Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 17.12.2003
Svátek má Daniel
  Výběr z vydání
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Péče o zdraví
 >TÉMA: Co dělá policie pro bezpečnost dopravy?
 >MROŽOVINY: Rok 1943 ve vzduchu
 >O CHYTRÝCH LIDECH: Muži stvořili stroj a ženy mu daly duši.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Cožpak dárky, ale vánoční papír!
 >PSÍ PŘÍHODY: Pije pes kafe?
 >FEJETON: Nepřítel naslouchá
 >GLOSA: Stáří do šrotu?
 >NÁZOR: Rychle z cesty, hovoří Světoobčan!
 >EKONOMIKA: Kurs koruny by neměl přesáhnout 32,30 za euro
 >SVĚT: Skupina členů britské Horní sněmovny žádá celonárodní debatu o Evropské Unii
 >NÁZOR: Zemědělství je jen jedna z forem péče o půdu.
 >Peníze: Pojišťováci v novějším hávu
 >CHTIP: Když chlapi navrhují vánoční papíry
 >LETECTVÍ: Před sto lety se bratři Wrightové vznesli do vzduchu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
17.12. Peníze: Pojišťováci v novějším hávu
Peníze.CZ redakce, www.penize.cz

Zažila to většina z nás. U dveří zazvonil mladý muž v perfektním obleku a v ruce třímal kožený kufr. "Jsem pojišťovací zprostředkovatel a přišel jsem vám nabídnout….," zněla dobře známá věta. Někdo ji nenechal člověka dopovědět, ti, co se odvážili muže vpustit dovnitř, se setkali nejčastěji s pojišťovacím makléřem, agentem nebo vázaným zprostředkovatelem (viz sloupek vlevo).

Makléři či agenti dosud mohli být postiženi prakticky pouze za nesporné prohřešky, například pokud klienta bydlícího u řeky "opomněli" pojistit proti riziku povodně či záplavy. Důsledky toho, co s vámi domluvili, ležely tedy v ne zcela jasných případech na vašich bedrech. To se ovšem po schválení novely změní. U případného soudu totiž budou agenti a makléři nově muset dokázat, že "své doporučení poskytli na základě analýzy dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu tak, aby mohli podle odborných kritérií doporučit uzavření pojistné smlouvy odpovídající potřebám a požadavkům klienta". To říká zákon.

Pojišťovací zprostředkovatelé

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel je vázán písemnou smlouvou s pojišťovnou (jednou nebo více), jejímž jménem a na jejíž účet jedná, a jejími pokyny. Pojišťovna, jejíž pojistný produkt nabízí, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.
Pojišťovací agent je ve své činnosti vázán vnitřními předpisy pojišťovny (jedné nebo více), jejímž jménem a na jejíž účet jedná, bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. Pojišťovací agent je odměňován pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet jedná.
Pojišťovací makléř je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené s klientem. V závislosti na obsahu smlouvy s klientem pojišťovací makléř zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, sleduje lhůty k jejich revizi, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí.
Musím, musíš, musíme

Nový zákon bude vyžadovat přísnější schvalování licencí, regulaci pojišťovacích zprostředkovatelů i styl a způsob jejich podnikání. "Jde o vyšší nároky na výběr pojišťovacích poradců a agentů. Cíl je jasný – neprodávat pojišťění doslova na ulici," říká Eva Čápová, zástupkyně obchodního oddělení společnosti Wintherthur. Nově bude zaveden Registr pojišťovacích zprostředkovatelů (viz sloupek vpravo).

V čem konkrétně budou podmínky udělování licencí pro makléře a agenty přísnější? "Budou muset absolvovat odbornou zkoušku před zkušební komisí. Ta je složena nejméně ze tří členů jmenovaných ministrem financí. Pojišťovací zprostředkovatel musí prokázat všeobecné znalosti (dokladem o dokončení střední školy), znalosti v rozsahu odborného minima stanoveného prováděcí vyhláškou pro vyšší stupeň odborné způsobilosti a nejméně čtyřletou odbornou praxi. Dále znalosti pojistných a zajišťovacích produktů nabízených na pojistném trhu z oblasti, která je předmětem jeho činnosti, schopnost provést analýzu konkurenčních produktů a nabídnout klientovi pojistný nebo zajišťovací produkt nejlépe vyhovující jeho potřebám a řádně mu jeho princip vysvětlit," vyjmenovává Kamil Chalupa z tiskového odboru České pojišťovny .
Tím to ale nekončí. Na rozdíl od dnešní praxe bude muset každý makléř po pěti letech od ukončení odborného studia nebo od vykonání odborné zkoušky, a pak po každých pěti následujících letech, také absolvovat doškolovací kurz. Je tudíž pravděpodobné, že všechny náklady s tím spojené zvýší i cenu jeho služeb.

Náklady rostou

Registr pojišťovacích zprostředkovatelů

Zapisují se do něj podle registračních čísel fyzické a právnické osoby, které splnily podmínky stanovené zákonem pro výkon činnosti jednotlivých kategorií zprostředkovatelů a samostatného likvidátora pojistných událostí, tedy i pojišťovacího makléře. Pokud jde o jeho předpoklady, musí mimo jiné splňovat podmínky stanovené pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti. Znamená to, že musí prokázat dokladem ukončení střední školy tj. získání všeobecných znalostí a dále odborné znalosti. Ty se prokazují dokladem o absolvování odborného studia na střední nebo vysoké škole nebo složením odborné zkoušky. Odborným studiem se rozumí studium zaměřené na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí. Registr vede a spravuje Ministerstvo financí ČR.

Klient není odkázán napospas trhu, neboť má možnost zažalovat makléře o náhradu škody (tuto možnost ovšem měl i podle staré zákonné úpravy). A to pokud zjistí, že mu nevypracoval optimální plán jeho potřeb a neinformoval ho jak na začátku, tak i v průběhu pojistné smlouvy o všem, co je k rozhodování potřeba. Makléři i agenti budou mít v budoucnu mnohem větší zodpovědnost za své činy, proto byl změněn i systém pojištění profesní odpovědnosti makléře. Zatímco stávající úprava počítala s pojistnou částkou 5 milionů Kč, nový návrh stanoví limit pojistného plnění nejméně na sumu 1 milionu eur, což je v aktuálním přepočtu zhruba 32 milionů Kč na každou pojistnou událost. Bude-li makléř čelit více žalobám najednou od jednoho člověka, může poškozený počítat v jednom roce s částkou maximálně do hodnoty 1 500 000 eur (zhruba 48 milionů Kč, vždy se pro přepočet použije kurz posledního říjnového dne pro celý následující rok).

Cena pojištění se bude odvíjet od pojistné částky, obratu makéře a předmětu jeho činnosti. Podle Ivana Špirakuse, místopředsedy Komory pojišťovacích makléřů, tak například středně velká makléřská firma (na provizích získává ročně zhruba 5 milionů Kč, tzn. uzavře pojistky za asi 30 milionů Kč) za pojištění profesní odpovědnosti zaplatí zhruba 100 000 Kč za rok. Menší firmy (s provizemi zhruba 2 miliony Kč) zaplatí na pojistném asi 60 až 70 tisíc Kč ročně. "Spolu s vysokými náklady na školení růst pojistného některé firmy finančně neutáhnou a zkrachují," dodává Špirakus. Navíc se cena pojištění bude odvíjet také podle škodního průběhu, s kterým zatím nejsou zkušenosti. "Pokud ten bude vysoký, pojistné ještě vzroste. Například ve Velké Británii činí 5 % příjmů," uvádí Špirakus.

Co nového musí udělat pojišťovací zprostředkovatel?

Dokladovat finanční a morální bezúhonnost a beztrestnost.
Před uzavřením smlouvy pečlivě zdokumentovat jednání s klientem, včetně odůvodnění svých doporučení.
Nebude zřejmě moci nabízet služby jen jedné pojišťovny, pokud bude na "volné" noze.

Pojišťovny opatrně připouštějí, že náklady na nové proškolení vlastní sítě zaměstnanců půjdou do stovek tisíců. To by se mohlo nakonec podepsat na účtenkách zprostředkovatelů. Je sice pravdou, že i v novém zákoně zůstává možnost jeho placení pojišťovnou, nově se však zavádí možnost domluvit placení služby zprostředkovatele přímo pojistníkem.
Pojišťovací ústavy se neobávají toho, že by armáda o zhruba třiceti tisících členech mohla kvůli novým pravidlům, a nutno dodat, že mnohem přísnějším než doposud, prořídnout. Ivan Špirakus ale není příliš optimistický: "V důsledku přijetí novely může počet agentů i makléřů klesnout. Je totiž pravděpodobné, že mnoho z nich vstoupí jako vázaní zprostředkovatelé pod ochranná křídla pojišťoven." Neovlivní to ale kvalitu služeb? Právě makléři jsou totiž nejvíce kvalifikovanou skupinou pojišťovacích zprostředkovatelů – jejich doporučení musí být založeno na komplexní analýze podmínek na trhu (viz výše).

Smyslem všech výše popsaných úprav má být podle českých zákonodárců jedno – zamezit některým nekalým činnostem na peněžním a kapitálovém trhu, především zatrhnout často jednorázově nabízené služby. Tíha rozhodnutí, komu svěřit ochranu svého zdraví, majetku či života, však zůstává i po novele na investorovi. Je nicméně důležité, že ten, který mu obchod zprostředkovává, je osobou důvěryhodnou a osobou, která musí splňovat určité podmínky. Každý, kdo chce mít registraci, musí splňovat zákonem dané povinnosti, mezi něž patří: výpis z rejstříku trestů a obchodního rejstříku, doklad o bezdlužnosti a potvrzení o odborné způsobilosti.

Co si myslíte o navrhované úpravě? Uvítáte chystané změny, nebo podle vás nic důležitého nepřinesou? Jaké máte zkušenosti s pojišťovacími zprostředkovateli?
Další články tohoto autora:
Peníze.CZ redakce www.penize.cz

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku