Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 3.5.2004
Svátek má Alexej
  Výběr z vydání
 >ŽIVOT: Osud jedné lípy
 >POLITIKA: Hlasování v nemoci
 >DOPRAVA: O policii v EU
 >ZAMYŠLENÍ:Kdo všechno chce být českou Dajdou?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dvě malé záhady
 >PSÍ PŘÍHODY: Mít tak o deset cm delší ruku
 >SVĚT: Vytunelovaná slova a osobní odpovědnost
 >POLITIKA: 460 milionů za demokracii
 >PENÍZE: Když onemocní podnikatel
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >LIDŠTINY: Sváteční aneb vítám vás v EU
 >MEJLEM: Hymna EU
 >ZE STARÝCH NOVIN: O naší budoucnosti
 >INFO: 3. květen: SVĚTOVÝ DEN SVOBODY TISKU
 >ZE STARÝCH NOVIN: Směle ku předu!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
3.5. PENÍZE: Když onemocní podnikatel
Ludmila Řezníčková

Vše se odvíjí od nemocenského pojištění. Na rozdíl od zaměstnanců, pro které je pojistné na nemocenské zabezpečení součástí sociálního pojištění, které jim je automaticky sráženo ze mzdy, je pro osobu samostatně výdělečně činnou nemocenské pojištění dobrovolné. Platí tu však omezení - OSVČ může být nemocensky pojištěna jen v těch měsících, ve kterých je povinna platit zálohy na důchodové pojištění. Případně v těch měsících, kdy je od placení osvobozena z důvodu nemocenské či pobírání peněžité pomoci v mateřství (mateřská). Také platí, že OSVČ je účast na nemocenského pojištění jen jednou, a to i v případě, že současně vykonává několik výdělečných činností.

Pro pochopení kdy je OSVČ důchodově pojištěna a zároveň tedy může být pojištěna i nemocensky, je nutné si uvědomit, že od letošního roku došlo k rozdělení výdělečné činnosti OSVČ na hlavní a vedlejší (viz sloupek).

Co je hlavní a vedlejší činnost?

Za vedlejší výdělečnou činnost se považuje, pokud OSVČ v kalendářním roce:
 • byla kromě podnikání také v zaměstnání a její příjem z tohoto zaměstnání dosahuje alespoň 12násobek minimální mzdy, tj. pro letošní rok 80 400 Kč
 • měla nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu
 • měla nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (dávka, která lze pobírat při péči zdravotně postiženého příbuzného – viz článek Jak zvládnout péči o příbuzné)
 • byla na základní vojenské nebo civilní službě
 • byla nezaopatřeným dítětem (studující dítě do 26 let)
 • byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce.
Všechno ostatní se pak považuje za hlavní výdělečnou činnost.

Důchodové pojištění jsou povinni platit:

 • - OSVČ, které vykonávají hlavní výdělečnou činnost
 • - OSVČ, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost, pokud jejich čistý příjem z vedlejší výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň 2,4násobek stanovené částky (tato částka se vypočítává z ukazatelů stanovených Statistickým úřadem), pro rok 2004 činí 40 410 Kč
 • Tato částka se pak snižuje, pokud OSVČ celý měsíc nepodnikala z důvodu nemocenské nebo pobírání peněžité pomoci v mateřství.

Přihlášení k pojištění

Pokud tedy OSVČ splní uvedené podmínky, může se k nemocenskému pojištění přihlásit. Pojištění jí vznikne dnem přihlášení (zpětně se přihlásit nelze). Pouze v případě, že se přihlásí k nemocenskému a zároveň i důchodovému pojištění do 8 dnů od zahájení podnikání, vzniká jí pojištění dnem zahájení podnikání. Z nemocenského pojištění je možné se také odhlásit (pojištění končí dnem odhlášení). Pokud podnikatel nezaplatí ve 3 po sobě jdoucích měsících pojištění, skončí mu nemocenské pojištění posledním dnem následujícího měsíce.

Dávky, které může podnikatel z nemocenského pojištění získat, jsou dvě – nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství.
Podmínkami nároku na nemocenskou jsme se již zabývali v článku Jak zvládnout nemoc. Tyto obecné podmínky platí i pro OSVČ, ale podnikatelé ještě navíc musí splnit 3 další:

 • po dobu pracovní neschopnosti nevykonává samostatnou výdělečnou činnost
 • má zaplacené pojistné na nemocenské pojištění
 • účast na nemocenském pojištění již trvá aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti, splnění této čekací doby se nevyžaduje v případě, že je OSVČ nemocensky pojištěna od samotného zahájení podnikatelské činnosti.

Aby měla OSVČ nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí splnit některé další podmínky:

 • po dobu pobírání této dávky nevykonává samostatnou výdělečnou činnost,
 • má zaplacené pojistné na nemocenské pojištění,
 • účast na nemocenském pojištění již trvá aspoň po dobu 180 dnů v období 1 roku před porodem.

Výpočet pojištění

Při výpočtu těchto dávek se vychází z vyměřovacího základu za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl na dávky nárok. Samotný vyměřovací základ je 40 % průměrného měsíčního příjmu dosaženého v předchozím kalendářním roce.

Přitom je stanoven i minimální možný vyměřovací základ, který je pro rok 2004:
- u hlavní výdělečné činnosti 3 368 Kč měsíčně, - u vedlejší výdělečné činnosti 1 684 Kč měsíčně (obě tyto dávky se stanoví z ukazatelů vyhlašovaných Českým statistickým úřadem).

V souvislosti s vyměřovacími základy se stanoví také pojistné:


na důchodové pojištění
29,6 % vyměřovacího základu
na nemocenské pojištění 4,4 % vyměřovacího základu


Nejnižší zálohy na pojistné v roce 2004 pak jsou:

u hlavní výdělečné činnosti u důchodového pojištění: 997 Kč
u nemocenského pojištění: 149 Kč
u vedlejší výdělečné činnosti u důchodového pojištění: 499 Kč
u nemocenského pojištění: 75 Kč

Výpočet dávek

Samotný výpočet dávek pro OSVČ se pak již neliší od výpočtu dávek pro zaměstnance, vychází se z vyměřovacího základu za předchozí kalendářní rok. Pro výpočet proto můžete využít naší KALKULAČKY.

Máte další otázky, které vám náš článek nezodpověděl? Všechny bližší informace podle své konkrétní situace získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Tyto úřady zpravidla naleznete v bývalých okresních městech.

A jaký máte názor na nemocenské zabezpečení pro podnikatele vy? Domníváte se, že je lépe odvádět na pojistném více a mít také nárok na vyšší nemocenské dávky, nebo byste naopak odváděli nutné minimum a v případě nemoci žili z uspořených prostředků?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku