Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 17.2.2004
Svátek má Miloslava
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Vládní chaos na pokračování
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Válka s podkolenkami
 >EKONOMIKA: Předpokládaný růst na sledovaných trzích
 >FUTUROLOGIE: "Mozek" už bude mít opravdu kdeco.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do kina / Velká ryba
 >PSÍ PŘÍHODY: Holt, budí respekt
 >ARCHITEKTURA: Stavební práce na Pražském hradě
 >NÁZOR: Proč platit školné na VŠ
 >FEJETON: O kupcích a sponzorech
 >GLOSA: Není řešení aneb všechny cesty vedou do ...
 >NÁZOR: Amatérismus v politice
 >NÁZOR: Problémy a paradoxy našich dvou levicových stran.
 >Společné prohlášení Českého plavebního a vodocestného sdružení a Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR
 >POSTŘEH: O oživování
 >SVĚT: Atlantická halekačka (4) - Černobílý svět

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
17.2. Společné prohlášení Českého plavebního a vodocestného sdružení a Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR


České plavební a vodocestné sdružení je uskupení všech významných odborníků v ČR pro vodní dopravu, vodní hospodářství, hydrologii a projektování vodních staveb jak z vědecké obce, tak z řad projektantů, vodohospodářů, příslušné státní správy i provozovatelů vodní dopravy. Představuje tak bezpochyby nejvíce fundovaný a kvalifikovaný soubor znalostí a názorů na problematiku vnitrozemských vodních cest a vnitrozemské plavby.
Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR sdružuje všechny největší zaměstnavatele v dopravním oboru vnitrozemské vodní dopravy, tj. rejdařství, přístavy, loděnice, projektanty a další subjekty, působící v dopravě. Představuje tak nepochybně jediný ucelený soubor praktických znalostí a zkušeností z tohoto dopravního oboru, znalosti podnikání, ekonomiky, financování a obchodu v podmínkách dnešního dopravního trhu severozápadní Evropy.
Členové uvedeného sdružení i sekce se znepokojením sledují mohutnou mediální kampaň, probíhající v posledním období v České republice s cílem znemožnit dokončení výstavby českých vnitrozemských vodních cest, konkrétně zlepšení splavnosti na Labi mezi Ústím n/L a státní hranicí ČR/SRN. Kampaň, ve které se výrazně angažuje Ministerstvo životního prostředí ČR a různé ekologické iniciativy, je překvapivě podporována veřejnoprávní televizí a nachází prostor v tisku i rozhlase. Ústředním motivem kampaně je tvrzení o zničení přírody na jedné straně a o zbytečnosti a neekonomičnosti záměru na druhé straně. Základem pro všechna tvrzení o hrozbě zničení přírody jsou zcela nekonkrétní a obecné proklamace ekologů a pracovníků z resortu MŽP a podřízených institucí. Základem pro tvrzení o zbytečnosti a neekonomičnosti záměru jsou pak údajně odborné informace Ing. Jaroslava Kubce, CSc., které jsou však pouze jeho osobními názory. Již vícekrát bylo exaktně prokázáno, že jeho návrhy jsou technicky nerealizovatelné a z hlediska ochrany životního prostředí krajně nevhodné a nepřijatelné. Nejširší odborná veřejnost, která má s nereálnými návrhy Ing. Kubce dlouhodobé zkušenosti, jeho svérázné argumenty proto v celé šíři odmítá a plně se staví za urychlenou realizaci investice "Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe v úseku od Střekova po státní hranici ČR/SRN - zadání MDS ČR 1999, aktualizace 2002".
Jsme přesvědčeni, že realizací stavby, která po sedmi úpravách projektu představuje maximální kompromis mezi funkčností stavby a ochranou životního prostředí, bude dosaženo pro společnost žádoucích následujících přínosů:
· česká vnitrozemská plavba bude schopna celoročního provozu a tím se umožní zvýšení objemů přeprav po Labi postupně až na trojnásobek dnešního objemu, s efektem levnějších přeprav s podstatně nižšími externími náklady (tj. nižší poškození životního prostředí, nižší úrazovost a nižší spotřeba energie),
· svým trvalým působením na dopravním trhu severozápadní Evropy splní plavba svoji strategickou roli, tj. příznivé snižování cen cizí železnice i autodopravců pro miliony tun českého exportu a importu tak, jak to česká plavba zajišťuje pro Českou, dříve Československou republiku již 82 let.
K doložení našeho tvrzení existuje dostatek odborných posudků, expertíz a jiné dokumentace. Výstavba vodních cest má široké mezinárodní souvislosti, je jedním ze dvou pilířů evropské dopravní politiky a v souvislosti se vstupem do Evropské unie nás k tomu zavazují mezinárodní dohody, rozhodnutí Rady evropských společenství i Evropské komise. Při této příležitosti je vhodné uvést, že koncem minulého roku německá strana protokolárně potvrdila, v návaznosti na rozhodnutí spolkové vlády, že plavební podmínky na německém úseku Labe budou udržovány v takovém stavu, který zajišťuje plavební hloubku 1,60 m, tj. ponor plavidla 1,40 m po dobu průměrně 345 dní v roce. Plavební ponor 1,40 m, který má být zajištěn na českém úseku vodního toku Labe připravovanou výstavbou předmětných dvou plaveních stupňů, je tedy plně v souladu se záměry německé strany a je ho proto třeba co nejdříve zabezpečit.
Jedním z nejdůležitějších argumentů pro rozvoj vodní dopravy je očekávaný nárůst přeshraničních přeprav z/do České republiky o 137 % do roku 2015 s těžištěm právě ve IV. transevropském dopravním koridoru podél vodního toku Labe. Případné ukončení vodní dopravy, v případě nerealizování předmětné investice, při téměř vyčerpané kapacitě železniční dopravy tak bude znamenat výrazný nárůst silniční dopravy na hranici kolapsu. Vzhledem k pětinásobné produkci exhalací silniční dopravou oproti vodní dopravě je udržení přeprav na labské vodní cestě významným opatřením k ekologizaci části přeprav s ohledem na životní prostředí a je v souladu s filosofií udržitelného rozvoje společnosti.
Vyzýváme proto vládu České republiky a obě komory Parlamentu České republiky, aby v zájmu naší země a v zájmu budoucího vývoje české ekonomiky neprodleně přijaly příslušná rozhodnutí pro zahájení přípravných prací na uvedené investici. Existence české vnitrozemské plavby může rozhodnout o příštím tempu rozvoje země, případně o podobě České republiky jako evropské země 2. kategorie.

V Praze dne 10.2.2004.

Doc. Ing. Pavel Jurášek, CSc. v.r. Ing. Miloslav Černý v.r.
předseda Českého plavebního a předseda předsednictva Sekce vodní dopravy a
vodocestného sdružení viceprezident Svazu dopravy ČR
Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku