Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 28.5.2004
Svátek má Vilém
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Je to ještě vůbec politika?
 >NÁZOR: Nestydatost našich odborů, některých pak zvláště.
 >PERLIČKA: Blíží se dětský den aneb dary pro technodítka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - veřejné osvětlení
 >PSÍ PŘÍHODY: Mazaná socha tam prý už není
 >PENÍZE.CZ: Ušetřete na úrocích z úvěrů
 >KULTURA: Co Omar Sharif netušil
 >POSTŘEH: O křeči
 >MEJLEM: Vtip
 >KULTURA: Vykradení Karla Kryla?
 >PRÁVO: Ústavní soud opět odmítnul poskytnout ochranu proti postupu státního orgánu
 >PENÍZE.CZ: Není banka jako banka
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: K čemu jsou nám soudy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do divadla - Veselé skoky na hlavu!
 >PSÍ PŘÍHODY: Mazaná socha

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
28.5. PENÍZE.CZ: Ušetřete na úrocích z úvěrů
Vendula Hilkovičová

Mezi nejznámější podpory bydlení jistě patří státní podpora, která je vyplácena ke stavebnímu spoření, či příspěvek na úhradu úroků z hypotečního úvěru. Ušetřit se dá i pomocí daňového odpočtu úroků z úvěru použitého na financování bytových potřeb, je ale třeba znát všechny podmínky.

Správný úvěr

Pokud si tedy chcete od základu daně odečíst úroky zaplacené z úvěru, musíte mít v první řadě ten správný úvěr – tedy úvěr ze stavebního spoření nebo hypoteční úvěr. Využít odpočtu můžete ale i u jiných úvěrů, které nicméně s přecházejícími dvěma úzce souvisí. V následujícím přehledu jsou všechny popsány.

 • Úvěr ze stavebního spoření – jedná se o úvěr, ke kterému se poskytuje státní podpora k uspořené částce. Zaplacený úrok z úvěru ze stavebního spoření uplatňuje poplatník pro daňové účely v plné výši.
 • Překlenovací úvěr – neboli meziúvěr či rychlý úvěr poskytnutý v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření. Poskytuje se klientům, kteří ještě nesplnili podmínky pro přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření. Bývá úročen vyšší úrokovou sazbou a končí, když klient splní všechny podmínky nezbytné pro poskytnutí řádného úvěru.
 • Hypoteční úvěr – jde o úvěr, ke kterému je poskytován příspěvek na placení úroků z úvěru. Aby byl úvěr považován za hypoteční je nutné, aby jednak banka, která tento úvěr poskytuje, byla tuzemskou bankou nebo aby se jednalo o pobočku zahraniční banky působící na našem území s povolením ČNB. To tedy znamená, že úvěr poskytnutý například družstevní záložnou nebo zahraniční bankou, která na našem území nemá pobočku, nezakládá nárok na uplatnění odpočtu úroků z tohoto úvěru.
  Druhou podmínkou je poskytnutí úvěru na investice do nemovitosti na území ČR, nebo na její výstavbu či pořízení, a jehož splacení včetně příslušenství (tj. úroků, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, nákladů spojených s jejich uplatněním) je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné nebo jiné, nemovitosti na území ČR. Pro hypoteční úvěr je tedy rozhodující způsob zajištění, a to zástavním právem k nemovitosti ve prospěch úvěrující banky. Toto zástavní právo vznikne na základě sepsání tzv. zástavní smlouvy a následně jejím vkladem do katastru nemovitostí.
 • Předhypoteční úvěr – úvěr poskytnutý v souvislosti s hypotečním úvěrem, konkrétně před úvěrem hypotečním. Lze s jeho pomocí pokrýt financování stavby (rekonstrukce apod.) po dobu, než bude klient disponovat nemovitostí. Je poskytován na plánovanou výstavbu nemovitosti, u které se předpokládá, že po jejím dostavění a zápisu do katastru nemovitostí (včetně vkladu zástavního práva), bude splacen hypotečním úvěrem.
 • Doplňkový úvěr – stejně jako předchozí je to úvěr poskytnutý v souvislosti s hypotečním úvěrem, tentokrát současně nebo následně. Tento úvěr je určen k dofinancování stavby, zárukou je stejná nemovitost jako u původního hypotečního úvěru.

Správné využití

Je ovšem třeba také vědět, jak získané peníze správně využít. Aby byly úroky daňově odčitatelné, musí být podle zákona úvěr použit na financování bytových potřeb. Co to znamená vysvětluje zákon, jde o následujících osm položek.

 • Výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního předpisu (zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů) nebo změna stavby.
  Bytovým domem je stavba, ve které převažuje funkce bydlení, ale je možné zde mít i zařízení sloužící k podnikatelské činnosti.
  Rodinný dům je stavba pro bydlení a svým uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení. Je v ní více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určená k bydlení. Může mít maximálně tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.
  A nakonec změna stavby znamená buď nástavbu (tj. zvýšení stavby), přístavbu (tj. půdorysné rozšíření) anebo stavební úpravy.
 • Koupě pozemku, pokud na něm bude postavena některá ze staveb uvedená v předchozím odstavci, s využitím úvěru na financování bytových potřeb.
  Musí být dále splněna podmínka, že výstavba bude zahájena do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy. Úvěr lze využít i jen zčásti. Dále jde o koupi pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v následujícím odstavci.
 • Koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu.
  Daňovou úlevu u použitého úvěru lze ale využít až ve chvíli, kdy získáte vlastnická práva k nemovitosti, tj. až ve chvíli, kdy se uskuteční převod vlastnictví k dané nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. K tomuto převodu dochází na základě vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • Splacení členského vkladu nebo splacení vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu.
  Nezáleží za jakým účelem právnická osoba vznikla (tj. jde-li o správu, výstavbu nebo koupi nemovitosti), rozhodující je, že úvěr je poplatníkem skutečně použit na zaplacení členského vkladu za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu.
 • Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu a bytů v nájmu nebo užívání.
  Odpočet lze v tomto případě použít na údržbu nebo změnu jednak u nemovitostí ve vlastnictví nebo u bytu v nájmu či užívání. Daňovou úlevu může uplatnit jak vlastník bytového domu, rodinného domu nebo bytu, ale i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti, ale užívá například rodinný dům, který patří druhému z manželů či rodičům. Další, kdo může tento odpočet uplatnit, je nájemce bytu nebo ten, kdo je uživatelem nájemního bytu, tj. s nájemcem bydlí ve společné domácnosti.
 • Vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců je-li předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu.
  Se zánikem manželství zaniká i společné jmění manželů. Jestliže jeden z manželů použije k financování úhrady podílu spojeného se získáním například rodinného domu úvěr ze stavebního spoření nebo hypoteční úvěr, může pro daňové účely úroky z úvěru uplatnit ke snížení základu daně. Obdobně lze daňově uplatnit úroky i v případě, že se jedná o vypořádání mezi spoludědici.
 • Úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu.
  Typickým příkladem je úhrada odstupného za převod členských práv spojených s právem užívání bytu ve vlastnictví bytového družstva (tj. prakticky koupě bytu od člena družstva). Nárok na tento odpočet má každý, kdo je účastníkem smlouvy o úvěru a zároveň se v souvislosti s převodem členských práv stal členem družstva.
 • Splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v předchozích odstavcích.
  Zásadní je v tomto bodě to, že se nejedná jen o splácení úvěru, který souvisí s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem, ale že jde o jakýkoliv komerční úvěr, který byl použit k financování bytové potřeby. Pokud jsou tedy splněny všechny podmínky kromě té, že původní úvěr nebyl ze stavebního spoření nebo hypoteční, lze při splácení tohoto úvěru využít daňových úlev.

Další podmínky

To ale stále není všechno. Existuje totiž ještě několik důležitých podmínek, které je třeba mít na paměti.

 • Jestliže je úvěr použitý na financování bytových potřeb, tedy na bytovou výstavbu, údržbu a změnu stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu v rámci podnikatelské a jiné samostatně výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu, nemohou být úroky daňově odčitatelné. I v případě, že se výstavba provádí k účelu podnikání, tj. podnikatel si například staví obchod, v jehož jedné části bude bydlet, nelze částku úroků uplatnit.
 • Je-li bytová potřeba využívána k podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti nebo k pronájmu, je možné úroky od daňového základu odečíst jen v poměrné výši. Tj. pokud si podnikatel koupí rodinný dům, k financování využije např. hypoteční úvěr a následně se rozhodne v přízemí domu podnikat, může od základu daně odečíst jen část úroků.
 • V případě prvních tří charakteristik bytových potřeb (tedy výstavba a koupě bytového domu, rodinného domu či bytu včetně rozestavěných a koupě pozemku) je nutnou podmínkou vlastnictví nemovitosti v délce celého zdaňovacího období. Jinak není odpočet úroků možný. Výjimkou je jen zdaňovací období, kdy dochází k nabytí vlastnických práv.
 • Odečíst částku úroků z úvěru od daňového základu je tedy možné, jestliže jde o bytovou potřebu z prvních třech odstavců charakteristiky (tedy opět výstavba a koupě bytového domu, rodinného domu či bytu včetně rozestavěných nebo koupě pozemku) a poplatník ji využívá k trvalému bydlení. Dále si může poplatník tyto úroky odečíst, pokud například v koupeném bytě trvale bydlí druhý z manželů, potomci, rodiče nebo prarodiče obou manželů. Podmínka trvalého bydlení se prokazuje jen čestným prohlášením, není tedy nutné mít trvale přihlášený pobyt.

Využíváte daňových odpočtů úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření? Jak hodnotíte zákonem stanovené podnínky pro získání možnosti daňových odpočtů úroků z úvěru?
Další články tohoto autora:
Vendula Hilkovičová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku