Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 6.10.2004
Svátek má Hanuš
  Výběr z vydání
 >VĚDA: Nobelova cena za lepidlo na kvarky
 >VĚDA: Rozhovor s čerstvým nobelistou
 >USA: Stav selhávání penzijních plánů
 >EVROPA: Hodnocení Turecka
 >EKOLOGIE: Ekoterorismus v České republice
 >KNIHA: Bláznit je lidské
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zapomenutá příhoda
 >PSÍ PŘÍHODY: Fešáci u Dívčích hradů
 >EKONOMIKA: Emise státních dluhopisů v příštím roce výrazně porostou
 >POLITIKA: Interview Johna Boka pro Neviditelného psa
 >PENÍZE.CZ: Každá hypotéka má něco do sebe
 >PRÁVO: Co znamená rušení hranic pro svobodu občana?
 >SPOLEČNOST: Diskriminace? Dobrovolná ano.
 >POLITIKA: Když se blíží volby, musí demokracie stranou
 >SVĚT: Kratochvíle s někdejší ideologickou diverzí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
6.10. EVROPA: Hodnocení Turecka
Jana Hybášková

Zpráva, kterou dnes Evropskému parlamentu představí komisař Verheugen nebude obvyklým hodnocením pokroku kandidátské země. Přinese konstatování, že Turecko dostatečným způsobem splnilo podmínky kodaňských kritérií. Po 30 letech asociace jsou Turecko i EU připraveny k jednáním o řádném členství.

V žádném případě nepůjde pouze o nám, Čechům důvěrně známou hodnotící zprávu o pokroku v přibližování EU, kterou jsme my, Poláci a ostatních 10 kandidátských zemích s velikým napětím očekávali ještě loni, a která významným způsobem hýbala po léta českou politickou scénou. Kapitoly uzavřeny, jsme, či nejsme blíže EU.

Verheugen navrhne zásadně novou strategii tureckého vstupování. První součástí strategie je stanovení klíčových podmínek, bez nichž EU v žádném případě nebude pokračovat v jednání a jednostranně je ukončí:

Dojde -li v Turecku k zásadnímu porušení evropských etických a kulturních hodnot, budou jednání okamžitě a bez dalšího ukončena.

Jednotlivé, nám dobře známé kapitoly - zemědělství, doprava, životní prostředí nebudou uzavřeny na základě příslibů, či stanovení dat, dokdy budou splněny. Kapitoly budou uzavřeny až po skutečné implementaci. Turecko by tedy nemělo žádat o přechodná období. To samozřejmě neplatí pro EU, např. v oblasti volného pohybu osob.. Jednání budou uzavřena teprve poté, co evaluační výbor Komise i Rady uznají, že jsou splněny evropské standardy, acquis comminutaire. Tento přístup je nesrovnatelný s dosavadním způsobem vyjednávání.

Jednání o vstupu Turecka do vnitřního trhu EU vůbec ani nezačnou, dokud Turecko nesplní podmínky, vyplývající z Celní unie. Turecko je musí vztáhnout i na 10 nového člena EU - samostatný Kypr.

Bezpečnostní podmínkou jednání bude odchod desetitisíců tureckých vojáků ze severního Kypru.

Strategie vstupování bude stát na třech pilířích: politická demokratizace, ekonomický rozvoj a užší sbližování, partnerství s Evropou. Budou to tyto tři rozsáhlé oblasti procesu evropeizace, které by po dobu více jak 10, spíše 15 let měly změnit tvář Turecka, tak abychom mohli po skončení finanční perspektivy v roce 2013 opravdu začít rozhodovat o otázce jeho členství. O té totiž nerozhodujeme dnes, a nerozhodujeme ad hoc. O přibližování Turecka bylo rozhodnuto podpisem asociace v roce 1963. O tom, zda Turecko bude či nebude členem EU budeme rozhodovat zřejmě okolo roku 2013. Dnes rozhodujeme o strategii, která staletého partnera Evropy, staletého velkého hráče evropské strategie a bezpečnosti dále přiblíží Evropě, rozšíří evropský trh, a s ním i stabilitu, prosperitu a bezpečnost.

Strategie se opírá o dopadovou studii. Dopadová studie stanoví, že finanční náklady by zřejmě měly dosáhnout výše 28 miliard Euro, což je o málo méně, než náklady posledního rozšíření.

Negativními a problematickými oblastmi jsou rozsah tureckého zemědělství, nízká životní úroveň a náklady politiky soudržnosti. Beze změny společné zemědělské politiky nejsme schopni vstup Turecka zaplatit, Turecko nelze přijmout. Paradoxně by to mohl být turecký vstup, namísto vstupu polského, který by definitivně mohl přivést k rozumu zhýčkané evropské farmáře a dát prostor daleko více konkurenceschopným farmářům nových zemí.

Druhou oblastí diskuse je celkově nízká životní úroveň. Studie ale očekává, že při předpokládaném 5 ti procentním růstu tureckého hospodářství by Turecko k datu konce následující finanční perspektivy EU, 2013, mělo mít HDP relativně vyšší, než měli při vstupu poslední noví členové. Očekávaný hospodářský rozvoj má být důsledkem restrukturalizace, přímých investic a postupných výhod vstupu do jednotného trhu.

Související třetí komplikovanou oblastí jsou předpokládané náklady strukturálních fondů. Je zřejmé, že stávající systém nebudeme schopni kvůli finanční náročnosti aplikovat. Po roce 2013 , uznáme-li, že další rozšíření Unii bude pro Unii prospěšné, budeme muset zvážit tento prospěch za cenu změny nejen zemědělské, ale i strukturální politiky.

Naopak v oblastech jako je doprava, životní prostředí, energetika, ochrana spotřebitele, očekává studie pozitivní dopad na všechny členské státy EU.

V notoricky diskutovaných oblastech lidských práv zpráva konstatuje, že zákonodárství Turecka naznalo v posledních reformách, podepíše-li je prezident, zásadní pokrok, jak v trestním právu, tak v institutu soudní policie, v podmínkách ve vězení. Mučení nebude a není žádným způsobem přípustné nebo tolerovatelné. Koneckonců je to osobní závazek současného prezidenta, který byl mnoho měsíců sám vězněm…Nedostatečný pokrok se týká práv religiózních menšin, svoboda jejich projevu bude muset být zásadně zvýšena. Přesto ale z hodnocení komise je zřejmé: oblast lidských práv, míry demokratičnosti a sekularizace tureckých institucí, povrchního strašáku islámu, nejsou již dnes relevantními tématy.V těchto oblastech Turecko dosáhlo pokroku a v zásadě dosahuje evropských standardů.

Hodnotící zpráva k Turecku je zásadním pozitivním dokumentem. Svědčí nejen o pokroku 70ti milionového strategického partnera Evropy. Svědčí především o tom, že instituce Evropské Unie jsou opravdovými ochránci evropských hodnot otevřenosti, demokracie, lidských práv a ekonomických svobod. Svědčí o tom, že Komise v souboji s národoveckými hodnotami jazyka, kultury, rasy a náboženství jako evropských kritérií uhájila platnost univerzálních, otevřených kodaňských kritérií. Hodnotící zpráva ale také svědčí o tom, že EU je schopna přijmout přesně podloženou, tvrdou a jasnou dlouhodobou strategii, která bude po desetiletí mít velmi významný vliv na stabilitu, bezpečnost a prosperitu celého kontinentu.Věřme, že se tuto strategii podaří naplnit, věřme, že vydržíme být ve vztahu k Turecku stejně důslední, jako jsme sami k sobě.

Jana Hybášková, poslankyně EP, členka Evropských demokratů.
Další články tohoto autora:
Jana Hybášková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku