Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 9.3.2004
Svátek má Františka
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Atlantická halekačka (5): Zakázat zákony a bude pokoj!
 >ARCHITEKTURA: Pražský hrad známý a neznámý
 >NET: Kup si známku, blbečku!
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Nejradostnější svátek
 >PSÍ PŘÍHODY: Bahenní lázeň
 >MÉDIA: Český tisk: kdo je hříšníkem?
 >NÁZOR: Stal se Verheugen euroskeptikem?
 >POLITIKA: Menšinová vláda ČSSD je cestou k prohře
 >POLITIKA: Bezdomovci veřejnými činiteli
 >VÝSTAVA: Kozy - obrazy Káji Saudka
 >POSTŘEH: O pití
 >PENÍZE: Odpočítáváme daňový silvestr 2003
 >POLITIKA: Dva iniciátoři Ženevské výzvy odpovídají
 >FEJETON: Rozhovor s T.G.M.
 >FEJETON: Mimóza, MDŽ a jaro

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
9.3. PENÍZE: Odpočítáváme daňový silvestr 2003
Simona Plischkeová

Většina zaměstnanců daňové přiznání vyplňovat nemusí, o jejich daňovou povinnost se totiž stará zaměstnavatel. Klidní tedy mohou být všichni ti, kteří měli v loňském roce příjmy jen od jednoho nebo několika po sobě jdoucích zaměstnavatelů a ve svém zaměstnání podepsali přihlášení k dani. Kromě toho u nich platí, že neměli současně jiné příjmy vyšší než 4 000 Kč vyjma těch, které jsou zatížené srážkovou daní (např. úrok z vkladu na vkladní knížce, dividendy z držby akcií tuzemské akciové společnosti, podíly na zisku) nebo jsou od daně osvobozeny (např. běžný prodej automobilu nebo domu, který nesloužil ke spekulaci či dosažení zisku).

Všichni zaměstnanci, kteří uvedené podmínky nesplňují a například měli v roce 2003 příjmy od více zaměstnavatelů najednou, pracovali na vedlejší poměr, pobírali odměny za činnost v představenstvu nebo dozorčí radě, do 15. února 2004 nepožádali svého zaměstnavatele o zúčtování roční daně nebo uplatňují některé odčitatelné položky, např. úroky z hypotéky, vyplňují daňový formulář typu A.

Komu se nelení ve sféře soukromé, tomu se růžoví v oblasti daňové

Daňové prohlášení musí odevzdat každý, kdo v loňském roce pravidelně či nepravidelně podnikal, pronajímal, pracoval na vedlejší pracovní poměr, investoval do cenných papírů, prodával ovoce ze svojí zahrádky apod. Týká-li se to vás, daňová povinnost nastává, pokud váš loňský roční příjem přesáhl 10 000 Kč (opět kromě příjmů od daně osvobozených nebo vybíraných srážkou).

Stáhněte si daňový formulář!

Chcete vyplnit přiznání k dani v klidu domova a ušetřit si cestu na 'berňák'? Finanční úřady jsou povinny přijmout přiznání na formuláři vytištěném z počítačové tiskárny. Máme pro vás formulář A i formulář B včetně pokynů k jejich vyplnění!

V takových případech potřebujete nejčastěji používaný formulář typu B - podle odhadů ministerstva financí by ho mělo vyplnit zhruba 90 % poplatníků. Růžovou složku jste povinni odevzdat i v případě, kdy váš roční příjem z výše uvedených činností sice nedosáhl 10 000 Kč, ale vykázali jste ztrátu.
Zdaňovat naopak není nutné autorský honorář, pokud činil méně než 3 000 Kč měsíčně a výhry do 10 000 Kč.

Výpočet daně krok za krokem

Zásadní částkou pro správný výpočet daně je tzv. základ daně. Ten určuje daňové pásmo a následně i výslednou daň. Zjednodušeně vyjádřeno jde o součet dílčích základů daně zjištěných podle paragrafů 6 - příjmy ze závislé činnosti, 7 - příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 8 - příjmy z kapitálového majetku, 9 - příjmy z pronájmu a 10 - ostatní příjmy zákona o daních z příjmů. Do výdajů započítáváte i odvedené platby na sociální a zdravotní pojištění.

Problémy s odpočty na životní pojištění

Pojišťovny letos použily ve vystavování potvrzení pro daňový odpočet nejednotný postup. Jaké komplikace to nese, se dozvíte v článku Připraví vás pojišťovna v dobré víře o 11 tisíc?

Takto vypočítaný základ daně můžete dále snížit pomocí tzv. odčitatelných položek podle § 34 (např. daňová ztráta za předchozí zdaňovací období) a podle § 15, který určuje velikost nezdanitelného základu daně. Jde například o "odpočet na poplatníka", který může využít každý, a další položky, které lze odečíst pouze při splnění konkrétních podmínek. Co a kolik můžete legálně "srazit", naleznete v tabulce, pozornost věnujte zejména dole uvedeným doprovodným podmínkám.

Přehled odčitatelných položek pro zdaňovací období 2003
Odpočet na Podmínky odpočtu Výše odpočtu (Kč/rok)
poplatníka žádné 38 0401
každé vyživované dítě

a) nezletilé dítě nebo soustavně se připravující na výkon povolání (max. 26 let), žije s poplatníkem ve společné domácnosti
b) pokud je dítě ZTP/P2
23 520

47 040
manžela (manželku) a) žije s poplatníkem v domácnosti a nemá vlastní příjmy přesahující 38 040 Kč/rok 21 720
b) pokud je manžel/ka ZTP/P2 43 440
studenta

poplatník se prezenční formou studia připravuje na budoucí povolání (max. 26 let, student doktorského programu max. 28 let)
11 400

průkaz ZTP/P poplatník je ZTP/P2 50 040
plnou invaliditu poplatník pobírá plný invalidní důchod 14 280
částečnou invaliditu poplatník pobírá částečný invalidní důchod 7 140
poskytnuté dary
na prospěšné účely fyzickým i právnickým osobám, (vykazuje se roční souhrn částek),
za dárcovství krve získáte možnost odpočtu
2 000Kč
min. 1 000 nebo 2 % základu daně, max. 10 % základu daně
soukromé životní pojištění zaplacené pojistné3 max. 12 000
odpočet úroků z úvěru úroky ze stavebního spoření, pokud byla půjčka využita k vytvoření či nákupu nové bytové jednotky
úroky z hypotéky na financování bytových potřeb4
max. 300 000
penzijní připojištění zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státní podporou snížené o 6 000 Kč5 max. 12 000

1Na základní odpočet z daně, 38 040 Kč, mají nárok všichni plátci vyjma starobních důchodců u nichž starobní důchod činí více než 38 040 Kč ročně. Nepřevyšuje-li starobní důchod tuto částku, může důchodce uplatnit odpočet jen ve výši snížené o vyplacené částky starobního důchodu. Podmínkou je pobírání starobního důchodu k 1. 1. kalendářního roku.
2je držitelem průkazu “zvlášť těžce postižený s průvodcem“
3Odpočet je podmíněn dvěma časovými podmínkami - výplata pojistného musí proběhnout nejdříve po uplynutí 60 měsíců od uzavření pojistné smlouvy a zároveň věk při výplatě musí být alespoň 60 let. Pokud nesplníte některou z podmínek a uplatnili jste odpočet pojistného, musíte jej uvést jako příjem podle § 10 v daňovém přiznání. Jestliže tedy máte životni pojištění od roku 1999 a v září 2003 jste ukončili smlouvu, musíte v daňovém přiznání za rok 2003 uvést všechny uplatněné odpočty jako příjem. Jinak se jedná o daňový únik.
4
Pokud použijete úvěr ke krytí nebytových potřeb definovaných v odstavci 10 a využijete úroky ke snížení základu daně, dopouštíte se daňového úniku. Při kontrole může správce daně uložit pokutu a vyměřit novou daň. Jestliže navíc čerpáte státní příspěvek k hypotečnímu úvěru a použijete ho v rozporu se zákonem k financování nebytových potřeb, může po vás chtít finanční úřad jeho vrácení.
5 Odečíst lze část měsíční úložky převyšující 500 Kč, max. 12 000 Kč ročně. Maximální daňové úlevy tedy dosáhnete při měsíční úložce ve výši 1 500 Kč.

Uplatněním odpočtů z tabulky dostanete konečný základ daně, který se zaokrouhluje na stokoruny dolů. Zjistíte, do jakého daňové pásma spadáte a vypočtete dílčí daň z příjmu. Pokud můžete uplatnit slevy na dani (podle § 35, například částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností), snížíte dílčí daň z příjmu o příslušnou částku. V opačném případě berete dílčí daň z přijmu jako konečnou, tzn. částku, kterou zaplatíte státu. Vyhraným bojem s růžovými formuláři ale stále ještě nejste na konci, bitvu rozhodující totiž představuje správně daň zaplatit. Konkrétní způsoby s podrobnými pokyny, přinášíme v článku Dorazí vaše peníze na finanční úřad?

Příští daňová přiznání ve znamení velkých změn!

S platností od 1. 1. 2004 došlo k zavedení minimálního vyměřovacího základu pro pojistné a daň z příjmu. Jak toto ovlivní odvod daně z příjmu příští rok? Čtěte v článku Reforma versus peněženky živnostníků!

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je 31. březen, využijete-li však služby daňového poradce (kterého zplnomocníte) a platnou plnou moc doručíte do konce března příslušnému finančnímu úřadu, získáte další tři měsíce pro odevzdání daňového formuláře k dobru. Za údaje, které se na růžovém formuláři ocitnou, ovšem vždy a plně ručíte vy.

Málokdo z nás platí daně rád, a tak se ve snaze odvést do státního rozpočtu co možná nejméně spíše snažíme tu a tam zmenšit příjem nebo naopak zvýšit náklady. Tato taktika ovšem může být úspěšná jen do doby, než potřebujeme úvěr. Pak nám totiž nízké příjmy mohou znemožnit potřebnou finanční injekci získat.

Odevzdali jste již daňové přiznání? Jste spokojeni s výší daně? Využíváte služeb daňového poradce, nebo vyplňujete daňové přiznání sami? Uvítali byste možnost elektronického podání daně?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku