalendáře Váš průvodce jednotným trhem Evropské unie, spočívající ve zhotovení stolního kalendáře podle požadavků MZV a jeho tisku v počtu 15 tis. kusů za cenu 602 000 Kč.
- Dne 30. 12. 1998 zadalo na základě dvou objednávek u KC Štiřín na rok 1999 služby, které nevyplývají z jeho předmětu činnosti, spočívající v distribuci a zabezpečení spisových materiálů a písemností na MZV v celkové ceně 1 688 000 Kč.
- Dne 6. 8. 1999 uzavřelo smlouvu o dílo na vytvoření souborného multimediálního díla na téma Velká encyklopedie Evropské unie a zhotovení jeho kopií v počtu 10 tis. kusů na nosičích CD-ROM za cenu 1 230 000 Kč. V rámci této smlouvy bylo mj. dohodnuto, že po zhotovení díla bude převedeno na objednatele výhradní právo dílo užívat, a to jeho nekomerčním šířením po dobu 30 let od zahájení jeho distribuce. MZV navíc nezaúčtovalo ocenitelná práva k tomuto dílu na příslušný účet nehmotného investičního majetku.

b) Postup MZV při plnění rozpočtu vzbuzuje pochybnosti o hospodárnosti vynakládání rozpočtových prostředků u následujících obchodních případů:

ba) MZV dne 19. 5. 1999 pověřilo DS zajištěním luxusní propagační publikace o České republice s diářem na rok 2000 v několika jazykových mutacích. Diáře převzalo se zpožděním až v lednu 2000, a to z důvodu dočasného pozastavení výroby pro nekvalitní vazbu. MZV uhradilo DS za odebrané výtisky celkem 3 871 000 Kč. Přestože diáře byly vyrobeny s věcnými chybami v textu, byly v průběhu ledna 2000 distribuovány na zastupitelské úřady. Řada zastupitelských úřadů však diáře vrátila především s odůvodněními, že jejich předávání zahraničním partnerům je z časového hlediska i úrovně kvality publikace (gramatické chyby v názvech organizací, nesprávně uvedená jména osobností české historie, nelogická větná spojení, nesprávný formát české vlajky na titulní straně a nesprávné překlady ekonomických termínů) nevhodné.

bb) Dne 1. 12. 1999 uzavřelo MZV smlouvu o dílo na zhotovení publicistického cyklu týkajícího se komunikační strategie před vstupem České republiky do Evropské unie, určeného do vysílání České televize, v ceně 4 000 000 Kč. V souladu se smluvním ujednáním uhradilo MZV celkovou cenu v prosinci 1999. Dílo však mělo být vytvářeno postupně v období od 1. 12. 1999 tak, aby poslední část byla připravena do vysílání do 1. 5. 2000. Dne 28. 1. 2000 MZV od smlouvy odstoupilo z důvodu, že dílo bylo v rozporu se záměrem objednavatele. MZV navrhlo zhotoviteli díla kompromisní řešení sporu (uznání odstoupení od smlouvy a vrácení 2 000 000 Kč), což zhotovitel odmítl. V době kontroly připravovalo MZV v této záležitosti návrh žaloby.

bc) MZV uzavřelo dne 3. 5. 1999 s fyzickou osobou smlouvu o provedení kontroly v KC Štiřín v ceně 90 000 Kč. Předmětem kontroly bylo využití finančních prostředků poskytnutých jako dotace Ministerstva zahraničních věcí. MZV bezprostředně po této kontrole provedlo v KC Štiřín kontrolu obdobného zaměření vlastními zaměstnanci.

bd) MZV uzavřelo dne 29. 9. 1998 s nestátní organizací Dohodu o poskytování konzultačních služeb, jejím předmětem bylo poskytovat na požádání poznatky z oboru mezinárodních vztahů. Přitom obdobný předmět činnosti má stanoven příspěvková organizace, zřízená MZV, Ústav mezinárodních vztahů. V dohodě MZV mj. ujednalo, že podle potřeby uzavře další dohody o poskytování konkrétních konzultačních služeb. Další dohodu uzavřelo rovně 29. 9. 1998. V této dohodě sjednalo cenu za poskytnuté služby ve výši 22 0000 Kč měsíčně a dodatkem ze dne 2. 1. 1999 ji zvýšilo na 28 500 Kč měsíčně. Poskytované sluby nebyly v dohodách konkrétně specifikovány. MZV v roce 1999 uhradilo nestátní organizaci celkem 408 000 Kč. Kromě částky 50 000 Kč za aktualizaci publikace o Evropské unii nebylo možno z předložených dokladů ověřit, za jaké konkrétní služby byla výše uvedená částka uhrazena ani zda uhrazená cena byla odpovídající.

be) MZV zadalo dne 1. 12. 1999 na základě výzvy osmi zájemcům podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb., dvěma vybraným firmám části veřejné zakázky na zajištění informačních aktivit České republiky před vstupem do Evropské unie. Cena každé části byla 1 970 000 Kč. Změnami smluv provedenými již 9. 12. 1999 a 14. 12. 1999 zvýšilo dohodnuté ceny o 50 % na 2 950 000 Kč. Dohodnuté ceny uhradilo oběma dodavatelům v prosinci 1999, přestože část prací byla odvedena až v průběhu roku 2000.
MZV v tomto případě porušilo ustanovení § 49 odst. 8 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb., neboť na zakázku uzavřelo dvě smlouvy, aniž by si toto v zadání vymezilo.

bf) Podle směrnice MZV o přidělování, vybavování a užívání služebních bytů a dalších ubytovacích prostor v zahraničí si vybavení nad rozsah uvedený v této směrnici hradí zaměstnanci zásadně ze svých prostředků. Mezi vybavení uvedené ve směrnici nepatří např. počítač, myčka nádobí nebo vyšší počet televizorů a Hi-fi věží. Na ZÚ Lublaň a ZÚ Bratislava bylo zjištěno:
- vybavení rezidence v Lublani z prostředků státního rozpočtu nad rozsah umožněný směrnicí dvěma barevnými televizory, Hi-fi věží a počítačem;
- vybavení rezidence v Bratislavě z prostředků státního rozpočtu nad rozsah umožněný směrnicí barevným televizorem, myčkou nádobí a počítačem.

bg) ZÚ Lublaň prodal 15. 9. 1998 vyřazené luxusní služební vozidlo Mazda 626 2.2 GLXi (rok výroby 1991) za 4 000 DEM. Podle stavu na trhu ojetých vozidel v Lublani však bylo vozidlo, které bylo podle popisu uvedeného v Návrhu na likvidaci služebního vozidla ve velmi dobrém technickém stavu, prodejné a za dvojnásobek uvedené ceny.

bh) MZV při udělení souhlasu k prodeji použitého nábytku v letech 1998 a 1999 v celkové pořizovací ceně cca 736 000 Kč stanovilo jako podmínku dosažení co nejvyšší kupní ceny. ZÚ Bratislava nepředložil průkazné doklady (např. o nabídkovém řízení), na jejich základě by mohla být prověřena hospodárnost prodeje nábytku.

Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo financí
http://www.nku.cz/kon-zavery/K00019.pdf

FŘ = Finační ředitelství
MF = ministerstvo financí

FŘ Plzeň vynakládalo finanční prostředky na úhradu služeb při podnájmu nebytových prostor pro potřeby Finančního úřadu (dále jen FÚ) Plzeň a FŘ za poskytované či zprostředkované služby v celkové výši 490 894 Kč, přičemž tato cena nebyla odvozena ze skutečné spotřeby.

FŘ Brno nehospodárně vynaložilo 223 406 Kč v roce 1999 na tisk pokutových bloků v nominálních hodnotách, kde jejich zásoby byly dlouhodobě vysoké;

FŘ Ostrava nehospodárně proplácelo soudním znalcům i související pomocné práce (např. expedici posudků, kopírování, opisování apod.) hodinovou sazbou stanovenou vyhláškou pro odborné práce na horní hranici rozpětí, tj. 125 Kč/h. Náhrady hotových výloh proplácelo, aniž znalci prokázali jejich skutečnou výši;
- nakoupilo 212 ks čalouněných jednacích židlí v ceně od 9 939 Kč do 12 031 Kč za jeden kus, přestože jiní dodavatelé obdobné vybavení nabízeli v nižších cenových relacích.

4. Zadávání a realizace veřejných zakázek

Porušení ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bylo zjištěno u všech kontrolovaných osob včetně Ministerstva financí. Využívání tohoto předpisu jako nástroje k dosahování hospodárnějšího použití prostředků státního rozpočtu nebyla ze strany kontrolovaných osob věnována náležitá pozornost. Např.:

c) Všechny kontrolované osoby porušily při zadávání veřejných zakázek ustanovení týkající se způsobu zadání zakázek (ve zjištěné úhrnné hodnotě 172 273 000 Kč). Zakázky byly např. zadávány bez výběru z více zájemců (v devíti případech) nebo místo na základě veřejné obchodní soutěže výzvou jednomu nebo více zájemcům.
d) MF, FŘHMP, FŘ ČB, FŘ Ostrava uzavřely smlouvy bez zadání veřejné zakázky se sedmi dodavateli v úhrnném objemu 52 675 000 Kč, kdy jednotlivé případy svým objemem podléhaly režimu zákona č. 199/1994 Sb.

e) FŘ ČB, FŘ Plzeň nevyřadily uchazeče, kteří nesplnili zákonné předpoklady účasti (ve třech případech), vyžadovaly od účastníků jiný ne zákonem stanovený rozsah nebo způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (v pěti případech) nebo před uzavřením smlouvy nevyžadovaly prokázání zákonem stanovených kvalifikačních předpokladů.

f) FŘ Ústí v souvislosti se zajišťováním nebytových prostor pro potřeby FÚ v Roudnici vyhlásilo v roce 1996 na tuto zakázku obchodní veřejnou soutěž, kterou ještě v roce 1996 zrušilo bez uvedení důvodu. Následně, v rozporu s ustanovením § 3 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb., uzavřelo FŘ Ústí dne 30. 1. 1998 pro potřeby FÚ v Roudnici smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou (30 let), přestože budoucí peněžitý závazek převyšoval 100 000 000 Kč.

Ustanovení § 7 odst. 1, § 29 odst. 1 (citace viz bod IV.1) a § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb
Tato ustanovení porušily např.:
- Ministerstvo financí tím, že při inventarizaci v roce 1999 neověřilo skutečný stav majetku, nebo nezjistilo, že hmotný investiční majetek v pořizovací ceně 1 142 588 Kč a drobný hmotný investiční majetek v pořizovací ceně 15 318 Kč vedený v účetnictví se již v organizaci nenachází, nebo byl odprodán;

- FŘ Plzeň tím, že rozdíl v hodnotě hmotného investičního majetku ve výši 844 377 Kč mezi účetním stavem a výsledkem inventury v roce 1999 nevypořádalo ani chybějící majetek nedohledalo. Ve zprávě o provedené inventarizaci v rozporu s podklady uvedlo, že nebyly zjištěny rozdíly, v důsledku toho také nebyly vyšetřeny příčiny vzniku rozdílů;
dále připustilo, aby u osmi kontrolovaných FÚ a FŘ proběhla inventarizace formálně. Např. byly inventovány předměty, které ke dni inventury nebyly ještě nakoupeny, a naopak nebyly inventarizovány předměty prokazatelně používané, některé předměty vykazovaly dva různé útvary současně. Jednalo se zejména o automobily a výpočetní techniku;

- FŘ Brno tím, že nezjistilo, že se v organizaci nenachází majetek v účetní hodnotě 417 699 Kč, zapůjčený Policii ČR.

Na závěr se pár „perliček“


V rámci realizace stavby SOCH 1 ( severní obchvat Cheb ) bylo zejména z důvodu nedostatečně zpracované projektové dokumentace (dále jen PD) vyhotoveno 120 zjišťovacích protokolů víceprací a cena díla se zvýšila o cca 180 000 000 Kč. Vůči dodavateli PD nebyly uplatněny žádné sankce. Smlouva s dodavatelem PD ani sankční ujednání neobsahovala a neřešila odpovědnost dodavatele za vady a nedostatky.
http://www.nku.cz/kon-zavery/K99016.pdf

…Obdobné smluvní podmínky platí i pro dodávku rozestavěné stavby R 3511. V době kontroly bylo již proplaceno 175 600 000 Kč (11 %) nad smluvní cenu.
- Investor stavby 804 B proplatil 80 000 000 Kč nad smluvní cenu bez uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
- Investor nezajistil odpovídající převzetí investorství stavby - Přeloka silnice I/40 do resortu dopravy od původního investora - města Brna. Ten stanovil cenu díla na podkladě nedostatečných projektových podkladů a v průběhu realizace se cena zvýšila o 540 000 000 Kč (tj. o 115 %).
http://www.nku.cz/kon-zavery/K99016.pdf

Univerzita Palackého v Olomouci po získání budovy hvězdárny a přilehlých pozemků v účetní hodnotě 520 000 Kč tento majetek následně prodala státní organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 4 678 000. Kč. Majetek státu převedený bezúplatně do vlastnictví VV se v tomto případě za úplatu stal opětovně majetkem státu.
http://www.nku.cz/kon-zavery/K00007.pdf

Policejní sportovní klub Olympia Praha v roce 1997 uhradila z dotace 56 osobám, které nebyly policisty ani zaměstnanci Ministerstva vnitra pobytové zájezdy do Bulharska v celkové výši 524 491 Kč.
http://www.nku.cz/kon-zavery/K01012.pdf

Myslíte si, že se z chyb poučili ? Tomu po přečtení kontrolního závěru 2000/27 nevěřím.

d) Ministerstvo kultury neprovedlo opatření vydaná k nápravě nedostatků zjištěných při inventarizaci provedené ke dni 31. 12. 1999 v oblasti náhrad škod, kdy zjištěné inventarizační rozdíly ve výši 2 093 000 Kč nebyly účetně ani právně vypořádány. Úkol, který byl zadán škodní komisi MK příkazem náměstka ministra k nápravě inventarizací zjištěných skutečností s termínem jeho ukončení k 31. 5. 2000, nebyl splněn ještě v březnu 2001. Dále bylo zjištěno, že neoprávněné použití finančních prostředků z depozitního účtu ve výši 3 711 000 Kč z roku 1995 nebylo dořešeno;
http://www.nku.cz/kon-zavery/K00027.pdf

Další články tohoto autora:
Miroslav Pospíšil

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: