Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 22.4.2003
Svátek má Evženie
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Papež vidí mraky na obzoru
 >SPOLEČNOST: Příběhy české justice (Příběh sedmý)
 >ZAMYŠLENÍ: 15 otázek pro Sudetské Němce
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Poslední jízda
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Neveselé Velikonoce
 >PSÍ PŘÍHODY: Příhoda s veverkou
 >REAKCE: Zaorálkova právní negramotnost
 >KOMENTÁŘ: Studený čumák (5)
 >ARCHITEKTURA: Vzhůru k newyorským mrakodrapům!
 >HUDBA A ZVUK: Nahrávání je věda i umění, etika i estetika
 >EKONOMIKA: Nejistota akciových trhů přetrvává
 >ŽIVOT: Psové a jiné animálie (6,7)
 >NÁZOR: "Co je Vám do toho?"
 >NÁZOR: Váleční zajatci
 >GLOSA: O pohodlí a svobodě

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
22.4. ZAMYŠLENÍ: 15 otázek pro Sudetské Němce
Václav Vlk

Jsou věci které nezmizí.Jen je na čas překryjí jiné zajímavé události.Ale ony se pak opět , jako "špunt" vynoří a je nutno se jimi zabývat. Ukázalo se,to i v okamžiku hlasování poslanců EU o přistoupení ČR k Unii. Postoj poslanců CSU/CDU a Landsmanšaftu byl toho důkazem. Prý nejsou proti nám, jen proti .., a pan Posselt opět opakoval protičeské tirády. Obávám se, že on ani oni poslanci vůbec netuší, , co provedli ve vzájemných českoněmeckých a tím i německo-evropských vztazích. Něco, co nebude zapomenuto velice dlouho. Ale abych ukázal, že nejsme žádný "nacionalistický národ" jak nám pan Posselt vyčítal, jsem ochoten si nechat některé věci objasnit. V dlouhotrvajícím sporu mezi Čechy a Sudetskými Němci po nás Sudetští Němci požadují mnohé. Například zrušení tzv.Benešových dekretů , vrácení majetku a návrat do "staré vlasti ",omluvu za vyhnání a také "zahájení dialogu ". Zřídili si kvůli tomu dokonce , jaksi podfukem a dosti trapně v Praze " Velvyslanectví sudetoněmecké".
Ani náhodou přitom nemohou předpokládat, zhledem ke stavu vztahů, , že by Češi splnili vše, co požadují. Mají li však skutečně potřebu o těchto věcech diskutovat, jistě uvítají nějaký začátek. A jiný než jen ve "vědeckých " a nebo "diplomatických " kruzích. To pomohlo, ale problém to nevyřešilo. Na kostlivce ve skříni je nutno se podívat. Jenže oni tam jsou kostlivci dva.Jeden náš, a jeden sudetských Němců.
Protože už mnoho let tvrdím, že je nutno o "vyhnání" -podle nás o "odsunu" Němců z Čech mluvit a to veřejně ,pokusím se nastínit otázky jaké v případné dialogu budeme klást našim bývalým spoluobčanům a jejich potomkům. Jejich potomkům proto, že se ukázala jako mylná představa, že "vymřením generace" odsunutých celá otázka jaksi sama od sebe také "vymře". To nikdy v dějinách neplatí.
Diskuse je proces,kdy se ptají a odpovídají dvě strany. Myslím, že by to mohly být z české strany pro začátek následující otázky :

1/ Ví většina Sudetských Němců , že první, kdo ve vzájemných sporech navrhl řešit problém vzájemných vztahů vyhnáním druhé národnosti byl sudetoněmecký nacionalistický politik Rudolf Lodgmann von Auen? Toto "řešení" navrhoval po prvé světové válce . Česká strana se domnívá, že tato skutečnost je většině Sudetským Němcům neznáma. Jste ochotni tuto informaci veřejně sdělit svým členům na stránkách vašich tiskovin?

2/ Jaký je váš dnešní vztah k tezím takzvaného "Katechismu pro sudetské Němce " vypracovaného jmenovaným von Augenem,který byl jedním ze základních kamenů ideového zdůvodnění Henleinovy strany ?

3/Víte a vědí dnešní mladí členové sudetoněmeckých spolků, jaké byly skutečné vztahy mezi Němci a Sudetskými Němci v Protektorátu? Že například ještě 8.5.1945 bylo důvodem k tomu,aby byl někdo zavražděn jen to, že byl "Čechem?" Manžel známé lékařky Dr.Kálalové - řekl jednotkám SS, že je Čech,ač nebyl- a ihned byl zavražděn s celou rodinou včetně dětí v jižních Čechách ve svém domě? Že například obyčejní obyvatelé domů na Pražském Pankráci byli ze stejného důvodu postříleni atd.? Jste ochotni informace o vraždách a násilí na Češích ze strany Sudetských Němců uveřejňovat , vedle popisů násilí na sudetských Němcích, ve svých tiskovinách , tak jako to dělají Češi?

4/Souhlasíte a považujeme stále za platné teze o sebeurčení sudetských Němců až po odtržení "jejich teritoria" podle bodů 16 ,18 a 19 "Stanoviska k sudetské otázce" přijaté plénem sudetoněmecké rady dne 7.května 1961 spolkovým shromážděním sudetoněmeckého krajanského shromáždění?

5/Domníváte se že po vámi plánovaném eventuelním návratu do ČR v "Sudetenlandu" budou mít výhradní právo rozhodovat o věcech veřejných pouze zástupci sudetských Němců, státními zaměstnanci na jimi spravovaném území budou jen etničtí Němci, atd. jak požadoval K.Henlein dne 24.4.1938 na sjezdu SdP , v tzv.karlovarských bodech ?
Jaké je vaše stanovisko ,k "reparaci hmotných škod vzniklých sudetskému němectví od roku 1918 a plná svoboda přihlášení se k "německému světovému názoru" (nacismu) jak požadovali bývalí sudetoněmečtí předáci?
Jste ochotni toto prohlášení odsoudit podle norem platných dnes v Evropské Unii , omluvit se českému národu za postoj sudetoněmecké representace z této doby ? A omluvit se všem vyhnaným demokratickým Němcům,Čechům a uvězněným Židům po ovládnutí Sudet sudetoněmeckými politiky a veřejně to vyhlásit včetně sudetoněmeckých tiskovin?

6/Jaké je vaše stanovisko k projevu Konráda Henleina ze dne 4 března 1941 ve Vídni,kde řekl: (cituji)
"..Právě zde, v dunajské kotlině a Sudetech povstali první hlasatelé Velkého Německa právě zde zapustila kořeny idea pangermanismu…".. "Abychom se zpočátku vyhnuli zásahům českých úřadů a rozpuštění, museli jsme zpočátku skrývat naši příslušnost k nacionálnímu socialismu.."…" během několika let (mezi roky 1933 a 1938- pozn.autora) se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně, ….že bylo zralé na likvidaci…"
To znamená, že Henleinova tvrzení byla od počátku lživá . Nešlo tedy od počátku o žádné "sebeurčení" ale o nacismus. Jaký zaujímají dnešní sudetoněmečtí předáci postoj k "právu na návrat do vlasti " a "sebeurčení" a v čem je rozdílný od postoje sudetoněmeckých vůdců od roku 1918 do roku 1945? Jak se zaručí, že se opět nejedná o " nutnost skrývat svoje přesvědčení"?

7/Máte nějaké důkazy , že meziválečné Československo, jak tvrdíte, nebylo demokratickým státem a že utlačovalo Němce ?Když ano, tak jak? Konkrétně, prosím.

  8/Myslíte si, že stanovisko DNSAP a po jejím zakázání Sudetendeutsche Partei , že hitlerovské Německo bylo lepším státem než meziválečné demokratické Československo bylo správné?

9/Domníváte se že vytvoření Sudetoněmecké župy v rámci Říše byly uspokojeny politické a státoprávní nároky Sudetských Němců?

10/Víte a jste ochotni veřejně říci, kolik sudetských Němců padlo v Hitlerovské armádě? Můžete sdělit, kolik podle vás sudetských Němců vlastně zahynulo při "odsunu,"a jak tato čísla počítáte ?Souhlasíte a nebo nesouhlasíte s tvrzením československých historiků, že více než 200 000 sudetských Němců padlo jako vojáci Říše ve válce, více než 6000 jich spáchalo sebevraždu a 25-40 000 jich zahynulo při vyhnání?

12/Vysvětlete nám prosím, proč požadujete zrušení Benešových dekretů a nepožadujete zrušení hitlerovských zákonů, které po záboru čs. pohraničí amnestovaly všechny zločiny páchané do roku 1938 Němci na Češích?

13/ Oběti vzájemného česko-sudetoněmeckého konfliktu si jistě zaslouží aby na ně bylo alespoň pietně vzpomenuto. Na násilí se jistě nesmí zapomenout. Jste proto ochotni, tak jako financujete pomníky "Smíření" zavražděným sudetským Němcům na území ČR také iniciovat stavbu pomníků na počest českých obětí zavražděných sudetoněmeckými ordnery jak z let 1934-1939 a v letech 1945-1946 ?A to včetně německého území, například v oblasti "Erzgebirge "(Krušných hor) ? Tam, jak je známo, na mnoha místech byli v letech 1937 až 1939 vězněni, mučeni a vražděni českoslovenští úředníci, státní zaměstnanci, čeští obchodníci i sudetoněmečtí antifašisté.

14 /Požadujete vrátit majetek a nebo nikoli ? Prohlášení různých přestavitelů Landsmanšaftu se liší. Někdo říká že nepožadujete nic, jiný že jen to co je státu, někdo požaduje vše a ještě reparace. Jak je to tedy?

15/Pokud budete požadovat nazpět původní majetek, vrátíte odškodnění,které dostali sudetští Němci od německé vlády ? S ohledem na to, že BRD vyplatila "sudetským Němcům" odškodné, nedostalo ČSR ani fenik válečných reparací. Pokud byste požadovali majetek nazpátek, je jen logické, že navrátíte Německu tyto "náhrady" a ty pak připadnou České a Slovenské republice.

První,jistě že ne vyčerpávající celý problém řešící otázky, jsou položeny . Sudetoněmecká strana bude mít jistě také své, pro nás možná nepříjemné otázky. Pro začátek by bylo dobré,kdyby si pan předseda landsmanšaftu Posselt našel čas a způsob, jak na tyto otázky , pokud možno písemně, odpovědět. Neboť jak známo: "Litera scripta manet ".
Další články tohoto autora:
Václav Vlk

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku