Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 7.6.2004
Svátek má Iveta
  Výběr z vydání
 >ATLANTICKÁ HALEKAČKA 7.: Kdo nevolí je vůl
 >PENÍZE.CZ: Byt za 853 Kč měsíčně? (dokončení)
 >SCI-FI a FANTASY: přijeďte na Parcon!
 >MÉDIA: Zakažte investigativní žurnalistiku!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do divadla - Poručík s Inishmoru
 >PSÍ PŘÍHODY: Dobrý den, odejdu, ale...
 >EKOLOGIE: Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - základní informace
 >NÁZOR: A na funkci předsedy navrhujeme
 >NÁZOR: Proč se nedá podnikat v globalizaci
 >NÁZOR: Případ normální diskriminace
 >POSTŘEH: O tkaničkách
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >ZE ŽIVOTA: Koně a silnice
 >ZE ŽIVOTA: Učitelka pod "supervizí":Ředitelka vyvolává peklo!
 >GLOSA: České soudy jsou jen úplně stejné jako české politické strany.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
7.6. EKOLOGIE: Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - základní informace
kolektiv autorů

Vypracoval: Projektový tým Projektu IRZ

Úvod
V roce 2003 vstoupil v platnost zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci). Zákon má za cíl kromě implementace směrnice Evropské komise o integrované prevenci (96/61/EC) zřídit integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen integrovaný registr znečišťování - IRZ). IRZ bude koncipován jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy. Z technicko-organizačního hlediska je IRZ připravován jako součást Jednotného informačního systému o životním prostředí (JISŽP).
Důvodů pro budování integrovaného registru znečišťování je mnoho. Stát potřebuje relevantní a věrohodná data o znečištění životního prostředí. Tvorbou veřejně přístupného informačního systému o životním prostředí se Česká republika řadí mezi země, které plní své závazky vyplývající z ratifikace Aarhuské úmluvy o přístupu veřejnosti k informacím a podpisu Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR). Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek ve svých úvodních ustanoveních zmiňuje, že registry úniků a přenosů znečišťujících látek představují důležitý mechanismus pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu udržitelného rozvoje. Implementace Aarhuské úmluvy přinese zvýšení požadavků veřejnosti na kvalitu a dostupnost informací o životním prostředí.
Data z IRZ budou také sloužit ke splnění povinnosti České republiky jako členského státu Evropské unie ohlašovat údaje o znečištění do Evropského registru znečištění (European Pollutant Emission Register - EPER) a následně do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Release and Transfer Register - E-PRTR).
Pro sféru povinných osob má fungování integrovaného registru znečišťování rovněž značné přínosy. Vede zejména k hledání úspor ve výrobách, případně k nahrazování některých látek méně škodlivými. Vzhledem k zavádění úspornějších technologií může vést i ke zvyšování konkurenceschopnosti. V neposlední řadě je díky ustanovením zákona o integrované prevenci možné dosáhnout snížení administrativní zátěže ohlašovatelů a zefektivnění toku ohlašovaných dat mezi ohlašovatelem a subjekty státní správy.
Následující stručný text má za cíl ozřejmit postavení integrovaného registru znečišťování v České republice. Podává vstupní informaci o legislativním zakotvení tohoto registru, o jeho obsahu a o odpovědnosti a povinnostech jednotlivých zainteresovaných subjektů.
Legislativa vztahující se k IRZ
Integrovaný registr znečišťování zakládá zákon o integrované prevenci (Hlava III zákona). Legislativním aktem, který problematiku integrovaného registru znečišťování upravuje, je nařízení vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování.
Zákon o integrované prevenci definuje základní pojmy (integrovaný registr znečišťování životního prostředí, uživatel registrované látky), zřizuje IRZ, vymezuje ohlašovací povinnosti a ukládá vést evidenci údajů nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti. Zákon se zaměřuje i na způsob zveřejňování údajů z IRZ.
Nařízení vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování stanovuje: seznam ohlašovaných látek a jejich hmotnostní prahy, způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek, způsob a formu ohlašování do registru, některá opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí.

Uživatel registrované látky
IRZ bude obsahovat hlášení od tzv. uživatelů registrované látky. Uživatelem registrované látky je podle zákona o integrované prevenci (§ 2 písm. l) provozovatel zařízení, jakož i jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje technickou nebo technologickou jednotku, v níž je zpracovávána nebo produkována látka evidovaná v integrovaném registru znečišťování. Pojem uživatel registrované látky je širším pojmem než provozovatel IPPC zařízení. Ohlašovací povinnost do IRZ bude tedy muset splnit každý, z jehož zařízení jsou vypouštěny do vody, ovzduší, půdy či ve formě přenosů (odpadní vody a odpady) některé z látek uvedených v nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Ohlašované látky
Přílohy č. 1 a 2 k jmenovanému nařízení vlády tvoří seznamy látek, jejichž emise a přenosy je uživatel registrované látky povinen zjišťovat, vyhodnocovat a Ministerstvu životního prostředí ohlašovat (tzv. ohlašované látky). V případě překročení zde stanovených prahů je uživatel registrované látky povinen ohlašovat registrované látky v rozsahu uvedených příloh.
Od roku 2004 až do roku, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR), bude ohlašováno celkem 72 látek. Od roku následujícího po roce vstupu Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek v platnost se počet ohlašovaných látek zvýší a dosáhne celkem 88 látek.
Způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek
Uživatel registrované látky je nejprve povinen zjistit, zda je v provozovně zpracovávána nebo produkována ohlašovaná látka, jejíž vyráběné nebo použité množství nebo množství v emisích anebo v přenosech, je vyšší nebo shodné s ohlašovacím prahem uvedeným v příloze k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Je-li množství ohlašované látky v emisích anebo v přenosech vyšší nebo shodné s ohlašovacím prahem, uživatel registrované látky zjišťuje a vyhodnocuje všechny emise a přenosy ohlašovaných látek, jejichž množství překračuje ohlašovací práh. Zvlášť se zjišťují a vyhodnocují emise a přenosy ohlašovaných látek při haváriích.
Uživatel registrované látky zjišťuje a vyhodnocuje množství ohlašované látky:
a) způsobem a podle metody stanovené v integrovaném povolení,
b) nejedná-li se o zařízení podle zákona o integrované prevenci, nebo neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsob a metodu zjišťování a vyhodnocování, způsobem podle příslušných právních předpisů a
c) nejde-li o případy podle písmene a) nebo b) způsobem daným v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. - měřením, výpočtem, expertním odhadem.

Ohlašování do IRZ - forma a způsob ohlašování
Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou stanoveny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Uživatel registrované látky ohlašuje požadované údaje v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí. Z ohlášení v elektronické podobě se vytvoří vytištěním listinná podoba ohlášení, kterou je uživatel povinen zaslat MŽP. Údaje v listinné i elektronické podobě musí uživatel ohlásit MŽP vždy k 15. únoru následujícího roku. První povinnost oznámit údaje do IRZ za rok 2004 budou mít uživatelé registrované látky k 15. únoru 2005.
Zavedení integrovaného registru znečišťování se dotkne i některých dalších ohlašovacích povinností uživatele registrované látky. Pokud splní ohlašovací povinnost podle § 22 zákona o integrované prevenci, nebude povinen hlásit stejné údaje zahrnuté do ohlašovací povinnosti dalším správním úřadům podle příslušných právních předpisů. Uživatel registrované látky tak bude ohlašovat současně s údaji do integrovaného registru znečišťování i další údaje z evidencí v oblasti životního prostředí. Toto ohlášení proběhne elektronicky na jedno místo (centrální ohlašovnu). Dojde tak k výraznému zjednodušení celého procesu a ke snížení zátěže ohlašovatelů.
Změna toku dat bude mít nepochybně vliv i na činnost subjektů státní správy (ORP, KÚ, Povodí, ČIŽP, složkové registry), které jsou v současné době zapojeny do procesu sledování znečištění v jednotlivých složkách životního prostředí. Tyto subjekty budou dostávat stejná data jako doposud, ovšem již nikoli přímo od povinných subjektů (v případě, že hlásí do IRZ), ale elektronicky z centrální ohlašovny.

Přínosy IRZ
Integrovaný registr znečišťování je novým nástrojem ke sledování znečištění životního prostředí, který bude poskytovat široké odborné i laické veřejnosti rozsáhlé informace o emisích a přenosech ohlašovaných látek. Data v IRZ budou zcela jasně spojena s konkrétním podnikem a vypouštěnou látkou, což naznačuje další široké možnosti využití tohoto nového registru.
Přínosem pro uživatele registrované látky bude zejména skutečnost, že ohlašovací systém jim usnadní plnění ohlašovacích povinností. Zavedením Integrovaného registru znečišťování v České republice by měl být vytvořen takový stav, kdy ohlašovací povinnosti mohou povinné subjekty plnit efektivně, jednoduše a transparentně.

Kontakty
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Oddělení IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Ing. Marie Svojítková - marie_svojitkova@env.cz
Ing. Jan Maršák - jan_marsak@env.cz
Další články tohoto autora:
kolektiv autorů

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku