Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 20.1.2004
Svátek má Ilona
  Výběr z vydání
 >ARCHITEKTURA: Nová stavba v centru Prahy
 >TÉMA: Ovlivnila by výstavba úložiště život v Budišově?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Případy majora Zemana II
 >KOSMONAUTIKA: Vize o Měsíci - tak přece jen poletíme!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do kina na Nesnesitelnou krutost
 >PSÍ PŘÍHODY: Známky jara zatím nic moc
 >EKONOMIKA: Zastaví firemní výsledky růst akcií?
 >MEJLEM: Vtipy
 >NÁZOR: Paradox opičí lásky
 >SVĚT: Atlantická halekačka (1)
 >ZE ŽIVOTA: Internetový obchod.
 >INFO: Astronomická korespondenční soutěž 2004
 >TÉMA: Nebojme se úložiště radioaktivního odpadu!
 >FOTOMOMENTKA: Šel za Julií, ale rozmyslel si to?
 >TÉMA: Nejen muži budou lovnou zvěří

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
20.1. TÉMA: Ovlivnila by výstavba úložiště život v Budišově?
kolektiv autorů

Následující článek byl původně napsán pro čtenáře Budišovského zpravodaje na téma úložiště radioaktivního odpadu.

Ovlivnila by výstavba úložiště život v Budišově?
Zatímco na veřejnosti se SÚRAO prezentuje profesionálně zpracovanými letáky, jež sice připouštějí, že výstavba úložiště může život ve vybrané lokalitě ovlivnit, ale možné negativní dopady bagatelizují, na jeho internetových stránkách (www.surao.cz) je informací podstatně více. Najde-li člověk dostatek trpělivosti, aby se vysoce odbornými texty (cca 2000 stran) prokousal, je odměněn mnoha překvapeními. Na následující perly upozornil redakci zpravodaje MUDr. Šútovský. Text psaný proloženým písmem je doslovnou citací z části dokumentace nazvané Referenční projekt. Ten slouží jako rámcový popis cílového stavu v zatím hypotetické lokalitě. Skutečnost může být jiná, pravděpodobně horší, protože zatímco projekt počítá s množstvím odpadů, vyprodukovaným v Dukovanech a Temelíně za 30-40 let provozu, výsledný objem bude zřejmě větší - zatím nikdo u nás (na rozdíl třeba od Německa) neuvažuje o tom, jak a kdy budou jaderné elektrárny odstavovány, naopak, pan ministr Urban se nám zřejmě chystá nadělit ještě nějaké další reaktory. Vložený komentář je redakční.
kap.1.4.8.: Předpokládá se možný částečný zásah do lesních porostů, takže kromě kácení náletových dřevin bude nutné vyjmutí odpovídající plochy staveniště z lesního půdního fondu. Rozsah nutného kácení porostů bude záviset i na možnostech napojení komunikací na silniční a železniční síť.
kap.1.4.9.: Celkově lze předpokládat pro výstavbu vlastního úložiště trvalý zábor půdy 29,5 ha., přičemž bude pravděpodobně převažovat zemědělská půda nižší bonity.
kap.1.4.10.: Předpokládané požadavky na územně technické podmínky a koordinace: Silniční příjezd na staveniště (komunikace v kvalitě silnice II. třídy ze dvou protilehlých stran areálu). Železniční příjezd na staveniště (vlečka s únosností trati odpovídající zátěži těžké nákladní přepravy). Elektrické vedení VN. Napojení na celostátní telefonní síť. Odvodnění srážkových vod ze zpevněných ploch areálu, čerpaných důlních vod a přečištěných odpadních vod.
Takže kácení a rozsáhlé stavební práce na území přírodního parku.
kap 1.4.11: Bilance zemních prací - očekává se skrývka cca 170 tis. m3 zeminy. Část tohoto objemu bude deponována na místě k ozelenění ploch po ukončení výstavby a pro rekultivaci pozemků po ukončení provozu a vyřazení stavby. Zbývající zemina bude poskytnuta na vhodné rekultivace jiných, méně kvalitních pozemků v blízkém okolí stavby. Nakládání s rubaninou - vzhledem k vysoké kvalitě těžené horniny je možné zavést přidruženou výrobu kameniva vhodného pro stavebnictví. Tímto způsobem bude zhodnocena významná část produkce a průběžný odvoz sníží nároky na skládkové prostory. Štěrk potřebný pro konečné uzavření úložiště po ukončení provozu bude ukládán na přilehlém depóniu a zahrnován zeminou tak, aby byly vytvářeny zatravněné terénní vlny částečně kompenzující zásahy do krajiny.
Podrobná bilance výlomových prací
Celkový výlom HÚ 100% 1 615 339 m3
Úvodní důlní díla - jámy 5,4% 87 608 m3
Nádraží a komory horizont - 500 m7,2% 116 906 m3
Ukládání VJP, celkem:
* I. etapa - 400 979 m3
* II. etapa - 386 550 m3 75,9% 1 228 317 m3
* III. etapa - 440 795 m3
Objem Velké pyramidy v Gíze je něco přes 2 miliony metrů krychlových, má-li být u nás vytěženo 1,6 milionu metrů krychlových, můžeme se na Budišovsku dočkat podobné dominanty. Nebo lépe: Z tohoto množství žuly lze vyrobit cca 445 milionů klasických dlaždic o rozměru 30×30×4 cm a vydláždit jimi plochu o rozměru 8×5 kilometrů. Nebo postavit repliku Velké čínské zdi o výšce 6 metrů a délce 54 kilometrů.
kap.1.4.13. Napojení na dopravní sítě
Napojení na železniční síť je provedeno železniční vlečkou, která je součástí investiční akce výstavby úložiště. Vlečka prochází železniční vrátnicí a uvnitř areálu je rozdělena na kolejiště do průmyslové a do aktivní zóny.
Napojení na silniční síť je rovněž provedeno v rámci přípravy k výstavbě úložiště. Přípojka na nejbližší státní silnici je rozbočena a vedena ke dvěma protilehlým vrátnicím průmyslové zóny areálu.
kap.1.4.14. Nároky na pracovní síly, dopravu osob a veřejné služby
Nároky na pracovní síly budou po dobu provozu úložiště proměnlivé dle probíhající fáze. Předběžně je uvažováno s počtem 303-363 pracovníků.
Doprava pracovníků bude zajištěna autobusovými spoji. Pro individuální dopravu se počítá s dostatečnou parkovací plochou před areálem úložiště.
Takže spousta pracovních příležitostí? Asi ano, ale pro koho? Prováděly by stavební práce místní firmy nebo spíš velké společnosti? Kolik Budišováků se chce rekvalifikovat na horníky? Bude těch tři sta pracovníků bydlet třeba na zámku a chodit nakupovat k panu Šabackému? Asi ne, protože dojíždět budou nejspíš odjinud a parkovat při tom na té dostatečné parkovací ploše.
kap.2.1.1.1: Pro potřeby Referenčního projektu budeme vycházet ze značně konzervativního předpokladu, že systém inženýrských bariér by měl zajistit splnění legislativních kritérií i bez účasti podsystému hostitelského prostředí; přesněji pro tento účel se předpokládá, že nikdy nebude možno dokázat přijatelnou úroveň nejistoty při popisu jak prostorově tak i časově heterogenního přírodního prostředí, a proto za hlavní funkci hostitelského prostředí považujeme zajištění příznivého prostředí pro systém inženýrských bariér (toto platí pouze pro uvažované puklinové granitoidní prostředí).
Přeloženo do srozumitelného jazyka: SÚRAO neručí za to, jak se bude chovat geologické prostředí v následujících staletích a tisíciletích, spočítat se to ani nedá. Ručí tedy pouze za kvalitu uměle vybudovaných bariér. Až nám na našem území najde nějakou lidskou stavbu, která vydržela řekněme deset tisíc let, budeme mu věřit, že něco takového dokáže postavit i u nás.
kap. 2.1.1.2: Výsledky analýzy rizika pro referenční HÚ v hypotetické lokalitě
V návaznosti na výsledky bezpečnostní analýzy uvedené v kap. 2.1.1 byl stanoven průběh rizika radiačních účinků U-238 na lidský organizmus. Na základě údajů z databáze IRIS jsou pro U soli dokumentovány pouze nekarcinogenní účinky pro orální příjem. Referenční dávka pro ingesci je podle této databáze 0,03 mg/(kg.d). Na základě vztahu (2.11) a koncentrace U-238 v biosféře byl stanoven průběh indexu HI. Pokud by graf na obr. 2.10 odpovídal výsledkům analýzy rizika pro HÚ v konkrétní lokalitě, byla by kritická hodnota indexu nebezpečnosti překročena o několik řádů v téměř celém sledovaném časovém horizontu. Z tohoto důvodu je nutné na tomto místě zopakovat konstatování z kap. 2.1.1.1, že všechny uvedené kvantitativní výsledky nelze považovat za směrodatné v dalších etapách Programu z důvodu značně omezených znalostí o vlastnostech a chování úložného systému ve vzdálených časových horizontech, které jsou dostupné v současné etapě Programu vývoje HÚ VJP a RAO v podmínkách ČR. Uvedené výsledky nelze proto interpretovat jako vědecký doklad o principiální nebezpečnosti a nerealizovatelnosti projektu, ale pouze jako ukázku požadovaných výstupů z této části dokumentace EIA, která bude muset být vypracována pro konkrétní lokalitu HÚ.
Překlad: Protože naše znalosti vlastností a chování úložného systému ve vzdálených časových horizontech jsou nedostatečné, nemá cenu se možnými riziky zabývat.
kap.2.2.: Nejvýznamnější radiační efekt může být způsobem odvětráváním radonu z výdušné jámy úložiště v závislosti na výskytu v těžené hornině.
A je to tady! Vysmívaný radon přece jen nebude jen tak nějakým zanedbatelným faktorem, naopak může způsobit "významný radiační efekt"!
kap.3.1.: V současnosti lze předpokládat, že kvalita ovzduší v lokalitě může být význačně ovlivněna v období výstavby úložného systému v důsledku navýšení prašnosti a emisí při výstavbě HÚ a zatížení emisemi z liniových zdrojů.
Předběžně lze očekávat negativní vlivy srovnatelné se známými vlivy z provozu dolů a kamenolomů s produkcí odpovídající objemu těžené horniny při výstavbě úložiště.
kap. 3.3.: Výstavbou HÚ může dojít ke změně charakteru lokality. Zejména v důsledku výšky plánovaných nadzemních objektů (cca 55 m) se tyto mohou stát dominantou území. Přesnější odhad vlivů na utváření krajiny a topografii bude ale možné až po výběru lokality HÚ.
Jak vysoká je naše kostelní věž? Kolik měří vodojem u silnice ke Kojatínu? Chtělo by to novou, ještě vyšší okrasu!
kap.5.1.: Výstavba HÚ ovlivní silniční a železniční dopravu vcelém regionu. Konkrétně se bude jednat o zvýšenou intenzitu dopravy po komunikacích, zejména v době výstavby a po železnici době výstavby a provozu HÚ z důvodu dopravy osob, zařízení, materiálů, VP a RAO do areálů HÚ.
kap.5.3.: Realizace HÚ významně ovlivní estetické kvality a rekreační využití krajiny. Stupeň tohoto ovlivnění je ale závislý na původních estetických kvalitách území a jeho rekreačním využití před zahájením výstavby HÚ a z tohoto důvodu může být detailněji specifikován až po výběru vhodné lokality HÚ. Estetické aspekty lze částečně eliminovat architektonickým řešením vycházejícím z charakteru krajiny, omezením dominantních prvků a omezením prvků typických pro průmyslové stavby. Vliv na případné rekreační využívání blízkého okolí bude záviset významně i na dopadu psychologických aspektů.
kap.6.2.: Zatížení okolního prostředí hlukem je možné předpokládat zejména při výstavbě HÚ, kdy bude zvýšen provoz stavebních mechanizmů a silničních event. železničních dopravních prostředků. Dominantní vliv lze očekávat v důsledku případného provozu drtičky těžené horniny.
Občané Budišova by si měli uvědomit, že v případě rozhodnutí o započetí výstavby je pravděpodobný dramaticky pokles ceny místních nemovitostí. Nyní všichni vlastníme nemovitost v "rekreační oblasti". Ovšem, brzy můžeme namísto toho vlastnit nemovitost v "bezprostřední blízkosti úložiště radioaktivního odpadu". Dovedete si představit potencionálního kupce? Cena stavební parcely v Budišově dnes dosahuje až dvou set korun za metr čtvereční, v Dukovanech je to korun dvacet pět. Proč asi?
kap.7.1.: Nelze vyloučit nutnost výkupu jednotlivých nemovitostí zasahujících do potřebného záboru půdy pro vlastní stavby a zařízení staveniště. Legislativní požadavek na vymezení zóny havarijního plánování bude mít dopady pouze organizačního charakteru. Přesto je celkově možno předpokládat velkoplošný vliv HÚ na krajinu jako významný.
Možná si ale naše pozemky koupí SÚRAO.
kap.8.2.1.: Negativní účinky stavby na obyvatelstvo, životní prostředí a na kulturní hodnoty krajiny spočívají v dlouhodobém záboru zemědělské a částečně i lesní půdy, zatížení obyvatelstva dopravním ruchem v období výstavby, a estetickém zásahu do krajiny. Neopomenutelné jsou rovněž sociální a psychologické důsledky výstavby v některých místně a zájmově vyhraněných.
Bez komentáře. Stylistické chyby ponechány záměrně.
Na závěr drobný námět k zamyšlení pro ty spoluobčany, kteří od celého projektu očekávají příliv financí do obecního rozpočtu. SÚRAO je podle svého statutu organizační složkou státu, což znamená, že jeho hospodaření podléhá přísným pravidlům. Na dotace do obecních rozpočtů (natož na pozlacení domovních klik v Budišově, jak jsme se už taky kdesi dočetli) nemá ve svých nákladech vyčleněnu ani korunu, zato na propagandu asi patnáct milionů ročně. Netřeba ji tedy dělat za ně. Provozovatelům jaderných zařízení platbu nějakých kompenzací obcím žádný zákon neukládá, záleží tedy jen na nich. O vysychajících příspěvcích (ČEZ jako svým způsobem soukromá firma tyto dotace na rozdíl od SÚRAO poskytovat může) pro obce v okolí Dukovan by nám jistě místní mohli mnohé vyprávět. Odkazujeme rovněž na vystoupení tiskového mluvčího JE Dukovany, pana Spilky, v Jihomoravském večerníku v říjnu t. r., případně na rozhovor s ředitelem Kouklíkem v MF Dnes ze dne 15. 11. 2003. Proč by měla jaderná elektrárna někomu přispívat, vždyť oni jsou přece firma jako každá jiná a ostatní to taky nedělají, že?
Vybral MUDr. Igor Šútovský, Ph.D., upravil Jiří Horák
Další články tohoto autora:
kolektiv autorů

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku