Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 19.3.2004
Svátek má Josef
  Výběr z vydání
 >ZE STARÝCH NOVIN: SLOVAN: Naše nynější postavení
 >VÍKENDOVINY: Ten tichý bar
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Koňské potahy
 >PSÍ PŘÍHODY: Setkání s Montym
 >PRÁVO: Co dělá u Ústavního soudu Mgr. Nikolína Borková ?
 >ZE STARÝCH NOVIN: SLOVAN: Kdo platí největší daně?
 >PENÍZE: Budeme v roce 2050 bohatí?
 >POSTŘEH: V básních 2.
 >PENÍZE: Kam s výplatou aneb proč živit běžné účty
 >KULTURA: Internet a zábavní průmysl
 >FEJETON: "Kupte si peníze!"
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Nesmíme být vojáci?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Když vám trhají kousíčky z těla
 >PSÍ PŘÍHODY: Situace nic moc
 >NÁZOR: Ať žije fair-play...

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
19.3. PENÍZE: Budeme v roce 2050 bohatí?
Jiří Šedivý

O stárnutí obyvatelstva, rostoucím podílu obyvatel v důchodovém věku a nutných penzijních reformách již bylo napsáno poměrně hodně i na serveru Peníze.cz. Jak se ale také může projevit nepříznivý demografický trend v českém státním prasátku? Bude mít plné bříško nebo bude hladovět, zůstanou-li parametry českých veřejných financí nastaveny v dnešní podobě i pro léta příští?
V praxi se fiskální udržitelnost zjišťuje projekcemi těch oblastí, které ovlivňují budoucí vývoj veřejných financí. Projekce jsou standardně zpracovávány mezinárodními organizacemi (Evropská komise, OECD). V tuzemsku jsou v péči ministerstva financí, kde byla taková projekce poprvé vypracována v rámci projektu OECD v roce 2001, a ministerstva práce a sociálních věcí, které se zabývá pouze zmíněnou důchodovou problematikou. Podstatné je, že projekce nepředstavují prognózu, ale pouze ukazují rozsah budoucích nerovnováh, čímž významně a včas napomáhají hospodářské politice korigovat nedostatky a vyhnout se hrozícím problémům.

Projekce se skládá ze tří vzájemně propojených modulů:
• Demografické projekce
• Projekce trhu práce a makroekonomické projekce
• Fiskální projekce

Demografická projekce

Východiskem projekce byla střední varianta demografické projekce Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2000, která v době zpracování tohoto úkolu existovala pouze do roku 2030. Vývoj do roku 2050 byl (_extrapolován). Tato projekce ukazuje, že struktura populace se bude výrazně měnit a bude vytvářet problémy z hlediska budoucí fiskální rovnováhy a vývoje na trhu práce. Podíl starších obyvatel (nad 60 let) se více než zdvojnásobí. Naopak podíl obyvatel v produktivním věku (20-59) klesne o téměř 15 % (z 59 % na 45 %) a pokles zaznamená i podíl mladých lidí (z 23 % na 17%). V důsledku prodlužující se střední délky života se enormně zvýší demografická míra závislosti* (31,4 na 83,0 %.) a průměrné stáří populace se prodlouží o téměř 10 let.

* poměr počtu lidí v důchodovém věku (zde 60+) na počtu lidí ve věku ekonomické aktivity (zde 20-59).

Poznámka: tato projekce je v této chvíli neaktuální, protože ČSÚ a PF UK publikovaly novou, která bere v úvahu výsledky sčítání lidu a obě jsou k dispozici do roku 2070 (resp. 2065). Nové demografické projekce, které byly zveřejněny na přelomu loňského a letošního roku, přinášejí ještě pesimističtější obrázek o stárnutí populace. V budoucnu se tak dočkáme korigované fiskální projekce s pesimističtejšími výsledky.

Projekce trhu práce a makroekonomická projekce

Dopady stárnutí populace na trh práce a ekonomický růst udává následující tabulka.

Dopady stárnutí populace na trh práce a ekonomický růst

rok

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Předpoklady

Míra participace (20-64 letých)

77,3

77,5

79,3

78,7

78,7

80,3

Míra nezaměstnanosti

8,8

7,0

6,5

6,5

6,5

6,5

Produktivita práce (míra růstu v %)

2,2

3,4

3,4

1,9

1,8

1,8

Výsledky

Zaměstnanost (míra růstu v %)

-0,9

0,3

-0,5

-0,7

-1,0

-1,2

Mzdy (míra růstu v %)

1,6

3,3

3,4

1,9

1,8

1,8

HDP (míra růstu v %)

1,2

3,7

2,8

1,2

0,7

0,5

HDP na hlavu (míra růstu v %)

1,3

3,7

3,0

1,6

1,4

1,3

Zdroj dat: MF ČR


Fiskální projekce

Z pohledu stárnutí populace lze vymezit dvě kategorie vládních výdajů: Výdaje závisející na věkové struktuře obyvatelstva (důchody, výdaje na zdravotní péči, výdaje na vzdělání, dávky sociální podpory určené rodinám s dětmi) a ostatní výdaje nesouvisející s vývojem počtu a věkové struktury obyvatelstva (např. vládní investice), Zatímco projekce demograficky citlivých vládních výdajů vychází z demografické projekce, ostatní výdaje jsou .projektovány za předpokladu konstantního podílu na HDP na úrovni roku 2003. Tento předpoklad vede k tomu, že výdaje závisející na demografickém vývoji plně ovlivňují primární bilanci a veřejný dluh.

Výsledky fiskální projekce
(průměrné výdaje na obyvatele jako procetní podíl na HDP na hlavu)

2000

2005

2010

2020

2030

2040

2050

Výdaje na důchody

Starobní důchody

6,6

6,9

6,9

7,6

8,7

10,6

12,0

Ostatní důchody

2,7

2,6

2,5

2,5

2,7

3,0

3,3

Celkem

9,3

9,5

9,4

10,1

11,4

13,7

15,2

Další výdaje závislé na věku

Zdravotní péče

6,6

6,8

7,0

7,6

8,0

8,4

8,5

Vzdělání

4,1

4,1

3,9

3,6

3,6

3,5

3,5

Zvýhodnění rodin s dětmi

1,6

1,4

1,3

1,3

1,2

1,3

1,3

Celkem

12,3

12,3

12,3

12,5

12,9

13,2

13,4

Výdaje závislé na věku celkem

21,5

21,8

21,6

22,6

24,3

26,8

28,6

Další vládní výdaje

20,1

22,6

22,6

22,5

22,5

22,5

22,5

Celkové výdaje

41,6

44,4

44,2

45,1

46,9

49,4

51,2

Příjmy

Příspěvky na soc. zabezpečení

14,5

14,9

14,9

14,9

14,9

14,9

14,9

Další vládní příjmy

24,9

24,9

24,9

24,9

24,9

24,9

24,9

Celkové příjmy

39,3

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

Primární bilance

-2,3

-4,6

-4,3

-5,3

-7,1

-9,6

-11,3

Splátky úroků z dluhu

1,1

1,1

1,9

4,1

8,1

14,9

25,7

Dluh

16,7

33,5

55,0

112,5

217,8

397,3

680,6

Zdroj dat: MF ČR


Fiskální udržitelnost – projekce dluhu

Z uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že Česká republika bude citelně zasažena stárnutím populace.

V mezinárodním srovnání se Česká republika řadí mezi jednu z nejrychleji stárnoucích zemí. Kumulativní dopad procesu stárnutí populace na trh práce a veřejné finance bude v příštích letech značný. Lze očekávat zpočátku jen mírný a později dokonce negativní růst zaměstnanosti, což se projeví velmi skromným tempem růstu HDP. Veřejné finance v ČR jsou za daného demografického vývoje a při současném nastavení parametrů fiskální politiky neudržitelné. Růst demograficky citlivých výdajů (zejména důchody a zdravotní péče) vede k růstu primárního deficitu a rychlé akumulaci dluhu. Růst veřejného dluhu je ještě zesilován nevýhodnou startovací pozicí projekce, neboť Česká republika čelila deficitním veřejným financím již v počátku projekce, v roce 2000. I kdyby byly současné veřejné finance zdravé (primární saldo vyrovnané a celkové finance dokonce přebytkové) dosáhl by vládní dluh v roce 2050 z titulu stárnutí populace 280 % HDP.
Růst výdajů, deficitu a dluhu bude rozložen v čase a bude se tak projevovat jen postupně. To může být ale nebezpečné, protože politici mohou problém bagatelizovat a odkládat jeho řešení. Pro obnovení fiskální udržitelnosti bude nutné odstranit primární deficit veřejných rozpočtů, přistoupit k parametrickým změnám důchodového systému a následně implementovat systémové reformy důchodového systému a systému zdravotní péče.

Na přípravě článku spolupracoval Ing. Aleš Krejdl, Ph.D., Ministerstvo financí ČR

Co si myslíte vy o veřejných financích České republiky?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku