Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 22.10.2004
Svátek má Sabina
  Výběr z vydání
 >PŘÍBĚH: Jak jsem lovil divokou pumu I.
 >ZAMYŠLENÍ: Syndrom “nezodpovědná socka”
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Vesmír 2
 >NÁBOŽENSTVÍ: Ohrožuje existence státu Izraele islám?
 >PSÍ PŘÍHODY: Barte, nehopsej!
 >PENÍZE.CZ: Jak to od října chodí na úřadech práce
 >EKONOMIKA: Zvýší ČNB úrokové sazby?
 >PRÁVO: Kde se schovávají Václav Havel s Václavem Klausem?
 >POLITIKA: Poslanec US-DEU Kořistka vzal úplatek
 >MÉDIA: Vědí novináři o čem píší?
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Tendenční žurnalistika pro začátečníky
 >AMERICKÝ STAV VĚCÍ 6: Mexická cesta
 >PRÁVO: Ministerstvo čuňáren
 >POLICIE: Ostuda Policie ČR aneb Profesionálové v éteru
 >PENÍZE.CZ: Zprostředkovatel-odborník neodborným poradcem?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
22.10. PENÍZE.CZ: Jak to od října chodí na úřadech práce
Ludmila Řezníčková

Jednou ze základních změn je zavedení možnosti zaevidování na úřadu práce (ÚP) i při současném zaměstnání či podnikání, kdy lze služeb ÚP využít při hledání nového zaměstnání. Takový člověk je pak označován termínem zájemce o zaměstnání. Má právo zaevidovat se na ÚP kdekoliv na území ČR, tedy není vázán pouze svým trvalým pobytem. Zájemcům o zaměstnání není poskytována finanční podpora. ÚP se jim však snaží nalézt vhodné zaměstnání a také jim může zprostředkovat rekvalifikaci (samozřejmě pokud je to podle posouzení ÚP k zapotřebí získání vhodného zaměstnání).

Občané, kteří již jsou nezaměstnaní, vstupují do evidence jako uchazeči o zaměstnání. Zákon stanoví doby, po které občan nemůže být jako uchazeč o zaměstnání evidován. Jsou to období, kdy člověk:

 • je v nemocenském stavu,
 • je plně invalidní,
 • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu (tato dávka poskytovaná v souvislosti s porodem pro zajištění prvního období péče o dítě, tzn. že všechny ostatní ženy, které jsou na mateřské či rodičovské dovolené a nemají zaměstnání mohou být souběžně evidovány na ÚP),
 • je studentem denního studia na středních či vyšších odborných školách a studentem prezenčního studia na vysokých školách a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního roku,
 • nevykonává samostatnou výdělečnou činnost (nepodniká),
 • není v pracovním nebo služebním poměru - tohoto bodu se týká další novinka, kterou zákon zavádí, a tou je možnost přivýdělku při současné evidenci na ÚP. Člověk může i při evidenci být v pracovním poměru, pokud je jeho pracovní doba nepřesahuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek je nižší než polovina minimální mzdy (tj. 3 850 Kč). Může také pracovat na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti, ale i zde platí měsíční příjmové omezení do poloviny minimální mzdy. Toto zaměstnání samozřejmě nesmí být na překážku spolupráce s ÚP (pravidelné návštěvy, hledání zaměstnání) a také nesmí být překážkou při přijetí zaměstnání, které ÚP pro uchazeče nalezne.

Jak tedy do evidence ÚP vstoupit?

Jako uchazeč o zaměstnání se nezaměstnaný může zaevidovat na ÚP příslušném podle místa svého trvalého pobytu. Pokud se uchazeč z vážných důvodů zdržuje mimo své trvalé bydliště, může požádat o zaevidování na tom ÚP, v jehož obvodu se zdržuje. ÚP se pak vzájemně dohodnou, kde bude uchazeč evidován (pokud se nedohodnou, rozhodne ministerstvo práce a sociálních věcí).

Do evidence je pak uchazeč zařazen dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání (tato žádost musí obsahovat potřebné náležitosti a žadatel ji obdrží přímo na ÚP). Přitom platí, že požádá-li o zařazení do evidence do 3 pracovních dnů ode dne skončení zaměstnání či podnikání, je do evidence zařazen ode dne následujícího po skončení zaměstnání (tyto doby na sebe navazují).

Průběh evidence na ÚP

Po dobu evidence je uchazeč povinen s ÚP spolupracovat, tj. docházet na dohodnuté návštěvy a snažit se o nalezení vhodného zaměstnání.
Vhodným zaměstnáním, které ÚP pro uchazeče hledá, je zaměstnání na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 3 měsíce, kde délka pracovní doby činí min. 80 % pracovní doby stanovené zákonem (40 hodin týdně) a které odpovídá uchazečově zdravotní způsobilosti a pokud možno také jeho kvalifikaci, schopnostem, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

Úřad práce při zprostředkování zaměstnání věnuje určitým skupinám uchazečů zvýšenou pozornost. Mezi tyto skupiny patří:

 • osoby se zdravotním postižením (částečně invalidní či se zdravotním znevýhodněním – bývalá změněná pracovní schopnost),
 • osoby do 25 let,
 • absolventi vysokých škol po dobu 2 let od ukončení studia (ale nejdéle do 30 let),
 • těhotné ženy, kojící ženy a ženy do 9 měsíce od porodu,
 • osoby pečující o dítě do 15 let,
 • osoby starší 50 let,
 • uchazeči, kteří jsou vedeni v evidenci déle než 6 měsíců,
 • osoby, které potřebují zvláštní pomoc (např. osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech či osoby po ukončení výkonu trestu apod.).

Ukončení evidence na ÚP

Kromě období, kdy evidence na ÚP skončí vyřazením za základě žádosti uchazeče či jeho nástupem do zaměstnání apod., existují i možnosti, kdy je uchazeč z evidence ÚP vyřazen.

Jsou to mimo jiné případy, když uchazeč:

 • vykonává nelegální práci,
 • odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
 • odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo se jí neúčastní ve stanoveném rozsahu nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností,
 • odmítne si nechat vyšetřit svůj zdravotní stav,
 • maří součinnost s ÚP tím, že se nedostaví ve stanoveném termínu nebo neprojedná zaměstnání doporučené ÚP ve stanovené lhůtě atd.

Uchazeč, který byl z evidence vyřazen z těchto důvodů, může být do evidence znovu přijat až po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení (to pro něj představuje trest v podobě ztráty podpory v nezaměstnanosti a také povinnost platit si po tuto dobu sám zdravotní pojištění).

Seznámili jsme vás s podmínkami, za kterých může být člověk v evidenci úřadu práce veden. A jaké máte zkušenosti přímo vy? Využili jste nebo v současnosti služeb úřadu práce využíváte?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku