Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 30.11.2004
Svátek má Ondřej
  Výběr z vydání
 >USA: Výhody a nevýhody přílišných vzdáleností
 >POLEMIKA: Menší slovní útoky
 >ARCHITEKTURA: Pozvánka na křest knihy o prof. Sokolovi
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Smrdutá značka rasismu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Encyklopedie spiknutí
 >POLEMIKA: Šebelkův zvednutý kufr
 >SPOLEČNOST: Manželství, sex a lži
 >PSÍ PŘÍHODY: Učenlivý žák
 >FEJETON: Jak šetří Josef
 >ÚVAHA: Podstata problémů? Naivní konstruktivistický racionalismus!
 >CHTIP: Kladeč lina a Computerový odborník
 >PENÍZE.CZ: Pozor, za dveřmi je exekutor!
 >ÚVAHA: Státní svátek
 >SPOLEČNOST: Ach, vůně domova!
 >PRÁVO: Mediální manipulace vs. fakta v kauze Hučín

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
30.11. PENÍZE.CZ: Pozor, za dveřmi je exekutor!
Lucie Aschenbrennerová

Každý z nás se již někdy do takové situace dostal: zapomenete zaplatit složenku s pokutou za špatné parkování, mávnete rukou nad lístečkem od revizora a ani na další výzvy k zaplacení nereagujete, o chronických neplatičích nájemného nemluvě. A jednoho krásného dne u vašeho bytu zazvoní pán se soudním příkazem, exekutorským průkazem a pověstnými nálepkami v aktovce.
Domnívat se, že pokuta nezaplacená před několika lety je již dávno zapomenuta, je bláhové. Kupříkladu u přestupků je promlčecí lhůta 5 let. Tato pětiletá lhůta se však nepočítá od spáchání přestupku, nýbrž od doby vydání pravomocného rozhodnutí. Například rozhodnutí o uložení pokuty lze tedy vykonat do pěti let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení.

Průběh exekuce

Exekuci lze nařídit jen na návrh věřitele, z tzv. exekučního titulu (viz sloupek). Prakticky řečeno, nesplnil-li dlužník to, co mu soud nebo jiný orgán nařizoval, můžete soudu nebo soudnímu exekutorovi podat návrh k vydání exekučního rozhodnutí. Povolení k provedení exekuce uděluje soud. Exekutor mu do 15 dnů přepošle návrh, soud do dalších 15 dní nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora.
Exekutor může požadovat zálohu ve výši 30 % své odměny, respektive 3 až 4,5 % z vymáhané částky. Tato záloha je navrhovateli ve většině případů vrácena dlužníkem po skončení exekučního řízení. Zde je však dobré vědět, že odmítnete-li zálohu zaplatit, může soud na návrh exekutora exekuci zastavit.

Kdy k exekuci přistoupit

Exekuce se provádí z tzv. exekučního titulu. Věřitel může podat návrh na nařízení exekuce až v okamžiku, kdy dlužník nesplní dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul. Tím může být například:
- vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
- vykonatelné rozhodnutí soudu a jiných orgánů v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
- notářský zápis se svolením k vykonatelnosti - takto se věřitel může pojistit například při uzavírání smlouvy o úvěru. Dlužník svým podpisem svolí, že podle tohoto zápisu může být provedena exekuce, pokud svou povinnost včas a řádně nesplní,
- rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků,
- výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.


Zazvoní-li u vás exekutor

Poté, co soud vydá exekuční příkaz, je usnesení o nařízení exekuce doručeno oběma stranám do vlastních rukou. Ale pozor, psaní se považuje za doručené i tehdy, pokud jej odmítnete přijmout. Od této chvíle již nesmíte nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí, výjimkou je pouze běžná obchodní činnosti a uspokojování základních životních potřeb. Pokud byste po vydání exekučního příkazu majetek například prodali nebo převedli na někoho jiného, tento právní úkon by byl neplatný.
Exekuční příkaz se však týká i majetku, který patří do společného jmění manželů, pokud závazek vznikl jednomu z manželů v době trvání manželství. V tomto případě vám nepomůže ani předchozí smlouva o vyloučení některého majetku ze zákonem definovaného společného jmění.

Co exekutor může

Náležitosti návrhu na zahájení exekuce

Návrh musí obsahovat přesné označení exekučního titulu a povinnosti, která má být exekucí vymožena, údaj o tom, zda a v jakém rozsahu povinný (tzn. dlužník) vymáhanou povinnost splnil, případně označení důkazů, na které se oprávněný (věřitel) odvolává. V návrhu musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, případně soud, kterému je návrh určen. Z návrhu musí být patrné, kdo ho činí, musí být podepsán a datován.

Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v zákoně. Jedná se o exekuci srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí a exekuci prodejem podniku. Pokud se exekuce provádí prodejem movitých věcí, exekutor sepíše a zajistí movité věci a ty pak převezme do úschovy.
Způsob provedení exekuce záleží na exekutorovi, dlužník to nemůže nijak ovlivnit. Oprávněného, tedy věřitele, naopak exekutor může vyzvat, aby způsob provedení navrhl.
Jako dlužník též budete hradit náklady exekuce. Jedná se o odměnu exekutora ve výši 10 až 15 % z vymáhané částky, náhradu nákladů oprávněného (zejména zálohy exekutorovi), poštovní a jiné hotové výdaje a náhradu za ztrátu času.

Soukromí exekutoři

Před třemi lety vstoupil v účinnost nový exekuční řád. Podle něho mohou být exekuce prováděny (kromě soudů) také soukromými soudními exekutory. Ti mají postavení veřejného činitele, a jejich úkony se považují za úkony soudu. Zároveň jsou na výsledku své práce zainteresováni procentním podílem z vymoženého plnění. V podstatě tedy mají motivaci soukromého podnikatele a zároveň pravomoci státního úřadu. Další výhodou soukromých soudních exekutorů je, že nemusíte platit soudní poplatky.

Ke dnešnímu dni působí v České republice 119 soudních exekutorů, přičemž sedm z nich bylo do své funkce jmenováno ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem teprve včera. Alespoň jeden exekutorský úřad tak bude v 61 z původních 71 okresů, tito exekutoři nicméně mají celostátní působnost. V případě vymáhání pohledávky se tak lze obrátit na kteréhokoliv z nich nehledě na místo bydliště nebo sídlo dlužníka. Seznam soudních exekutorů naleznete na internetových stránkách Exekutorské komory ČR.
Počet nařízených exekucí stále roste, v roce 2002 jich bylo 57 954, o rok později 132 469. Jen za prvních osm měsíců roku 2004 bylo nařízeno přes 109 tisíc exekucí, což představuje meziroční nárůst o 41 %.

Spolupráce s jinými orgány

Při výkonu exekuce jsou ostatní orgány ze zákona povinny poskytovat údaje o dlužníkovi. Za tyto služby byly v minulosti vybírány poplatky, což práci soudních exekutorů ztěžovalo. Novela zákona o exekucích z roku 2003 však zavedla povinnost poskytovat součinnost bezplatně. Dle vyjádření tajemníka Exekutorské komory ČR Jiřího Komárka se tím součinnost zlepšila a zrychlila.
- Ministerstvo vnitra ČR poskytuje exekutorům údaje z informačního systému evidence obyvatelstva a z registru rodných čísel,
- banky poskytují čísla účtů povinného, jejich stav a změny, obchodníci s cennými papíry a důchodové nebo investiční fondy zase údaje o majetku, listinách či zaknihovaných cenných papírech,
- pošta má povinnost sdělit totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky, údaje o počtu došlých zásilek a jejich odesilatelích nebo o peněžních platbách, které dlužníkovi docházejí,
- katastrální úřady poskytují údaje o nemovitostech,
- součinnost jsou povinny poskytovat i zdravotní pojišťovny, orgány správy sociálního zabezpečení, pojišťovny nebo provozovatelé telekomunikačních služeb.


Už jste se někdy s exekucí či exekutorem setkali?
Další články tohoto autora:
Lucie Aschenbrennerová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku