Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 26.8.2004
Svátek má Luděk
  Výběr z vydání
 >ŠKOLSTVÍ: Ekologicko demokratická politická ekonomie
 >POLITIKA: Špidla: eurolhář, nebo eurozmatkař?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Slovenská národní rehabilitace
 >NÁZOR: Malý požár Reichstagu po česku
 >ZE STARÝCH NOVIN: Měla církev své sexuální skandály již před 120 lety?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Tunel Mrázovka bude dnes odpoledne otevřen
 >POLITIKA: Ministrův poslanec a poslancův ministr
 >NÁZOR: Přibyl se nejmenoval sám
 >CHTIP: Rozhovory mezi dispečery a piloty
 >PSÍ PŘÍHODY: Když dáma zaspí
 >POLITIKA: Měsíc je drsná milenka - svět bez politiků
 >PENÍZE.CZ: Zvládněte nástrahy nájmu
 >EKONOMIKA: ČNB dnes pravděpodobně zvýší úrokové sazby
 >SVĚT: Nestejný metr selektivně rozhořčovaných
 >MROŽOVINY: Připravit loď k boji!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
26.8. ZE STARÝCH NOVIN: Měla církev své sexuální skandály již před 120 lety?
Edmont Dante

Nevím jak Vy, ale když jsem začal číst tyhle staré noviny, tak jsem zjistil, že mám nehoráznou mezeru ve vědomostech o době a hlavně o normálních lidech jak tenkrát žili. Ve škole do nás vtloukali historií dělnického hnutí, jeho počátky a to je právě doba před 120 léty. Takže ano, učil jsem se o této době, ale z ní mi byl zpřístupněn pouze takový paprsek. Myslím si, že jedna s cest, jak si období přiblížit, je pohled do dobových novin. Proto chci poodhalit tehdejší úlohu a postavení církve, která v té době měla nezanedbatelný vliv. Možná nabudete dojem, že církev se až tak za těch 100 let nezměnila. Trochu mi to zároveň připomíná očekávání něčeho pikantního ohledně sexu. Už nevím při jaké příležitosti jsme se setkali s přáteli a v družné pohodě jsme si mimo jiné vyprávěli vtipy a malý Jaroušek se mermomocí chtěl bavit s námi a že nám dá hádanku. Zájem o jeho osobu ožil, až po položení hádanky.

Takže, je to černé a leží to mezi nohami?
Všichni zpozorněli a nejrychleji reagovala jeho maminka. Jaroušek doslat facku, až to plesklo. Následně se silně urazil a na četné žádosti všech odmítl prozradit správnou odpověď. Samozřejmě, že nás všechny napadaly samé chlupaté myšlenky, které nahlas někdo vyjádřil obracejíc se na jednu ztepilou účastníci slovy: Ale Alenka je přirozená blondýnka ji můžeme s největší pravděpodobností vyloučit. Ovšem všechny naše představy byť jakkoliv krásné byly na hony vzdálené od správné odpovědi, jak jsme se dověděli po dlouhém přesvědčování malého Jarouška. On to byl totiž ožralý kominík ležící pod stolem.

Drobná poznámka. Nejde vhledem k rozsahu projít vše, nedá se v novinách razantně a tím pádem rychle listovat sem a tam, po chvíli by se rozpadly úplně, takže jsem vybral články z "Českého učitele" a některých dalších novin kolem roku 1885 o nichž se domnívám, že jsou representativní. Jde mi jen o to přiblížit Vám dobové událostí.

"Nahotiny ve školách obecných"

A) na obrázcích rozčilující Katolické Listy, které v čís. z 30.ledna naříkají, že učitelé hojně ve školách vyvěšují obrazy koster, nebo části těla. K. L. upozorňují sl. c. k. zem. šk. r., že by nějaký výnos o tom nemohl škoditi.

B) ve skutečnosti, a to na škole v Poděbradech, kde skutečná lidská nahotina seděla katechetovi na klíně, nepřivádějí K.L. nijak z míry, přestože tato událost je jim dostatečně známa.

Kněz dopouští se nemravného činu a vyvázne bez trestu. Učitelka dopouští se činu s ním a je přeložena, úředně se řekne "z trestu". Ale z Poděbrad do Slaného - to je odměna!

Kolegyně, které čin spatřily - jsou potrestány "domluvou".

Ředitel školy, kol. G. Smetana, jako volený člen místní šk. r., činí o tom oznámení ze své povinnosti. Po rozhodnutí zemské šk. rady je přeložen ze příčin "služebních" z Poděbrad do Přelouče a je rovněž potrestán "domluvou". Dostane se mu neprávem menšího služného, ale rekurs jeho je odmrštěn. Nařizuje se mu, aby 1. března stěhoval se do Přelouče. Tam bude přijat jako chybující, z trestu přeložený ředitel. Před úřady školními jest jeho věc ztracená.

Tak to se za tu dobu opravdu nic u nás nezměnilo, je běžné i dnes, že viníci jsou odměnění, přihlížející jsou napomenutí a nezúčastnění jsou potrestání.

Církví vadily obrázky neoděných koster lidí, nezahalená takřka kterákoli část lidského těla. Tak třeba článek z "České školy" 1890.

"Učitel-policejní zřízenec." Pražská okr. šk. r. nařídila učitelstvu obecných i měšťanských škol, aby chodilo kolem skříni knihkupcův a "ihned sem oznámilo", shledá-li, že vystaveny jsou knihy s neslušnými obrazy. Od učitelstva se očekává, že tuto činnost bude vykonávati "zdarma" na základě vlasteneckého přesvědčení.

Je pak důvod se divit, že se objevují ve velké míře články, které jsou orientované proti církvi? Když jsem si je přečetl poopravilo to i můj názor, že ateismus je dítě komunistů. Omyl, již tady bylo počato.

Třeba článek z novin "Selské noviny" v čísle 18. z 1899 roku: ..................... Vliv kněží v okr. radách je velmi značný. V mnohých případech bylo již zaznamenáno, že špatný učitel jest vynášen, dobrý vlivem kněžstva pronásledován a ničen........... ….........................Čím vyšší postavení kněží, tím více jejich vztah k lidu českému je chladnější a náklonnost všemu německému větší. Zvláště co se škol dotýká.

A následovaly články jako v novinách "Naše doba" sešit z 9. srpen 1899: "Škola a církev". Heslo: úplné oddělení školy od církve stává se populárním heslem bojovým.............. vyučování i placení učitelů náboženství je věci věřících (ateisté a příslušníci jiných církví nechtěli platit za výuku křesťanského náboženství).............

To se realizovalo, jak se tak dívám do zákonů, až 11. srpna 1919 výnosem ministerstva školství č.26.183. O vyučování povinnému náboženství.

Mohl bych zde uvádět desítky článků na téma sexuální skandály, honba za mamonem, intriky, poněmčování. Domnívám se, že církev sklízí plody své dlouhodobé činnosti a je to ona, která má nezanedbatelný podíl na ateismu našeho národa.

A že by se církev dneškem změnila? Připomenu prohlášení pana Halíka z televizní debaty: "My nechceme politickou moc, my chceme politický vliv." Přesně to dělali již před více než sto lety. Jaký je rozdíl, mezi politickou mocí a politickým vlivem? V jednom případě rozhodujete a máte i zodpovědnost. V druhém případě rovněž rozhodujete, akorát zodpovědnost přechází na někoho jiného.

Mohl bych připomenout učinkování církevního hodnostáře pana Graubnera v sexuálním skandálu na jižní Moravě který chtěl ututlat.

Upustím od svých komentářů a uvedu ještě jeden článek, který rovněž opravil můj pohled na věc. Pro vysvětlení: ve Slezsku žili lidé různých národností, třeba i tak zvaní Moravci kteří se hlásili k českému národu. Pro ilustraci pouze vezmeme v úvahu, že toto území staletí patřilo ke koruně české a žili tam Slované. "Český učitel" převzal článek z "Ratiborských novin" a zveřejnil ho v rubrice "Zprávy a směs".

"Dílo germanisace"
Dne 10.dubna 1891 noviny Ratiborské podávají následující příspěvek k dějinám násilné germanisace Slovanů pruských. Ve vsi Odře okresu ratiborského učitel August Čivický, český odrodilec, zakázal žákům přinášeti s sebou do školy polské učebnice. Když ale dítky přece přinesly s sebou polské katechismy, učitel jim je sebral a hodil do kamen. Rolník Jos. Zikmund mluvil o tom v hospodě a pravil: "Pěkný mi to katolický učitel, který pálí chlapcům náboženské knížky!" Čivický, jenž byl v hospodě přítomen a slova pronesená slyšel, podal na rolníka žalobu pro urážku na cti a prušácký soud skutečně uznal jej vinným. Na to pak otcové dítek, jimž knihy odňaty byly, podali na učitele žalobu pro krádež.

Jak výstižné se nyní jeví lidové pořekadlo: "Poturčenec horší Turka". Na tomto příkladu zde vidět, jaká zkušenost a pravda se skrývá v pořekadlech lidových, které tvoří studnici moudrosti lidu našeho. Bohužel, není zde uvedeno jak "otcové dítek" dopadli se svojí žalobou.

Původně jsem se domníval, že v řadách kněží působili náboženští nadšenci (nechci použit slovo fanatici) jejichž cílem je lidi na víru obracet a je jedno jakou řečí je víra šířená. A i tady jsem opravil svůj názor. Když čtu články podobné tomuto, nabývám přesvědčení, že náboženství bylo až na druhém místě a sloužilo pouze jako nástroj germanizace.

Kdo byl výše postavený: Bůh, nebo rakouský císař? "Česká škola" 10.května 1891.

V jedné obci blíže Jihlavy katolický duchovní dotkl se ve svém kázání penízu ukazuje tam obraz císařův a právě, že tam je spíše místo pro podobu svatých. Přílišnou náboženskou horlivosť odpyká ve vězení byv odsouzen za urážku Veličenstva.

A kdo třeba rozhodoval o učebním jazyku ve škole? Opět uvedu jeden z mnoha článků podobného charakteru z časopisu "Česká škola".

"Ze správního soudu"
V obci Vlaštovičkách v moravských enklávách byla česká jednotřídka a rovněž soukromá německá škola s malým počtem žáků. Obec vytvořila školu dvojtřídní a zavedla tam německý vyučovací jazyk. Občan T. Votýpka a soudruzi podali proti rozšíření školy a proti zavedení německého vyučovacího jazyka stížnost k ministerstvu vyučování. Legitimovali to tím, že každý poplatník, který přispívá na vydržovaní školy, má právo podat stížnost. Při čemž německé žactvo tvoří ani ne čtvrtinu všech žáků. Ministerstvo stížnost zamítlo z formálních důvodů a oznámilo, že stížnosti jsou oprávněny podávat toliko obce. Votýpka a soudruzi podali i na toto rozhodnutí stížnost k správnímu soudu, který o věci té jednal. Správní soud se přiklonil k názoru ministerstva, že určovat vyučovací jazyk školy je podle školského zákona právem obce a nikoliv jednotlivých rodičů. Nutno poznamenat, že není znám případ školy s početní převahou německého žactva, kde byl by český vyučovací jazyk.

Aby podáni obrazu doby bylo říkejme vyvážené, snažil jsem se najít aspoň nepatrnou zprávu, kdy by Češi byli, ne zvýhodnění, ale postavení aspoň na roveň s Němci. Nechtěl jsem, aby vznikl dojem, že jsem schválně vybíral články na téma germanizace. A světe div se, jeden jsem našel! V "České škole" z 20.března 1891 v článku "Zoubek ředitelem hlavní a průmyslové školy na Smíchově." …................. ….......Dobou tou měli čeští členové většinu v zastupitelstvu obecním*).......................

*)Vzdáním se úřadu pro věk i úmrtím německých členů výboru obecního, stalo se, že povoláni byli do zastupitelstva náhradníci, jenž byli téměř vesměs Češi..............

Nebýt poznámky, tak jsem takový příklad skutečně našel. Takže až vymřením Němců a protože nebylo německých náhradníků dostali šanci Češi. Asi by to už moc bilo do oči, že Češi to nedotáhli ani na náhradníky. Domnívám se, že lze bez nějakého postranního úmyslu prohlásit, že v té době nebyli Češi ani občany druhé kategorie.

Dívám se tady i na poměr mezi počty žáků a počty škol v létech 1918-1939. Zajímavé a to nás pak Němci vojensky obsadili a odůvodňovali to, že utiskujeme německou menšinu. Jak je ta paměť krátká.

Články o žehnání zbraním neuvádím. Jsou převážně z pozdějšího období. Nikde nechyběl kněz ochotný požehnat zbraním, aby zabíjely co nejvíce lidí. Nabyl jsem přesvědčení, že i bůh tenkrát mluvil jenom německy.

Nezbývá než skončit citátem:
"I stvořil si člověk boha k obrazu svému."
Mám chuť dodat, "jenž by mu byl nápomocen v lumpárnách jeho".


Další články tohoto autora:
Edmont Dante

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku