Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 6.3.2004
Svátek má Miroslav
  Výběr z vydání
 >LIDŠTINY: Proč existuje Mezinárodní den žen.
 >PŘÍRODA: Máte doma orchideje?
 >EKOLOGIE: Teplo z hlubin vytápí český Děčín
 >INFO: Zasaď LÍPU - strom pro Evropu
 > MOBY DICK: Nositelem klíčového know-how
 >PENÍZE: Podniky v EU: svoboda podnikání
 >SPOLEČNOST: Fenomenální Harry Potter
 >ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU: Střet britských delegátů Konventu
 >NÁZOR: Havel si svůj život poplival sám
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - sovětské filmy
 >PSÍ PŘÍHODY: Ranní ptáče
 >ZAMYŠLENÍ: Poslední věci člověka
 >GLOSA: Mobil má, ale zná divadlo?
 >MÉDIA:Aktualizovaná digitální Koncepce v nejistotě.
 >POLITIKA:Jak jsme jednali v Bruselu ?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
6.3. EKOLOGIE: Teplo z hlubin vytápí český Děčín
Vítězslav Kulich

Teplo z hlubin vytápí podstatnou část severočeského města Děčín, ve kterém byl v září roku 2002 uveden společností TERMO Děčín a.s. a MVV Energie CZ s.r.o. do provozu největší geotermální zdroj v Evropě.
Tato vysoce moderní teplárna využívající tepelný potenciál geotermální vody v pravobřežní části města Děčín byla oceněna Teplárenským sdružením České republiky jako "Projekt roku 2002 v systémech dálkového vytápění a chlazení".
Unikátní projekt centrálního zdroje zásobování teplem (CZT) nahradil v Děčíně dřívější sou-stavu dožitých kotelen na lehký topný olej a mazut a umožnil tím významně snížit emise ve městě, které patřilo mezi deset nejvíce znečistěných obcí v ČR. Původní emise pevných látek, zejména oxidu siřičitého, klesly téměř o 15 000 tun ročně.
Celkové náklady na realizaci projektu CZT zahrnujícího přípravné práce, geotermální vrt, stavbu zdroje, distribuční soustavy a přivaděče pitné vody do městského vodojemu přesáhly 550 miliónů českých korun. Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu vytvořil ze-jména kapitálový vstup společnosti MVV Energie CZ s.r.o. do TERMO Děčín a.s., investiční úvěr ve výši 274 miliónů českých korun poskytnutý HVB Bank Czech republic a grant Dán-ského království ve výši 30 miliónů českých korun. Státní fond životního prostředí ČR přispí-vá na částečnou úhradu úroků z poskytnutého investičního úvěru.
Projekt teplárny vypracoval Energoprojekt Praha, za přispění dánské konsultační firmy Bru-un & Sorensen (nyní COWI). Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila společ-nost ČKD PRAHA DIZ a.s. Stavba byla zahájena v říjnu roku 2000. První dodávky tepla začal zdroj poskytovat v červnu roku 2002 (z motorů) a srpnu roku 2002 (z tepelných čerpa-del). Kompletní dílo bylo předáno v září roku 2002.
Děčínská terma je obrovským podzemním jezerem, z něhož voda o teplotě kolem 30o C vytéká přirozeným přetlakem (cca 0,2 MPa) na povrch z hloubky cca 550 metrů. Vydatnost vrtu dosahuje 54 litrů za sekundu. Geotermální voda je pomocí tepelných čerpadel využívá-na k výrobě tepelné energie. Po vychlazení na cca 10° C splňuje po jednoduché úpravě po-žadavky na kvalitní pitnou vodu a je dodávána do městského vodojemu v objemu kolem 1 miliónů m3 ročně.
Centrální zdroj TERMO Děčín a.s. se skládá ze dvou tepelných čerpadel, dvou plynových kogeneračních jednotek a dvou špičkovacích plynových kotlů. Základní zatížení pokrývají tepelná čerpadla a kogenerační jednotky. Výrobní zařízení jsou zastoupena vždy po dvou, aby bylo dosaženo potřebné pružnosti při jejich využívání. V zimním období jsou provozová-na obě čerpadla, motory a jeden, výjimečně dva, kotle. V přechodném období obvykle pra-cuje jedno tepelné čerpadlo a větší či menší motor, v letním období pracuje jedno čerpadlo (v částečném zatížení) s menším motorem.
Průtok vody z vrtu lze měnit jen obtížně, proto je zdroj doplněn akumulátorem tepla (zrov-noměrnění zatížení provozu). Omezená pružnost využití geotermální vody z vrtu vylučuje také přerušovaný provoz tepelných čerpadel a motorů (start do špiček denního diagramu dodávek elektřiny do sítě), jak je jinak u kogeneračních tepláren běžné.
Síťová voda vratné větve o teplotě cca 55 °C (v zimě až 65 °C) se nejprve ohřívá pomocí systému tepelných čerpadel na teplotu cca 72 °C, následující další ohřev na cca 90 °C za-jistí topný výkon motorů. Kogeneračně vyrobená elektřina slouží především k pohonu kom-presorů tepelných čerpadel a ostatních oběhových čerpadel zdroje a distribuční sítě. Při výkonu nad cca 9 MWt další ohřev na max. 110 °C a zbývající potřebnou výkonovou kapa-citu dodávají špičkovací kotle, které mohou sloužit i samostatně jako záložní zdroj pro po-krytí celé potřeby sítě při výpadku tepelných čerpadel nebo motorů.
Celková dodávka tepla CZT v Děčíně dosahuje cca 280 TJ/r; z toho zhruba třetinu tvoří ge-otermální teplo. Účinnost zdroje, vyjádřená jako podíl tepla dodaný do distribuce a výhřev-nosti spotřebovaného zemního plynu v ročním souhrnu, dosahuje od 120 do 130 %.
Distribuční teplovodní síť má jmenovité parametry 110/65°C. Toto řešení oproti horkovod-nímu (s jinak obvyklou jmenovitou teplotou 130°C) umožňuje využít více tepla z tepelných čerpadel (ovšem za cenu vyšších investičních nákladů do distribučního potrubí).
Záměr vybudovat v Děčíně nový centrální zdroj tepla vznikl v 80. letech. V roce 1986 byla zahájena výstavba hnědouhelné teplárny s instalovaným výkonem 120 MW, která měla za-jistit výrobu tepla především pro plánovanou průmyslovou a bytovou zónu. Spuštění nového zdroje však zabránil silný tlak ekologů. V této době převedl stát tepelné hospodářství v Děčíně na okresní úřad a později město s podmínkou, že zde vznikne do roku 2003 nový ekologický zdroj. Přípravou tohoto projektu byla pověřena společnost TERMO Děčín a.s. založená v roce 1996. Na doporučení dánských expertů bylo rozhodnuto o výstavbě geo-termální kogenerační teplárny.
TERMO Děčín a.s. je dominantním dodavatelem tepla ve městě Děčín. Výnosy společnosti v roce 2002/2003 dosáhly 295 miliónů českých korun, zisk před zdaněním činil 12,564 milió-nů českých korun. MVV Energie CZ s.r.o. drží celkem 66,66 % TERMO Děčín a.s., město Děčín vlastní zbývajících 33,34 % akcií.
MVV Energie CZ s.r.o., vznikla 6. října 1993. Od roku 1999 je dceřinou společností koncernu MVV Energie AG. MVV Energie CZ s.r.o. vytvořila čtvrtý největší teplárenský holding v ČR. Přímo, prostřednictvím majoritního podílu, ovládá osm společností - sedm je teplárenských (Teplárny Brno, a.s., TERMO Děčín a.s., Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. Uherské Hradiště, Městské inženýrské sítě Studénka a.s., OPATHERM a.s.), jedna servisní (MVV enservis s.r.o.).
Konsolidované výnosy skupiny MVV Energie CZ za hospodářské období 2002/2003 činily 3 049 mil. českých korun (meziroční nárůst dosáhl 16%), konsolidovaný hospodářský výsle-dek skupiny po zdanění a vyloučení minoritních podílů činil 141 miliónů českých korun.

Hlavní parametry projektu
Tepelná čerpadla
výrobce York Refrigeration/Sabroe, Dánsko
počet jednotek 2
z toho každé s následujícími jmenovitými parametry
topný výkon 3 283 kWt
vlastní spotřeba 962 kWe
topný faktor 3,41
geotermální voda:
vstupní/výstupní teplota 30 / 10 °C
průtok 28,8 litrů/s
síťová voda CZT:
vstupní/výstupní teplota 55 / 72 °C
průtok 47 litrů/s
Každá jednotka sestává ze 4 kompresorů (2 v prvním a 2 ve druhém stupni), vloženého tla-kovodního okruhu, který odděluje pracovní médium kompresorů - čpavek od geotermální vody, a příslušných výměníků (výměník vložený okruh/geotermální voda, výparník topený vodou vloženého okruhu a kondenzátor chlazený síťovou vodou CZT).
Kogenerační jednotky
Výrobce Jenbacher, Rakousko
počet jednotek 2 (větší a menší)
jmenovité parametry:
Typ JMS 616 GS-N.L/C JMS 316 GS-N.L/C
příkon v zemním plynu 4 817 kW 2 116 kW
elektrický výkon 1 942 kW 803 kW
celkový topný výkon 2 092 kW 1 016 kW
síťová voda CZT:
vstupní/výstupní teplota 72 / 90 °C 72 / 90 °C
průtok 100 m3/h 48,6 m3/h
Kotle
Výrobce Loos, Rakousko / Německo
počet jednotek 2
z toho každý s následujícími jmenovitými parametry
Výkon 16 500 kWt
tepelná účinnost 96 %
Akumulace tepla
Systém zahrnující beztlakovou nádobu o objemu 800 m3, udržování inertního dusíkového polštáře nad hladinou, vybíjecí a nabíjecí výměníky a čerpadla.
Hlavní oběhová čerpadla
Čerpání oběhové vody je rozloženo do dvou stupňů: Tzv. "zdrojová" čerpadla kryjí ztrátu teplárny a "síťová" ztrátu distribuce. V obou skupinách jsou instalována celkem 4 čerpadla, z nichž 3 slouží pro zimní provoz a jedno menší pro provoz letní.
výrobce Grundfos, Dánsko
zdrojová síťová
počet jednotek 3 1 3 1
jmenovitý průtok kg/s 110 30 110 30
měrná čerpací energie J/kg 400 150 700 150
Distribuční systém
Nově vybudovaný distribuční systém napojuje sedm stávajících oblastí v pravobřežní části města, které měly dosud svoje lokální kotelny na zemní plyn a topný olej.
Celková délka distribučních tras teplovodu činí cca 10 km; byl použit systém předizolova-ných potrubí Logstor Ror. Přímo ze zdroje vystupují dvě trasy o výchozím průměru DN 300 resp. DN 250. V pro koncové větve byly v menší míře (cca 1 km) využity nedávno předizo-lovaným potrubím rekonstruované úseky původních tras teplovodů ostrovních systémů.
Všichni odběratelé jsou napojeni prostřednictvím tlakově nezávislých domovních předáva-cích stanic (DPS), které jsou tuzemského původu s použitím výměníků Alfa Laval. Celkový počet DPS je cca 150, z toho cca 120 nově instalovaných.

Mgr. Vítězslav Kulich
tiskový mluvčí
MVV Energie CZ s.r.o.
Další články tohoto autora:
Vítězslav Kulich

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku