Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 26.8.2003
Svátek má Luděk
  Výběr z vydání
 >POČÍTAČ: Může notebook vybuchnout?
 >VĚDA: První skutečná sci-fi v Praze - robot ASIMO!
 >MROŽOVINY: Léto 1943 - porážka vlčích smeček
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: O těch božích právech soudných
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jde do tuhého, budu hrát ve filmu!
 >PSÍ PŘÍHODY: Hovada v lidské tváři? Výsměch takovým!
 >POLITIKA: Útok na OSN
 >ZAMYŠLENÍ Z FLORIDY: Relativita v praxi
 >PŘÍBĚH: Soudruzi Skyba & Valenta
 >Z KNIHY: Dýchánek na parníku
 >GLOSA: Taková to byla slušná paní
 >EKONOMIKA: Co můžeme očekávat od příštích týdnů
 >PENÍZE: Evropský pojistný extrém? Česká republika.
 >SRPEN 68: Kauza zvacích dopisů
 >EKOLOGIE: Skutečnost a mýty o sinicích a vodním květu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
26.8. ŠAMANOVO DOUPĚ: O těch božích právech soudných
Jan Kovanic

Předseda Nejvyššího soudu státu Alabama soudce Roy Moore byl svými kolegy odsouzen k odstranění "svého" desatera. Ve skutečnosti jde o dvoutunový žulový monolit, do kterého nechal tento fundamentalistický baptista vytesat Desatero božích přikázání. Nic proti tomu, kdyby si ho uložil do skalky na své soukromé zahrádce nebo před kostelem své víry, ale tento soudce onen balvan dal tajně dopravit do soudní budovy ve městě Montgomery. Do veřejné budovy, kde se soudí podle amerických zákonů, nikoli podle Bible. Avšak protože v Americe stále ještě platí civilní zákon, nikoli křesťanská šaríja, musí být jako kámen sváru z veřejné budovy odstraněn, jak potvrdil i Nejvyšší soud USA. Soudce Roy Bean, tedy Roy Moore, se přitom hájí, že jde pouze o "symbol židovsko-křesťanských základů právního systému Spojených států". Nakonec - do funkce byl zvolen na základě svého programu, podle kterého zavede "právo, které dal Bůh Mojžíšovi". Proto odmítá kamenisko přes hrozící mastnou pokutu odstranit a volá: "Bůh je základ práva!" Jakého práva?

Protože i v Evropě se začíná šikovat jednotná náboženská fronta, která chce podobná hesla o židovsko-křesťanských kořenech zakomponovat dokonce do ústavy Evropské unie a zcela opomíjí keltskou tradici a šamanství původního lidu cromagnonského a neandrtálského, bude vhodné připomenout si, jaké že právo dal Bůh Mojžíšovi. Nejen pro pana Moorea, který asi NP nečte, ale zejména pro čtenáře Šamanova doupěte.

Nahlédnutím do původního pramene (Exodus) zjistíme, že Bůh dal lidu izraelskému nejen známé Desatero přikázání (kapitola 20), které můžeme brát jako jakousi boží Ústavu, ale navíc rovnou nadiktoval i spoustu přikázání dalších, např. "práva soudná" (kap. 21), neboli přímo Zákoník. Ten již není tak mediálně profláklý, ale jde bezesporu o stejné boží právo a je jeho nedílnou součástí - dává totiž praktické příklady, jak Desatero aplikovat. Vyjímám některé paragrafy:

"Kdo by otce svého neb matku svou bil, smrtí ať umře... I ten, kdož by zlořečil otci svému neb mateři své, smrtí ať umře."
Ano, tak vypadá realizace humánního přikázání "cti otce svého a matku svou".

"Kdo by ubil člověka, až by od toho umřel, smrtí umře".
Jenže hned je upřesněno: "Když by pak ubil kdo služebníka svého neb děvku svou kyjem, tak že by umřel mu v ruce jeho: pomstou pomštěno bude nad takovým." (A kde je jinak nekompromisní "smrtí umře"?) "A však, jestliže by den neb dva přečkal, neponese pomsty, nebo jej zaplatil..." (Když ubitá oběť zemře až třetí den je pan majitel podle božího zákona úplně beztrestný. Vždyť si koupil služebníka svého. Anebo ho musí umlátit něčím jiným než kyjem - boží zákon je boží zákon a zlatý důl pro právníky před Mooreovým soudem!)
V následující kapitole 22 jsou ještě uvedena jakási doporučení Nejvyššího soudu ("úsudkové boží při některých věcech"), která doplňují posuzování zabití: "Jestliže by zloděj zastižen byl při podkopávání a ubit jsa umřel by: ten, kdo ho ranil, nebude vinen smrtí." Vyjímka z vyjímky: "Pakli by to ve dne učinil, smrtí vinen bude."

To je jen pouhý zlomek právnických kliček v "božím zákoně", který jinak přikazuje jednoduchou zásadu a vypadá tak srozumitelně: "Nezabiješ".

A jak vykonat přikázání "smrtí umře" při platnosti onoho "Nezabiješ"? I bylo vynalezeno kamenování davem - jediný vržený kámen nezabije, nikdo z kamenujících tedy neporušil ono desaterní přikázání...

Takový je Starý zákon, který vznikl v době otrokářské. Obsahuje mnoho zásad, které by měly platit dodnes. Třeba:
"Nebudeš vynášeti pověsti lživé".
"Ani chudého nebudeš šanovati v při jeho."
"Uzřel-li bys an osel toho, jenž tě má v nenávisti, leží pod břemenem svým, zdaž se zdržíš, abys mu neměl pomoci? Nýbrž opravdově, pomůžeš jemu, spolu s tím, kdož tě v nenávisti má."

Zásady jsou zásady, jejich praktické uplatnění může být úplně jiné, jak jsem citacemi ukázal. Ve Starém zákoně je však spousta zásad, které jsou dnes nepřijatelné, jako například přikázání typu "cizoložnici nedáš na živu býti". Nebo: "Kdož by pak obcoval s nevěstou svou" (před svatbou), "smrtí umrou oba dva." Anebo toto přísné zapovězení: "Nebudeš střihati vlasů hlavy své okrouhle, aniž zohaví kdo brady své".

Prostě - kdo mluví o tom, že chce být "dobrý křesťan" a proto bude "ctít právo, jenž dal Bůh Mojžíšovi" musí být zároveň i ortodoxním Židem a zapřisáhlým muslimem. Takto obecně vypadá ono právo, na které se odvolává americký soudce Roy a čeští lidovci: "Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, modřinu za modřinu."

Tento "boží zákon" dnes aplikují jenom islámští fundamentalisté, v Evropě se s ním přestalo po středověku. Vědí vůbec ti, kdož se odvolávají na "křesťanské tradice" že k Desateru patří i jeho "prováděcí předpisy"??? Obávám se, že ano. Vždyť jsou to přece znalci Slova božího!!!

Ó, pokrytci, ó, farizeové, ó, zákonníci! Zapomněli jste, že právě pro vás by měl platit zejména Nový zákon, kterým Ježíš Kristus novelizuje Starý zákon na pouhá dvě přikázání?:

"Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své." Z tohoto prvotního axiomu vychází přikázání druhé:

"Milovati budeš bližního svého jako sebe samého."

A to je všechno. Na těchto dvou přikázáních záleží veškerý boží zákon, páni křesťanští soudci!

Psáno v Praze na Lužinách dne 22. srpna 2003
(Autor je bezvěrec a Šaman)

Prameny:
Hospodářské noviny
BBC
Bible svatá podle posledního vydání kralického z roku 1613, vydala Bratrská jednota baptistů v Praze r. 1967


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku