Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 25.10.2002
Svátek má Beata
  Výběr z vydání
 >MOSKVA: Islámští teroristé dorazili do Evropy.
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >POLITIKA: Hlas za dres
 >MROŽOVINY: Důležitost pojistky
 >POLITIKA: Příběh S. Husajna aneb Diktátor sluhou NATO (2)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nádherně hladká plocha
 >PSÍ PŘÍHODY: Zásluha, která musí být odměněna
 >NÁZOR: Pro koho jsou obchody?
 >POSTŘEH: O ohleduplnosti
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Renesance - Francie (mapa)
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >Založeno sdružení Internet pro všechny
 >PENÍZE: Jak sestavit osobní finanční plán
 >ZDRAVÍ: Kdouloň obecná
 >POLITIKA: Přímá volba prezidenta podle ODS

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
25.10. PENÍZE: Jak sestavit osobní finanční plán
Daniel Gladiš, www.penize.cz

První, co byste měli udělat, je popsat a zhodnotit svou finanční situaci. Stejně tak jako se firmy posuzují podle jejich výsledovky a rozvahy, tak byste měli posoudit sami sebe.

  • Víte, jaká jsou vaše aktiva a vaše pasiva?
  • Víte, odkud k vám plynou vaše peníze a kam odtékají?
  • Dokážete bez problémů splácet své dluhy?
  • Nejsou vaše dluhy příliš vysoké vzhledem k vašim příjmům?

Zkuste si načrtnout svou vlastní rozvahu aktiv a pasiv. Na levou stranu sepište všechna svá aktiva a jejich hodnoty a na pravou stranu sepište všechna svá pasiva a jejich hodnoty. Rozdíl aktiv a pasiv je vaše osobní čisté jmění. Ukazuje, jaký majetek vlastníte.

V dalším kroku si zkuste sestavit svou vlastní výsledovku. Výsledovka zachycuje příjmy a výdaje. Sepište všechny své roční příjmy a pod ně své roční výdaje. Pokud máte příjmy větší než výdaje, je to samozřejmě lepší než naopak, ale ani to ještě samo o sobě není být důvod ke spokojenosti. Musíte ještě porovnat vaše čisté roční příjmy – tedy celkové příjmy minus celkové výdaje – s vašim osobním čistým jměním. Měli byste si položit tyto otázky: spořím ze svého příjmu dostatečné částky? Mám dostatečně naspořeno vzhledem ke svému věku?

Proč je váš věk důležitý? Každý člověk prochází během svého života čtyřmi základními fázemi, které se od sebe liší tím, jak se v nich mění poměr mezi příjmy a výdaji.

První je tzv. fáze akumulace. Zabírá první část pracovní kariéry člověka. Jeho příjmy jsou zatím nevysoké a stěží pokrývají životní výdaje, především výdaje na rodinu a bydlení. Následuje fáze konsolidace. Ta zabírá střední a závěrečnou část pracovní kariéry. V ní začínají příjmy výrazně převyšovat výdaje a dochází k růstu úspor. S koncem pracovně produktivního věku přichází fáze spotřebovávání úspor a po ní fáze darů. V ní člověk na sklonku svého života rozdává své úspory svým blízkým, případně jiným potřebným.

Ale vraťme se teď k finančnímu plánu. Zatím máte sestaven přehled vašeho majetku, tedy vašich aktiv a pasiv a taky máte obrázek o tocích vašich peněz. Víte, odkud je berete a kam je dáváte. Při finančním plánováni byste měli postupovat podle hierarchie finančních potřeb od potřeb základních k potřebám vyšším. Jde o analogii teorie amerického psychologa Abrahama Maslowa. Maslow tvrdil, že každý člověk má hierarchii potřeb, které musí uspokojovat. Tyto potřeby seřadil Maslow vzestupně od nejnižších – fyziologických, přes sociálně společenské až k vyšším jako je láska, úcta a nakonec seberealizace a pomoc jiným. Teprve v momentě, kdy člověk uspokojí jednu svou potřebu, začne dominovat jeho vědomí další potřeba, která je o jeden stupeň výše. Například lidé, kteří nemají dostatek jídla a ani bezpečnou střechu nad hlavou nejsou schopni vyjádřit vyšší potřeby.

S financemi je to obdobné. Jakmile máte vyřešeny základní finanční potřeby, tedy bydlení a stravu, měli byste si promyslet, které jsou vaše další - vyšší finanční potřeby. Hned o stupeň výše stojí potřeba pojistit se proti nepříznivým událostem ve vašem životě, proti náhlým ztrátám. Ztrátám života, ztrátám zdraví a s ním spojené pracovní schopnosti a ztrátám majetku. Každý dospělý člověk by měl zvážit uzavření několika základních druhů pojistek. Pojistky životní, jejíž plnění pomůže pozůstalým závislým osobám lépe se po finanční stránce vypořádat s náhlým úmrtím svého blízkého. Dále pojistky proti nemoci, úrazu a podobným událostem, které znemožňují kvalitní pracovní výkon a snižují, či dokonce úplně berou možnost vlastní obživy a v neposlední řadě pojistku proti ztrátě majetku, aby nepřišel náhle o něco, na co celý život pracoval.

Jestliže jste pojištěni, pak máte vyřešenu část pasivních finančních potřeb. Pasivních proto, že samy nepřinášejí nové hodnoty, jen zabraňují jejich ztrátám. Vyšší finanční potřeby jsou již potřebami aktivními. Dochází v nich k nárůstu a hromadění hodnot v čase a je s nimi spojeno investiční riziko. Základní aktivní finanční potřeba každého člověka souvisí s důchodovým věkem. Potřeba mít klidné, pohodlné a finančně nezávislé stáří, je na mysli téměř každého z nás. V této souvislosti je potřeba zřetelně říct: Klidné, pohodlné a finančně nezávislé stáří vám nezajistí stát. Zajistit si ho můžete pouze a jedině sami. V budoucnu lze totiž očekávat, že důchody budou v poměru k průměrným platům klesat a na slušný život už Vám nebudou stačit.

Státní důchodový systém v České republice funguje podobně jako průtokový ohřívač vody. Umožňuje vyplácet penzistům na důchody jen tolik peněz, kolik se současně vybere od produktivního obyvatelstva na daních a odvodech. Tento systém je již od roku 1997 v deficitu. To znamená, že se vybere méně peněz, než se jich současně vyplácí. A s postupem času se tento deficit neustále zvyšuje. Je to dáno především demografickým vývojem obyvatelstva naší země. 28 % Čechů je dnes starších než 65 let. Za třicet let bude penzistů dokonce 48%. Co to znamená? Jestliže dnes přibližně dva pracující živí jednoho důchodce, pak v roce 2050 bude na každého pracujícího člověka připadat jeden člověk v důchodu. Jinými slovy, poměr produktivního obyvatelstva k obyvatelstvu v důchodovém věku se bude rychle zhoršovat.

Je tedy zcela logické, že vybrané daně a odvody nebudou stačit na to, aby udržely současnou úroveň vyplácených důchodů. Jejich podíl na průměrné čisté mzdě klesne ze současných 45% během třiceti let o polovinu. Existují v podstatě jen tři možná základní řešení.

Lze zvýšit daně a sociální odvody pro zaměstnance a zaměstnavatele. Tyto odvody jsou však již dnes na vysoké úrovni a velmi zvyšují cenu práce. Daně nelze zvyšovat donekonečna a jejich růst je jen krátkodobé řešení.

Dalším možným řešením je zvýšit věk pro odchod do důchodu. K tomuto zvyšování bude určitě i nadále s postupem času docházet. Především proto, že se prodlužuje i délka života. Je možné, že lidé, kteří jsou dnes na počátku svého produktivního věku, půjdou do důchodu pravděpodobně až v sedmdesáti letech. Tím se sice poněkud vylepší demografický poměr mezi produktivním a neproduktivním obyvatelstvem, řešení je to ovšem jen částečné.

Zřejmě nejlepším individuálním řešením je naspořit si během produktivního života dostatečnou částku pro důchod. Na tomto řešení je nejlepší to, že je plně v rukou jednotlivce. Musíte si zvyknout na to, že se na prvním místě musíte o sebe postarat sami. Musíte převzít zodpovědnost za svou budoucnost. Spoléhat se na to, že stát se o vás v důchodu dostatečně postará, je velmi lehkovážné. Bez ohledu na to, jestli stát bude chtít, peníze na to mít nebude. Platíte státu daně a odvody a nemáte vůbec žádnou záruku v tom, kolik peněz někdy v důchodu od státu dostanete. V případě vašeho předčasného úmrtí nedostanete vy ani vaši pozůstalí téměř nic. To všechno vás musí znepokojovat. O své důstojné a klidné stáří se proto musíte postarat sami.

Jak na to? Především by měl každý prostřednictvím existujících penzijních fondů uzavřít smlouvu o penzijním připojištění. Název smlouvy – smlouva o penzijním připojištění – je poněkud matoucí. Nejde totiž o pojištění proti nějaké pojistné události, nýbrž o spoření. A co si naspoříte, to bude vaše. Stát podporuje tuto formu spoření různými výhodami a úlevami. Díky nim je penzijní připojištění velmi výhodná forma spoření, pokud jde o relativně malé částky. Asi tak do výše 1500 korun měsíčně. Pro vyšší částky ze strany pojištěnce se již nezvyšuje státní podpora a jejich výhodnost tak klesá. To, co činí penzijní připojištění atraktivní, je právě podpora ze strany státu. Výnosy z aktiv, které penzijní fondy spravují, jsou totiž poměrně nízké díky investičním omezením a účetním pravidlům, které pro penzijní fondy platí. Výnosy jsou ještě sníženy o náklady na provoz penzijního fondu a teprve rozdíl je připsán na účty jednotlivých pojištěnců. Pokud se neumožní penzijním fondům investovat do zahraničních akcií a pokud se současně nezmění účetní pravidla, která jsou založena na nutnosti tvorby každoročního účetního zisku, pak mohou pojištěnci očekávat výnosy někde na úrovni, nebo dokonce pod úrovní inflace. A to je málo. Mé doporučení je tedy následující. Uzavřete smlouvu o penzijním připojištění a v jejím rámci spořte částky ve výši zhruba 5% ze své měsíční mzdy, nejvíce však 1500 korun měsíčně. Využijete tak v maximální míře státní podporu, ale současně nebudete do penzijního připojištění vkládat víc, než je nutné a nebudete tak zbytečně snižovat výnosy ze svých investic.

Nyní znovu zpět k našemu finančnímu plánu. Máme vyřešeny základní potřeby. Jsme pojištěni proti škodám na zdraví, životě a majetku a začali jsme si spořit na důchod. Co dál? Mohlo by se zdát, že to stačí. Nestačí. Pokud chcete, aby vaše finanční nezávislost rostla, aby se zvyšovaly vaše možnosti a abyste si prožili stáří podle svých představ, musíte spořit alespoň 10 % ze svých příjmů. Teď možná namítnete: jak mohu spořit 10 % ze svých příjmů, když jen tak tak vyjdu s penězi po zaplacení všech účtů? Na to lze opovědět otázkou: jak budete chtít vyjít s penězi ve stáří, kdy budete muset pořád platit všechny své účty, ale vaše příjmy budou mnohem nižší než teď? A jak se vyrovnáte s mimořádnou životní situací, kterou budou doprovázet mimořádné výdaje, například při dlouhodobé nemoci, nebo výpadku příjmů při delší ztrátě zaměstnání? Na všechny tyto případy je nutno myslet dopředu a připravit se na ně.

Nejlépe tak, že všechny své příjmy neutratíte, ale část z nich budete pravidelně spořit. Uspořené peníze nenecháte zahálet na bankovních vkladech, ale budete je investovat. Na běžném bankovním účtu si nechejte částku rovnající se několika měsícům vašich běžných výdajů. Ta vám spolu s pravidelnými příjmy umožní investovat zbylé peníze na delší dobu bez většího rizika, že je budete brzy potřebovat. To je velmi důležité. Čím delší je doba, na kterou investujete peníze, tím více možností máte v tom, jak si tuto investici můžete sestavit a tím větší může být i její očekávaný výnos.

Investovat lze do různých typů investic. Nejlepší možnosti pro investování podle mého názoru poskytuje kapitálový trh a jeho nepřeberná nabídka akcií a obligací. Akcie a obligace jsou investice dostupné poměrně snadno pro každého investora i s malými částkami, poskytují dlouhodobě velmi atraktivní výnos, jsou obecně velmi likvidní a jejich ceny jsou velmi transparentní. Jen těžko lze najít jiný typ investic, který by splňoval všechny tyto podmínky. Proto se v dalším textu budeme zaměřovat především na investice do akcií a obligací.

Máte svůj finanční plán? Byl pro vás problém jej sestavit? Dodržujete ho? Nebo ho považujete za zbytečný? Podělte se o své názory s ostatními.

Autor je generálním ředitelem ABN AMRO Asset Management. Článek je vybrán z jeho audioknihy Průvodce moudrého investora. Autor vycházel z údajů z ledna 2002.
Další články tohoto autora:
Daniel Gladiš www.penize.cz

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: