Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 14.5.2004
Svátek má Bonifác
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Good bye, národe?
 >TÉMA: Vyčerpá ČR prostředky z EU?
 >IRÁK: Proč by měl Rumsfeld odstoupit
 >PERLIČKY: Pitoreskní přídavná zařízení k vašemu počítači
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá
 >PSÍ PŘÍHODY: Jako na vodních lyžích
 >SPOLEČNOST: Hlavně se neposrat
 >FEJETON: Jak na zvědavé nezdvořáky, kteří vám čtou noviny přes rameno?
 >MÉDIA: Poprava, nebo vražda?
 >NÁZOR: Potíže s mučením
 >MEZI PAPUÁNCI: Náhled do okolí 4.
 >PENÍZE.CZ: Vyženíte s věnem také dluhy?
 >ZE ŽIVOTA: Vodní plémě - zvláštní rod
 >PRAHA: Zepelín nad střechami
 >PENÍZE.CZ: Zákon o DPH: jak odpovídá ministerstvo

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
14.5. PENÍZE.CZ: Vyženíte s věnem také dluhy?
Vendula Hilkovičová

Vezměme to postupně. Společné jmění manželů (SJM) vzniká okamžikem uzavření manželství, existuje po celou dobu jeho trvání a zaniká až se zánikem manželství. Ale aby to nebylo tak jednoduché, existuje samozřejmě řada výjimek. Hned první je například ta, že SJM nevznikne ve stejný den jako v den vzniku manželství, pokud je na majetek jednoho z nastávajících vyhlášen konkurz. SMJ vznikne až ve chvíli, kdy už majetek v konkurzu není.

Co je tvoje, to je moje…

Právně upravuje SJM zákon č. 40/19649 Sb., tedy občanský zákoník. Ten byl v roce 1998 částečně novelizován zákonem 1/1998 Sb., kterým byl i zásadně změněn původní zákon o rodině. Tento zákon tedy přeměňuje bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM), které vzniklo v manželstvích uzavřených před rokem 1998, na společné jmění manželů.

Do SJM patří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství a závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství.
V případě majetku se jedná o všechny vyplacené příjmy jednoho z manželů, tedy mzda, různé odměny, odstupné, vyplacené prémie nebo autorské honoráře. Dále sem patří i příjmy, které plynou z odděleného majetku, tj. z majetku, který si každý z manželů do manželství přinesl. Například úroky z vkladu jednoho z manželů, nebo nájemné z nemovitosti jednoho z manželů.
Co se týká závazků, tak tato oblast je právě jakousi novinkou ve srovnání s bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů (BSM). Původně totiž do BSM patřily jen věci a nikoli práva, dluhy nebo pohledávky. V současnosti je ale společným jměním manželů nejen dům ale i hypotéka na tento dům.
Zákonem je dále speciálně upraveno SJM v případě, že jeden z manželů podniká. Stane-li se tedy jeden z manželů společníkem obchodní společnosti (tj. společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti) nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu. SJM stávají. Co to tedy znamená prakticky? Pokud pan Novák založí se svými kamarády například společnost s ručením omezeným, potom je hodnota podílu společným jměním manželů, ale paní Nováková nemá práva ve společnosti z tohoto podílu plynoucí, tj. nemůže se například účastnit rozhodování o podnikání.

… a co je moje, na to mi nesahej!

Do okruhu "věcí", které nejsou společným jměním manželů patří následující:
Majetek získaný dědictví nebo darem – věci zděděné nebo darované jsou nadále pouze ve vlastnictví jednoho z manželů. Pokud dědí nebo jsou obdarováni oba, pak majetek nabývají do podílového spoluvlastnictví, a to buď podle podílu stanoveného v závěti či v darovací smlouvě nebo, pokud tak není nikde napsáno, se každý s manželů stává vlastníkem poloviny zděděné věci. Co když pan Novák své choti k třicetinám daruje novou automatickou pračku, bude patřit jen paní Novákové? V tomto případě se nejedná o dar, ale o hospodaření se společným jměním a pračka je nadále ve SJM.
Další skupinou je majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležící do výlučného vlastnictví tohoto manžela. Pan Novák má ještě z doby před svatbou naspořeno na vkladní knížce 500 000 Kč a za ty si koupí chaloupku v lesích. Potom bude tato chaloupka nadále v jeho výlučném odděleném majetku. Jestliže by ale chaloupka stála 510 000 Kč a těch 10 000 Kč by dodala paní Nováková ze svého příjmu, pak se chaloupka stává součástí SJM.
Dalšími věcmi, které nejsou součástí SJM jsou ty věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. A to bez ohledu na jejich hodnotu nebo množství, které každý z manželů vlastní, i kdyby hodnota věcí byla diametrálně odlišná. Každý si z manželství v případě rozvodu odnese své věci osobní potřeby. Pokud tedy panu Novákovi k osobní potřebě slouží obleky od Hugo Bosse, zlaté manžetové knoflíčky a brilianty vykládané hodinky, všechno to si v případě rozvodu odnese. A je v takovém případě lhostejné, že paní Novákové zůstala jen zástěra a šátek na hlavu.
Závazky, týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů – to je další okruh, který není součástí SJM. Jestliže by paní Nováková ještě před manželstvím koupila automobil, potom povinnost platit silniční daň přináleží pouze jí. Nebo pokud by si tento automobil koupila na úvěr i závazek uhradit tento úvěr je pouze její.
Poslední skupinou jsou závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Míra přiměřená majetkovým poměrům manželů se musí vykládat subjektivně případ od případu. Prakticky to ale znamená, že pokud by pan Novák "nadělal dluhy" a paní Nováková o nich nevěděla, pak rozhodně nejsou součástí SJM.

Když méně je někdy více

Soudem zúžené SJM

K zúžení společného jmění může dojít až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, nelze tedy, ani soudně, úplně zrušit SJM. Důvody k soudnímu zúžení existují dva:
Důležité důvody – k takovému zúžení může dojít v jakémkoliv manželství. Důvody závisí na posouzení konkrétního případu. Tak například u Novákových může k tomuto zúžení dojít, pokud by pan Novák byl gambler.
Jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti (tj. společník v. o. s. nebo komplementář k. s.) – v takovém případě je na vydání rozsudku právní nárok. Nejdříve se prokáže existence oprávnění k podnikání (například živnostenský list) a poté je soud povinen rozsudek o zúžení SJM vydat.

Rozsah společného jmění manželů jde změnit a to buď smlouvou uzavřenou mezi manžely, která musí mít formu notářského zápisu, nebo rozhodnutím soudu. Manželé mají dvě následující možnosti:
Rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění – manželé se mohou dohodnout, že předmětem SJM bude i nějaká věc, kterou pořídil ještě před uzavřením manželství jeden z nich. Například automobil paní Novákové se po sepsání smlouvy může stát součástí SJM. Častěji se ale setkáváme se zúžením společného jmění. Tedy chaloupka, kterou Novákovi nakonec společně koupili se notářským zápisem stane majetkem pouze pana Nováka. Navíc mohou Novákovi rozšířit nebo zúžit rozsah SJM do budoucna, takže koupí-li někdy v budoucnu jachtu, může být ve smlouvě zakotveno, že bude výlučně ve vlastnictví paní Novákové.
Manželé mohou smlouvou ve formě notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti – touto smlouvou se manželé domlouvají, že věci, které nabývají za trvání manželství, nabývají do odděleného vlastnictví. Výjimkou jsou věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, ty nelze za žádných okolností ze SJM vyčlenit.. Novákovi by si tedy za trvání manželství každý ze svých příjmů kupovali věci a ty by byly výlučně ve vlastnictví každého zvlášť. Pokud by se ale pan Novák dostal do finančních potíží a do křížku s věřiteli a chtěl by tyto problémy vyřešit právě zúžením rozsahu společného jmění (tj. převedením majetku na manželku), měl by smůlu. V takovém případě se za majetek patřící do společného jmění považuje i majetek, který netvoří součást SJM jen proto, že byl smlouvou zúžen.

Konec dobrý…

Společné jmění manželů samozřejmě zaniká zánikem manželství. Ale existují i dva případy, kdy SMJ zanikne za trvání manželství a to:
Vyslovení trestu propadnutí majetku jednoho z manželů – tento trest může soud uložit, jestliže odsuzuje pachatele k výjimečnému trestu nebo jej odsuzuje k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za závažný úmyslný trestný čin, jímž pachatel získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Dále trestní zákon v některých případech uložit samotný tento trest. Samozřejmě existence zániku SJM je zde kvůli ochraně toho z manželů, který nic nespáchal. Pokud by tedy pan Novák spáchal trestný čin podílnictví, neboť koupil auto, o kterém věděl, že bylo kradené, SJM s paní Novákovou by zaniklo a po vypořádání by jeho část propadla státu.
Prohlášení konkurzu – i v tomto případě zaniká SJM . Do konkurzní podstaty vždy spadá ta část společného jmění, se kterou úpadce podnikal. Navíc všechny smlouvy o zúžení či rozšíření rozsahu SJM, pokud byly uzavřeny v období šesti měsíců před podáním návrhu na prohlášení konkurzu nebo po podání návrhu jsou neplatné. Firma pana Nováka se dostává do potíží a on raději uzavře se svojí manželkou smlouvu o zúžení rozsahu SJM. Část společného jmění tedy převede na ni. Tři měsíce na to je ale podán návrh na konkurz jeho firmy a tím se smlouva stává neplatnou.

Myslíte si, že právní úprava společného jmění manželů je spravedlivá? Bylo bezpodílové spoluvlastnictví manželů výhodnější?
Další články tohoto autora:
Vendula Hilkovičová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku