Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 17.10.2003
Svátek má Hedvika
  Výběr z vydání
 >ZE ŽIVOTA: Co vyvádíte ženská !!
 >ZE SVĚTA: Výroky prezidenta Bushe jr.
 >PENÍZE: Vsadili jste na správného koně, nebo 'prošustrovali majlant'?
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ještě k tomu jak jsem hrál ve filmu
 >PSÍ PŘÍHODY: Mněňák je na ústupu
 >NÁZOR: Nebojme se bát Evropské ústavy (II.)
 >MÉDIA: Digitalizace a realistický Mlynář
 >NÁZOR: Brusel nás sjednotí
 >MEJLEM: Reakce ekumenické rady
 >GLOSA: Tři současní poslanci, tři současné kauzy.
 >POSTŘEH: O statistice
 >ZE ŽIVOTA: Bravo, policie!
 >ZAMYŠLENÍ: Ústava EU neboli debata o prázdnu
 >NÁZOR: Nebojme se bát Evropské ústavy (I.)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  USA  
 
17.10. ZE SVĚTA: Výroky prezidenta Bushe jr.
přeložil Lukeš

Bushismy:

"People that are really very weird can get into sensitive positions and have a tremendous impact on history." ....Governor George W. Bush, Jr.
Lidé, kteří jsou opravdu velmi podivní, se mohou dostat do významných pozic a mohou mít značný vliv na historii.

"I am not part of the problem. I am a Republican"
Nejsem součástí problému. Jsem republikán.

"If we don't succeed, we run the risk of failure." ....George W. Bush, Jr.
Jestli neuspějeme, vystavujeme se riziku selhání.

"Republicans understand the importance of bondage between a mother and child." ....Governor George W. Bush, Jr.
Republikáni rozumějí důležitosti otroctví mezi matkou a dítětem.

"Welcome to Mrs. Bush, and my fellow astronauts." ....Governor George W. Bush, Jr.
Vítejte k paní Bushové a mým spoluastronautům.

"Mars is essentially in the same orbit...Mars is somewhat the same distance from the Sun, which is very important. We have seen pictures where there are canals, we believe, and water. If there is water, that means there is oxygen. If oxygen, that means we can breathe." ....Governor George W. Bush, Jr., 8/11/94
Mars je v zásadě na stejné oběžné dráze. Mars je jaksi ve stejné vzdálenosti od Slunce, což je velmi důležité. Viděli jsme obrázky, kde jsou, jak věříme, kanály a voda. Jestli je tam voda, znamená to, že je tam kyslík. Pokud kyslík, tak můžeme dýchat.

"The Holocaust was an obscene period in our nation's history. I mean in this century's history. But we all lived in this century. I didn't live in this century." ....Governor George W. Bush, Jr., 9/15/95
Holocaust byl nemravnou epochou naší národní historie. Tedy myslím v historii tohoto století. Ale všichni jsme žili v tomto století. Já jsem nežil v tomto století.

"I believe we are on an irreversible trend toward more freedom and democracy - but that could change." ....Governor George W. Bush, Jr., 5/22/98
Věřím, že jsme na nezvratné cestě směrem k větší svobodě a demokracii - ale to se může změnit.

"One word sums up probably the responsibility of any Governor, and that one word is 'to be prepared'." ....Governor George W. Bush, Jr., 12/6/93
Jedno slovo pravděpodobně v kostce vyjadřuje odpovědnost jakéhokoliv guvernéra a toto jediné slovo zní: být připraven.

"Verbosity leads to unclear, inarticulate things." ....Governor George W. Bush, Jr., 11/30/96
Užvaněnost vede k nejasným a nezřetelným věcem.


"I have made good judgments in the past. I have made good judgments in the future." ....Governor George W. Bush, Jr.
Dělal jsem dobrá rozhodnutí v minulosti. Dělal jsem dobrá rozhodnutí i v budoucnu.

"The future will be better tomorrow." ....Governor George W. Bush, Jr.
Budoucnost bude lepším zítřkem.

"We're going to have the best educated American people in the world." ....Governor George W. Bush, Jr., 9/21/97
Budeme mít ty nejvzdělanější Američany na světě.

"I stand by all the misstatements that I've made." ....Governor George W. Bush, Jr. to Sam Donaldson, 8/17/93
Stojím si za všemi přeřeknutími (chybnými výroky), které jsem kdy udělal.

"We have a firm commitment to NATO, we are a part of NATO. We have a firm commitment to Europe. We are a part of Europe." ....Governor George W. Bush, Jr.
Máme pevné závazky k NATO, jsme součástí NATO. Máme pevné závazky k Evropě, jsme součástí Evropy.

"Public speaking is very easy." ....Governor George W. Bush, Jr. to reporters in 10/9
Mít veřejný projev je velmi lehká věc.

"A low voter turnout is an indication of fewer people going to the polls." ....Governor George W. Bush, Jr
Slabší volební účast je příznakem toho, že méně lidí jde k volbám.

"When I have been asked who caused the riots and the killing in LA,my answer has been direct & simple: Who is to blame for the riots? The rioters are to blame. Who is to blame for the killings? The killers are to blame." ....George W. Bush, Jr.
Když se mě ptali, kdo může za nepokoje a zabíjení v LA, má odpověď byla přímá a jednoduchá: kdo způsobil nepokoje? Ti, kdo se zúčastnili nepokojů. Kdo je vinen zabíjením? Vrazi jsou vinni.

"Illegitimacy is something we should talk about in terms of not having it." ....Governor George W. Bush, Jr., 5/20/96
Nelegitimnost je něco, o čem bychom měli mluvit ve smyslu ji nemít.

"For NASA, space is still a high priority." ....Governor George W. Bush, Jr., 9/5/93
Pro NASA je vesmír stále vysokou prioritou.

"Quite frankly, teachers are the only profession that teach our children." ....Governor George W. Bush, Jr., 9/18/95
Upřímně řečeno, učitelé jsou jedinou profesí, která učí naše děti.

"The American people would not want to know of any misquotes that George Bush may or may not make." ....Governor George W. Bush, Jr.
Americký lid není zvědavý na žádné špatné citáty toho, co George Bush mohl nebo nemohl říci.

"We're all capable of mistakes, but I do not care to enlighten you on the mistakes we may or may not have made." ....Governor George W. Bush, Jr.
Všichni děláme chyby, ale nezajímá mě, abych vám osvětlil ty chyby, které jsme mohli nebo nemohli udělat.

"It isn't pollution that's harming the environment. It's the impurities in our air and water that are doing it." ....Governor George W. Bush, Jr.
To není (průmyslové) znečištění, co poškozuje naše životní prostředí. To jsou ty nečistoty v našem vzduchu a v naší vodě, které za to mohou.

"[It's] time for the human race to enter the solar system." ....Governor George W. Bush, Jr.
Je čas, aby lidská rasa vstoupila do Sluneční soustavy.

"You fucking son of a bitch. I saw what you wrote. We're not going to forget this."
George W. Bush to writer and editor Al Hunt, 1988
Ty zasranej zkurvysynu. Viděl jsem, cos napsal. To ti nezapomeneme.
(ke spisovateli a redaktorovi Alovi Huntovi - Wall Street Journal, 1988)

"A surplus means there'll be money left over. Otherwise, it wouldn't be called a surplus."
Přebytek znamená, že někde budou peníze, které zbyly. V opačném případě nelze mluvit o přebytku.

"I know what I believe. I will continue to articulate what I believe and what I believe - I believe what I believe is right." Rome, July 22, 2001
Vím, v co věřím. A budu pokračovat ve vyslovování toho, v co věřím a v co věřím - věřím v to, že v co věřím je správné.
George W. Bush jr.

"Well, I think if you say you're going to do something and don't do it, that's trustworthiness."
Nuže, myslím, že když řeknete, že něco uděláte a pak to neuděláte, to je pravá důvěryhodnost.

"I was raised in the West. The west of Texas. It's pretty close to California. In more ways than Washington, D.C.,is close to California."
Vyrostl jsem na západě. Na západě Texasu. To je dost blízko ke Kalifornii. Daleko blíž, než je Washington blízko ke Kalifornii.

"I know the human being and fish can coexist peacefully."
Vím, že lidské bytosti a ryby mohou (navzájem) koexistovat v míru.

"The war on terror involves Saddam Hussein because of the nature of Saddam Hussein, the history of Saddam Hussein, and his willingness to terrorize himself." Grand Rapids, Mich., Jan. 29, 2003
Válka proti terorismu zahrnuje Saddama Husajna kvůli podstatě Saddama Husajna, historii Saddama Husajna a kvůli jeho ochotě terorizovat sama sebe.

"You're back here with my people. You're back here with the tequila drinkers, yeah. What you need is to go up there and make a little whoopee with the tequila drinkers, get to know them better." - G.W. Bush from Journeys With George by Alexandra Pelosi, debuted on HBO Nov. 5, 2002
Tak vás tady mám uprostřed mých lidí. Uprostřed pijáků tequily, jo. Co potřebujete, je jít mezi ně a trošku to roztočit s těmi pijáky tequily, trochu se s nimi seznámit.

"For every fatal shooting, there were roughly three non-fatal shootings. And, folks, this is unacceptable in America. It's just unacceptable. And we're going to do something about it."
Na každé střílení s následkem smrti tady máme zhruba tři střílení, které neskončí smrtí. A, přátelé, toto je v Americe nepřijatelné. Prostě nepřijatelné. A něco s tím musíme udělat.

"Do you have blacks too?"
Máte u vás taky černochy? (Otázka GWB, směrovaná k brazilskému prezidentovi, podle časopisu der Spiegel)

"We spent a lot of time talking about Africa, as we should. Africa is a nation that suffers from incredible disease."-Gothenburg, Sweden, June 14, 2001
Strávili jsme mnoho času rozhovorem o Africe, což je potřeba. Afrika je národ, který trpí neuvěřitelnou nemocí.

''I had no idea we had so many weapons, ...what do we need them for?'' - George W. Bush, stunned when told the extent of the U.S. nuclear arsenal, Newsweek, June 25, 2001
Neměl jsem představu, že máme tolik zbraní, ...na co je potřebujeme? (překvapený Bush jr., když se dozvěděl o rozsahu jaderného arzenálu USA)

"It's amazing I won. I was running against peace, prosperity, and incumbency." - George W. Bush, June 14, 2001. Speaking to Swedish Prime Minister Goran Perrson, unaware that a live television camera was still rolling.
Je úžasné, že jsem vyhrál. Kandidoval jsem oproti míru, prosperitě a závazkům. (k švédskému premiérovi, nevěda, že kamera naživo běžela)

"Rarely is the question asked: Is our children learning?"-Florence, S.C., Jan. 11, 2000
Zřídka se ptáme: JE naše děti přístupné učení?

"Natural gas is hemispheric. I like to call it hemispheric in nature because it is a product that we can find in our neighborhoods."-Austin, Texas, Dec. 20, 2000
Zemní plyn je hemisférický. Rád jeho podstatu nazývám hemisférickou, protože je to produkt, který můžeme najít v našem sousedství.

"There ought to be limits to freedom. We're aware of this [web] site, and this guy is just a garbage man, that's all he is." --George Jr., discussing a web site that parodies him
Svoboda musí mít své hranice. Víme o té webové stránce a ten chlapík je pouhým člověkem od odpadků, nic víc (k www stránce, která GWB parodovala - http://www.gwbush.com/)

"God told me to strike at al Qaida and I struck them, and then he instructed me to strike at Saddam, which I did, and now I am determined to solve the problem in the Middle East. If you help me I will act, and if not, the elections will come and I will have to focus on them."(George W. Bush, according to Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas)
Bůh mi řekl, abych udeřil na Al Kajdu a udeřil jsem, potom mi poradil udeřit na Saddáma, což jsem udělal a nyní jsem předurčen vyřešit problém na Středním Východě. Jestli mi pomůžete, budu jednat, a jestli ne, přijdou volby a já se budu na ně muset zaměřit.

"Neither in French nor in English nor in Mexican." refusing to answer reporters' questions at the Summit of the Americas, Quebec City, Canada, April 21, 2001
K reportérům: Nebudu vám odpovídat ani francouzsky, ani anglicky, ani mexicky.

I've heard the call. I believe God wants me to run for president.
-- George W. Bush, quoted from Aaron Latham, "How George W. Found God," George Magazine, September, 2000
Uslyšel jsem to volání. Věřím, že Bůh chtěl, abych kandidoval na prezidenta.

"The American people wants a president that appeals to the angels"
Americký lid chce prezidenta, který se obrací k andělům.

"My trip to Asia begins here in Japan for an important reason. (Applause.) It begins here because for a century and a half now, America and Japan have formed one of the great and enduring alliances of modern times." - Feb. 18, 2002
Má cesta do Asie začíná zde v Japonsku kvůli jedné důležité věci (Aplaus). Začíná tady proto, že po celých 150 let Amerika a Japonsko tvořily jedno z velkých a trvalých spojenectví moderní doby. (popis alternativní historie bez útoku na Pearl Harbor)

"We will export death and violence to the four corners of the earth in defense of our great nation."
Budeme exportovat smrt a násilí do všech čtyř světových stran, abychom bránili náš velký národ.

"I think it's fine, as long as it's Christian prayers. Anything else is un-American." - Commenting on prayers at school football games
Myslím, že je to fajn, pokud to jsou křesťanské modlitby. Všechno ostatní je neamerické (komentář k modlitbám při školních zápasech amerického fotbalu).

"We're supposed to have guns. It says so in the Bible; and the second greatest book ever written, the Texas State Constitution." Wyoming Weekly Journal, March 2000
Máme mít pistole, Tak to stojí v Bibli; a v druhé nejdůležitější knize, která kdy byla napsána - v Texaské státní ústavě.

"You teach a child to read, and he or her will be able to pass a literacy test.'' - February 21, 2001
Naučíte děti číst a on nebo JEJÍ budou schopni složit test gramotnosti.

"The most important thing is to find Osama Bin Laden. It is our number one priority and we will not rest until we find him." - September 13, 2001 "I don't know where he is. I have no idea and I really don't care. It's not our priority." - March 13, 2002
Nejdůležitější věc je najít Usamu bin Ladina. Je to naše priorita č. 1 a nepřestaneme, dokud ho nenajdeme. (13.9.2001) Vs.: Nevím, kde je. Netuším to a nezajímá mne to. Není to naše priorita. (13.3.2002)

"The most important job is not to be governor, or first lady in my case."
Nejdůležitější věcí není být guvernérem, nebo první dámou v mém případě.

"It's clearly a budget. It's got a lot of numbers in it."
To je prostě rozpočet. Má to v sobě hodně číslic.

"I do know I'm ready for the job. And, if not, that's just the way it goes."
Určitě vím, že jsem připraven na tuto práci. A pokud ne, pak tak to prostě chodí.

"Laura and I really don't realize how bright our children is sometimes until we get an objective analysis."
- Meet the Press, April 15, 2000
Laura a já opravdu netušíme jak bystrá JE někdy naše děti, dokud nebudeme mít objektivní analýzu.

"We cannot let terriers and rogue nations hold this nation hostile or hold our allies hostile.'
Nemůžeme dopustit, aby teriéři a darebácké národy držely tento národ nebo naše spojence v nepřátelství.

"I think we agree, the past is over."
Myslím, že budeme souhlasit, že minulost skončila.

"We'll let our friends be the peacekeepers and the great country called America will be the pacemakers."- Houston,Texas, Sept. 6, 2000
Nechť jsou naši přátelé udržovateli míru a tato velká země, zvaná Amerika, bude kardiostimulátory.

"We ought to make the pie higher."
Měli bychom udělat koláč (buchtu) vyšší.

"The law I sign today directs new funds and new focus to the task of collecting vital intelligence on terrorist threats and on weapons of mass production." Washington, D.C., Nov. 27, 2002
Zákon, který jsem dnes podepsal, směruje nové zdroje a pozornost k úkolu shromažďování klíčových informací o teroristických hrozbách a o zbraních hromadné výroby.

"The vast majority of our imports come from outside the country."
Obrovská většina našich dovozů pochází ze zahraničí.

"There's Adam Clymer, major league asshole from the New York Times."
To je Adam Clymer, zmrd první třídy z New York Times.

"We must have the attitude that every child in America -- regardless of where they're raised or how they're born -- can learn."
Musíme přijmout postoj, že každé americké dítě - bez ohledu na to, kde bylo vychováno nebo jak se narodilo - má právo se učit.

"Maybe I did [use drugs], maybe I didn't. What's the relevance? ... How I behaved as an irresponsible youth is irrelevant. . . What matters is how I behave as an adult."
Možná jsem je (drogy) bral, možná že ne. Co na tom záleží?... Jak jsem se choval jako nezodpovědný mladík, je irelevantní. Co je důležité, je to, jak se chovám jako dospělý.

Zdroje:
http://www.bushcartoon.com/bushisms.html
http://www.bushisms.com
http://www.bushstillblows.com/index2.html
http://www.bushwatch.com/english.htm
http://quotations.about.com/cs/georgewbush/tp/10_bushisms.htm
http://liberty.hypermart.net/Humor.htm
http://www.positiveatheism.org/hist/quotes/bush.htm
http://www.seeyageorge.com/bsh.html
http://slate.msn.com/?id=76886
http://www.thetruthaboutgeorge.com/bushisms/
Další články tohoto autora:
přeložil Lukeš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku