Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 2.6.2003
Svátek má Jarmil
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Rostoucí moc šíitů
 >TÉMA: Otevřený dopis k problematice interpretace příčin zaplavení metra.
 >POLITIKA: Langer a Říman by měli opustit stínovou vládu ODS
 >TÉMA: Krást ve velkém se v ČR vyplatí.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Návrat přísné ženské osoby
 >PSÍ PŘÍHODY: Důkaz lineárního myšlení
 >UNIE: Varianta evropské ústavy vypracované Konventem
 >SVĚT: Světlé okamžiky
 >A digitální linku ISDN ještě nemají!!??
 >GLOSA: Pokrytectví a Harvardské fondy
 >NÁZOR: Irský magor aneb co je to pravda a co je to lež?
 >NÁZOR: Prima tajný plán nebo náhoda.
 >ÚVAHA: Drolící se zeď
 >NÁZOR: Policie se chovala velmi nekorektně
 >PENÍZE: Kdo si počká, ten se dočká

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
2.6. TÉMA: Otevřený dopis k problematice interpretace příčin zaplavení metra.
Petr Šafránek

Vážený pan

MUDr. Pavel Bém

primátor hl. m. Prahy

Otevřený dopis k problematice interpretace příčin zaplavení metra.

Vážený pane primátore,

jako bývalý člen ZHMP a bývalý trvale přizvaný účastník jednání Komise RHMP pro zjištění příčin zaplavení metra v srpnu 2002 jsem si se zájmem přečetl jak konečnou zprávu komise, tak i záznam z brífinku, na kterém jste společně s některými svými kolegy z RHMP tuto zprávu interpretoval médiím. S politováním musím konstatovat, že došlo k situaci, kterou jsem předpokládal – experti komise dospěli k poměrně jasným závěrům, které jsou však politickou reprezentací města dezinterpretovány tak, aby byl vytvořen dojem, že k zaplavení metra v takovém rozsahu došlo z ryze objektivních příčin. To však není pravda a každý, kdo chce, to ze zprávy komise jasně vyčte! Je příznačné, že když na tuto skutečnost upozornil zastupitel MUDr. Marián Hošek, byl jeho názor Vámi zpochybněn na základě jeho profese – když to shrnu, tak jste před novináři prohlásil, že pan Hošek je zubař, tudíž tomu nerozumí. Asi jste si v daný okamžik neuvědomil, že i Vy jste původní profesí lékař, a pokud bych chtěl použít stejně podpásovou argumentaci, mohu celou Vaši interpretaci zpochybnit naprosto stejným způsobem.

Nemám to však zapotřebí, neboť jsem původní profesí technik a závěrečná zpráva komise mi dává dostatek věcných technických argumentů, abych jasně prokázal, že zjištění zejména stavební subkomise RHMP zamlžuje. To je ovšem velmi nebezpečné! RHMP tak činí v krátkozrakém záměru zakrýt lajdáctví při výstavbě a údržbě metra a vůbec si neuvědomuje, že když jasně nepojmenuje příčiny, neumožní jejich odstranění. Se svojí analýzou se na Vás obracím nikoliv proto, že toužím po něčí „hlavě“, ale proto, abych poukázal na možná řešení do budoucna. A to nelze bez jasného pojmenování toho, co se stalo v srpnu 2002!

Možná Vás to překvapí, ale celou obsáhlou zprávu lze v podstatě shrnout do jediné věty:

K zaplavení určitých MENŠÍCH částí metra došlo ze zcela objektivních příčin (nepředpokládaná mohutnost záplav), ovšem k rozšíření vody do tak rozsáhlých prostor, a tudíž i k tak rozsáhlým škodám došlo v důsledku lajdáctví při výstavbě a údržbě metra, zejména pak okolí tlakových uzávěrů OSM.

Nyní si dovolím tento svůj názor odůvodnit:

1. Komise sice dospěla k závěru, že za technického stavu metra v srpnu 2002 nešlo danému rozsahu zaplavení zabránit. To ovšem v žádném případě neznamená, že technický stav metra v srpnu 2002 byl objektivní nutností! Přesný opak je pravdou a RHMP to nechcete vidět!

2. Bylo prokázáno, že třebaže prvky OSM nebyly původně navrženy za účelem ochrany metra před povodní, mohly tuto funkci bez problémů splnit, pokud by byly postaveny a udržovány v souladu s projektovou dokumentací.Vedoucí služby OSM toto ze zveřejněné zprávy velmi dobře pochopil a rezignoval.

3. Je alibistické poukazovat na to, že nebylo dostatek času na zpohotovení OSM. Ukázalo se totiž, že naprostá většina uzávěrů byla uzavřena a hermetizována, voda však protekla kolem nich průchodkami a posunutými prahy mezi kolejnicemi! I kdyby pracovníci OSM měli na zpohotovení systému celý rok, nikdy by nepřišli na to, že v některých průchodkách je menší vrstva tmelu, než předepisoval projekt, a že v betonových prazích mezi kolejnicemi oproti projektu chybí řádně ukotvené armování! Obojí je důsledkem trestuhodného lajdáctví, které je třeba nazvat pravým jménem.

Pokud si takto jasně pojmenujeme situaci ze srpna 2002, nebude ani tak složité hledat řešení:

1. Když už byl za velké peníze vybudován v metru sovětský OSM, je třeba jej URYCHLENĚ za podstatně menší peníze zrevidovat, přetěsnit, upravit a doplnit tak, aby mohl účinně zabránit ŠÍŘENÍ povodně v metru. To opravdu nemusí být až tak finančně ani časově náročné a může to spolehlivě výrazně zmírnit následky jakékoliv další povodně. Znovu opakuji, že pokud by byl jen důsledně dodržen projekt při výstavbě a údržbě OSM, byly škody v srpnu 2002 výrazně menší!

2. Na některá místa je nezbytné doplnit nové traťové předěly. Jako příklad uvedu tubusy z Palmovky směrem východním. Zabránit zaplavení hloubené stanice Palmovka by bylo technicky a finančně velmi náročné, je však třeba zabránit tomu, aby voda z této stanice nerušeně natekla otevřenými tubusy do Českomoravské, atd.

3. Je nutné zrevidovat zaslepení různých technologických šachet a prostupů, využívaných při stavbě.

4. Musíme se zřejmě smířit s tím, že bez technicky složitých a finančně neúnosně náročných opatření budou vždy některé části metra při obdobném rozsahu záplav pod vodou. Voda by se však neměla u hloubených stanic dostat do tubusů a u ražených stanic ani do vestibulů. Tam by mělo dojít k zaplavení pouze eskalátorových tunelů. Stručně řečeno – voda by se nikdy neměla dostat tam, kam nenatekla přímo „horem“. Zaplavení stanic typu Můstek A i B, Národní třída, Náměstí republiky, Karlovo náměstí, Florenc B, Anděl, atd. v srpnu 2002 nebylo objektivní nutností, ale důsledkem lajdáctví při výstavbě a údržbě metra! Tak si to konečně takto nazvěme a pojďme udělat vše pro to, aby se to neopakovalo!

5. Je nezbytné samozřejmě přijmout i nové havarijní směrnice, které umožní prvky OSM při hrozící povodni cíleně, včas a účinně použít.

Tolik mé náměty, jak v metru příště zmírnit důsledky rozsahu záplav, jaké Prahu postihly v srpnu 2002. Musíme se však ještě zamyslet nad tím, zda je opravdu nezbytné, aby při daných srážkových poměrech nad územím ČR postihly Prahu záplavy tohoto rozsahu. O tom se zatím taktně mlčí, i když jsme se na tom shodli např. i s předsedou komise ing. Laudátem. Bylo by nanejvýš žádoucí nechat zpracovat na státní organizaci Povodí Vltavy nezávislou studii o technických možnostech Vltavské kaskády při regulaci průtoku Vltavy Prahou. Zejména se jedná o možnost časového posunu kulminace Vltavy oproti objektivně neregulovatelné kulminaci Berounky a Sázavy. Je mi jasné, že na jedné misce vah bude vždy ochrana Prahy a na druhé misce zájem ČEZ na co nejvyšším výkonu vodních elektráren (ten při trvale menším převýšení hladiny nad turbínami klesne) a zájem mnoha subjektů na zisku ze sportovně-rekreačního využití vodních ploch nádrží. Přesto by tato otázka měla být jasně zodpovězena.

Vážený pane primátore, se zájmem nyní očekávám Vaši reakci. Nejsem zubař, tudíž touto cestou „argumentace“ se, prosím, nevydávejte. Můžete samozřejmě využít toho, že nemám v kapse ten správný (momentálně v Praze koaliční) stranický průkaz a moje argumenty označit za „útok opozice“, byť v mém případě bývalé. Pak bych Vám ovšem rád připomněl, že tatáž opozice řadu let poukazovala na nesrovnalosti v zadávání veřejných zakázek na MHMP. Řadu let za to byla ostouzena a obviňována ze lží. Pak najednou (z mně doposud ne zcela jasných důvodů) nastala politická vůle k provedené externího auditu a ejhle, opozice měla pravdu! Mimo jiné vyšlo najevo, že všechny interní kontroly a audity jsou systémový nesmysl, neboť každý interní kontrolor vždy zvažuje mezi objektivním zjištěním a svojí židlí. Většina se rozhodne pro tu židli. Proto také interní kontroloři nikdy nic nezjistili a nezjistí, pokud RHMP neprojeví politickou vůli, aby něco zjistili…. To jen na okraj, abyste si uvědomil, že i opozice může mít pravdu!

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Šafránek V Praze 30. května 2003


Další články tohoto autora:
Petr Šafránek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku